ایران دوچرخ

شرکت ایران دوچرخ (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102833952 ()
29
افراد
42
آگهی‌ها
242690
شماره ثبت
1383/12/23
تاریخ تأسیس

اشخاص ایران دوچرخ

در این بخش تمامی اشخاصی که در ایران دوچرخ دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14712379
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصیب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14667678
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مرتضی سبحانی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد زکی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بهمن دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی پورابراهیم آبادی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بهمن موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت عضوهیئت مدیره آقای امیرعباس زهتاب هاشمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بهمن لیزینگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضوهیئت مدیره آقای نیما مصلح با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضوهیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها ، سفته‌ها ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . حدوداختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید : ۱ نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام ، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی ۲ دریافت مطالبات مرکزوپرداخت دیون آن ومتفرعاتش ۳ اقامه هرگونه دعوی حقوقی وجزائی ودفاع ازهر دعوی حقوقی وجزائی اقامه شده ، ازطرف شرکت وبنام شرکت ، درهریک ازدادگاههای اختصاصی یاعمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یامتصورو . . . شرکت وسهامدارانش ونیزدفاع ازشرکت وبنام شرکت درمقابل هردعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزائی وچه حقوقی درهریک ازمراجع اختصاصی یاعمومی درجهت استیفای حقوق مذکورباحق حضورومراجعه به مقامات انتظامی ، قضات تحقیق واستیفای کلیه اختیارات موردنیازدر دادرسی ازآغازتااتمام ازجمله حضور در جلسات ، اعلام اراده ونظر ، درخواست پژوهش ، فرجام ، واخواهی واعاده دادرسی ، مصالحه وسازش ، استرداداسنادودادخواست ودعوی وانکار و تکذیب اسنادواعلام جعل وتعیین جاعل وباحق امضاءقراردادهای حاوی شرط داوری یاتوافقنامه داوری جداگانه وارجاع دعوی به داوری وتعیین گزینش داورمنتخب باحق صلح یابدون آن واجرای حکم نهائی وقطعی داورودرخواست تخلیه وخلع یدورفع تصرف عدوانی ومزاحمت ، درخواست ضرروزیان وصدوردستور لازم الاجرا ( اجرائیه ) و تعقیب آنها و معرفی بدهکارو . . . وکارشناس واموال بدهکارودرخواست توقیف مظنون ومتهم وقبول اموال بدهکاردرجلسات مزایده درمقابل طلب شرکت ، انتخاب وعزل وکیل ونماینده باحق توکیل مکررواقراردرماهیت دعوی وجلب ثالث ودعوی متقابل ودفاع درمقابل آنهاوتأمین خواسته وتأمین ضرروزیان ناشی ازجرائم واخذمحکوم به وامورمشابه دیگرازقبیل آنچه گذشت . . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14536705
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمیدرضا منجی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره . آقای امیرعباس حسینی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بهمن دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره . آقای علی پورابراهیم آبادی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بهمن موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت عضوهیئت مدیره . آقای امیرعباس زهتاب هاشمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بهمن لیزینگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضوهیئت مدیره . آقای نیما مصلح با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضوهیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند . ماده ۵۰ اساسنامه شرکت حدوداختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید . ۱ نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام ، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی ۲ دریافت مطالبات مرکزوپرداخت دیون آن ومتفرعاتش ۳ اقامه هرگونه دعوی حقوقی وجزائی ودفاع ازهر دعوی حقوقی وجزائی اقامه شده ، ازطرف شرکت وبنام شرکت ، درهریک ازدادگاههای اختصاصی یاعمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یامتصورو . . . شرکت وسهامدارانش ونیزدفاع ازشرکت وبنام شرکت درمقابل هردعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزائی وچه حقوقی درهریک ازمراجع اختصاصی یاعمومی درجهت استیفای حقوق مذکورباحق حضورومراجعه به مقامات انتظامی ، قضات تحقیق واستیفای کلیه اختیارات موردنیازدر دادرسی ازآغازتااتمام ازجمله حضوردرجلسات ، اعلام اراده ونظر ، درخواست پژوهش ، فرجام ، واخواهی واعاده دادرسی ، مصالحه وسازش ، استرداد اسناد و دادخواست و دعوی و انکار و تکذیب اسنادواعلام جعل وتعیین جاعل وباحق امضاءقراردادهای حاوی شرط داوری یاتوافقنامه داوری جداگانه وارجاع دعوی به داوری وتعیین گزینش داورمنتخب باحق صلح یابدون آن واجرای حکم نهائی وقطعی داورودرخواست تخلیه وخلع یدورفع تصرف عدوانی ومزاحمت ، درخواست ضرروزیان وصدوردستور لازم الاجرا ( اجرائیه ) وتعقیب آنهاومعرفی بدهکارو . . . وکارشناس واموال بدهکارودرخواست توقیف مظنون ومتهم وقبول اموال بدهکاردرجلسات مزایده درمقابل طلب شرکت ، انتخاب وعزل وکیل ونماینده باحق توکیل مکررواقراردرماهیت دعوی وجلب ثالث ودعوی متقابل ودفاع درمقابل آنهاوتأمین خواسته وتأمین ضرروزیان ناشی ازجرائم واخذمحکوم به وامورمشابه دیگرازقبیل آنچه گذشت . . کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها ، سفته‌ها ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14483277
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه بهمن ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲. شرکت بهمن موتور ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲. شرکت بهمن دیزل ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴. شرکت بهمن لیزینگ ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت طراحی وساخت قطعات صنایع ایران ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ برای مدت دو سال به سمت اعضاء هیات مدیره شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14129078
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حق امضاء ذیل اسنادمالکیت ومدارک فروش موتورسیکلتهای تولیدی شرکت توسط دو نفر ازافرادمعرفی شده ذیل تعیین گردید. ۱ ـ آقای نعمت اله سلمان فرزند قدرت اله به شماره شناسنامه ۱۶باکدملی xxxxxxxxx۵صادره ازدماوند ۲ ـ آقای علیرضا عابدینی فرزند بهمن به شماره شناسنامهxxx۹۷ باکدملی xxxxxxxxx۱صادره ازقزوین ۳ ـ ـ آقای شهرام سررشته داری فرزند هوشنگ به شماره شناسنامهxxxباکدملی xxxxxxxxx۴صادره ازقزوین ۴ ـ ـ آقای حسین نجفی فرزند جانعلی به شماره شناسنامهxxx۳ باکدملی xxxxxxxxx۴صادره از قزوین ۵ ـ ـ آقای رضا قادری فرزند عبدالمناف به شماره شناسنامهxxx۶ باکدملی xxxxxxxxx۷صادره ازتهران
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14109136
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی منتهی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558622
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین خضری باکدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ بجای آقای مهدی محمودی فراهانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوهیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی منصوب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525002
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486125
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: _آقای حمیدرضا منجی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به عنوان رئیس هیات مدیره _آقای امیرعباس حسینی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت بهمن دیزل (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره. _آقای مهدی محمودی فراهانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به عنوان سمت عضوهیات مدیره _آقای امیرعباس زهتاب هاشمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده بهمن لیزینگ (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان سمت عضوهیات مدیره _آقای نیما مصلح با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان مدیرعامل و عضوهیات مدیره انتخاب گردیدند. با استناد به مواد xxx و xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۵۰ اساسنامه حدود و اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی دریافت مطالبات مرکز و پرداخت دیون آن و متفرعاتش تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوی حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی، و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استراداد اسناد و دادخواست و دعوی و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضا قرارداد‌های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوی به داوری و تعیین گزینش داور منتخب … با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوی و جلب ثالث و دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425967
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ شرکت بهمن لیزینگ (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت بهمن دیزل (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13344744
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و شرکت تولیدی ماشین آلات جیانگ سو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت فناوری تکنولوژی Wuxi به شناسه ملی xxxxxxxxx و شرکت بهمن موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109163
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/xxx۴ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی نماگر حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109166
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا منجی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به جای آقای مصطفی کنعانی به سمت رئیس هیات مدیره آقای فرامرز طاهری با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به جای آقای داود کاغذ گران به سمت عضو هیات مدیره آقای نیما مصلح با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به جای آقای ناصر ناصری به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل. برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. هیات مدیره بندهای ۱ و ۵ و و ۷ و ۱۲ و ۱۵ و ۱۸ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ را به مدیرعامل تفویض نمود. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، و غیره با دو امضاء رئیس، یا یکی از اعضاء هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12533359
آگهی تغییرات شرکت ايران دوچرخ شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می شود و در روز ۲۹ اسفند ماه همان سال به پایان می رسد.و ماده۶۴ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12443466
آگهی تغییرات شرکت ايران دوچرخ شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید رحمتیان به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی ازشرکت تولیدی ماشین آلات جیانگ سو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره و داود کاغذ گران به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بهمن موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت عضو هیات مدیره و محمود عادل خواه به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فناوری تکنولوژی Wuxi به شناسه ملی xxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره و مصطفی کنعانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیات مدیره و ناصر ناصری به کد ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، و غیره با دو امضاء رئیس، یا یکی از اعضاء هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. با استناد به مفاد مواد xxx و xxx ل.ا.ق.ت و ماده ۵۰ اساسنامه شرکت هیات مدیره بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۲و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ را به مدیرعامل آقای ناصر ناصری تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12443475
آگهی تغییرات شرکت ايران دوچرخ شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت تولیدی ماشین آلات جیانگ سو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ شرکت فناوری تکنولوژیWuxi به شناسه ملی xxxxxx۴ شرکت بهمن موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569424
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فاطر ش مxxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز ش مxxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569426
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت شرکت عبارت «انجام فعالیت های آزمایشگاهی مرتبط با استانداردهای اجباری در صنعت موتورسیکلت و صدور گواهینامه معتبر مربوطه در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم» الحاق و در نتیجه ماده ۳ اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348865
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۹/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت تولیدی ماشین آلات جیانگ سو به شماره شناساییxxxxxxxxxxxxxxxxxx
شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲
شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران (سهامی خاص)به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵
شرکت فناوری تکنولوژی Wuxi
شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲
برای مدت دو سال به عنوان اعضاء هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348873
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۹/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حمید رحمتیان به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تولیدی ماشین آلات جیانگ سو به شماره شناساییxxxxxxxxxxxxxxxxxx به سمت رئیس هیات مدیره
آقای جعفر صالح به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره.
آقای مجید وزیری راد به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیات مدیره.
آقای محمود عادل خواه به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فناوری تکنولوژی Wuxi به سمت عضو هیات مدیره
آقای عبداله زارع تاج آبادی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند.
هیات مدیره بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ از ماده۵۰ اساسنامه را به مدیرعامل آقای عبدالله زارع تاج آبادی تفویض نمود.
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات, و غیره با دو امضاء رئیس و یا یکی از اعضاء هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287382
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حق امضا ذیل اسناد مالکیت و مدارک فروش موتورسیکلت های تولیدی شرکت توسط ۲ نفر از اشخاص معرفی شده تعیین گردید.
آقای نعمت اله سلمان به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ آقای شهرام سررشته داری به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ آقای حسین نجفی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ آقای رضا قادری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای اکبر عبداللهی به کدملی xxxxxxxxx۶
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229736
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه اطلاعات و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1107017
آگهی تصمیمات شرکت ایران دوچرخ سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ حمید رحمتیان به ش ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و جعفر صالح به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت بهمن لیزینگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبداله زارع تاج آبادی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت بهمن موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سعید عینکیان به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مجید وزیری راد به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه ها و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071154
آگهی تصمیمات شرکت ایران دو چرخ سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982507
آگهی تغییر محل شرکت ایران دو چرخ سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۸/۸/۹۱ محل شرکت به تهران ـ کیلومتر۱۳ جاده مخصوص تهران به کرج ـ سایت۲ گروه بهمن ـ ط۳ ـ شرکت ایران دوچرخ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 896348
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۸/۵/xxx۱ شرکت سرمایهگذاری اعتبار ایران به ش م xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی حمید رحمتیان به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئتمدیره و شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به ش م xxxxxxxxx۴۵ با نمایندگی امیر خرمیشاد به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و شرکت بهمن موتور به ش م xxxxxxxxx۰۲ با نمایندگی عبداله زارعتاجآبادی به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره و شرکت بهمن لیزینگ به ش م xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی جعفر صالح به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئتمدیره و شرکت شاسیساز ایران به ش م xxxxxxxxx۷۲ با نمایندگی سعید عینکیان به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئتمدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10166827
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۵/xxx۱ شرکت سرمایهگذاری اعتبار ایران به ش م xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی حمید رحمتیان به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئتمدیره و شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به ش م xxxxxxxxx۴۵ با نمایندگی امیر خرمیشاد به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و شرکت بهمن موتور به ش م xxxxxxxxx۰۲ با نمایندگی عبداله زارعتاجآبادی به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره و شرکت بهمن لیزینگ به ش م xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی جعفر صالح به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئتمدیره و شرکت شاسیساز ایران به ش م xxxxxxxxx۷۲ با نمایندگی سعید عینکیان به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئتمدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 648309
آگهی اصلاحی شرکت ایران دوچرخ سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
پیرو آگهی شمارهxxx۷/ت۳۲ مورخ۲۷/۳/۹۱ عبارت اختیارات هیأت مدیره در ۱۵ بند بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید صحیح میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10352878
آگهی اصلاحی شرکت ایران دوچرخ سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
پیرو آگهی شماره xxx۷/ ت ۳۲ مورخ ۲۷/۳/۹۱ عبارت اختیارات هیأت مدیره در ۱۵ بند بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید صحیح میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622849
آگهی تصمیمات شرکت ایران دو چرخ سهامی عام به شماره ثبت۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ۷/۳/۹۰ عبداله زارع تاج آبادی به کدملیxxxxxxxxx۵ به جای حسین خضری به نمایندگی شرکت بهمن موتور بسمت عضو هیات مدیره انتخاب گردید. در نتیجه اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب شدند. حمید رحمتیان به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ بسمت رئیس هیات مدیره و امیر خرمی شاد به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و عبداله زارع تاج آبادی به نمایندگی از شرکت بهمن موتور به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و سعید عینکیان به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ و جعفر صالح به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بهمن لیزینگ به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ بسمت اعضای هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته برات قراردادها با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیات مدیره یا یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره یا یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره با اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیات مدیره در ۱۵ بند بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10984697
آگهی تصمیمات شرکت ایران دو چرخ سهامی عام به شماره ثبت۲۴۲۶۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
بموجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۷/۳/۹۰ عبداله زارع‌تاج‌آبادی به کدملیxxxxxxxxx۵ به جای حسین خضری به نمایندگی شرکت بهمن موتور بسمت عضو هیات‌مدیره انتخاب گردید. در نتیجه اعضای هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب شدند. حمید رحمتیان به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ بسمت رئیس هیات‌مدیره و امیر خرمی‌شاد به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ بسمت نایب رئیس هیات‌مدیره و عبداله زارع‌تاج‌آبادی به نمایندگی از شرکت بهمن موتور به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره و سعید عینکیان به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت شاسی‌ساز ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ و جعفر صالح به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بهمن لیزینگ به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ بسمت اعضای هیات‌مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته برات قراردادها با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیات‌مدیره یا یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات‌مدیره یا یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات‌مدیره با اتفاق یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیات‌مدیره در ۱۵ بند بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 564497
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ سهامی عام بشماره ثبت۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲/۱۲/۹۰ حق امضای اسناد مالکیت و مدارک فروش موتورسیکلتها با دو نفر از افراد ذیل میباشد: عبداله زاره تاج آبادی به کدملیxxxxxxxxx۵ و نعمت اله سلمان به کدملیxxxxxxxxx۵ و حسن آب روشان به کدملیxxxxxxxxx۷ و رسول پوریوسفی اباتری به کدملیxxxxxxxxx۱ و سهیلا اصغری به کدملیxxxxxxxxx۸.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9652469
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ سهامی عام بشماره ثبت۲۴۲۶۹۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۲/۱۲/۹۰ حق امضای اسناد مالکیت و مدارک فروش موتورسیکلتها با دو نفر از افراد ذیل میباشد: عبداله زاره‌تاج‌آبادی به کدملیxxxxxxxxx۵ و نعمت‌اله سلمان به کدملیxxxxxxxxx۵ و حسن آب‌روشان به کدملیxxxxxxxxx۷ و رسول پوریوسفی‌اباتری به کدملیxxxxxxxxx۱ و سهیلا اصغری به کدملیxxxxxxxxx۸.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 562301
آگهی تصمیمات شرکت ایران دو چرخ سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10447739
آگهی تصمیمات شرکت ایران دو چرخ سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 512824

آگهی تغییرات شرکت ایران دو چرخ
سهامی عام بشماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۹۰ جعفر صالح به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای محمد هاشمی فرد به نمایندگی از شرکت بهمن لیزینگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت عضو هیئت مدیره و حمید رحمتیان به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و امیر خرمی شاد به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسین خضری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت بهمن موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سعید عینکیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه ها و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11839068
آگهی تغییرات شرکت ایران دو چرخسهامی عام بشماره ثبت ۲۴۲۶۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۹۰ جعفر صالح به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای محمد هاشمی‌فرد به نمایندگی از شرکت بهمن لیزینگ به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و حمید رحمتیان به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و امیر خرمی‌شاد به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حسین خضری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت بهمن موتور به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و سعید عینکیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌ها و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9827721
آگهی تصمیمات شرکت ایران دوچرخ سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10887425
آگهی تصمیمات شرکت ایران دوچرخ سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۵/۹/۸۹, کلیه اسناد فروش و مالکیت موتورسیکلت صادره شرکت در رابطه با موتورسیکلت محصول تولیدی شرکت با امضا منفرد هر یک از افراد (عبداله زارع‎تاج‎آبادی کدملی xxxxxxxxx۵ و نعمت‎اله سلمان کدملی xxxxxxxxx۵ و حسن آب‎روشان کدملی xxxxxxxxx۷ و رسول پوریوسفی‎اباتری کدملی xxxxxxxxx۱ و سهیلا اصغری کدملی xxxxxxxxx۸) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12007332
آگهی تغییرات شرکت ایران دوچرخ سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۴۲۶۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۰/۸/۸۹ سال مالی شرکت از پایان اسفندماه به ۳۰ آذر ماه هر سال تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9925345
آگهی تصمیمات شرکت ایران دوچرخ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۲۶۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9965023
آگهی تصمیمات شرکت ایران دوچرخ (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۴۲۶۹۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۸/۵/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۷/۶/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: حمید رحمتیان به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران و امیر خرمی‌شاد به نمایندگی از شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران و سعید عینکیان به نمایندگی از شرکت شاسی‌ساز ایران و حسین خضری به نمایندگی از شرکت بهمن موتور و محمد هاشمی‌فرد به نمایندگی از شرکت بهمن لیزینگ. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۵/۸۹ حمید رحمتیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و امیر خرمی‌شاد به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسین خضری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج درصورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات