سرمایه گذاری ساختمان سبحان

شرکت سرمایه گذاری ساختمان سبحان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10102837181 (فعال)
1
افراد
4
آگهی‌ها
243014
شماره ثبت
1383/12/26
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری ساختمان سبحان

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری ساختمان سبحان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13026785
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت به آدرس: شهرستان آبادان خیابان امیری کوچه دارایی پلاک xxx۶ ساختمان فاطمی واحد xxx کدپستی شماره xxxxxxxxx۷ تاسیس گردید و علیرضا حیدری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرشعبه تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12996227
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به: تهران خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) کوچه سوم پلاک ۱ طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۶ نتقال یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685079
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۴ ومجوز شماره xxx۳ , xxx مورخ ۲۱/۱۰/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان مهدی کشکولی (xxxxxxxxx۶۹) محسن دولت یار (xxxxxxxxx۳۹) حسین مظاهری اقدم (xxxxxxxxx۲) پدرام کاظمی نافچی (xxxxxxxxx۳) حسین رمضانی (xxxxxxxxx۴) روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر (xxxxxxxxx۶۹) بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنود حساب (xxxxxxxxx۳۲) بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685072
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۷۱۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۴ و مجوز شماره xxx۳ , xxx مورخ ۲۱/۱۰/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن دولت یار (xxxxxxxxx۳۹) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مهدی کشکولی (xxxxxxxxx۶۹) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین مظاهری اقدم (xxxxxxxxx۲) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان پدرام کاظمی نافچی (xxxxxxxxx۳) و حسین رمضانی (xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و اوراق تعهدآور و اوراق عادی اداری و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات