سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس

شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102835234 ()
18
افراد
27
آگهی‌ها
242818
شماره ثبت
1383/12/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13811270
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
پیرو آگهی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx۷ مورخ ۲۰/۰۸/xxx۶ آقای منصور سلطانی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای آرمان اسدی به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای فرهاد زمانی بسمت عضوهیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌شود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713357
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx۷۱ / xxx مورخ ۲۱/۰۱/xxx۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای الیاس طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات فنی و مهندسی کانی مس با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان عضو هیات مدیره برای مابقی مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713366
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۷۱ / xxx مورخ ۲۱/۰۱/xxx۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ با نمایندگی آقای منصورسلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت خدماتی اطلس مس کویر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای آرمان اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی آقای فرهاد زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت خدمات فنی و مهندسی کانی مس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی آقای الیاس طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی آقای مجید هاتف وحید به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602522
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۰ / xxx مورخ ۲۹/۰۵/xxx۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی قواعد با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13317637
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۵ , xxx مورخ ۸/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران (به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴) شرکت خدمات فنی و مهندس کانی مس سهامی خاص (به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷). شرکت خدماتی اطلس مس کویر سهامی خاص (به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹). شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه سهامی خاص (به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx). شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی سهامی خاص (به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx) به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورت حساب سود وزیان مالی عملکرد سال xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12732974
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵/xxx مورخ ۸/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12313408
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۴۲۸۱۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ۱۷/۱۲/۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی شاهسوند کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ آقای آرمان اسدی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی یارانه مس شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ آقای محمود خاقانی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت خدمات بازرگانی معادن وفلزات غیر آهنی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ آقای فرهاد زمانی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸آقای منصور سلطانی کدملی xxxxxxxxx۱به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مسشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت مطابق اساسنامه با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12313412
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۴۲۸۱۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۲/۴/xxxسازمان بورس و اوراق بهادار و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای منصور سلطانی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ آقای آرمان اسدی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت اطلس مس رفسنجان شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ آقای محمود خاقانی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ آقای فرهاد زمانی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ آقای مهدی شاهسوند کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت مطابق اساسنامه با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12313415
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۴۲۸۱۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۸/۴/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ره بین شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.صورتهای مالی عملکرد سالxxx۳، به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667712
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۸/۵/xxx۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و آقای کورش شایان شماره ملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667718
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۲ ومجوز شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۸/۵/xxx۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و آقای کورش شایان شماره ملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509826
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس سهامی‌خاص شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۰۹/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۷/۰۲/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمد جواد شیخ کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران شماره ملی xxxxxxxxx۶۴
آقای آرمان اسدی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی یارانه مس شماره ملی xxxxxxxxx۱۸
آقای محمود خا قانی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی شماره ملی xxxxxxxxx۰۶
آقای فرهاد زمانی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شماره ملی xxxxxxxxx۷۸
آقای منصور سلطانی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس شماره ملی xxxxxxxxx۴۷
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت مطابق اساسنامه با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1239413
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمد زارع پوراشکذری به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای نعمت الله پوستین دوز به نمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدجواد شیخ به نمایندگی از شرکت مس سرچشمه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حسین خزلی به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی یارانه مس و آقای مهدی معین الدینی به نمایندگی از شرکت مهندسی کانی مس بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1239426
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای نعمت الله پوستین دوز کد ملی xxxxxxxxx۸ بمنایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران با شناسه ملی، xxxxxxxxx۶۴ محمدجواد شیخ نماینده شرکت سرمایه گذاری مس چشمه، محمد زارع پوراشکذری کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶، آقای حسین خزلی کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت خدمات بازرگانی یارانه مس xxxxxxxxx۱۸ و آقای مهدی معین الدینی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت مهندسی کانی مس xxxxxxxxx۴۷ به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
با رعایت ماده xxx قانون تجارت شرکت آقای علیرضا شایان کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای کوروش شایان کد ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 944852
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۷/۹۱ اسفندیار شاهمنصوری به ک مxxxxxxxxx۳ به جای احسان اله یارمحمد به نمایندگی از موسسه بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به ش مxxxxxxxxx۶۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10260312
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۷/۹۱ اسفندیار شاهمنصوری به ک م xxxxxxxxx۳ به جای احسان اله یارمحمد به نمایندگی از موسسه بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به ش م xxxxxxxxx۶۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859586
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس سهامی عام به شماره ثبت۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۵/۹۱ حجت اله موسوی به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی به ش م xxxxxxxxx۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره و احسان اله یارمحمد به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی مس به ش م xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و فرهاد زمانی به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات فنی و مهندسی کانی مس به ش م xxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد اسفندیار به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به ش م xxxxxxxxx۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و کیارش مهرانی به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت خدمات فنی و مهندسی کانی مس به ش م xxxxxxxxx۴۷ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب و حق امضاء کلیه اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و اوراق تجاری به امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضاء هیئت مدیره به عنوان امضاء دوم با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به جای مدیرعامل حق امضاء خواهند داشت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11397817
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس سهامی عام به شماره ثبت۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۵/۹۱ حجت‌اله موسوی به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی به ش م xxxxxxxxx۰۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و احسان اله‌یارمحمد به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی مس به ش م xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و فرهاد زمانی به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات فنی و مهندسی کانی مس به ش م xxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و محمد اسفندیار به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه به ش م xxxxxxxxx۷۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و کیارش مهرانی به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت خدمات فنی و مهندسی کانی مس به ش م xxxxxxxxx۴۷ بسمت مدیرعامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره انتخاب و حق امضاء کلیه اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و اوراق تجاری به امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره یکی از اعضاء هیئت‌مدیره به عنوان امضاء دوم با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره به جای مدیرعامل حق امضاء خواهند داشت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 714221
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مسسهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و کورش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ـ شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ـ شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ـ شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ـ شرکت یارانه مس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10152704
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و کورش شایان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ شرکت یارانه مس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10926633
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۴۲۸۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۱/۴/۹۰ محل شرکت به تهران ـ خ کلاصدرا خ شیراز جنوبی کوچه اتحاد پلاک ۳۶ کدپستی xxxxxxxxx۱منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10010261
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی خمسه به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9557527
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس سهامی عام بشماره ثبت ۲۴۲۸۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
بموجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ کیارش مهرانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی یارانه مس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10763912
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۱/۴/۸۶ و هیئت‌مدیره مورخ ۵/۷/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته است و مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۰ ریال به موجب گواهی شماره xxx/۸۹ص/xxx مورخ ۲۳/۵/۸۹ بانک پاسارگاد شعبه ملاصدرا پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۸/۸/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11734942
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس سهامی خاص ثبت شده بشماره۲۴۲۸۱۸و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۵/۸۹ محل شرکت به خ احمدقیصر ک چهارم پ۳۰ ط همکف کدپستیxxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10064146
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۸۹ عبدالرضا داوری به نمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد اسفندیار به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کیارش مهرانی به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور چکها و بروات و سفته‌ها و اوراق تجاری و قراردادها با امضا ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و درغیاب رئیس هیئت مدیره نایب رئیس هیئت مدیره و درغیاب نایب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضا هیئت به عنوان امضاء دوم همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به جای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد ضمنا فرهاد زمانی به نمایندگی از شرکت کانی مس و احسان اله یارمحمد به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی یارانه مس و حجت اله موسوی به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی به سمت اعضا هیئت مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10588494
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲/۳/xxx۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۱/۳/xxx۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیارممیز (حسابداران رسمی) بسمت بازرس اصلی و امیرحسین نریمانی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس ایران ـ شرکت خدمات بازرگانی معاون و فلزات غیر آهنی ـ شرکت خدمات بازرگانی یارانه مس ـ شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی‌مس ـ شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات