سرمایه گذاری پارس ایمن سهم

شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102822786 ()
14
افراد
20
آگهی‌ها
241530
شماره ثبت
1383/12/5
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14761127
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان ش.م xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش ش.م xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14622380
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رضا حویزاوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت کیمیا گستر قشم بجای آقای مهران پتکچی بسمت عضو هیئت مدیره برای بفیه مدت تصدی انتخاب گردید . بنابراین اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند : شرکت کاوان کیش با نمایندگی آقای بهرام قادری با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ترابری کیمیا گستر قشم با نمایندگی آقای رضا حویزاوی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت کاوشگران یاران جوان با نمایندگی آقای سید محسن مصطفوی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تابان کیش با نمایندگی آقای حمید نکوراد با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم با نمایندگی آقای محسن میرزائی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل . کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک ، سفته ، بروات و عقود قراردادهای اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌ها و مکاتبات اداری منفردا با امضای مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد . هیئت مدیره اختیارات منبعث از ماده ۵۰ اساسنامه به شرح بندهای ۱ الی ۴ ، ۶ الی ۱۱ ، ۱۳ الی ۱۵ و ۱۷ الی ۲۱ را به مدیرعامل تفویض نمود . ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14405055
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای بهرام قادری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت کاوان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهران پتکچی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت ترابری کیمیا گستر قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید محسن مصطفوی با کدملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی شرکت کاوشگران یاران جوان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حمید نکوراد با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت تابان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو هیات مدیره آقای محسن میرزائی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات منبعث از ماده ۵۰ اساسنامه به شرح بندهای ۱ الی ۴ ، ۶ الی ۱۱، ۱۳ الی ۱۵ و ۱۷ الی ۲۱ را به مدیرعامل تفویض نمود. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13507329
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه xxx۵ تصویب گردید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13246544
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهنام حسین زاده ظروفچی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ابتکار گستر قشم به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حمید رضا خوشکلام به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای ایرج پیچ گاه به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کاوشگران یاران جوان به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علا نقشینه به کد ملی xxxxxxxxx۲ نمایندگی از شرکت ترابری کیمیا گستر قشم به عنوان عضو هیئت مدیره وخانم صدیقه قاسمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود قراردادهای اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌ها و مکاتبات اداری منفردا با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: نمایندگی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترخیص و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. انجام هرگونه معامله دررابطه با موضوع فعالیت شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13054160
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به تهران خیابان خالد اسلامبولی انتهای خیابان ۳۹ پلاک ۶ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12917133
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس اصلی و و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12301194
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۴۱۵۳۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9428201
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۹۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۵/۱۰/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم بانام xxx۰ ریالی از محل سود انباشته و مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542164
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیرباش م xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ولی اله کریمی باکدملی xxxxxxxxx۱به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187658
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت به نشانی تهران ـ خیابان خالد اسلامبولی (وزراء سابق) ـ خیابان سی و نهم ـ پلاک۶ ـ طبقه اول ـ کدپستیxxxxxxxxx۳ انتقال یافت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095970
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۲/۹۲ نام شرکت به نام شرکت پارس ایمن سهم (سهامی عام) تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 896528
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ترابری کیمیا گستر قشم به ش م xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی حمید اسلوب به ک م xxxxxxxxx۷ و کاوشگران یاران جوان به ش م xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی ایرج پیچ کا به ک م xxxxxxxxx۲ و بهنام حسین زاده ظروفچی به ک م xxxxxxxxx۷ و حمیدرضا خوشکلام به ک م xxxxxxxxx۲ و صدیقه قاسمی به ک م xxxxxxxxx۸ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۷/۹۱ بهنام حسین زاده ظروفچی به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا خوشکلام به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و صدیقه قاسمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود و قراردادها اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری منفردا با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10087403
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ترابری کیمیا گستر قشم به ش م xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی حمید اسلوب به ک م xxxxxxxxx۷ و کاوشگران یاران جوان به ش م xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی ایرج پیچ کا به ک م xxxxxxxxx۲ و بهنام حسین زاده ظروفچی به ک م xxxxxxxxx۷ و حمیدرضا خوشکلام به ک م xxxxxxxxx۲ و صدیقه قاسمی به ک م xxxxxxxxx۸ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۷/۹۱ بهنام حسین زاده ظروفچی به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا خوشکلام به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و صدیقه قاسمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود و قراردادها اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری منفردا با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726458
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری پارس ایمن سهم (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۴۱۵۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به ش.ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9979729
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری پارس ایمن سهم (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به ش.ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و ولی‌اله کریمی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 722959
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری پارس ایمن سهم (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۴۱۵۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به ش.ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و ولی اله کریمی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9744037
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری پارس ایمن سهم (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۴۱۵۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به ش.ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و ولی‌اله کریمی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10429050
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر جان نثاری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11270557
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس ایمن سهم سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۱۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به سمت بازرس اصلی و علی‌اصغر جان‌نثاری بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات