گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان

شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102849101 ()
10
افراد
18
آگهی‌ها
244244
شماره ثبت
1384/2/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14620301
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۳,xxx مورخ ۲۸/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجه نقد شرکت اصلی و تلفیقی به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شماره ثبت xxx۲۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14334347
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/xxx۷ و به موجب مجوز شماره xxx ـ xxx/xxxxxx مورخ ۱۵/۸/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۵/۷۳/۹۷ مورخ ۵/۸/xxx۷ و گواهی شماره xxx/xxx۵/۷۳ مورخ ۳/۵/xxx۷ بانک صادرات ایران شعبه شهرک شهید محلاتی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14200716
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۳,xxx مورخه ۲۲/۵/۹۷ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سیدمحمد جعفر مرعشی شوشتری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای بهرام کلانترپور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت نگین شفق سپهر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای مجید نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای مجید برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ره اختران نور (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب و منصوب گردیدند. ـ امضای اسناد تعهدآور و مالی: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قرارداد ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14031025
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/ xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو اصلی. شرکت ره اختران نور (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو اصلی. شرکت نگین شفق سپهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو اصلی. شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx به سمت عضو اصلی. شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو اصلی. شرکت کک طبس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو علی البدل. شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13532292
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۹ / xxx مورخ ۰۴/۰۴/xxx۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد جعفر مرعشی شوشتری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صنعتی و معدنی کانسرام با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای بهرام کلانترپور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت نگین شفق سپهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مجید نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مجید برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ره اختران نور با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را به شرح ماده ۳۹ اساسنامه تعیین نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461578
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۱/xxx۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۶۲ , xxx مورخ ۲۹/۱/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راه برد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032412
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ و نامه شماره xxx۷۷ , xxx مورخ ۹/۶/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ره اختران نور (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت مدیرعامل و آقای ولی نادی قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت نگین شفق سپهر (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای میرعمادالدین مدیرزاده طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صنعتی و معدنی کان سرام (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمد یزدان جو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را مطابق ماده ۳۹ اساسنامه تعیین و به ایشان تفویض نمود. کلیۀ اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12812252
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۵ و مجوزشماره xxx۴/xxx مورخ ۱۵/۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۴ به تصویب رسید. شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو اصلی شرکت ره اختران نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو اصلی شرکت نگین شفق سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو اصلی شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو اصلی شرکت صنعتی و معدنی کان سرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو اصلی شرکت کک طبس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو علی البدل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضوعلی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12153159
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۴۴۲۴۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۰۱/xxx۴ ومجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱/۲/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان، سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677769
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/xxx۳ونامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۷/۲/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت ره اختران نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تصدی هیئت مدیره و بسمت مدیرعامل انتخاب گردید. آقای ولی نادی قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت نگین شفق سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای میرعمادالدین مدیر زاده طهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴بنمایندگی از شرکت صنعتی و معدنی کان سرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تصدی بسمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای بابک جهان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تصدی بسمت نایب بسمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای علی محمد یزدان جو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را مطابق ماده ۳۹ اساسنامه تعیین و به ایشان تفویض نمود. کلیۀ اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677770
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱/xxx۳ و نامه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۷/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲مورد تصویب قرار گرفت. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند. • شرکت ره اختران نور شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو اصلی • شرکت نگین شفق سپهر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو اصلی • شرکت بازرگانی افق فلات ایرانیان و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو اصلی • شرکت صنعتی و معدنی کان سرام شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو اصلی • شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو اصلی • شرکت کک طبس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو علی البدل • شرکت تأمین مواد اولیه فولاد صبا نور شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضوعلی البدل ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل تعیین گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 557676
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه‌گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی به روز آوران ژرف اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11036504
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه‌گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی به روز آوران ژرف اندیش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه آرمان نوین رسیدگی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10453262
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن گنجی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‎گذاری اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی بهرام کلانترپور به کدملی xxxxxxxxx۰ شرکت صنعتی و معدنی نگین شفق آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی اصغر فخریه‎کاشان به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت توسعه صنعت شایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی میرعمادالدین مدیرزاده‎تهرانی به کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت افق فلات ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بنمایندگی نجمی‎هاشمی‎فشارکی به کدملی xxxxxxxxx۷ شرکت ره اختران نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی نجمی‎هاشمی‎فشارکی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیات‎مدیره و شرکت تامین سرمایه نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و سید ماشاءاله شکیبی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای علی‎البدل‎ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/۹۰ اصغر فخریه‎کاشان بسمت رئیس هیئت مدیره و سید ماشاءاله شکیبی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و نجمی هاشمی‎فشارکی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات‎مدیره و یکی از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیات‎مدیره اختیارات خود را در بندهای ۹ ۲۱ ۲۲ از ماده ۳۸ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمودند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10105447
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان سهامی عام بشماره ثبت ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۶/۸۹ نجمی هاشمی فشارکی بنمایندگی از شرکت تامین سرمایه نوین بعنوان عضو اصلی هیات مدیره جهت باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره تعیین و جایگزین شرکت کیان آب گروه گردید و بقیه اعضا در سمت خود ابقاء شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چکها سفته‌ها بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11363658
آگهی اصلاحی در شرکت گروه سرمایه‎گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان سهامی‎عام بشماره ثبت ۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱
پیرو آگهی xxx۷/ت۳۲ مورخ ۷/۳/۸۹ تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۸۹ صحیح است و بدینوسیله اصلاح می‎گردد.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11511375
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان سهامی عام ثبت شده به شماره۲۴۴۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخxxx/۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۲/۸۹ واصل گردید:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به سمت بازرس اصلی و محسن گنجی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10968736
آگهی تغییر پلاک شرکت گروه سرمایه‌گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۴۲۴۴و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۱۰۱
به موجب نامه وارده شماره xxx مورخ ۱۶/۱/۸۹ هیئت‌مدیره شماره پلاک شرکت از xxx به xxx تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات