بهستان آرا

شرکت بهستان آرا (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10102853873 (منحل شده)
14
افراد
25
آگهی‌ها
244722
شماره ثبت
1384/2/12
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14661479
آگهی تغییرات شرکت بهستان آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نشانی محل تصفیه به استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی ، شهرتهران محله کاووسیه بزرگراه کردستان بن بست یکم پلاک یک طبقه سوم واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۷ انتقال یافت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14070014
آگهی تغییرات شرکت بهستان آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای شهاب خورسند با شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیر تصفیه انتخاب گردید نشانی محل تصفیه: تهران میدان ونک خیابان ملاصدرا تقاطع کردستان به سمت شمال بن بست یکم پلاک یک طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999042
آگهی تغییرات شرکت بهستان آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس اصلی و شهاب خورسند با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763653
آگهی تغییرات شرکت بهستان آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای عنایت اله فقیهی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430113
آگهی تغییرات شرکت بهستان آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۳۰/۹/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی الگوحساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13047947
آگهی تغییرات شرکت بهستان آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵، شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13047957
آگهی تغییرات شرکت بهستان آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن شکوهی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای امین بلاغی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم ژاله تات با شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل شرکت و آقای سیدعبدالرضا حجازی فرهمند با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق واسناد مالی و تعهدآور شرکت از هرنوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767583
آگهی تغییرات شرکت بهستان آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
آگهی تغییرات شرکت بهستان آرا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی الگوحساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/xxx۴ به تصویب رسید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12627757
آگهی تغییرات شرکت بهستان آرا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موسسه حسابرسی الگوحساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای عنایت اله فقیهی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12205765
آگهی تغییرات شرکت بهستان آرا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۴۴۷۲۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به آدرس تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، نبش خیابان چهاردهم، پلاک ۷۸، (ساختمان گاندی)، طبقه سوم ـ کد پستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12136166
آگهی تغییرات شرکت بهستان آرا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۴۷۲۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرحیم حاتمی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای حسن شکوهی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و خانم ژاله تات دارای کدملی xxxxxxxxx۳ خارج از هیئت مدیره شرکت به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء آقای محمدرحیم حاتمی و یکی از اعضاء هیأت مدیره، متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب آقای محمدرحیم حاتمی با دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری شرکت با آقای محمدرحیم حاتمی و در غیاب ایشان با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12136199
آگهی تغییرات شرکت بهستان آرا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۴۷۲۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳ به تصویب رسید. آقای شهاب خورسند با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای عنایت اله فقیهی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. آقایان: محمدرحیم حاتمی با کدملی xxxxxxxxx۵، و سیدعبدالرضا حجازی فرهمند با کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ با نمایندگی آقای حسن شکوهی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضاء هیأت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12058176
آگهی تغییرات شرکت بهستان آرا سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۲۴۴۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهاب خورسند با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای عنایت اله فقیهی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716666
آگهی تغییرات شرکت بهستان آرا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۴۷۲۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران میدان ونک خیابان ملاصدرا تقاطع اتوبان کردستان به سمت شمال کوچه یکم پلاک یک طبقه ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461985
آگهی تغییرات شرکت بهستان آرا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۴۷۲۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی الگو حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای عنایت اله فقیهی کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344376
آگهی تغییرات شرکت بهستان آرا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۴۴۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس "تهران ـ میدان ونک ـ خیابان ملاصدرا ـ خیابان پردیس ـ شماره ۱۰ (ساختمان ثریا) ـ طبقه اول ـ واحد ۱۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷" انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152352
آگهی افزایش سرمایه شرکت بهستان آرا شرکت سهامی خاص بشماره ثبت ۲۴۴۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۱/۴/xxx۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۱ سهم xxx/۱۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1128351
آگهی تغییرات شرکت بهستان آرا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۴۴۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۳/xxx۲ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۳/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آدرس شرکت به تهران میدان ونک خ ملاصدرا خ پردیس شماره ۱۰ (ساختمان ثریا) طبقه دوم واحد ۲۳ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره بمدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان ناصر ریاحی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ حسین کاشف حقیقی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ پیام دیندوست کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره ـ پوریا پناهی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای قادر صمدنژادایوریقی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ امین بلاغی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره)
۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و مالی و تعهدآور از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1060162
آگهی تصمیمات شرکت بهستان آرا سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۴۷۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. حسین کاشف حقیقی به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 575931
آگهی تصمیمات شرکت بهستان آرا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. حسین کاشف حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10505184
آگهی تصمیمات شرکت بهستان آرا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. حسین کاشف حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 451663

آگهی افزایش سرمایه شرکت بهستان آرا
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۹/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/۳۰ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی افزایش یافته است و مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۹/xxx مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ بانک رفاه کارگران شعبه ریالی و ارزی پردیس پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۸/۱۱/۹۰ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10698661
آگهی افزایش سرمایه شرکت بهستان آرا سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۴۷۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱/۹/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/۳۰ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی افزایش یافته است و مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۹/xxx مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ بانک رفاه کارگران شعبه ریالی و ارزی پردیس پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۸/۱۱/۹۰ تکمیل امضا گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10803866
آگهی تصمیمات شرکت بهستان توزیع سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۴۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۴/۹۰ و ۱/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: مواد ۳۱ و ۵۱ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و عنایت‌اله فقیهی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر ریاحی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و حسین کاشف‌حقیقی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و پیام دیندوست به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمد بشری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه‌گذاری بهفار گروه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی قادر صمدنژادایوریقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۵/۹۰ ناصر ریاحی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و پیام دیندوست بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و پوریا پناهی به کد ملی xxxxxxxxx۲ خارج از هیئت‌مدیره بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با هر یک از اعضای هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11734191
آگهی افزایش سرمایه شرکت بهستان توزیع سهامی خاص بشماره ثبت ۲۴۴۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۱/۵/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/۵ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/۴ ریال بموجب گواهی شماره xxx۴/xxx مورخ ۱۱/۵/۹۰ بانک رفاه کارگران شعبه مستقل پردیس پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱/۶/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است. نام شرکت به شرکت بهستان آرا سهامی‌خاص تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات