بهستان پخش

شرکت بهستان پخش (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10102888531 (فعال)
14
افراد
39
آگهی‌ها
248260
شماره ثبت
1384/3/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14656547
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14547260
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت‌های مالی ، ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به پایان آذر ماه سال xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای شهاب خورسند با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14505441
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل شرکت ، آقای محسن عبداله زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ را به شرح ذیل به ایشان تفویض نمود . ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی . ۲ انجام کلیه امور تجاری شرکت بر اساس بودجه مصوب ۳ انعقاد انواع و اقسام قراردادها طبق بودجه مصوب ۴ وصول وجوه حاصل از عملیات تجاری شرکت و هر نوع مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۵ مذاکره و دریافت تسهیلات مالی از بانک‌ها پس از تصویب هیئت مدیره ۶ واردات و صادرات و پخش هرگونه محصولات دارویی و انواع وسایل و تجهیزات پزشکی و کلیه محصولات بهداشتی و دارویی بر اساس بودجه مصوب ۷ پیشنهاد ایجاد و حدف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره ۸ پیشنهاد آئین نامه‌ها ی داخلی شرکت به هیئت مدیره ۹ عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت ( بجز مدیرانیکه در چارت سازمانی شرکت با مدیرعامل مستقیما کار می‌کنند ) و تعیین شغل و حقوق و دستمزد ، انعام و پاداش و پورسانت ترفیع و تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها صرفا در چارچوب بودجه شرکت . ۱۰ پیشنهاد شور و مذاکره و سازش و حل و فصل دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به شرکت به هیئت مدیره ۱۱ پیشنهاد ارجاع هر یک یا کلیه اختلافات شرکت با اشخاص حقوقی و حقیقی به داوری و تعیین داوران و تفویض اختیار صلح و سازش به داوران مزبورر ۱۲ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام ، مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد ، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد . ۱۳ پیشنهاد بودجه جاری و سرمایه‌ای ( منضم به توجیه اقتصادی ) به هیئت مدیره ۱۴ انعقاد هرگونه قرارداد اجاره و استجاره یا حق فسخ و یا حق ادعای خسارت یا بدون آن در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت و بودجه مصوب ۱۵ انعقاد هرگونه قرارداد خرید و فروش و شرکت در هر گونه مناقصه ، مزایده در چارچوب آئین نامه معاملات و بودجه مصوب ۱۶ اجرای موضوع خرید و فروش و اعطای انواع تخفیفات و قبول ضایعات برای کارهایی که در روند عادی توزیع و خرید و فروش شرکت قرار دارند و یا خواهند_داشت ( در چارچوب بودجه شرکت ) ۱۷ افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۸ رهن و وثیقه نهادن اموال منقول و غیر منقول شرکت و قبول رهنیه و وثیقه در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره ۱۹ ظهر نویسی و تضمین‌های تجاری ، صدور برات و حوالجات در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره ۲۰ پیشنهاد قبول نمایندگی شرکت‌های خارجی و داخلی و انجام هر گونه امور محوله از طرف موسسات مزبور یا توسط آنها ، واگذاری نمایندگی و عاملیت شرکت به دیگران به هیئت مدیره ۲۱ ا انجام هزینه‌ها در روند عادی و در چارچوب آئین نامه معاملات و بودجه مصوب شرکت ۲۲ تنظیم صورت دارایی‌ها و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به هیئت مدیره و پس از تصویب به بازرس قانونی شرکت ۲۳ تنظیم صورت دارایی‌ها و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و نیز ترازنامه و صورت عملکرد و سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تسلیم آن به هیئت مدیره و پس از تصویب به بازرس قانونی شرکت ۲۴ پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها به هیئت مدیره ۲۵ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی موضوع مواد xxx. xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به هیئت مدیره ۲۶ پیشنهاد احتساب دخایر ( مالیاتی ، بیمه تامین اجتماعی ، کاهش ارزش موجودیها ، کاهش ارزش سرمایه گذاریها ، مطالبات مشکوک الوصول و . . . . ) به هیئت مدیره ۲۷ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره ، در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود . ۲۸ کلیه قرارداها منعقده بین شرکت و اشخاص حقوقی و حقیقی برای اجرای عملیات تجاری و غیر تجاری شرکت می‌باید با دو امضای ( صاحبان امضاء شرکت ) مدیرعامل واحدی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره انجام گردد . ۲۹ به غیر از موارد فوق ، بقیه امور شرکت در چهار چوب اساسنامه جزء اختیارات هیئت مدیره شرکت میباشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14084543
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته_است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999049
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به پایان آذر ماه سال xxx۶ به تصویب رسیداعضای هیات مدیره: شرکت بهستان تولید، سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و شرکت بهستان دارو، سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار، سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و شرکت بهستان بهداشت، سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت دارو پلاسما ایرانیان، سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به برای مدت ۲ سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای شهاب خورسند با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر اگهی‌های شرکت تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999061
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن عبداله زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل و آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا، یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715579
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت دارو پلاسما ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن عبداله زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تا پایان دوره مدیریت هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا، یا با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13385811
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به پایان آذر ماه سال xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عنایت اله فقیهی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027801
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ با نمایندگی آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ و بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ با نمایندگی آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027824
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن عبداله زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل و آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و آقای همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری با مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12941764
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771824
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای عنایت اله فقیهی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12426494
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ـ مدیرعامل عهده دار و مسئول امور اجرائی و حفظ دارائی و اموال و منافع شرکت میباشد. ـ مدیرعامل وظایف خود را بر اساس مقررات اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره انجام خواهد داد. ـ مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در برابر کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دستگاه های دولتی میباشد. ـ تهیه و تنظیم آئین نامه های داخلی و اصلاح و تعدیل آنها و نمودار سازمانی شرکت و ارائه آنها جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره. ـ تهیه و تنظیم طرحهای جدید بمنظور توسعه فعالیتهای شرکت براساس اساسنامه و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. ـ تهیه و تنظیم بموقع بودجه شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. ـ طرح و اقامه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع و محاکم صالحه داخلی و خارجی و پاسخ و دفاع از حقوق و منافع شرکت در تمامی مراحل دادرسی با داشتن اختیارات کامل و تامین اموال طرفهای دعوی و درخواست صدور اجرئیه و تعقیب عملیات اجرائی در مورد مفاد احکام قضایی یا اسناد رسمی و اخذ مطالبات شرکت از محکومین و دعاوی یا انصراف از دعوی و در تمامی موارد بالا با حق انتخاب و عزل نماینده حقوقی یا وکیل و اعطای حق توکیل به غیر. ـ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها و یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره. ـ عزل و نصب کلیه کارکنان (بجز مدیرانیکه در چارت سازمانی شرکت با مدیرعامل مستقیم کار می کنند) شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، انعام و پاداش و پورسانت، ترفیع و تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها صرفاً در چارچوب بودجه شرکت. ـ انجام هزینه های جاری و سرمایه ای شرکت در قالب بودجه مصوب. ـ عقد هر نوع قرارداد در چهارچوب آئین نامه معاملات. ـ خرید داخلی و خارجی مورد نیاز شرکت در چهارچوب بودجه مصوب و رعایت آئین نامه معاملات. ـ اجرای مصوبات هیئت مدیره برای ثبت هرگونه علامت تجاری، تغییر نام، تغییرات هیئت مدیره با حق توکیل به غیر. ـ انتخاب و تعیین حق الزحمه و عقد قرارداد با مشاورین شرکت. ـ پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. ـ تهیه و تنظیم و صورتحسابهای عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز دارائیها و دیون شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. ـ اعطای وام به پرسنل شرکت در چهارچوب آئین نامه های وام مصوب هیئت مدیره. ـ گزارش کلیه معاملات موضوع ماده xxx قانون تجارت به هیئت مدیره. ـ موارد پیش بینی نشده در این لیست، بر طبق تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12291839
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای قادر صمدنژاد ایوریقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ با نمایندگی آقای محمدرحیم حاتمی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ و نیز آقایان: ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و همایون فرزانه با شماره ملی xxxxxxxxx۳به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12291862
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ریاست هیات مدیره آقای ناصر ریاحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای قادر صمدنژاد ایوریقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره و آقای محسن عبداله زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو از اعضاء هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12283389
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به پایان آذر ماه سال xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، محمد حجت پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۶، همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542241
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید پخش کلیه کالاهای ساخته شده، واردات مکمل های دارویی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه، واردات و صادرات، اخذ نمایندگی، خرید و فروش، بسته بندی، انتقال تکنولوژی، انبارداری، ایجاد دفاتر مستقل، اعطاء و قبول نمایندگی داخلی و خارجی بمنظور توسعه بازارهای داخلی و صادراتی، تهیه و تولید، بسته بندی، واردات و صادرات کلیه محصولات و مواد اولیه دارویی مکمل غذایی، تجهیزات پزشکی، بهداشتی و آرایشی و گیاهان دارویی پس از اخذ مجوزهای لازم، اخذ اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و نیز شرکت در کلیه مزایده ها و مناقصات مربوطه و هرگونه فعالیت مجاز مرتبط با موضوع شرکت ۰
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1420902
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش شرکت سهامی خاص ‌شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و آقای ولی الله کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261174
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حجت پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و امیرحسن رنجبریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار با نمایندگی آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء دو نفر از پنج نفر آقایان محمد حجت پناه، امیرحسن رنجبریان، حسین کاشف حقیقی، همایون فرزانه و ناصر ریاحی همراه با مهر شرکت و سایر اوراق تجاری و قراردادها و عقوداسلامی تعهدآور و کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261175
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ محمد حجت پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ امیرحسن رنجبریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای همایون فرزانه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178815
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای پیام دیندوست به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد حجت پناه به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای امیرحسین رنجبریان به سمت عضو هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای حسین کاشف حقیقی به سمت عضو هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار به نمایندگی آقای همایون فرزانه به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و چک ها با امضاء دو نفر از پنج نفر آقای دکتر محمد حجت پناه و آقای دکتر امیرحسن رنجبریان و آقای دکتر پیام دیندوست و آقای حسین کاشف حقیقی و آقای دکتر همایون فرزانه همراه با مهر شرکت و سایر اوراق تجاری و قراردادها و عقود اسلامی تعهدآور و کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
ـ هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177542
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
پیام دیندوست به شماره ملیxxxxxxxxx۸ ـ محمد حجت پناه به شماره ملیxxxxxxxxx۶ ـ امیرحسین رنجبریان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ ـ حسین کاشف حقیقی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ ـ همایون فرزانه به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1090048
آگهی افزایش سرمایه شرکت بهستان پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۹/۲/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۲۰ ریال بمبلغxxx/xxx/xxx/۴۰ ریال منقسم بهxxx/xxx/۴ سهمxxx/۱۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۱/۴/۹۲ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056038
آگهی تصمیمات شرکت بهستان پخش سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و ولی الله کریمی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015673
آگهی تصمیمات شرکت بهستان پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ همایون فرزانه به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان عضو هیئت مدیره به جای قادر صمدنژادایوریقی به کدملی xxxxxxxxx۵ برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 877564
آگهی تصمیمات در شرکت بهستان پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/۹۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی سفته بروات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و چکها با امضاء دو نفر از شش نفر محمد حجت پناه و امیرحسن رنجبریان و پیام دیندوست و قادر صمدنژادایوریقی و حسین کاشف و همایون فرزانه همراه با مهر شرکت و سایر اوراق تجار و قراردادها و عقوداسلامی تعهدآور کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10733839
آگهی تصمیمات در شرکت بهستان پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۶/۹۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی سفته بروات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت و چکها با امضاء دو نفر از شش نفر محمد حجت‌پناه و امیرحسن رنجبریان و پیام دیندوست و قادر صمدنژادایوریقی و حسین کاشف و همایون فرزانه همراه با مهر شرکت و سایر اوراق تجار و قراردادها و عقوداسلامی تعهدآور کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719744
آگهی تغییرات و افزایش سرمایه شرکت بهستان پخشسهامی خاص بشماره ثبت ۲۴۸۲۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۲ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و ولی اله کریمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11407244
آگهی تغییرات و افزایش سرمایه شرکت بهستان پخش سهامی خاص بشماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۲ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۹/۶/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و ولی‌اله کریمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 628202
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۲/۹۱ سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال آغاز و در پایان آذر ماه سال بعد به پایان می رسد. بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9975845
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۰/۲/۹۱ سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال آغاز و در پایان آذر ماه سال بعد به پایان می‌رسد. بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9694122
آگهی تصمیمات شرکت بهستان پخش سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۷/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و ولی‌اله کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال پایان می‌پذیرد و ماده ۵۱ اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11357780
آگهی تصمیمات شرکت بهستان پخش سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۸/۵/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۵/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۳ تا ۵ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و سال مالی شرکت به شرح صورتجلسه اصلاح و ماده مربوطه اصلاح گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل‌آدام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و عنایت‌اله فقیهی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری بهفار گروه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی قادر صمدنژادایوریقی به کدملی xxxxxxxxx۵ و محمد حجت‌پناه به کدملی xxxxxxxxx۶ و امیرحسین رنجبریان به کدملی xxxxxxxxx۲ و حسین کاشف‌حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷ و پیام دیندوست به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۵/۹۰ پیام دیندوست بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد حجت‌پناه بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10382332
آگهی افزایش سرمایه شرکت بهستان پخش سهامی خاص بشماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۵/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۱ سهم xxx/۱۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته_است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11862436
آگهی تصمیمات شرکت بهستان پخش سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه اندیشمند تدبیر به سمت بازرس اصلی و ولی‌اله کریمی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10910955
آگهی تصمیمات شرکت بهستان پخش سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۳/۸۹ کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی سفته بروات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و چک با امضای دو نفر از چهار نفر محمد حجت‌پناه و امیرحسن رنجبریان و حسین کاشف و همایون فرزانه همراه با مهر شرکت و سایر اوراق تجاری و قراردادها و عقود اسلامی و تعهدآور و کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9966914
آگهی اصلاحی در شرکت توزیع مهشاد رازی سهامی خاص بشماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
پیرو آگهی xxx۳۸/ت۳۲ مورخ ۱۷/۵/۸۸ موضوع تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ حذف می‌گردد بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9909226
آگهی تصمیمات شرکت بهستان پخش سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۸۷ به تصویب رسید. موسسه اندیشمند تدبیر به سمت بازرس اصلی و ولی‌اله کریمی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10140740
آگهی تغییرات شرکت مهشاد رازی (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۰/۸۸ نام شرکت به شرکت بهستان پخش سهامی خاص تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات