سرمایه گذاری آوا نوین

شرکت سرمایه گذاری آوا نوین (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10102836862 (فعال)
11
افراد
18
آگهی‌ها
242981
شماره ثبت
1383/12/25
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر سرمایه گذاری آوا نوین

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در سرمایه گذاری آوا نوین دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه گذاری آوا نوین

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سرمایه گذاری آوا نوین در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14884160
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آوا نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت 242981 و شناسه ملی 10102836862
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/04/1398 و مجوز شماره 55022,122 مورخه 14/7/1398 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا قدرتی به شماره ملی 0065360151 به نمایندگی سازمان اقتصادی کوثر با شناسه ملی14006852814 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره - بهرام فیضی پور به شماره ملی 4170335678 به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر با شناسه ملی 10100931903 به سمت رئیس هیات مدیره - ایرج پرهیزکار به شماره ملی 2390924115 به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر با شناسه ملی 10100932693 به سمت عضو هیات مدیره - مهدی شهبازی به شماره ملی 0071684123 به نمایندگی شرکت توسعه صنعت کوثر صبا با شناسه ملی10101012504 به سمت عضو هیات مدیره - حمید مهدوی راد به شماره ملی 3933194350 به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر به شناسه ملی10101108480 به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ980813141262150 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14765253
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آوا نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۸ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxx۳۲,xxx مورخ ۰۵/۰۳/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم بهxxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14760803
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آوا نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxx۴۴ / xxx مورخ ۷/۵/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردید . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14693331
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آوا نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxx۹۲ , xxx مورخه ۱/۴/۹۸ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - هیأت مدیره اختیارات خود را بشرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود ۱ - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ، ۲ - اجرای مصوبات مجامع عمومی ، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده_باشد ۳ - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر ۴ - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۵ - صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ۶ - اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر ۷ - تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه . ۸ - پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته‌ی قانونی ۹ - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام ۱۰ - همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود ۱۱ - اجرای مصوبات هیئت مدیره ، مگر اینکه هیئت مدیره شخص دیگری را مامور به اجرا نموده_باشد . ۱۲ - دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسه هیئت مدیره در مواقعی که برای اداره یا اجرای موضوع فعالیت شرکت اتخاذ تصمیماتی لازم است که خارج از حوزه اختیارات مدیرعامل می‌باشد . تبصره : مدیرعامل می‌تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مدیران و کارکنان شرکت تفویض نماید مگر در مواردی که هیئت مدیره صراحتا منع کرده_باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14671412
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آوا نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxx۳۲ , xxx مورخ ۵/۳/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14566362
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۹/xxx۷ و مجوز شماره xxx۸۰ , xxx مورخ ۲۱/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سال مالی شرکت به ۲۹ اسفند ماه هر سال تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . - نام شرکت به « سرمایه گذاری آوا نوین » تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14548753
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۹/xxx۷ ومجوز شماره xxx۶۸/xxx مورخ ۵/۱۲/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی شهبازی ک م xxxxxxxxx۳ بجای اقای بهزاد مشعلی عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردید . بدین ترتیب اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل تعیین شدند : علیرضا قدرتی ک م xxxxxxxxx۱ نماینده سازمان اقتصادی کوثر ش م xxxxxxxxx۱۴ مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره بهرام فیضی پور ک م xxxxxxxxx۸ نماینده سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ش م xxxxxxxxx۰۳ رییس هیات مدیره ایرج پرهیزکار نماینده ک م صنایع غذایی نماد کوثر ش م xxxxxxxxx۹۳ عضو هیات مدیره محمد هادی بناکار ک م xxxxxxxxx۳ نماینده توسعه صنایع و معادن کوثر ش م xxxxxxxxx۸۰ عضو هیات مدیره آقای مهدی شهبازی کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ عضو هیات مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14474397
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲
پیرو آگهی صادره شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۹/ ۱۰/ ۹۷ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/ ۶/ ۹۷ به تصویب رسیده_است که مراتب بدینوسیله اصلاح میگردد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14436998
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۹/xxx۷ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۳۳ , xxx مورخ ۴/۱۰/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14361073
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxx۱۰/xxx مورخه ۱۳/۸/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

سازمان اقتصادی کوثر بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ - شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ -شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ - شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر- صبا بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14361060
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxx۴۹/xxx مورخه ۱۲/۸/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14361042
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۲/xxx مورخه ۳/۹/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

بهرام فیضی پور به کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره - علیرضا قدرتی به کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره - محمد هادی بناکار به کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره - بهزاد مشعلی به کد ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر - صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره - ایرج پرهیزکار به کد ملیxxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اسناد تجاری و اوراق بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت‏مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دوتن از اعضاء هیأت‏مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‏باشد. همچنین مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14221900
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کد پستی محل شرکت شماره xxxxxxxxx۴ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14011838
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۸ , xxx مورخ ۸/۱۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13868776
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. تراز نامه و صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13849018
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب شد. روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12725917
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای احمد ورزشکار به کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره جناب آقای محمد هادی بناکار به کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره جناب آقای مالک رحمتی به کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره جناب آقای محمد اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو هیئت مدیره جناب آقای احمد عبداله پور به کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704177
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شد. - روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات