سرمایه گذاری زائر

شرکت سرمایه گذاری زائر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102836843 ()
5
افراد
5
آگهی‌ها
242979
شماره ثبت
1383/12/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13786175
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری زائر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران الوند خیابان سی و یکم خیابان زاگرس پلاک ۱۹ ساختمان زاگرس طبقه چهارم واحد ۴۳ کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13093874
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری زائر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «سرمایه گذاری زائر» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12863069
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوثر سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۴۳
بپیرو آگهی صادره به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۹/۳/۹۵ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد که ازقلم افتاده که مراتب بدین وسیله اصلاح میگردد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824797
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوثر سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحسین بزازیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای سیدمحمدمهدی بدلا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره، شرکت نوآوران کالای شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای جواد پاک نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیأت مدیره، شرکت صنعت مهرآوران دلتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی خانم نازی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و شرکت صنایع الکترونیک الوند هنزا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای سیدابراهیم عنایت به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیأت مدیره کلیه اوراق بهادار با امضا دو نفر از اعضا هیأت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا هریک از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبرمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740834
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوثر سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب شد. و - روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات