بیمه دی

شرکت بیمه دی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102822596 ()
11
افراد
22
آگهی‌ها
241511
شماره ثبت
1383/12/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14819617
آگهی تغییرات شرکت بیمه دی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxx۵۳/xxx/۹۸ مورخ ۲۲/۵/۹۸ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل ، برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14563953
آگهی تغییرات شرکت بیمه دی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx//xxx۷۹ مورخ ۲۶/۱۰/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادر و مجوز شماره xxx۸۴/xxx/۹۷ مورخ ۱۰/۹/xxx۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید مشتمل ۶۲ ماده و ۲۳ تبصره بتصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14455353
آگهی تغییرات شرکت بیمه دی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۷ و مجوز بیمه مرکزی بشماره xxx۱۱/xxx/۹۷ مورخ ۲۹/۱۰/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عباسعلی بنی صفار دارنده شمارهکدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی ش . م xxxxxxxxx۷۳ به سمت رئیس هیات مدیره ، آقای محمدرضا کشاورز کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت تجارت گستر فرداد ش . م xxxxxxxxx۱۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای محمد کاشانی دارنده شماره کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت بانک دی به سمت عضو هیات مدیره حدود اختیارات و وظایف مدیرعامل بر اساس موارد مندرج در صورتجلسه مورخ ۲۱/۱۱/۹۳ هیات مدیره مورد تائید قرار گرفت . اسناد و اوراق تعهدآور به امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب هر یک اعضاء با امضاءیکی دیگر از اعضای هیات مدیره معتبر خواهد_بود . امضاء مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است ، پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14339407
آگهی تغییرات شرکت بیمه دی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۷/xxx/۹۷ مورخ ۲۴/۵/۹۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818468
آگهی تغییرات شرکت بیمه دی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و نامه شماره xxx۱۵/xxx/۹۶ مورخ ۱۴/۰۸/xxx۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13322834
آگهی تغییرات شرکت بیمه دی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۵ و نامه شماره xxx۲۹/xxx/۹۵ مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند: بانک دی به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت تجارت گسترفرداد به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ شرکت لیزینگ دی به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت آتیه سازان دی به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979950
آگهی تغییرات شرکت بیمه دی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۲/xxx/۹۵ مورخ ۳/۵/۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به بازرس علی البدل برای سال ۹۵ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ددنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12801720
آگهی تغییرات شرکت بیمه دی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶
پیرو آگهی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۷/۲/۹۵ طبق گواهی بانکی به شماره xxx۹/۱۱/۹۴ مورخ ۱۸/۱۲/۹۴ بانک دی شعبه شریعتی مبلغ ۱. xxx. xxx. xxx. xxx ریال صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12768684
آگهی تغییرات شرکت بیمه دی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۰/xxx/۹۵ مورخ ۳۰/۱/۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۲۲/۱۰/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم با نام xxx۰ ریالی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافت که تماما پرداخت شده می‌باشد. مبلغ xxxxxxxxxxxx۴ ریال به موجب گواهی بانکی شماره xxx۹/xxx/۹۴ مورخ ۱۸/۱۲/۹۴ بانک دی شعبه شریعتی واریز گردیده است. ذیل ثبت در تاریخ به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12575700
آگهی تغییرات شرکت بيمه دي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۱۱/xxx/۹۴ مورخ ۴/۵/۹۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:حدود اختیارات مدیر عامل به شرح زیر تعیین گردید:-اعمال و اجرای بند های ۱- ۳ - ۶(به استثنای مؤسسات غیر بانکی)۷ ، ۹ در چارچوب معاملات مصوب هیئت مدیره(۱۲ ، ۱۴ ، ۱۵ و ۱۶)ماده ۳۷ اساسنامه به مدیر عامل واگذار شد با این قید که گزارشهای موضوع بندهای ۱۵و ۱۶ پس از تصویب هیئت مدیره باید برای مراجع ذیربط ارسال شود.- استخدام ، عزل و نصب کارکنان مدیران و رؤسای شعب و انتخاب مشاورین و تعیین حقوق و مزایای آنان و نیز معاونین مدیر عامل در چارچوب نمودار سازمانی و آیین نامه استخدامی مصوب هیئت مدیره و با رعایت بودجه سالیانه و با رعایت صلاح و صرفه شرکت.- انتخاب اعضای کلیه کمیته ها و شوراهای داخلی شرکت که انتخاب آنها در صلاحیت هیئت مدیره واگذار شده به استثنای(کمیسیون معاملات).
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12589970
آگهی تغییرات شرکت بيمه دي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxx۲۲/xxx/۹۴ مورخ ۲۱/۴/۹۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۳مورد تصویب قرار گرفت.-موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12298022
هیئت‌مدیره شرکت بیمه دی سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۴۱۵۱۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۲/۰۲/۹۴ و مجوز بیمه مرکزی بشماره xxx۰۴/xxx/۹۳ مورخ ۲۱/۱۰/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : در اجرای ماده xxx قانون تجارت و با بررسی مدارک مربوطه بدین وسیله اجازه پذیره نویسی داده می شود .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12298029
آگهی تغییرات شرکت بیمه دی سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۴۱۵۱۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۳ و مجوز بیمه مرکزی بشماره xxx۹۳/xxx/۹۴ مورخ ۰۵/۰۵/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل : آقای اکبر عباسی ملکی کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تجارت گستر فرداد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید مجید بختیاری کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت آتیه سازان دی شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای محمد کاشانی کدملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی از بانک دی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت عضو هیات میدره آقای وحید ماجد کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت لیزینگ دی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو هیات مدیره آقای عباسعلی بنی صفار کدملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید مجید بختیاری کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و به اتفاق رئیس هیات مدیره و در غیاب ایشان به امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد . هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱و ۷ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ ماده ۳۷ اساسنامه و استخدام و عزل و نصب کارکنان و مدیران در چارچوب اساسنامه و آئین نامه های مصوب هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض نمود .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12298032
آگهی تغییرات شرکت بیمه دی سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۴۱۵۱۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/xxx۳ و مجوز بیمه مرکزی بشماره xxx۸۶/xxx/۹۴ مورخ ۰۸/۰۴/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل : بانک دی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت لیزینگ دی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت آتیه سازان دی شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ شرکت تجارت گستر فرداد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ سازمان اقتصادی کوثر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630141
آگهی تغییرات شرکت بیمه دی سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۲ و مجوز بیمه مرکزی به شماره xxx۳۸/xxx/۹۳ مورخ ۲۷/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مجید بختیاری بشماره ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی ازشرکت آتیه سازان دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بجای آقای سید حسن اعتمادزاده کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای اکبر عباسی ملکی کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل طبق مصوبات xxx۲/۱۰/۲۵ و مورخ xxx۲/۰۵/۱۴ هیأت مدیره مورد تنفیذ قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196919
آگهی تغییرات شرکت بیمه دی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/xxx۱ و هیات مدیره مورخه ۲۶/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ اکبر عباسی ملکی کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از بانک دی شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و وحید ماجد کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از لیزینگ دی شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت عضو و سید حسن اعتماد زاده کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از آتیه سازان دی شماره ثبت xxxxxx۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی علی حسینی کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از سرمایه گذاری توسعه و معادن کوثر شماره ثبت xxx۷۸ و شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و حسن بالازاده کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سرمایه گذاری دانایان پارس شماره ثبت xxxxxx و شماره ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت عضو .
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و اختیارات مدیرعامل طبق مصوبات هیات مدیره خواهد بود.
اعضا علی البدل هیات مدیره موسسه اندوخته شاهد به شماره ثبت xxx۶۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر شماره ثبت xxx۷۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9935376
آگهی تصمیمات شرکت بیمه دی سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۱۵۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: بهرام فیضی‌پور به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر بسمت عضو هیئت‌مدیره تا پایان تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10881179
آگهی تصمیمات شرکت بیمه دی سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: غلامرضا حاجی‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن کوثر بسمت عضو هیئت‌مدیره تا پایان تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11025617
آگهی تصمیمات شرکت بیمه دی سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۷/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تراز نما همکاران به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا معلم به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11128944
آگهی افزایش سرمایه شرکت بیمه دی سهامی عام بشماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۲/۱۲/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ ۹/۳/۸۹ و ۱۴/۶/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته‌‌‌ و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۹/۷۲ مورخ ۱۳/۶/۸۹ بانک صادرات ایران شعبه نوربخش کد xxx۹ پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۱/۶/۸۹ تکمیل امضاء گردیده‌است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9765897
آگهی تصمیمات شرکت بیمه دی سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۶/۸۸ محسن مهرعلیزاده به نمایندگی شرکت شاهد به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عزیزاله عصاری به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری سعدی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی فتحعلی به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای مابقی مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها با امضای مدیرعامل و فریدون صفرخانلو به عنوان صاحبان امضاء مجاز تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11304930
آگهی تصمیمات شرکت بیمه دی سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۲۵۹۶
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۲/۱۲/۸۸ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات