آزمایشهای غیر مخرب آسیا

شرکت آزمایشهای غیر مخرب آسیا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102827776 ()
9
افراد
8
آگهی‌ها
242047
شماره ثبت
1383/12/12
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13917521
آگهی تغییرات شرکت آزمایشهای غیر مخرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۷۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران جمالزاده خیابان جمالزاده شمالی خیابان زند پلاک ۲۱ طبقه همکف واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288693
آگهی تغییرات شرکت آزمایشهای غیر مخرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۷۷۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان فرشید علیمرادی ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره غلامرضا نام دژ شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هئیت مدیره فرید علیمرادی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هئیت مدیره خانم حوری حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هئیت مدیره و خانم زهره حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هئیت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها، عقوداسلامی و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا " همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288697
آگهی تغییرات شرکت آزمایشهای غیر مخرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۷۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان فرشید علیمرادی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و غلامرضا نام دژ بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و فرید علیمرادی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ خانم حوری حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم زهره حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضاء هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و آقای سجاد پیش قدم کدملی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9384728
آگهی تغییرات شرکت آزمایشهای غیر مخرب آسیا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۲۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۷۷۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مجید علیمرادی بشماره ملیxxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فرید علیمرادی بشماره ملیxxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و فرشید علیمرادی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و غلامرضا نام دژ بشماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم فرشته میرشاه ولد بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها، عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره هریک بتنهائی همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9384739
آگهی تغییرات شرکت آزمایشهای غیر مخرب آسیا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۲۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۷۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: ـ آقایان مجید علیمرادی بشماره ملیxxxxxxxxx۸ و فرید علیمرادی بشماره ملیxxxxxxxxx۳ و فرشید علیمرادی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و غلامرضا نام دژ بشماره ملیxxxxxxxxx۱ و خانم فرشته میرشاه ولد بشماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ خانم زهره حسن پوربا کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی وآقای شاهین حسینی فهرجی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10545054
آگهی تصمیمات شرکت آزمایشهای غیر مخرب آسیا سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۲۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۷۷۷۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۸۹ شعبه شرکت در شهرستان خرمشهر سایت اداری روبروی دادگستری پلاک ثبتی xxx فرعی ۵ اصل xxx کدپستی xxxxxxxxx۸ تاسیس گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9658726
آگهی تغییرات شرکت آزمایشگاههای غیر مخرب آسیا سهامی عام بشماره ثبت ۲۴۲۰۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۷۷۷۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱/۳/۸۹ به موضوع شرکت بازرسی کلیه کالاهای وارداتی ـ و صادراتی ـ ارائه خدمات فنی و مهندسی ـ مشاوره سیستمهای مدیریت کیفیت و آموزش سیستمهای مدیریت ـ بازرسی فنی ـ بازرسی جوش آموزش آزمون و صدور گواهینامه‌ی مرتبط با صنعت جوش ـ نظارت فنی و کنترل کیفی در کلیه پروژه‌های صنعتی ـ انجام آزمایشات غیر مخرب ـ آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و آموزش جهت شرکتها ـ اخذ و اعطای نمایندگی از و به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10502480
آگهی تصمیمات شرکت آزمایشهای غیرمخرب آسیا (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۴۲۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۷۷۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۸ واصل گردید: موضوع شرکت بشرح ذیل تغییریافت: بازرسی فنی کالاهای وارداتی و صادراتی و ارائه خدمات فنی و مهندسی مشاوره و بازرسی فنی و نظارت فنی و کنترل کیفی در کلیه پروژه‌های صنعتی انجام آزمایشات غیرمخرب اخذ و اعطای نمایندگی از و به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی. درنتیجه ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات