نیک صنعت پارسیان

شرکت نیک صنعت پارسیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102818656 ()
27
افراد
36
آگهی‌ها
241112
شماره ثبت
1383/11/28
تاریخ تأسیس

اشخاص نیک صنعت پارسیان

در این بخش تمامی اشخاصی که در نیک صنعت پارسیان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14667661
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای زین العابدین حسینی فر با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازشرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای احسان کریمی بخش با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نایب رییس هیئت مدیره ، آقای ولی حاتم وند با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه انرژی آریادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضوهیئت مدیره ، آقای علی صحرا نورد باکدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضوهیئت مدیره و آقای رامین خلاقی باکدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازشرکت مدیریت حفاری آریادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند . هیأت مدیره اختیارنمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام ، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی را به مدیرعامل تفویض نمود . کلیه اوراق و اسناد بهادار ، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها ، سفته‌ها ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفراز اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14615937
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/xxx۷ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14372074
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای حمیدرضامنجی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای امیرعباس حسینی با کدملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام )به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵به سمت نایب رییس هیئت مدیره
آقای ولی حاتم وند با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه انرژی آریادانا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضوهیئت مدیره
آقای علی صحرا نورد باکدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت گروه انرژی مهستان(سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷به سمت عضوهیئت مدیره
آقای رامین خلاقی باکدملیxxxxxxxxx۰به نمایندگی ازشرکت مدیریت حفاری آریادانا (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. . به استنادموادxxxوxxxلایحه اصلاح قانون تجارت هیات مدیره بااستفاده ازاختیارات حاصله ازماده۵۰اساسنامه وبه منظورتسریع درامورجاری شرکت اختیارنمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام،اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی را به مدیرعامل تفویض نمود.
کلیه اوراق و اسناد بهادار ، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14106140
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا منجی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرعباس حسینی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و آقای ولی حاتم وند با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه انرژی آریادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضوهیئت مدیره و آقای علی صحرا نورد با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدعلیرضا عزیزالهی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت مدیریت حفاری آریادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها سفته‌ها بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره بااستفاده ازاختیارات حاصله ازماده ۵۰ اساسنامه وبه منظورتسریع درامورجاری شرکت اختیارنمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13978146
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی ۳۰/۹/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و گروه انرژی آریادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و گروه انرژی مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و مدیریت حفاری آریادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13829877
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضامنجی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیرعباس حسینی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نایب رییس هیئت مدیره آقای ولی حاتم وند با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه انرژی آریادانا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضوهیئت مدیره آقای علی صحرا نورد باکدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت گروه انرژی مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضوهیئت مدیره آقای سیدعلیرضاعزیزالهی باکدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت مدیریت حفاری آریادانا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارنمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13668207
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود (زیان) سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۲) روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳) موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت هژیران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان بازرس اصلی وحسابرس شرکت و موسسه حسابرسی وبهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی تعیین شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486153
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ایران خودرو خیابان خاکی بزرگراه امیر سرلشگر شهیدحسین لشگری پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240463
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منصور پورزرین با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا منجی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه انرژی آریادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امیرعباس حسینی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره و علی اکبر رضایی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدمحسن شمس به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت حفاری آریادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. اختیارات مشروحه در بند‌های ۱ و ۷ و ۸ و ۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی ومراسلات با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086277
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و شرکت گروه انرژی آریادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت مدیریت حفاری آریادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12823559
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی وخدمات مالی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشا اطلاعات رجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12572956
آگهی تغییرات شرکت نيك صنعت پارسيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی سیدچنگیز خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت گروه انرژی آریادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی غلامرضا رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی حمیدرضا نورعلیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی مهدی شریفی نیک نفس به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به جای تورج دهقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت مدیریت حفاری آریادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی سیدمحسن شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به جای احسان وحیدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. به استناد ماده ۵۰ اساسنامه شرکت هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل آقای سیدمحسن شمس تفویض نمود: ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ـ تهیه آئین نامه های داخلی شرکت جهت پیشنهاد به هیأت مدیره ـ تهیه دستورالعمل های اجرائی مربوط به آئین نامه های مصوب هیأت مدیره ـ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها و شعبه ها در هر نقطه از ایران و یا خارج از ایران و تعیین مدیران آن ـ نصب و عزل مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تشویق، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی بازنشستگی و مستمری وراث آنان بر مبنای آئین نامه های مصوب هیأت مدیره شرکت ـ تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن ـ مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و علامت تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها پس از تصویب هیأت مدیره ـ به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها براساس مصوبات هیأت مدیره ـ تحصیل اعتبار از بانکها و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و هر میزان و کارمزد و یا هرگونه شرایطی از سیستم بانکی کشور که مقتضی باشد با رعایت ماده ۳ اساسنامه شرکت براساس مصوبات هیأت مدیره ـ اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن اختیارات راجع به اعتراض به رأی تجدید نظرخواهی، حق پژوهش، فرجام، اعاده دادرسی، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و بطور کلی اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، جلب شخص ثالث، طرح دعوی متقابل، ورود ثالث، دفاع از دعوی ورود ثالث، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، (برمبنای آئین نامه مصوبات هیئت مدیره) درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، به نام شرکت، در دادگاهها و ادارات و دوایر ثبت اسناد و سایر مراجع قانونی تعیین وکیل برای دادرسی و سازش و داوری و غیره با داشتن حق توکیل به غیر و توکیل در توکیل و عزل و تجدید انتخاب او و تمام موارد مندرج در بند ۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه ـ تعیین میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاریه کشور ـ تنظیم خلاصه دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت ـ تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت..محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: تهران خیابان ولیعصر روبروی جام جم کوچه مهیار پلاک ۵۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12464951
آگهی تغییرات شرکت نيك صنعت پارسيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت منتهی به۳۰/۹/۹۳ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی وخدمات مالی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12464978
آگهی تغییرات شرکت نيك صنعت پارسيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه،از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال تا مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم بانام xxx۰ ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران و از محل آورده نقدی مبلغ xxxxxxxxx۷۰ ریال به موجب گواهی بانکی شمارهxxx۷/۳۸/۷۱/۶/م مورخ ۱۲/۵/۹۴بانک مهر اقتصاد شعبه مدیریت استان تهران افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12152066
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۴۱۱۱۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید چنگیز خضری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به جای آقای محمد رضا سروش به کد ملی xxxxxxxxx۱به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای غلامرضا رفیعی به کد ملی xxxxxxxxx۳به نمایندگی از شرکت گروه انرژی آریادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احسان وحیدی فرد به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت حفاری آریادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به جای آقای جبرائیل اکبری مهربان به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621234
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا سروش به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای جبرائیل اکبری مهربانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت حفاری آریادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای غلامرضا رفیعی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه انرژی آریادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای حمید رضا نورعلیزاده به کد ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای تورج دهقانی به کد ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای احسان وحیدی فرد به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. به استناد ماده ۵۰ اساسنامه شرکت هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را بشرح ذیل به مدیرعامل آقای احسان وحیدی فرد تفویض نمود:نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ـ تهیه آئین نامه های داخلی شرکت جهت پیشنهاد به هیأت مدیره ـ تهیه دستورالعمل های اجرائی مربوط به آئین نامه های مصوب هیأت مدیره ـ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها و شعبه ها در هر نقطه از ایران و یا خارج از ایران و تعیین مدیران آن ـ نصب و عزل مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تشویق، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی بازنشستگی و مستمری وارث آنان بر مبنای آئین نامه های مصوب هیأت مدیره شرکت ـ تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن ـ مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع و علامت تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها پس از تصویب هیأت مدیره ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها براساس مصوبات هیأت مدیره ـ تحصیل اعتبار از بانکها و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و هر میزان و کارمزد و یا هرگونه شرایطی از سیستم بانکی کشور که مقتضی باشد با رعایت ماده ۳ اساسنامه شرکت براساس مصوبات هیأت مدیره ـ اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن اختیارات راجع به اعتراض به رأی تجدید نظرخواهی، حق پژوهش، فرجام، اعاده دادرسی، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و بطور کلی اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، جلب شخص ثالث، طرح دعوی متقابل، ورود ثالث، دفاع از دعوی ورود ثالث، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، (برمبنای آئین نامه مصوبات هیئت مدیره) درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، به نام شرکت، در دادگاهها و ادارات و دوایر ثبت اسناد و سایر مراجع قانونی تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با داشتن حق توکیل به غیر و عزل و تجدید انتخاب او ـ تعیین میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاریه کشور ـ تنظیم خلاصه دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت ـ تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614303
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گروه بهمن(سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ و شرکت مدیریت حفاری آریادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰و شرکت گروه انرژی آریادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ وشرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530807
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی وخدمات مالی آزمودگان بعنوان بازرس اصلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر به عنوان بازرس علی البدل شرکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1353906
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان شرکت سهام‌عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم با نام xxx/۱ ریالی از محل آورده نقدی به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال طی گواهی بانکی به شماره xxx۵۶ مورخ ۸/۱۰/۹۲ بانک اقتصاد نوین شعبه xxx افزایش یافته است که تماما پرداخت شده میباشد و ماده ۶ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.
ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۱۱/۹۲ تکمیل امضا شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203150
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت گروه انرژی آریادانا به ش م xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی غلامرضا رفیعی ک م xxxxxxxxx۳
شرکت گروه بهمن به ش م xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی جبرائیل اکبری مهربانی ک م xxxxxxxxx۴ شرکت گروه انرژی مهستان به ش م xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی حمیدرضا نورعلیزاده ک م xxxxxxxxx۹ شرکت سرمایه گذاری بهمن به ش م xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی سعید خدامرادی ک م xxxxxxxxx۳ سیدجلال الدین سیدی کنجانی به ش م xxxxxxxxx۱
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203151
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
جبرائیل اکبری مهربانی به نمایندگی شرکت گروه بهمن به سمت رئیس هیئت مدیره غلامرضا رفیعی به نمایندگی شرکت گروه انرژی آریادانا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سیدجلال الدین سیدی کنجانی به سمت عضو هیئت مدیره حمیدرضا نورعلیزاده به نمایندگی شرکت گروه انرژی مهستان به سمت عضو هیئت مدیره سعید خدامرادی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بهمن به سمت عضو هیئت مدیره هوشنگ احمدی را به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین نمود.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078771
آگهی تصمیمات شرکت نیک صنعت پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ش م xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به ش م xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078325
آگهی تصمیمات شرکت نیک صنعت پارسیان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۲/۹۱ سعید خدامرادی به ک م xxxxxxxxx۳ به جای علی ابراهیم زاده رودکر بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری بهمن به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 656004
آگهی تصمیمات شرکت نیک صنعت پارسیان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۳/۹۱ واصل گردید: غلامرضا رفیعی به کدملی xxxxxxxxx۳ به جای مرتضی کربلایی جعفر به نمایندگی از شرکت گروه انرژی آریا دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. در نتیجه جبرائیل اکبری مهربانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و هوشنگ احمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و سیدجلال الدین سیدی کنجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و حمیدرضا نورعلیزاده به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ و علی ابراهیم زاده رودکی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9982660
آگهی تصمیمات شرکت نیک صنعت پارسیان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۳/۹۱ واصل گردید: غلامرضا رفیعی به کدملی xxxxxxxxx۳ به جای مرتضی کربلایی‌جعفر به نمایندگی از شرکت گروه انرژی آریا دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید. در نتیجه جبرائیل اکبری‌مهربانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و هوشنگ احمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از هیئت‌مدیره بسمت مدیرعامل و سیدجلال‌الدین سیدی کنجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و حمیدرضا نورعلیزاده به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ و علی ابراهیم‌زاده‌رودکی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 514983

آگهی تصمیمات شرکت نیک صنعت پارسیان
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. محمدرضا نادریان به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ش ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی شهباز به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به ش م xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10596916
آگهی تصمیمات شرکت نیک صنعت پارسیان سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۴۱۱۱۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. محمدرضا نادریان به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ش ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل‌علی شهباز به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به ش م xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 480658

آگهی تصمیمات شرکت نیک صنعت پارسیان
سهامی عام ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جبرائیل اکبری مهربانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و مرتضی کربلائی جعفر به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه انرژی آریادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و سید جلال الدین سیدی کنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و حمیدرضا نورعلیزاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و علی ابراهیم زاده رودکر به کد ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ـ جبرائیل اکبری مهربانی بسمت رئیس هیئت مدیره، مرتضی کربلائی جعفر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، هوشنگ احمدی خارج از اعضا به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11358153
آگهی تصمیمات شرکت نیک صنعت پارسیان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۱۱۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جبرائیل اکبری‌مهربانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و مرتضی کربلائی‌جعفر به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه انرژی آریادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و سید جلال‌الدین سیدی‌کنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و حمیدرضا نورعلیزاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و علی ابراهیم‌زاده‌رودکر به کد ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ـ جبرائیل اکبری‌مهربانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره، مرتضی کربلائی‌جعفر بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، هوشنگ احمدی خارج از اعضا به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10425741
آگهی تصمیمات شرکت نیک صنعت پارسیان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۴/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه انرژی آریا دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت سرمایه‎گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ سید جلال‎الدین سیدی‎کنجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۳/۹۰ سید جلال‎الدین سیدی‎کنجانی بسمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی کربلایی‎جعفر به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت گروه انرژی آریا دانا به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و روح‎اله داودآبادی‎فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت گروه بهمن بسمت عضو هیات‎مدیره و علی‎ ابراهیم‎زاده‎رودگر به کدملی xxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری بهمن به سمت عضو هیات‎مدیره و حمیدرضا نورعلی‎زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه انرژی مهستان به سمت عضو هیات‎میدره و هوشنگ احمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ و بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات‎مدیره و یکی از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10905588
آگهی تصمیمات شرکت نیک صنعت پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11222631
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری نیک صنعت پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۵/۸۹ سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ xxx/xxx/۶۵ ریال پرداخت گردیدو درنتیجه سرمایه شرکت صددرصد پرداخت شده می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11501287
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری نیک صنعت پارسیان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۴۱۱۱۲و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۸/۶/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۳۰ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۹/۸/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است. همچنین نام شرکت به شرکت نیک صنعت پارسیان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و همچنین ماده ۲۷ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11960233
آگهی تغییر محل شعبه شرکت سرمایه گذاری نیک صنعت پارسیان سهامی عام ثبت شده بشماره۲۴۱۱۱۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۲/۸۹ محل شعبه شرکت به قشم سام و زال بالاتر از آموزش و پرورش قطعه ۵۴ـ۷ ط اول واحد ۱ کدپستی xxx۶۶ ـ xxx۴۹ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11734867
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نیک صنعت پارسیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۱۱۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9705014
آگهی تغییرات در شرکت نیک صنعت پارسیان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۹/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: علی ابراهیم‌زاده‌رودگر بجای علیرضا فتحی‌نیا به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری بهمن در هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات