آهن و فولاد ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10102830088
16
افراد
33
آگهی‌ها
242295
شماره ثبت
1383/12/16
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر آهن و فولاد ارفع

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در آهن و فولاد ارفع دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه آهن و فولاد ارفع

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که آهن و فولاد ارفع در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14940674
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع شرکت سهامی عام به شماره ثبت 242295 و شناسه ملی 10102830088
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 29/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمداسماعیل فدایی نژاد به کد ملی 0044255993 به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردید پ980919152209210 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14845276
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع شرکت سهامی عام به شماره ثبت 242295 و شناسه ملی 10102830088
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای محمدرحیم رستی به شماره کدملی 2370277246 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی 10101634157 به سمت رئیس هیات مدیره آقای مهدی شریفی نیک نفس به شماره کدملی 0045951969 به نمایندگی از شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور به شناسه ملی 10101726150 به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای سید محسن ابوئی مهریزی به شماره کدملی 0054366461 به نمایندگی از شرکت کارخانجات نورد لوله یاران به شناسه ملی 10101915348 به سمت عضو هیات مدیره آقای علیرضا خیاط به شماره کدملی 2002445761 به نمایندگی از شرکت معدنی چادرملو به شناسه ملی 10101887744 به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل هیات مدیره اختیار بندهای 10،9،7،1 و 14 ماده 37 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980717471657462 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14661616
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب شد . مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به ش . م xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهرادمشار به ش . م xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . اعضای هیأت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به ش . م xxxxxxxxx۴۴ و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به ش . م xxxxxxxxx۵۷ و شرکت کارخانجات نورد لوله یاران به ش . م xxxxxxxxx۴۸ و شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور به ش . م xxxxxxxxx۵۰ و شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به ش . م xxxxxxxxx۹۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14497298
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/xxx۷ و به استناد مجوز شماره xxx xxxxxx / xxx سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی مبلغ xxxxxxxxx۴۶ ریال بموجب گواهی شماره xxx۹ مورخ ۱۳/۱۱/xxx۷ بانک سپه شعبه ممتاز بلوار اسفندیار پرداخت گردیده است . و مبلغ xxxxxxxxxxxx۴ ریال از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14085406
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۳/۹۵ و مجوز شماره xxx ـ xxxxxx,xxx مورخ ۱۹/۳/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ واریز نقدی طی گواهی شماره xxx/۹۷ مورخ ۱۲/۰۳/xxx۷ بانک سپه شعبه بلوار اسفندیار پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14071772
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب مجمع رسید. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۷ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13922693
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد واعظ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محمدرحیم رستی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای سید محسن ابوئی مهریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کارخانجات نورد لوله یاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای مهدی شریفی نیک نفس به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیأت مدیره آقای علیرضا خیاط به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت مدیرعامل و عضوهیأت مدیره تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13523196
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمود سیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره.. آقای محمدرحیم رستی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای علیرضا خیاط به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت معدنی چادرملو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.. آقای سیدمحسن ابوئی مهریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کارخانجات نورد لوله یاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای مهدی شریفی نیک نفس به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. هیئت مدیره اختیار بندهای ۱۰، ۹، ۷، ۱ و ۱۴ ماده ۳۷ از اختیارات هیئت مدیره مندرج در اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نموده، سایر اختیارات مدیرعامل مطابق اساسنامه خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13470567
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت اعضای هیات مدیره به شرح زیر و برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت معدنی و صنعتی چادرملوشناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت کارخانجات نورد لوله یاران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13251116
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۳/۹۵ و مجوز شماره xxx - xxxxxx , xxx سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۵/۹۵/xxx۴ مورخ ۵/۱۰/۹۵ بانک سپه شعبه ممتاز بلوار پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13188322
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمود سیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شماره شناسه xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمد رحیم رستی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای لطیف دشت بزرگی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه معدنی وصنعتی صبا نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای سید محسن ابوئی مهریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کارخانجات نورد لوله یاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای علیرضا خیاط به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت معدنی وصنعتی چادرملو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره تعیین گردیدند. و کلیه اسناد اوراق بهادار وتعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره ویکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. و هیات مدیره اختیار بندهای ۱ و ۱۴، ۱۰، ۹، ۷، ماده ۳۷ از اختیارات هیات مدیره مندرج در اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود، سایر اختیارات مدیرعامل مطابق اساسنامه خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13161403
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۲۴/۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی اصدار می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109441
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان آفریقا خیابان ایرج پلاک ۴ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12867684
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران ش م xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز ش م xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12237173
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع سهامی‌عام به‌شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای احمدعلی هراتی نیک به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمود نوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امیدبه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علیرضا خیاط به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای لطیف دشت بزرگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه معدنی وصنعتی صبا نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای سیدعلی محمد ابوئی مهریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارخانجات نورد لوله یاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اسناد، اوراق بهادار وتعهد آور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. هیئت مدیره اختیارات بندهای ۱۰، ۹، ۷، ۱و۱۴ماده ۳۷ از اختیارات هیئت مدیره مندرج در اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود، سایر اختیارات مدیرعامل مطابق اساسنامه خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12207806
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۴۲۲۹۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۳ بتصویب رسید. ـ شرکت معدنی وصنعتی چادرملو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ـ شرکت کارخانجات نورد لوله یاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ ـ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ شرکت توسعه معدنی وصنعتی صبا نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی رایمند وهمکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد واطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12166623
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو آگهی صورتجلسه مورخ۱۷/۳/۹۳و به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۴/۴/۹۳ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1538811
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی ومدیریت ایران مشهود به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد واطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1366344
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسیده و جایگزین اساسنامه پیشین شد.
اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام
موضوع شرکت: ایجاد کارخانجات آهن و فولادسازی و واحدهای مربوطه در راستای پیشبرد و گسترش معادن و صنایع معدنی ایران در نقاط تعیین شده با روش احیاء مستقیم، انجام عملیات فولادسازی با روش های مختلف عملیات ذوب و ریخته گری و نورد فلزات آهنی و تولید انواع قطعات هندسی استاندارد، احداث واحدهای مربوطه و صنایع وابسته جنبی و پایین دستی و تکمیلی در راستای توسعه هر چه بیشتر و بهینه صنعت فولاد ایجاد کارخانجات آهن و فولادسازی و واحدهای مربوطه در راستای پیشبرد و گسترش معادن و صنایع معدنی ایران در نقاط تعیین شده با روش احیاء مستقیم، انجام عملیات فولادسازی با روش های مختلف عملیات ذوب و ریخته گری و نورد فلزات آهنی و تولید انواع قطعات هندسی استاندارد احداث واحدهای مربوطه و صنایع وابسته جنبی و پایین دستی و تکمیلی در راستای توسعه هر چه بیشتر و بهینه صنعت فولاد
موضوع فرعی
ایجاد مراکز و فراهم نمودن تسهیلات لازم به منظور انجام تحقیقات و آموزشهای علمی و عملی در جهت دستیابی به فن آوری روز و سایر فناوریهای صنعت فولاد در صنایع وابسته و جنبی و تکمیلی. انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از خرید و فروش کالاهای تجاری، خدماتی فنی، مدیریتی، داد و ستدهای وارداتی و صادراتی، قطعات، تجهیزات، محصولات و مواد و مصالح مربوط به معادن و صنایع معدنی و همجنین توزیع، حمل و نقل و هرگونه عملیاتی که به نحوی از انحاء با اهداف فوق مرتبط باشد.
حق العمل کاری، انبارداری، تصدی خدمات معاملاتی و اوراق بهادار و قرضه و خرید و فروش سهام بانکها و شرکتهای پذیرفته شده در بورس از طریق بورس و سایر مبادلات تجاری از هر قبیل. مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و موسسات مرتبط از طریق خرید و یا تعهد سهام. طراحی و تجهیز و بهره برداری از معادن و سایر فعالیتهای مرتبط از قبیل عملیات ساختمانی و راهسازی، احداث تاسیسات و راه اندازی کارخانجات و صنایع فرآوری معدنی باشد. انجام هرگونه عملیات پیمانکاری مشتمل بر مشاوره، پیمان مدیریت، ارائه خدمات مهندسی در داخل و خارج از کشور که مرتبط به معادن و صنایع معدنی باشد. انجام فعالیتهای فرهنگی، آموزشی، تحقیقات و پژوهش و کمک به موسسات آموزشی عام المنفعه در چارچوب قوانین و مقررات داخلی شرکت و مقررات جاری کشور. تاسیس شرکت و سرمایه گذاری و مشارکت در طرحها و واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط با فعالیتهای شرکت. عرضه کالا در بورس فلزات و انتخاب شرکت کارگزاری جهت امور مربوط به خرید و فروش و بازاریابی کالا.
مرکز اصلی شرکت: استان تهران شهر تهران خ ولیعصر بلوار اسفندیار شماره ۳ طبقه ۴ کدپستی xxxxxxxxx۳ و شرکت فاقد شعبه میباشد.
مدت شرکت: شرکت به مدت نامحدود تاسیس گردیده است.
سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx/۱ ریالی بانام تماما پرداخت شده میباشد و شرکت فاقد سهم ممتاز می باشد.
نام و هویت کامل مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره: آقای احمد کیوان آرا به شماره ملی xxxxxxxxx۰
شرکت مدیریت توسعه گوهران امید (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای محمود نوریان شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی آقای سعید سلیمی شماره ملی xxxxxxxxx۳ تهران بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی آقای احمد کیوان آراء شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
شرکت ذوب آهن غرب کشور (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای لطیف دشت بزرگی شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره
شرکت کارخانجات نورد لوله یاران (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی آقای سید علی محمدابویی مهریزی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره
شرایط تقسیم سود و تشکیل اندوخته: اندوخته قانونی و اختیاری از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده سالهای قبل باید معادل یک بیستم به اندوخته قانونی منتقل شود. پس از رسیدن اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور آنقدر ادامه خواهد داشت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ گردد. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته های مخصوص کنار گذاشته شود.
مبلغ دیون شرکت و دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است:
مبلغ بدهی های کوتاه مدت: xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال مبلغ بدهی های بلند مدت: xxxxxxxxxxxx۴ مبلغ بدهیهای احتمالی شرکت xxx/xxx/۳ میلیون
روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی های شرکت روزنامه دنیای اقتصاد می باشد.
اساسنامه شرکت و دو تراز مالی و حساب سود و زیان سالهای مالی xxx۰ و xxx۱ و صورت تقویم دارییها و اموال شرکت تهیه شده توسط کارشناس رسمی دادگستری در مرکز شرکت و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران جهت مطالعه عموم و ذینفعان آماده است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1157635
آگهی تغییرات شرکت آهن و فولاد ارفع سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ـ موسسه حسابرسی بهراد مشار به ش. م xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و خانم فریده شیرازی به ش م xxxxxxxxx۹ بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972504
آگهی تصمیمات شرکت آهن و فولاد ارفع سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت کارخانجات نورد لوله یاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ و شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت ذوب آهن غرب کشور به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 970567
آگهی تصمیمات شرکت آهن و فولاد ارفع سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: محمود نوریان به ک مxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به ش ملیxxxxxxxxx۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید سلیمی به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به ش مxxxxxxxxx۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد کیوان آرا به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به ش مxxxxxxxxx۵۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و لطیف دشت بزرگی به ش م xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت ذوب آهن غرب کشور به ش م xxxxxxxxx۸۰ و سید علی محمد ابوئی مهریزی به ک م xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت کارخانجات نورد لوله یاران به ش م xxxxxxxxx۴۸ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء مشترک مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء غلامرضا کرمی مدیر امور مالی به ک م xxxxxxxxx۰ و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱ و ۴ و ۶و ۸و ۹و ۱۰ و ۱۴و ۱۵و ۱۷ از ماده ۳۷ اساسنامه تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 894708
آگهی افزایش سرمایه شرکت آهن و فولاد ارفع سهامی خاص ثبت شده بشماره۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۸/۸/۹۰ و هیات مدیره مورخ۲۷/۶/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx/۱ سهمxxx/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شمارهxxx/xxx۸ مورخ۲۱/۶/۹۱ بانک پارسیان شعبه لاله پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۱۵/۸/xxx۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11484420
آگهی افزایش سرمایه شرکت آهن و فولاد ارفع سهامی خاص ثبت شده بشماره۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۸/۸/۹۰ و هیات‌مدیره مورخ۲۷/۶/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx/۱ سهمxxx/۱ ریالی با‌نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شمارهxxx/xxx۸ مورخ۲۱/۶/۹۱ بانک پارسیان شعبه لاله پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۱۵/۸/xxx۱ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری‌
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642252
آگهی تصمیمات شرکت آهن و فولاد ارفع سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۳/۹۱ به شرح ذیل اتخاذ گردید: سید علی محمدابویی مهریزی به ش مxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارخانجات نورد لوله یاران به ش مxxxxxxxxx۴۸ به جای محمد ابراهیمی به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیِه مدت تصدی تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11479705
آگهی تصمیمات شرکت آهن و فولاد ارفع سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۰/۳/۹۱ به شرح ذیل اتخاذ گردید: سید علی محمدابویی‌مهریزی به ش‌مxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارخانجات نورد لوله یاران به ش‌مxxxxxxxxx۴۸ به جای محمد ابراهیمی به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیِه مدت تصدی تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 639558
آگهی تصمیمات شرکت آهن و فولاد ارفع سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و فریده شیرازی به کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنِیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12022306
آگهی افزایش سرمایه شرکت آهن و فولاد ارفع سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۸/۸/۹۰ و هیات‌مدیره مورخ۲۷/۱/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx/۱ سهمxxx/۱ ریالی با‌نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغxxx/xxx/xxx/xxx رِیال بموجب گواهی شمارهxxx/xxx۸ مورخ۲۲/۱/۹۱ بانک پارسیان شعبه لاله پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۱۸/۱۲/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است .

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11604539
آگهی تصمیمات شرکت آهن و فولاد ارفع سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و فریده شیرازی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11893265
آگهی افزایش سرمایه شرکت آهن و فولاد ارفع سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۵/۷/۸۶ و ۱۴/۷/۸۹ هیات مدیره مورخ ۱۸/۱۲/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی با‌نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به موجب گواهی شماره xxx ـ xxx۸ مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ بانک پارسیان شعبه لاله تهران پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۷/۲/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11060720
آگهی تصمیمات شرکت آهن و فولاد ارفع سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۲۲۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ و محمود نوریان به کدملی xxxxxxxxx بنمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و سعید سلیمی به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و احمد کیوان آرا به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره و لطیف دشت‌بزرگی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ذوب‌آهن غرب کشور به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و محمد ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت کارخانجات نورد لوله یاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ بسمت اعضای هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و در غیاب ایشان غلامرضا کرمی (مدیر مالی شرکت) و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت‎مدیره اختیارات خود را به موجب بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۷ ـ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. سعید سلیمی بعنوان منشی هیئت‎مدیره تعیین گردید. مرکز اصلی شرکت به تهران ـ خیابان ولیعصر انتهای بلوار اسفندیار پلاک ۳ طبقه چهارم ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9909959
آگهی تصمیمات شرکت آهن و فولاد ارفع سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۲۲۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۹/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱۰/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت‎مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت کارخانجات نورد لوله یاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ و شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت ذوب آهن غرب کشور به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10158831
آگهی تصمیمات شرکت آهن و فولاد ارفع سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۰۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان ارقام به سمت بازرس اصلی و محمدحسین ولی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات