پترو آرام

شرکت پترو آرام (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102888833 ()
13
افراد
18
آگهی‌ها
248300
شماره ثبت
1384/3/22
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(تعلیق شده) با عنوان پیمانکار از سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهران
صدور 1394/7/4 انقضا 1398/6/25

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14253473
آگهی تغییرات شرکت پترو آرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای نبی اله کرمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638905
آگهی تغییرات شرکت پترو آرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران شهر تهران - ونک - خیابان دفینه - خیابان شهید علیرضا دامن افشار - پلاک ۶۱ مجتمع پایتخت - بلوک B طبقه ۱۱ واحد xxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12691938
آگهی تغییرات شرکت پترو آرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۴ و مجوز مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12247609
آگهی تغییرات شرکت پترو آرام سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۲۴۸۳۰۰ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان مورخ ۳۰/۹/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای نبی اله کرمی فرزند علی دارای کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالیتعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار به مدت یکسال برای نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12101079
آگهی تغییرات شرکت پترو آرام شرکت سهامی عام به شماره‌ ثبت ۲۴۸۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرشید جلال منش به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت مهراس فن آوران حنا با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بجای مرتضی امیر حمزه به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره منصوب گردید امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و آقای غلامرضا شفیعی متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب آقای غلامرضا شفیعی با ک.م xxxxxxxxx۰با امضاء مدیرعامل و آقای محمد میر محمد صادقی با ک.م xxxxxxxxx۳و در غیاب آقایان غلامرضا شفیعی و محمد میر محمد صادقی با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت انجام گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614241
آگهی تغییرات شرکت پترو آرام شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۸۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد شریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بنیاد رشد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ شرکت طراحی مهندسی رشد شریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت مهندسین مشاور مهراس فن آوران پایتخت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ آقای غلامرضا شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مؤسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای نبی اله کرمی فرزند علی دارای کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626993
آگهی تغییرات شرکت پترو آرام شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۸۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاهیأت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محمد میر محمد صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از بنیاد رشد به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا شفیعی به کد ملی xxxxxxxxx۰، بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای عباس دینی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از بنیاد شریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای احمد علی املشی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی رشد شریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مرتضی امیرحمزه به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور مهراس فن آوران پایتخت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بعنوان عضو هیأت مدیره کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و آقای غلامرضا شفیعی متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب آقای غلامرضا شفیعی با امضاء مدیرعامل و مرتضی امیرحمزه و در غیاب غلامرضا شفیعی و مرتضی امیرحمزه با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1552673
آگهی تغییرات شرکت پترو آرام سهامی عام شماره ثبت ۲۴۸۳۰۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمد میر محمد صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از بنیاد رشد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت رئیس هیئت مدیره
آقای غلامرضا شفیعی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای عباس دینی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از بنیاد شریف بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان عضو هیئت مدیره
آقای اردشیر شفیعی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره
آقای احمد علی املشی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی رشد شریف بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیر عامل و آقای غلامرضا شفیعی متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب آقای غلامرضا شفیعی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021403
آگهی تصمیمات شرکت پترو آرام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد شریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و بنیاد رشد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شرکت طراحی و مهندسی رشد شریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و اردشیر شفیعی به ش ملی xxxxxxxxx۸ و غلامرضا شفیعی به ش ملی xxxxxxxxx۰ محل شرکت به تهران میدان آرژانتین خ الوند ک آفرین پ ۹ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۱ بنیاد شریف به نمایندگی محمود شیری به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و بنیاد رشد به نمایندگی محمد میرمحمدصادقی به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و طراحی مهندسی رشد شریف به نمایندگی احمدعلی املشی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و غلامرضا شفیعی متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب غلامرضا شفیعی با امضاء مدیرعامل و اردشیر شفیعی و در غیاب غلامرضا شفیعی و اردشیر شفیعی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10885069
آگهی تغییرات شرکت پترو آرام سهامی عام به شماره ثبت۲۴۸۳۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ و غلامرضا شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، احمدعلی املشی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت بنیاد شریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و منوچهر منصورکیانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت و سرمایه‌گذاری ماندگار مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عباس سعیدپورگیلوائی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از بنیاد رشد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و اردشیر شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت مهندسین مشاور مهراس فن آوران پایتخت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و برات با امضاء مدیرعامل و غلامرضا شفیعی متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب غلامرضا شفیعی با امضا مدیرعامل و اردشیر شفیعی و در غیاب غلامرضا شفیعی و اردشیر شفیعی با امضا مدیرعامل و منوچهر کیائی متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10300062
آگهی تصمیمات شرکت پترو آرام سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۴۸۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح‌گر رایانه حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا ستارزاده به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10738386
آگهی تغییرات شرکت پترو آرام سهامی ‌عام بشماره‌ ثبت۲۴۸۳۰۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۸۹ ۶۵% سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردید و در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال میباشد که تماما پرداخت شده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10439070
آگهی اصلاحی پترو آرام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳
پیرو آگهی شماره xxx۹۳/ ت ۳۲ مورخ ۱۵/۱۰/۸۹ نوع شرکت سهامی عام صحیح می‌باشد و کد ملی کیوان گشنیزجانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ صحیح است و بدینوسیله اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11645591
آگهی تصمیمات شرکت پترو آرام سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۸۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱/۱۰/۸۹ محمود شیری به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از بنیاد شریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بسمت عضو و رئیس هیئت‎مدیره و محمد میرمحمدصادقی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از بنیاد رشد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت عضو نائب رئیس هیئت‎مدیره و جعفر نویدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت و سرمایه‌گذاری ماندگار مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بسمت عضو هیئت‎مدیره و کیوان گشنیزجانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور مهراس فن‌آوران پایتخت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت عضو هیئت‎مدیره و غلامرضا شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‎مدیره و احمدعلی املشی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضا مدیرعامل و کیوان گشنیزجانی و در غیاب غلامرضا شفیعی و کیوان گشنیزجانی با امضای مدیرعامل و میرمحمد صادقی متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10450949
آگهی تغییرات شرکت پترو آرام سهامی عام بشماره ثبت ۲۴۸۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۷/۸۹ بنیاد شریف به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و بنیاد رشد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شرکت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری ماندگارمهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شرکت مهندسین مشاور مهراس فن آوران پایتخت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و غلامرضا شفیعی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11261524
آگهی تغییرات شرکت پترو آرام سهامی عام بشماره ثبت ۲۴۸۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۴/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: جعفر نویدی به جای علی منزوی به عنوان نماینده شرکت توسعه مدیریت سرمایه‌گذاری ماندگار مهر در هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته برات با امضاء مدیرعامل و غلامرضا شفیعی متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب غلامرضا شفیعی با امضا مدیرعامل و کیوان گشنیزجانی و در غیاب غلامرضا شفیعی و کیوان گشنیزجانی با امضا مدیرعامل و محمد میرمحمدصادقی و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10965670
آگهی تصمیمات شرکت پترو آرام سهامی عام ثبت شده به شماره۲۴۸۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۵/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصلاح گر رایانه (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و محمدرضا ستارزاده به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10271781
آگهی تصمیمات شرکت پترو آرام سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۸۳۳
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۸۸ کیوان گشنیزجانی به جای اردشیر شفیعی به نمایندگی شرکت مهندسین مشاور مهراس فن آوران پایتخت به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضا مدیرعامل و غلامرضا شفیعی متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب غلامرضا شفیعی با امضا مدیرعامل و کیوان گشنیزجانی و در غیاب غلامرضا شفیعی و کیوان گشنیزجانی با امضا مدیرعامل و محمد میرمحمدصادقی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات