گروه ارتباطات ماهواره ای سامان

شرکت گروه ارتباطات ماهواره ای سامان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102822980 ()
14
افراد
33
آگهی‌ها
241550
شماره ثبت
1383/12/6
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان انفورماتیک از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
صدور 1397/5/5 انقضا 1399/5/1
دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی) در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای از 1397/8/26

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14766733
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره ای سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ضیاء الدین حجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت فناور سرمایه نوتریکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14605167
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14419881
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره ای سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان ترکمن به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت فناور سرمایه نوتریکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و آقای مهدی قرهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت پردازشگران سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و آقای دکتر احمد مجتهد به شماره ملی xxxxxxxxx۸بنمایندگی از شرکت اعتبار سنجی حافظ سامان ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای دکتر احمد مجتهد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد گل کار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احسان ترکمن به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی قرهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فیروز سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضاء)برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و به نامبرده تفویض گردید: پیشنهاد تقسیم سود -پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع فوق العاده -پیشنهاد هر نوع اندوخته بجزء اندوخته قانونی -پیش بینی بودجه سالانه شرکت -بررسی و تنظیم آئین نامه های داخلی -پیشنهاد ساختار سازمانی و تشکیلاتی شرکت -اجرای مصوبات هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14175629
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره ای سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فناور سرمایه نوتریکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بجای شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش و بهزاد گل کار به کد ملی xxxxxxxxx۱ بجای شرکت بانک سامان به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مابقی دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13990907
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین واعظ قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از بانک سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احسان ترکمن به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی قرهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پردازشگران سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و احمد مجتهد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت اعتبار سنجی حافظ سامان ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و فیروز سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و حسین علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13920247
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بانک سامان (شرکت سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ آقای فیروز سمیعی کدملی xxxxxxxxx۰ شرکت پردازشگران سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ شرکت اعتبار سنجی حافظ سامان ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13326395
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13038122
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12878629
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بها دار از قبیل چک و سفته و برات و قرار دادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غباب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815775
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12759223
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی حسین واعظ قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت ریاست هیئت مدیره شرکت پردازشگران سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی مهدی قرهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره فیروز سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت اعتبار سنجی حافظ سامان ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی جواد گوهرزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پرداخت الکترونیک سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی احسان ترکمن به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره حسین علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یک نفر از آقایان مهدی قرهی، جواد گوهرزاد، فیروز سمیعی و احسان ترکمن با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12759247
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بانک سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ شرکت پرداخت الکترونیک سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ فیروز سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ شرکت پردازشگران سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ شرکت اعتبار سنجی حافظ سامان ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12680438
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۴/۹۳ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۶ , xxx مورخ ۴/۱۱/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم بانام xxx۰ ریالی از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12169958
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره ای سامان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند, ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034380
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۴/۹۳ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx/xxx مورخ ۶/۱۰/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم بانام xxx۰ ریالی از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537395
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره ای سامان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید بهاء الدین علائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از بانک سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای مهدی قرهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت پردازشگران سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین واعظ قمصری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت پرداخت الکترونیک سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد گوهرزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبار سنجی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بسمت عضوء هیات مدیره و آقای فیروز سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1436189
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره ای سامان سهامی عام شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بیات رایان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید.
هیات‎مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
بانک سامان (شرکت سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳
شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷
آقای فیروز سمیعی با کدملی xxxxxxxxx۰
شرکت پردازشگران سامان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴
شرکت اطلاع‎رسانی و اعتباری و اعتبارسنجی ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165593
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره ای سامان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال آغاز و در ۳۰ آذر ماه سال شمسی بعد خاتمه می یابد درنتیجه ماده ۴۸ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165594
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره ای سامان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بیات رایان به ش ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به ش ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1057117
آگهی تغییرات در شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۱۲/۹۱ نسبت به تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: مهدی قرهی به کدملیxxxxxxxxx۳ بجای حمید جلال دوست آستانه به نمایندگی از شرکت پردازشکران سامان به ش.مxxxxxxxxx۶۴ و جواد گوهرزاد به کدملیxxxxxxxxx۷ بجای یوسف علی شریفی به نمایندگی از شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبار سنجی ایرانیان به ش.مxxxxxxxxx۹۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 674245
آگهی تصمیمات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامانسهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11293549
آگهی تصمیمات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 611706
آگهی تصمیمات در شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱/۹۱ نوع شرکت از نوع سهامی خاص به نوع سهام عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید و جایگزین اساسنامه شد و در اجرای ماده xxx قانون تجارت اصلاحی مصوب xxx۷ نام شرکت عبارت است از شرکت گروه ارتباطات ماهواره ای سامان به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و موضوع شرکت عبارت است از ارائه خدمات انتقال داده ها و ارتباطات و مخابرات ماهواره ای شامل تامین خدمات انتقال صوت تصویر و داده های رایانه ای از طریق ماهواره طراحی تولید نصب و راه اندازی شبکه ها و ایستگاه های ماهواره ای تاسیس تله پورت های ماهواره ای و واردات تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط در راستای تامین و پشتیبانی موضوع فعالیت اصلی شرکت می باشد مرکز اصلی شرکت نشانی تهران خیابان فلسطین جنوبی بن بست پرستو پلاک ۹۹ واحد۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ می باشد و مدت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد و سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم عادی xxx۰ ریالی بانام می باشد که تماما پرداخت شده است و شرکت فاقد سهام ممتاز است و مدیران شرکت و هویت آنها به شرح ذیل می باشد شرکت پرداخت الکترونیک سامان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی سیدولی اله اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و عضو بانک سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی سیدبهاءالدین علائی فرد به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو فیروز سمیعی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پردازشگران سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی حمید جلال دوست آستانه به کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبار سنجی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی یوسف علی شریفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و حسین علیزاده به کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل می باشند ۸ در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می توانند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت تبصره در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت اعلامیه خرید سهام گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام تاییدیه سهامداری صادره شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۹ تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تسویه مطابق قانون تجارت انجام می شود ۱۰ مبلغ دیون شرکت شامل مجموع بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت معادل xxx میلیارد ریال می باشد و شرکت دیون اشخاص ثالثی را تضمین ننموده است روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت می باشد اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان سالهای مالی xxx۸ وxxx۹ و صورت مقوم داراییها و اموال منقول و غیر منقول شرکت در مرکز شرکت و مرجع ثبت شرکتها جهت مراجعه و ملاحضه علاقه مندان آماده است ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ تکمیل امضاء شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 611707
آگهی تصمیمات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک سامان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ شرکت پرداخت الکترونیک سامان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ فیروز سمیعی با کدملی xxxxxxxxx۰ شرکت پردازشگران سامان به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبار سنجی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ سیدولی اله فاطمی اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پرداخت الکترونیک سامان سیدبهاءالدین علائی فرد به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از بانک سامان یوسف علی شریفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبار سنجی ایرانیان حمید جلال دوست آستانه به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پردازشگران سامان فیروز سمیعی به سمت عضو هیئت مدیره حسین علیزاده به کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11357577
آگهی تصمیمات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک سامان سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ شرکت پرداخت الکترونیک سامان سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ فیروز سمیعی با کدملی xxxxxxxxx۰ شرکت پردازشگران سامان به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبار سنجی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ سیدولی‌اله فاطمی‌اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره به نمایندگی از شرکت پرداخت الکترونیک سامان سیدبهاءالدین علائی‌فرد به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره به نمایندگی از بانک سامان یوسف علی شریفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره به نمایندگی از شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبار سنجی ایرانیان حمید جلال‌دوست‌آستانه به سمت عضو هیئت‌مدیره به نمایندگی از شرکت پردازشگران سامان فیروز سمیعی به سمت عضو هیئت‌مدیره حسین علیزاده به کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11705004
آگهی تصمیمات در شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۸/۱/۹۱ نوع شرکت از نوع سهامی‌خاص به نوع سهام‌عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید و جایگزین اساسنامه شد و در اجرای ماده xxx قانون تجارت اصلاحی مصوب xxx۷ نام شرکت عبارت است از شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و موضوع شرکت عبارت است از ارائه خدمات انتقال داده‌ها و ارتباطات و مخابرات ماهواره‌ای شامل تامین خدمات انتقال صوت تصویر و داده‌های رایانه‌ای از طریق ماهواره طراحی تولید نصب و راه‌اندازی شبکه‌ها و ایستگاه‌های ماهواره‌ای تاسیس تله پورت‌های ماهواره‌ای و واردات تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرتبط در راستای تامین و پشتیبانی موضوع فعالیت اصلی شرکت می‌باشد مرکز اصلی شرکت نشانی تهران خیابان فلسطین جنوبی بن بست پرستو پلاک ۹۹ واحد۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد و مدت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می‌باشد و سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم عادی xxx۰ ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت شده است و شرکت فاقد سهام ممتاز است و مدیران شرکت و هویت آنها به شرح ذیل می‌باشد شرکت پرداخت الکترونیک سامان سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی سیدولی‌اله اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و عضو بانک سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی سیدبهاءالدین علائی‌فرد به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عضو فیروز سمیعی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره شرکت پردازشگران سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی حمید جلال‌دوست‌آستانه به کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبار سنجی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی یوسف علی شریفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و حسین علیزاده به کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیئت‌مدیره به عنوان مدیرعامل می‌باشند ۸ در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می‌توانند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت تبصره در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت اعلامیه خرید سهام گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام تاییدیه سهامداری صادره شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۹ تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تسویه مطابق قانون تجارت انجام می‌شود ۱۰ مبلغ دیون شرکت شامل مجموع بدهی‌های کوتاه مدت و بلند مدت معادل xxx میلیارد ریال می‌باشد و شرکت دیون اشخاص ثالثی را تضمین ننموده است روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت می‌باشد اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان سالهای مالی xxx۸ وxxx۹ و صورت مقوم داراییها و اموال منقول و غیر منقول شرکت در مرکز شرکت و مرجع ثبت شرکتها جهت مراجعه و ملاحضه علاقه‌مندان آماده است ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ تکمیل امضاء شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 501382

آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره ای سامان
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
باستناد صورتجلسه هیات‎مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ سید بهاءالدین علائی‎فرد به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای جواد گوهرزاد به نمایندگی از شرکت بانک سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ برای بقیه مدت تصدی بسمت نایب رئیس هیات‎مدیره تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11325406
آگهی تغییرات شرکت گروه ارتباطات ماهواره ای سامان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۵۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
باستناد صورتجلسه هیات‎مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ سید بهاءالدین علائی‎فرد به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای جواد گوهرزاد به نمایندگی از شرکت بانک سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ برای بقیه مدت تصدی بسمت نایب رئیس هیات‎مدیره تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10028685
آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۶/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۱ ریال منقسم به xxx/xxx/۸۱ سهم xxx/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته_است. ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۷/۷/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11916406
آگهی تصمیمات شرکت گروه ارتباطات ماهواره ای سامان سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی به ش ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10200131
آگهی اصلاحی در شرکت گروه ارتباطات ماهواره‎ای سامان سهامی‎خاص بشماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
پیرو آگهی شماره xxx۲۴/ ت ۳۲ مورخ ۱۳/۷/۸۹ نام سید ولی‎اله فاطمی اردکانی به نمایندگی از شرکت پرداخت الکترونیک سامان بسمت رئیس و عضو هیئت‎مدیره صحیح است و بدینوسیله اصلاح می‎گردد. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10956368
آگهی تصمیمات شرکت گروه ارتباطات ماهواره ای سامان سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۴۱۵۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۶/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک سامان‌ـ شرکت ارتباطات فراگسترـ شرکت پرداخت الکترونیک سامان به سمت رئیس و عضو هیئت‌مدیره و جواد گوهرزاد بنمایندگی از شرکت بانک سامان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فیروز سمیعی به نمایندگی از شرکت ارتباطات فراگستر بسمت عضو هیات‌مدیره و حسین علیزاده خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10145542
آگهی تصمیمات شرکت گروه ارتباطات ماهواره‌ای سامان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۹۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۶/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سخن حق به سمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات