سرمایه گذاری هامون سپاهان

شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102886958
15
افراد
26
آگهی‌ها
248095
شماره ثبت
1384/3/22
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر سرمایه گذاری هامون سپاهان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در سرمایه گذاری هامون سپاهان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه گذاری هامون سپاهان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سرمایه گذاری هامون سپاهان در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14353444
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۷ و به موجب مجوز شماره xxx۳۸,xxx مورخ ۳۱/۰۶/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ شرکت بازرگانی ناوک آسیا کیش (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13861487
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۹/xxx۶ ومجوز شماره xxx۵۲/xxxمورخ۱۲/۹/۹۶سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۰۶/xxx۶به تصویب رسید موسسه حسابرسی فریوران راهبرد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13579274
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲۹ , xxx مورخه ۰۹/۰۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرحمزه مالمیر کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی پردیس شناسه ملی بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت رئیس هیات مدیره سید جعفر علوی معلم کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شناسه ملی بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مریم رفیعی نصیر آبادی کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان شناسه ملی بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیات مدیره رویا قدوسی کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان شناسه ملی بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیات مدیره سید رضا سید سخا کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی ناوک آسیا کیش شناسه ملی بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته، قراردادها و اسناد رسمی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضا با مهر شرکت و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. برخی از اختیارات مدیرعامل طبق ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به شرح ذیل می‌باشد: بند ۵: شرایط استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان و مشاوران بند ۷: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر بند ۸: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت بند ۱۰: انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن درخصوص اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد. بند ۱۳: تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر بند ۱۵: اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری به شرح بند ۱۵ ماده ۴۱ اساسنامه بند ۱۶: تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533633
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸۲ , xxx مورخ ۱۴/۹/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی مورخ ۳۱/۶/xxx۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13124575
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۶/xxx۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxx۸۳ , xxx مورخ ۳/۷/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ شرکت بازرگانی ناوک آسیا کیش (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13037975
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۸/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵ , xxx مورخ ۱۶/۹/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12204461
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري هامون سپاهان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۸/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۵/۲/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ خستویی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ انتخاب گردیدند ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12204445
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري هامون سپاهان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۹/۲/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغxxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1565039
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت پتروشیمی پردیس شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ شرکت بازرگانی ناوک آسیا کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1565040
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از پایان آذرماه به پایان شهریور ماه هر سال به شرح ذیل تغییر یافت و ماده ۵۴ اساسنامه اصلاح گردید.. « سال مالی شرکت روز اول مهرماه هر سال آغاز می شود و روز آخر شهریور ماه سال بعد به پایان می رسد.» عبارت " از طریق سایت اینترنتی رسمی آن نیز" از سطر ماده ۱۶ حذف گردید وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. عبارت " و همچنین درج آگهی در سایت اینترنتی رسمی شرکت" از سطر ماده ۲۲ حذف گردد. تبصره ۲ ماده ۲۲ حذف می گردد. وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردد در تبصره ذیل ماده ۲۵، عبارت "بنا به ضرورت" جایگزین "الزاماً" گردد.وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1374218
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای هوشنگ خستویی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۴ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
ـ شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شماره ملی ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶
ـ شرکت پتروشیمی پردیس به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸
شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شماره ثبت xxx۰۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷
ـ شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸
ـ شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858083
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان سهامی سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۹/۹۱ واصل گردید: عباس عصاری آرانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ـ مصطفی امید قائمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و فریبرز کریمایی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و پیمان امینی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ـ سید جعفر علوی معلم به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت پتروشیمی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ ـ عباس عصاری آرانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی امیدقائمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید جعفر علوی معلم به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11169807
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان سهامی سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۹/۹۱ واصل گردید: عباس عصاری‌آرانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ـ مصطفی امید قائمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و فریبرز کریمایی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و پیمان امینی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ـ سید جعفر علوی‌معلم به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت پتروشیمی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ ـ عباس عصاری‌آرانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی امیدقائمی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سید جعفر علوی‌معلم به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566069
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمانی صنایع نفت سهامی خاص ‌به شماره ثبت۶۴۸۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ غلامعلی کیانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای مرتضی عزیزی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10036860
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساختمانی صنایع نفتسهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ غلامعلی کیانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای مرتضی عزیزی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527711

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۱۰/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بنمایندگی عباس عصاری آرانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بنمایندگی فریبرز کریمایی به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بنمایندگی مینا رحمانی حسیم بیگی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی پیمان امینی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت پترو شیمی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بنمایندگی سیدجعفر علوی معلم به کدملی xxxxxxxxx۲ که عباس عصاری آرانی بسمت رئیس هیئت مدیره و فریبرز کریمایی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدجعفر علوی معلم بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از جمله چک و سفته و اسناد رسمی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527712

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و هوشنگ خستویی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9692262
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری هامون سپاهان سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۴۸۰۹۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و هوشنگ خستویی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11832907
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری هامون سپاهان سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۴۸۰۹۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۱۰/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بنمایندگی عباس عصاری‌آرانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بنمایندگی فریبرز کریمایی به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بنمایندگی مینا رحمانی‌حسیم‌بیگی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی پیمان امینی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت پترو شیمی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بنمایندگی سیدجعفر علوی‌معلم به کدملی xxxxxxxxx۲ که عباس عصاری‌آرانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و فریبرز کریمایی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سیدجعفر علوی‌معلم بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از جمله چک و سفته و اسناد رسمی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11633126
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11831922
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۴۸۰۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۱/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱/۹۰ واصل گردید: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۵ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید و همچنین ماده ۵۴ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10623618
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه‌ گذاری هامون سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ محل شرکت به تهران ـ خ شریعتی پل رومی ورودی الهیه مقابل کوچه مبشر شماره ۴۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11563898
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۴۸۰۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری توسعه الوند غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و شرکت پتروشیمی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11895605
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌ گذاری هامون سپاهان سهامی‌‌ عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10532563
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۹/۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۲/۸۸ واصل گردید: فریبرز کریمائی به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ محمد لطفی مزرعه شاهی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه الوند غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ علی اصغر اسکویی تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر xxxxxxxxx۹۷ عباس عصاری آرانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ مینا رحمانی حسیم بیگی به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. فریبرز کریمائی بسمت رئیس هیات مدیره و مینا رحمانی حسیم بیگی بسمت نایب رئیس هیات مدیره و محمد لطفی بسمت مدیرعامل تعیین شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادها و اسناد رسمی با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11224315
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۴۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۰/۸۷ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۲/۸۷ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی یکتا تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بسمت بازرس اصلی و کاظم مرادی‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ـ شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه الوند غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ـ شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ـ شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ـ

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات