گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102881763 ()
24
افراد
34
آگهی‌ها
247560
شماره ثبت
1384/3/9
تاریخ تأسیس

اشخاص گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

در این بخش تمامی اشخاصی که در گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14226219
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13738155
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حسین میرمحمدصادق به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی همقدمان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای فرهاد عربلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی همقدم به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سام پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت عضو هیات مدیره وآقای سید هاشم امیری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت فراگستر تجارت کالای ایرانیان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیات مدیره وآقای سیامک قاسمی رودسری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سام گروه آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیات مدیره وآقای شاهین احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و یا یکی از اعضای هیات مدیره با مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13687188
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰) به عنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی همقدمان (سهامی خاص) (دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶) شرکت بازرگانی همقدم (سهامی خاص) (دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳) شرکت بازرگانی سام پخش (سهامی خاص) (دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶) شرکت سام گروه آتی (سهامی خاص) (دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳) شرکت فراگستر تجارت کالای ایرانیان کیش (سهامی خاص) (دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13098890
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حسین میرمحمدصادق به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره حسینعلی کریمی فیروزجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی همقدمان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره فرهاد عربلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره علیرضا یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره آریو صدر اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سام پخش دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضاء متفق دو نفر از پنج نفر متشکل از هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبرمی باشد. حدود اختیارات مدیرعامل وفق ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت تصویب و بخشی از اختیارات مفاد ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018757
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12821601
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حسین میرمحمدصادق به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسینعلی کریمی فیروزجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی همقدمان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهاد عربلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آریو صدر اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سام پخش دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره و سیامک قاسمی رودسری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضاء متفق دو نفر از شش نفر متشکل از هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهائی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12582353
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت و سرمايه ايرانيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حسین میرمحمدصادق به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرهاد عربلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بابک آموخته به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی همقدمان (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جعفر ملک نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سام پخش دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به جای خانم هدی صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای حسینعلی کریمی فیروزجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضاء متفق دو نفر از شش نفر متشکل از هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهائی با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12489715
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت و سرمايه ايرانيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحسین میرمحمدصادق به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره فرهاد عربلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره علیرضا یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره بابک آموخته به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی همقدمان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره هدی صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره حسینعلی کریمی فیروزجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا انتخاب شدندو امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک،سفته، برات، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مُهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مُهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی با مهر شرکت معتبر می باشد. محل شرکت به تهران ـ تقاطع همت و خیابان شریعتی ـ خیابان شهید داوود گل نبی ـ میدان احمدی روشن (کتابی سابق) ـ پلاک ۱ کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. عزل و نصب کارکنان در چارچوب آیین نامه مصوب. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تآمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. اجاره و استجاره و واگذاری و فسخِ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمامی مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره و یا اجرای آن.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12458619
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰) بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اشخاص ذیل برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند: ـ آقای سید حسین میر محمد صادق (دارای کد ملی شماره (xxxxxxxxx۹ ـ آقای علیرضا یزدانی (دارای کد ملی شماره xxxxxxxxx۰) ـ آقای فرهاد عربلو (دارای کد ملی شماره xxxxxxxxx۴) ـ خانم هدی صادقی (دارای کد ملی شماره xxxxxxxxx۰ ـ شرکت بازرگانی همقدمان(سهامی خاص) (دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶) همگی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره وشرکت بازرگانی همقدم(سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ـ شرکت بازرگانی سام پخش(سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12106859
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند انتخاب گردیدند:. شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودروشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷. شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵. شرکت لیزینگ ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸. شرکت توسعه صنعت وگسترش خدمات ایرانیان (ایدکو)شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶. شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیانشناسه ملیxxxxxxxxx۵۲
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12111853
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۳/۱۲/۱۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم غلامی کدملی xxxxxxxxx۷نماینده شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره آقای حسینعلی کریمی فیروزجائی کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵بعنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره وآقای مهدی محمودانی کدملیxxxxxxxxx۶نماینده شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲به عنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره وآقای افشین اقبالی کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت توسعه صنعت وگسترش خدمات ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ عضو هیئت مدیره وآقای ایمان فرجام نیا کدملی xxxxxxxxx نماینده شرکت لیزینگ ایرانیان بات شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین شدند و امضاء کلیه اوراق واسناد تعهدآور از جمله چک،سفته،برات،قراردادهاوغیره باامضاءمتفق مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ویابا امضاء متفق دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.اوراق عادی ومراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید.: تصویب شرایط استخدام ومیزان حقوق ودستمزد ونصب وعزل مدیران وکارکنان. دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هردعوای حقوقی وکیفری اقامه شده،درهریک از دادگاه ها،دادسراها،مراجع قضائی یاغیر قضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری،از طرف شرکت،دفاع از شرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری،با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دردادرسی از آغاز تا اتمام،ازجمله حضور در جلسات،اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر،فرجام،واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه وسازش،استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا،ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری وارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهائی وقطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی ئتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ایداعی وتعقیب آنها، تعیین مصدق وکارشناس، انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا،جلب ثالث ودفاع از دعوا ثالث، دعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای وردو ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرروزیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر. اجاره واستیجاره وواگذاری وفسخ اجاره وتقاضای تعدیل اجاره بها ودفاع از این نوع تقاضاها در تمامی مراحل ومراجع وتخلیه عین مستاجره وتقاضای تجدید نظردررای صادره ویا اجرای آن.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1745071
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا انتطاری مقدم به جای آقای فرشاد ابراهیم پورنورآبادی بنمایندگی ازشرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان ـ آقای افشین اقبالی به جای آقای حسینعلی کریمی فیروزجائی بنمایندگی ازشرکت توسعه صنعت وگسترش خدمات ایرانیان(ایدکو) ـ آقای ایمان فرجام نیا بجای آقای امیرحسین باقرنژاد بنمایندگی از شرکت لیزینگ ایرانیان بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. در نتیجه آقای ابراهیم غلامی به کدملی xxxxxxxxx۷نماینده شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو ش م xxxxxxxxx۳۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا انتظاری مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱نماینده شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان ش م xxxxxxxxx۵۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای ایمان فرجام نیا به کدملی xxxxxxxxx۶نماینده شرکت لیزینگ ایرانیان ش م xxxxxxxxx۲۸ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای افشین اقبالی به کدملی xxxxxxxxx۱نماینده شرکت توسعه صنعت وگسترش خدمات ایرانیان ش م xxxxxxxxx۱۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی محمودانی به کدملی xxxxxxxxx۶نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان xxxxxxxxx۳۵ به عنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. ـ امضاء کلیه اوراق واسناد تعهد آور از جمله چک،سفته، برات،قراردادها وغیره با امضاء متفق مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ویا با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.اوراق عادی ومراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی با مهر شرکت معتبر است. ـ حدود اختیارات مدیرعامل وفق ماده xxxاصلاحیه قانون تجارت وبخشی از اختیارات مفاد ماده ۳۷ اساسنامه طبق صورتجلسه پیوست به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617757
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رهیافت وهمکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد..ترازنامه،صورت حساب سود وزیان، برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253172
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی آقای ابراهیم غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره
شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی آقای حسینعلی کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت لیزینگ ایرانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲۸ با نمایندگی آقای ایمان فرجام نیا به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره
شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵۲ با نمایندگی آقای فرشاد ابراهیم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ با نمایندگی آقای مهدی محمودانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است ضمنا در غیاب مدیرعامل امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247799
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت به آدرس: بزرگراه اشرفی اصفهانی ـ نبش خیابان پیامبر پلاک ۷۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189054
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان شرکت سهامی‌ عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان انتخاب شد.
موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 957789
آگهی تصمیمات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به ش م xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی ابراهیم غلامی به ک م xxxxxxxxx۷ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی مهدی محمودانی به ک م xxxxxxxxx۶ شرکت لیزینگ ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی امیرحسین باقرنژاد به ک م xxxxxxxxx۸ شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی حسینعلی کریمی با ش م xxxxxxxxx۱ شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان با ش م xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی فرشاد ابراهیم پور با ک م xxxxxxxxx۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۹۱ ابراهیم غلامی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسینعلی کریمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی محمودانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه را بشرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11017058
آگهی تصمیمات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۹/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به ش م xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی ابراهیم غلامی به ک م xxxxxxxxx۷ شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی مهدی محمودانی به ک م xxxxxxxxx۶ شرکت لیزینگ ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی امیرحسین باقرنژاد به ک م xxxxxxxxx۸ شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی حسینعلی کریمی با ش م xxxxxxxxx۱ شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان با ش م xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی فرشاد ابراهیم‌پور با ک م xxxxxxxxx۶ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۹/۹۱ ابراهیم غلامی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسینعلی کریمی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، مهدی محمودانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه را بشرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689628
آگهی تصمیمات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیانسهامی عام ‌به شماره ثبت۲۴۷۵۶۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به ش م xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران هدف به ش م xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9950192
آگهی تصمیمات شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به ش م xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران هدف به ش م xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 540094

آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت کالای ایرانیان
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ نام شرکت به گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. نوع شرکت به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید شامل ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. اعلامیه تبدیل سهامی خاص به سهامی عام بشرح ذیل می‎باشد: نام و شماره ثبت شرکت: شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان سهامی عام xxxxxxـ موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: موضوع شرکت عبارتست از: الف‎ـ موضوع اصلی: فروش نقدی‎ـ اجاره انواع کالا و لوازم یدکی مربوطه داخلی و خارجی و ارائه خدمات پس از فروش. ب‎ـ موضوع فرعی‎ـ انجام خدمات بازرگانی‎ـ صادرات و واردات انواع کالاهای مجاز و قطعات یدکی و لوازم جانبی‎ـ شرکت در مناقصه‎ها و مزایده‎هاـ اخذ تسهیلات و نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و مشارکت با آنها و اعطای امتیاز نمایندگی به آنهاـ تامین و توزیع قطعات یدکی و لوازم جانبی داخلی و خارجی انواع کالای موضوع شرکت‎ـ عقد قرارداد با شرکتهای داخلی و خارجی به منظور اجرای فعالیتهای مذکورـ خرید و فروش سهام شرکتها و کارخانجات و موسسات‎ـ مبادرت به هرگونه فعالیت که بطور مستقیم یا غیرمستقیم موجب تسهیل در امور فوق گردد. بدیهی است در صورت نیاز به اخذ مجوز ابتدا در خصوص مجوزها اقدام خواهد شد. مرکز اصلی و نشانی شعب و کدپستی: مطابق بند مربوطه در اساسنامه مرکز اصلی شرکت شهر تهران در استان تهران است. شرکت فاقد شعب است. دکتر بهشتی نرسیده به چهارراه اندیشه پلاک ۴۱ـ مدت شرکت: نامحدودـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: xxx/xxx/xxx/xxx ریال‎ـ سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است‎ـ هویت کامل رئیس و اعضا هیئت‎مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو ثبت شده به شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی میرصالح سیدزاده‎اقدم به شناسه xxx۶ فرزند میرحسین و کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و رئیس هیئت‎مدیره‎ـ شرکت گسترش سرمایه‎گذاری ایرانیان ثبت شده بشماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بنمایندگی امیر خلج‎اسعدی‎ فرزند میرحسن به شماره شناسنامه xxx۱ و کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و مدیرعامل‎ـ علی‎اصغر گنجی‎تمیجانی فرزند علی‎اصغر به شماره شناسنامه xxx و کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‎مدیره‎ـ عباس امین فرزند جبرائیل به شماره شناسنامه xxx و کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‎مدیره‎ـ فتح‎اله پرتوی فرزند فضل‎اله به شماره شناسنامه xxx و کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‎مدیره‎ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی‎ـ در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام میتوانند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت‎ـ تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت‎ـ اعلامیه خرید سهام‎ـ گواهی‎نامه نقل و انتقال و سپرده سهام‎ـ اصل ورقه سهام‎ـ تائیدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده‎گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. تقسیم سود مطابق ماده ۲۱ و ۳۷ اساسنامه و رعایت مفاد قانون تجارت میباشدـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است در تاریخ ۳۰/۹/۹۰ بدهی‎های کوتاه‎مدت xxxxxxxxxxxx ریال و بدهی‎های بلندمدت xxxxxxxxxxxx ریال و بدهی‎های احتمالی صفر می‎باشدـ روزنامه کثیرالانتشار شرکت‎ـ روزنامه اطلاعات‎ـ دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11182975
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت کالای ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ نام شرکت به گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. نوع شرکت به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید شامل ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. اعلامیه تبدیل سهامی خاص به سهامی عام بشرح ذیل می‎باشد: نام و شماره ثبت شرکت: شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان سهامی عام xxxxxxـ موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: موضوع شرکت عبارتست از: الف‎ـ موضوع اصلی: فروش نقدی‎ـ اجاره انواع کالا و لوازم یدکی مربوطه داخلی و خارجی و ارائه خدمات پس از فروش. ب‎ـ موضوع فرعی‎ـ انجام خدمات بازرگانی‎ـ صادرات و واردات انواع کالاهای مجاز و قطعات یدکی و لوازم جانبی‎ـ شرکت در مناقصه‎ها و مزایده‎هاـ اخذ تسهیلات و نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و مشارکت با آنها و اعطای امتیاز نمایندگی به آنهاـ تامین و توزیع قطعات یدکی و لوازم جانبی داخلی و خارجی انواع کالای موضوع شرکت‎ـ عقد قرارداد با شرکتهای داخلی و خارجی به منظور اجرای فعالیتهای مذکورـ خرید و فروش سهام شرکتها و کارخانجات و موسسات‎ـ مبادرت به هرگونه فعالیت که بطور مستقیم یا غیرمستقیم موجب تسهیل در امور فوق گردد. بدیهی است در صورت نیاز به اخذ مجوز ابتدا در خصوص مجوزها اقدام خواهد شد. مرکز اصلی و نشانی شعب و کدپستی: مطابق بند مربوطه در اساسنامه مرکز اصلی شرکت شهر تهران در استان تهران است. شرکت فاقد شعب است. دکتر بهشتی نرسیده به چهارراه اندیشه پلاک ۴۱ـ مدت شرکت: نامحدودـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: xxx/xxx/xxx/xxx ریال‎ـ سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است‎ـ هویت کامل رئیس و اعضا هیئت‎مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو ثبت شده به شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی میرصالح سیدزاده‎اقدم به شناسه xxx۶ فرزند میرحسین و کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و رئیس هیئت‎مدیره‎ـ شرکت گسترش سرمایه‎گذاری ایرانیان ثبت شده بشماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بنمایندگی امیر خلج‎اسعدی‎ فرزند میرحسن به شماره شناسنامه xxx۱ و کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و مدیرعامل‎ـ علی‎اصغر گنجی‎تمیجانی فرزند علی‎اصغر به شماره شناسنامه xxx و کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‎مدیره‎ـ عباس امین فرزند جبرائیل به شماره شناسنامه xxx و کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‎مدیره‎ـ فتح‎اله پرتوی فرزند فضل‎اله به شماره شناسنامه xxx و کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‎مدیره‎ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی‎ـ در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام میتوانند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت‎ـ تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت‎ـ اعلامیه خرید سهام‎ـ گواهی‎نامه نقل و انتقال و سپرده سهام‎ـ اصل ورقه سهام‎ـ تائیدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده‎گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. تقسیم سود مطابق ماده ۲۱ و ۳۷ اساسنامه و رعایت مفاد قانون تجارت میباشدـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است در تاریخ ۳۰/۹/۹۰ بدهی‎های کوتاه‎مدت xxxxxxxxxxxx ریال و بدهی‎های بلندمدت xxxxxxxxxxxx ریال و بدهی‎های احتمالی صفر می‎باشدـ روزنامه کثیرالانتشار شرکت‎ـ روزنامه اطلاعات‎ـ دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 524624

آگهی تغییرات شرکت شرکت گسترش تجارت کالای ایرانیان
سهامی خاص بشماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۵/۱۰/۹۰ از موضع شرکت اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) حذف و ماده ۳ اساسنامه اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 524787

آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت کالای ایرانیان
سهامی خاص بشماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۱۰/۹۰ و هیات مدیره مورخ۲۹/۱۰/۹۰ شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی میرصالح سیدزاده اقدم به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و فتح اله پرتوی به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی امیر خلج اسعدی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و عباس امین به کدملیxxxxxxxxx۷ و علی اصغر گنجی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9800274
آگهی تغییرات شرکت شرکت گسترش تجارت کالای ایرانیان سهامی خاص بشماره ثبت۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۵/۱۰/۹۰ از موضع شرکت اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) حذف و ماده ۳ اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10066851
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت کالای ایرانیان سهامی خاص بشماره ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ و هیات مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی میرصالح سیدزاده اقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و فتح اله پرتوی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی امیر خلج اسعدی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و عباس امین به کدملی xxxxxxxxx۷ و علی اصغر گنجی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 515233

آگهی اصلاحی شرکت گسترش تجارت کالای ایرانیان
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۵۶/ت۳۲ مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ حذف جمله فروش اقساطی خودرو از موضوع از قلم افتاده بود که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9935229
آگهی اصلاحی شرکت گسترش تجارت کالای ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۵۶/ت۳۲ مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ حذف جمله فروش اقساطی خودرو از موضوع از قلم افتاده بود که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 464676

آگهی افزایش سرمایه شرکت گسترش تجارت کالای ایرانیان
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۰ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11026882
آگهی افزایش سرمایه شرکت گسترش تجارت کالای ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۷۵۶۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۲/۱۰/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۰ تکمیل امضا گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10015525
آگهی تصمیمات شرکت گسرش تجارت کالای ایرانیان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس اصلی و مجید کشورپژوه لنگرودی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9708031
آگهی تصمیمات شرکت گسترش تجارت کالای ایرانیان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۷۵۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۹/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی شراکت به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس اصلی و مجید کشورپژوه‌لنگرودی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10136934
آگهی تصمیمات شرکت تجارت کالای ایرانیان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون داده‌های پارس به سمت بازرس اصلی و نظام الدین رحیمیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11951782
آگهی تصمیمات شرکت گسترش تجارت کالای ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۷۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۱۷۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۲/۸۹ واصل گردید: مهرزاد عطا به جای فریبرز کریمی‌زند جهت بقیه مدت تصدی بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین شد. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۱/۸۹ میرصالح سیدزاده بسمت رئیس هیئت‌مدیره و امیر خلج‌اسعدی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ,سفته, برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات