بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس

شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10102828209 (فعال)
24
افراد
31
آگهی‌ها
242091
شماره ثبت
1383/12/13
تاریخ تأسیس

اشخاص بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس

در این بخش تمامی اشخاصی که در بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 15065971
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت 242091 و شناسه ملی 10102828209
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1398 مورخ 26/07/1397 و نامه شماره 244428/60 مورخ 12/09/1398 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به29/12/1397به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی سیاق نوین جهان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی10103361485 به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی 10100379311 به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ981107455685522 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14991248
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت 242091 و شناسه ملی 10102828209
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/07/1397و نامه شماره 244428/60 مورخ 12/09/1398 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یعقوب خواجوند عابدینی به شماره ملی 2200098413 به سمت مدیرعامل و خانم فاطمه خواجوند عابدینی به شماره ملی 2200750927 به سمت رییس هییت مدیره وآقای میلاد خواجوند عابدینی به شماره ملی 2190100712 به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ابراهیم امیری نیا به شماره ملی 2200471084 به سمت عضو هییت مدیره و خانم فرح رمضانی نسب به شماره ملی 6269481635 به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت اعم از سفته و چک و برات و عقود اسلامی و قراردادهای داخلی و خارجی که برای شرکت تعهدآور است و مکاتبات اداری و حق برداشت بانکی شرکت به تنهایی با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است پ980930444220109  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14991263
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت 242091 و شناسه ملی 10102828209
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده) نوبت دوم) مورخ 26/07/1397 و نامه شماره 244428/60 مورخ 12/09/1398 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1396به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی)به شناسه ملی 10861687625 به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی همیار حساب (حسابداران رسمی)به شناسه ملی 10100313970 به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مال انتخاب گردیدند. یعقوب خواجوند عابدینی کد ملی: 2200098413 و فاطمه خواجوند عابدینی کد ملی:2200750927 و میلاد خواجوند عابدینی کد ملی:2190100712 و ابراهیم امیری نیا کد ملی:2200471084 و فرح رمضانی نسب کد ملی:6269481635 به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و اسماعیل رمضانی نسب کد ملی:2200498292 و حسین زعفری کد ملی:2217943741 به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ980930396266320  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14640217
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت 242091 و شناسه ملی 10102828209
پیرو آگهی مکانیزه شماره 139730400901062158 مورخ 20/06/1397 آقای یعقوب خواجوند عابدینی کدملی 2200098413 و آقای محمد جواد اقبالی فر کدملی 2200494874 و آقای نبی اله ایزک نظریان کدملی 2279878097 و آقای ابراهیم امیری نیا کدملی 2200471084 و آقای احمد خواجوند عابدینی کدملی 2200606461 و عضو علی البدل اول: خانم فاطمه خواجوند عابدینی کدملی 2200750927و عضو علی البدل دوم: آقای اسماعیل رمضانی نسب کدملی 2200498292 به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ، از قلم افتاده و بدین وسیله اصلاح می گردد. پ980312682942638 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14522855
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۶ و نامه شماره xxx۶۴/xxx/۹۷ مورخ ۱۸/۱۰/xxx۷ سازمان توسعه تجارت ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : افراد زیر به عنوان هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند : یعقوب خواجوند عابدینی کدملی xxxxxxxxx۳ فاطمه خواجوند عابدینی کدملی xxxxxxxxx۷ میلاد خواجوند عابدینی کدملی xxxxxxxxx۲ ابراهیم امیری نیا کدملی xxxxxxxxx۴ فرح رمضانی نسب کدملی xxxxxxxxx۵ اسمعیل رمضانی نسب کدملی xxxxxxxxx۲ سمانه رمضانی پول کدملی xxxxxxxxx۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14523892
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و نامه شماره xxx۶۴/xxx/۹۷ مورخ ۱۸/۱۰/xxx۷ سازمان توسعه تجارت ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای یعقوب خواجوند عابدینی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای کرم رضا محمدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، آقای محمدجواد اقبالی فر به کدملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره و آقای نبی اله ایزکی نظریان به کدملی xxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره و آقای سیدجعفر حسینی به کدملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند . آقای امیر حسینی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء ) به مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14523882
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و نامه شماره xxx۶۴/xxx/۹۷ مورخ ۱۸/۱۰/xxx۷ سازمان توسعه تجارت ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان و برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی همیار حساب ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل ، برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . افراد زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند : آقای یعقوب خواجوند عابدینی کدملی xxxxxxxxx۳ آقای سیدجعفر حسینی کدملی xxxxxxxxx۰ آقای کرم رضا محمدی کدملی xxxxxxxxx۸ آقای محمد جواد اقبالی فر کدملی xxxxxxxxx۴ آقای نبی اله ایزکی نظریان کدملی xxxxxxxxx۷ عضو علی البدل اول : آقای ابراهیم امیری نیا کدملی xxxxxxxxx۴ عضو علی البدل دوم : آقای اسمعیل رمضانی نسب کدملی xxxxxxxxx۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14522842
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۶ و نامه شماره xxx۶۴/xxx/۹۷ مورخ ۱۸/۱۰/xxx۷ سازمان توسعه تجارت ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای یعقوب خواجوند عابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، خانم فاطمه خواجوند عابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میلاد خواجوند عابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و مکاتبات اداری شرکت به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14211736
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل، برای یک سال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12965670
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس علی البدل، برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. افراد زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. عضو اصلی آقای یعقوب خواجوند عابدینی کد ملی xxxxxxxxx۳ عضو اصلی آقای محمد جواد اقبالی فر کد ملی xxxxxxxxx۴ عضو اصلی آقای نبی اله ایزک نظریان کد ملی xxxxxxxxx۷ عضو اصلی آقای ابراهیم امیری نیا کد ملی xxxxxxxxx۴ عضو اصلی آقای میر فیض فلاح کد ملی xxxxxxxxx۴ عضو علی البدل: خانم فاطمه خواجوند عابدینی کد ملی xxxxxxxxx۷ عضو علی البدل: اسماعیل رمضانی نسب کد ملی xxxxxxxxx۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12965674
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جواد اقبالی فر به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره یعقوب خواجوند عابدینی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرجات ماده ۳۷ اساسنامه می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12651033
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نبی اله ایزک نظریان با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره بجای حسین نجمی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12365758
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۴۲۰۹۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یعقوب خواجوند عابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و فاطمه خواجوند عابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حسین نجمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و محمد جواد اقبالی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مهدی نیکروان گل سفید به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و سید مهدی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو علی البدل اول و نبی اله ایزک نظریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو علی البدل دوم به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. روزنامه ی دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز نامه و حساب وسودزیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵به سمت بازرس اصلی اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12365766
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۴۲۰۹۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فاطمه خواجوند عابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و یعقوب خواجوند عابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و مکاتبات اداری شرکت به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1732120
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود خواجوند عابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بجای آقای بهروز آرایی به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675185
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران شهرک قدس فاز ۳ حسن سیف کوی دهم پلاک ۵ به کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. بهروز آرایی به کد ملی xxxxxxxxx۲بجای حسین نجفی به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675130
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. یعقوب خواجوند عابدینی کد ملی: xxxxxxxxx۳ فاطمه خواجوند عابدینی کد ملی:xxxxxxxxx۷ حسین نجمی کد ملی: xxxxxxxxx۴ محمدجواد اقبالی فر کد ملی: xxxxxxxxx۴ داود خواجوند عابدینی کد ملی: xxxxxxxxx۷ عضو علی البدل محسن عسگری خواه: xxxxxxxxx۷ عضو علی البدل محسن احمدی کد ملی: xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1225693
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آدرس شرکت به نشانی تهران, خیابان نیاوران , نرسیده به سه راه یاسر, ساختمانxxx, واحدxxx انتقال یافت.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172142
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
یعقوب خواجوند عابدینی (رئیس هیئت مدیره) با کدملی xxxxxxxxx۳ داود خواجوندعابدینی (نائب رئیس هیئت مدیره) با کدملی xxxxxxxxx۷ دکتر حسین نجمی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) با کدملی xxxxxxxxx۴ تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و سایر عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و بقیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165703
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل، برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای یعقوب خواجوندعابدینی کد ملی: xxxxxxxxx۳ ـ خانم فاطمه خواجوندعابدینی کد ملی: xxxxxxxxx۷ ـ آقای حسین نجمی کد ملی: xxxxxxxxx۴ ـ آقای محمدعلی دوست کد ملی: xxxxxxxxx۶ ـ آقای داود خواجوندعابدینی کد ملی: xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای اصلی و آقایان نوید شامیانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و نبی اله ایزکی نظریان به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای علی البدل.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069103
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۲/۹۲ واصل گردید نامه واردهxxxxxx۹ و ۱/۳/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به ش.مxxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب به ش.مxxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرح رمضانی به ش.مxxxxxxxxx۵ و فاطمه خواجوندعابدینی به ش.مxxxxxxxxx۷ و احمد خواجوند عابدینی به ش.مxxxxxxxxx۱ و میلاد خواجوند عابدینی به ش.مxxxxxxxxx۲ و یعقوب خواجوند عابدینی به ش.مxxxxxxxxx۳ فرح رمضانی بسمت رئیس هیئت مدیره و فاطمه خواجوند عابدینی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و یعقوب خواجوند عابدینی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و اسناد لازم الاجرا با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1061286
آگهی اصلاحی شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان پارس سهامی عام به‌شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۵۲/۹۲ مورخ ۲۵/۲/۹۲ (عبارت به این اداره واصل گردید در سطر دوم) از قلم افتاده که بدینوسیله اصلاح و الحاق می گردد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054606
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۸۲۸۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۲/۹۲ موسسه حسابرسی آزمون پرداز (حسابداران رسمی) به ش م xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب (حسابداران رسمی) به ش م xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11775350
آگهی افزایش سرمایه شرکت آینده‌سازان بهشت پارس (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۹/۵/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۸/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxxریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxxریال منقسم بهxxx/xxx/xxx سهمxxx/۱ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ تمامی آن بموجب گواهی شمارهxxx۰ مورخ۲۷/۸/۹۰ بانک ملی ایران شعبه نوشهر کدxxx۱ پرداخت گردیده است. ماده۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت ازلحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11264214
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمود روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و موسی محسنی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9974372
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۵/۹۰ فرح رمضانی‌نسب به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و فاطمه خواجوندعابدینی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و یعقوب خواجوندعابدینی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و احمد خواجوندعابدینی به کدملی xxxxxxxxx۱ و میلاد خواجوندعابدینی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و چک و اوراق بهادار و قراردادها با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10154123
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۹/۵/۹۰ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10787466
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشتبشماره ثبت ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
بموجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۲۵/۲/۹۰ حسین نجمی به کدملیxxxxxxxxx۴ بجای یعقوب خواجوند‌عابدینی‌ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و یعقوب خواجوندی‌بدینی بسمت رئیس هیات‌مدیره تعیین و سایر اعضای هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی در سمتهای خود ابقاء شدند و کلیه اسناد تعهدآور و چکها و سفته‌ها با امضای رئیس هیات‌مدیره یعقوب خواجوندی‌بدینی با مهر شرکت و مابقی مکاتبات اداری و امضای قراردادها خرید و فروش با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10058139
آگهی تصمیمات شرکت آینده سازان بهشت پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی نمودگر روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس اصلی و موسی محسنی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11948745
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان بهشت پارس سهامی عام بشماره ‌ثبت۲۴۲۰۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲/۱۱/۸۹ تعداد سهام شرکت از xxx/xxx/۴۰ سهم به xxx/xxx/xxx سهم افزایش یافت و ارزش ریالی سهام از مبلغ xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/۱ ریال کاهش یافت و در سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردید. سرمایه شرکت عبارتست از xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10129802
آگهی تصمیمات شرکت آینده سازان بهشت پارس سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۴۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۸۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی نمودگر روش بسمت بازرس اصلی و موسی محسنی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یعقوب خواجوندعابدینی احمد خواجه وند عابدینی فرح رمضا نی نسب میلاد خواجوندعابدینی فاطمه خواجوندعابدینی بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۸۸ یعقوب خواجوندعابدینی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد خواجوندعابدینی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات