سازه های نوین کرت

شرکت سازه های نوین کرت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102886910 ()
12
افراد
22
آگهی‌ها
248090
شماره ثبت
1384/3/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14437399
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های نوین کرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس اصلی اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14437402
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های نوین کرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، عباس آباد اندیشه ، خیابان قائم مقام فراهانی ، خیابان شهدا ، پلاک ۲۱ ، طبقه چهارم کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13883597
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساختمان و بازرگانی آرین پاسارگاد کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۱۷۰۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۶. ۰۸. ۱۰ و هیئت مدیره مورخ ۹۶. ۰۸. ۱۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ به تصویب رسید. ۲. آقای احسان صادقی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت سازه‌های نوین کرت با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای میر اسداله موسوی سادات با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مدیریت پروژه ساختمان نوین ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی عزیزی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نو اندیشان پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا و مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴. مؤسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ۵. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13894188
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های نوین کرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمد غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای عزیز علی لرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی ساختمان و بازرگانی آرین پاسارگاد کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و حمیدرضا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و آقای شاهین رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف تعاونی مسکن کارکنان بستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و خانم مریم آرزم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به عنوان اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند. - حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیات مدیره می‌باشد. - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب یک نفر از ایشان با امضاء عضو دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یارئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13894189
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های نوین کرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - اعضای هیات مدیره به مدت دوسال بقرار انتخاب گردیدند: شرکت بین المللی ساختمان و بازرگانی آرین پاسارگاد کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ شرکت تعاونی مسکن کارکنان بستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288696
آگهی تغییرات شرکت سازه‌های نوین کرت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12648546
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساختمان و بازرگانی آرین پاسارگاد کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۱۷۰۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۸/xxx۴ و هیئت مدیره مورخ ۶/۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۴ به تصویب رسید. ۲. آقای احسان صادقی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت سازه های نوین کرت با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای میراسداله موسوی سادات با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مدیریت پروژه ساختمان نوین ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی عزیزی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نو اندیشان پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً و مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۴. مؤسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال منتهی به ۳۱/۶/xxx۵ انتخاب شدند. ۵. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12561054
آگهی تغییرات شرکت سازه هاي نوين كرت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای محمد غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره شاهین رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف تعاونی مسکن کارکنان بستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به عنوان عضوهیات مدیره آقای حمیدرضا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و مدیریت پروژه ساختمان نوین ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان عضوهیات مدیره آقای عزیز علی لرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی ساختمان و بازرگانی آرین پاسارگاد کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان عضوهیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با امضاء عضو دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یارئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12561086
آگهی تغییرات شرکت سازه هاي نوين كرت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اشخاص ذیل به مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ شرکت مهندسی و مدیریت پروژه ساختمان نوین ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ شرکت بین المللی ساختمان و بازرگانی آرین پاسارگاد کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ شرکت تعاونی مسکن کارکنان بستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12037780
آگهی تغییرات شرکت سازه های نوین کرت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب جهانگشای رضائی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1599924
آگهی تغییرات شرکت سازه های نوین کرت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : سعادت آباد ـ میدان کاج ـ خیابان سرو غربی ـ ساختمان طلائی ـ پلاک ۲۳ ـ طبقه هفتم ـ کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307418
آگهی تغییرات شرکت سازه های نوین کرت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۰۶/xxx۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب جهانگشای رضایی به کدملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182282
آگهی تغییرات شرکت سازه های نوین کرت شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۴۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و مدیریت پروژه ساختمان نوین ایرانیان سهامی خاص به عنوان رئیس هیئت مدیره
آقای محمد غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا سهامی خاص به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره
آقای شاهین رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف تعاونی مسکن کارکنان بستان بعنوان عضو هیئت مدیره
آقای حمیدرضا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه بازرگانی نوین اردبیل سهامی خاص به عنوان عضو هیئت مدیره.
آقای عزیزعلی لرستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی ساختمان و بازرگانی آرین پاسـارگاد کیـش سهامی خاص بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178921
آگهی تغییرات شرکت سازه های نوین کرت شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۴۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۲
شرکت مهندسی و مدیریت پروژه ساختمان نوین ایرانیان نوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱
شرکت بین المللی ساختمان و بازرگانی آرین پاسارگاد کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰
تعاونی مسکن کارکنان بستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲
شرکت توسعه بازرگانی نوین اردبیل به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 966473
آگهی تصمیمات شرکت سازه های نوین کرت سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۱ واصل گردید: : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام به ش م xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و حبیب جهانگشای رضائی به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10225316
آگهی تصمیمات شرکت سازه‌های نوین کرت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۱ واصل گردید:: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام به ش م xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و حبیب جهانگشای رضائی به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 468204

آگهی تغییرات شرکت سازه های نوین کرت
سهامی عام بشماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۱۰/۹۰ حسن پورفرج قاجاری کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت مهندسی و مدیریت ساختمان نوین ایرانیان نوا شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ به جای آقای احمد ضیائی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد غلامی کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شاهین رحمانی کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی تعاونی مسکن کارکنان بستان شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره و حمیدرضا احمدی دیگسرا به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت توسعه بازرگانی نوین اردبیل شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ به جای مهدی خواجه دلویی به سمت عضو هیئت مدیره و عزیزعلی لرستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت بین المللی ساختمان و بازرگانی آرین پاسارگاد کیش به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10555481
آگهی تغییرات شرکت سازه های نوین کرت سهامی عام بشماره ثبت۲۴۸۰۹۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۰/۱۰/۹۰ حسن پورفرج‌قاجاری کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت مهندسی و مدیریت ساختمان نوین ایرانیان نوا شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ به جای آقای احمد ضیائی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد غلامی کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت توسعه بازرگانی بین‌المللی نواندیشان پویا شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شاهین رحمانی کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی تعاونی مسکن کارکنان بستان شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و حمیدرضا احمدی‌دیگسرا به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت توسعه بازرگانی نوین اردبیل شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ به جای مهدی خواجه‌دلویی به سمت عضو هیئت‌مدیره و عزیزعلی لرستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت بین‌المللی ساختمان و بازرگانی آرین پاسارگاد کیش به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت‌مدیره به همراه یکی از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11428908
آگهی تصمیمات شرکت سازه های نوین کرت سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۴۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احرار ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و حبیب جهانگشای‌رضائی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11730360
آگهی تصمیمات شرکت سازه های نوین کرت سهامی‌عام ثبت شده به شماره ۲۴۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید:

اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نو اندیشان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ـ شرکت مهندسی و مدیریت ساختمان نوین ایرانیان نوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ ـ شرکت بین المللی ساختمان و بازرگانی ارین پاسارگاد کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ـ شرکت تعاونی مسکن کارکنان بستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ـ شرکت توسعه بازرگانی نوین اردبیل به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷.

به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۶/۴/۹۰ احمد ضیایی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت مهندسی و مدیریت ساختمان نوین ایرانیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی خواجه‌دلویی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت توسعه بازرگانی نوین اردبیل به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عزیز‌علی لرستانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت بین المللی ساختمان و بازرگانی آرین پاسارگاد کیش به سمت مدیر‌عامل و شاهین رحمانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت تعاونی مسکن کارکنان بستان و محمد غلامی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا بسمت اعضای هیأت‌مدیره تعیین گردیدند.

امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت رئیس هیأت‌مدیره همراه با مدیر‌عامل یا یکی از اعضای هیأت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر‌عامل یا رئیس هیأت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11064182
آگهی تصمیمات شرکت سازه‌ های نوین کرت سهامی‌‌ عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام به ش‌ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس اصلی و حبیب جهانگشای رضائی‌ به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9619868
آگهی تصمیمات شرکت سازه های نوین کرت سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۶/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۶/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی احراز ارقام به سمت بازرس اصلی و حبیب جهانگشای‌رضایی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت کشت و صنعت جنوب کژال بنمایندگی مهدی خواجه‌دلویی ـ شرکت بین‌المللی خانه‌سازی ایرانیان پرشیا بنمایندگی محمدحسین تفقدی ـ شرکت استراتوس آسیا بنمایندگی عزیزعلی لرستانی ـ شرکت فنی تجاری پارس شهر بنمایندگی محمد غلامی ـ شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان بنمایندگی احمد ضیائی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی خواجه‌دلویی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و عزیزعلی لرستانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره همراه با مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات