بیمه سامان

شرکت بیمه سامان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102818130 ()
15
افراد
30
آگهی‌ها
241059
شماره ثبت
1383/11/27
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14784055
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۸ و مجوز شماره xxx۱۱/xxx/۹۸ مورخ ۲۸/۰۵/xxx۸ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای خسرو فخیم هاشمی دارنده کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیأت مدیره ـ آقای دکتر احمد مجتهد دارنده کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره ـ آقای احمدرضا ضرابیه دارنده کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ـ آقای حسین واعظ قمصری دارنده کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره ـ آقای پویا سالاری شریف دارنده کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره ـ اعضا علی البدل هیأت مدیره به شرح ذیل میباشد: آقای بهزاد گلکار دارنده کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حمیدرضا نورعلی زاده دارنده کد ملی xxxxxxxxx۹ «امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت تحت هر نام و عنوان از جمله انواع قراردادها، اسناد تجاری، وکالتنامه وکلای دادگستری و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات از جمله مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و یا با امضای رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.»
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14760369
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ و نامه شماره xxx۴۶/xxx/۹۸ مورخ ۶/۵/xxx۸ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت های مالی شرکت منتهی به پایان سال xxx۷ تصویب شد آقایان : احمدرضا ضرابیه به کدملی : xxxxxxxxx۹ و خسرو فخیم هاشمی به کدملی : xxxxxxxxx۴ و حسین واعظ قمصری به کدملی : xxxxxxxxx۳ ۴ و پویا سالاری شریف به کدملی xxxxxxxxx۵ و احمد مجتهد به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان بهزاد گل کار به کدملی xxxxxxxxx۱ و حمیدرضا نورعلی زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی بیات رایان شناسه ملی : xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۸ انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14406719
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۹/xxx۷ و تاییدیه شمارهxxx۰۲,xxx مورخ ۰۴/۱۰/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادر و تاییدیه شمارهxxx۲۳/xxx/۹۷ مورخ ۲۷/۰۹/xxx۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی مشتمل بر۶۲ ماده و۲۳ تبصره به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14153696
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ومجوز شماره xxx۹۳/xxx/۹۷ مورخ ۳/۵/۹۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ تصویب شد ـ موسسه حسابرسی بیات رایان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14114627
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره ۲۸/xxxxxx , xxx مورخه ۱۶/۴/۹۷ سازمان بورس و مجوز شماره xxx۶۳/xxx/۹۷ مورخه ۱۲/۴/۹۷ بیمه مرکزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx/۱ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx۰ ریال که مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل تبدیل مطالبات حال شده و مبلغ xxxxxxxxx۹ ریال از محل آورده نقدی طی گواهی شماره xxx۶/xxx/۹۷ مورخه ۲۴/۳/۹۷ بانک سامان شعبه آفریقا و مبلغ xxxxxxxxxxxx از محل سود انباشته و مبلغ xxxxxxxxxxxx از محل سود اندوخته پرداخت گردیده، افزایش یافت و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14053708
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۱۵/۲/۹۷ , و مجوز شماره ۵/xxxxxx , xxx مورخ ۱۰/۲/۹۷ سازمان بورس اوراق بهادار و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی بموجب شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۶/۳/۹۷ صادر می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701689
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۲/xxx/۹۶ مورخه ۲۵/۷/xxx۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی ضیایی اردکانی دارنده کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره احمد مجتهد دارنده کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره احمدرضا ضرابیه دارنده کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خسرو فخیم هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره علی ارجمندی دارنده کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره حسین واعظ قمصری دارنده کد ملی xxxxxxxxx۳ علی غضنفری مقدم دارنده کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضا علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت تحت هر نام و عنوان از جمله انواع قراردادها، اسناد تجاری، وکالتنامه وکلای دادگستری و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات از جمله مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و یا با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701709
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۸/xxx/۹۶ مورخه ۲۲/۷/xxx۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. علی ضیائی اردکانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ احمد مجتهد به کد ملی xxxxxxxxx۸ احمدرضا ضرابیه به کد ملی xxxxxxxxx۹ خسرو فخیم هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۴ علی ارجمندی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و علی غضنفری مقدم به کد ملی xxxxxxxxx۴ حسین واعظ قمصری به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13666904
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۶ و اجازه مجمع فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۹۴ و مجوز شماره xxx xxxxxx / xxx مورخ ۱۷/۷/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۶۴/xxx/۹۶ مورخ ۴/۷/۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام افزایش یافته که مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از طریق مطالبات حال شده و مابقی از طریق پرداخت نقدی می‌باشد که بموجب گواهی شماره xxx۲ xxx ۹۶ مورخ ۱۰/۴/۹۶ و گواهی شماره xxx۹ xxx ۹۶ مورخ ۷/۶/۹۶ بانک سامان شعبه آفریقا پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13153099
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۵ و تاییدیه بیمه مرکزی به شماره xxx۳۲/xxx/۹۵ مورخ ۷/۷/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968056
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۸/۸/۹۴ و مجوز شماره xxx۷۷/xxx/۹۴ مورخه ۱۷/۹/۹۴ بیمه مرکزی و شماره xxx/xxxxxx , xxx مورخه ۱۰/۵/۹۵ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به xxx میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ میلیارد ریال و مبلغ ۶۸ میلیارد ریال از محل سود اندوخته و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال از محل واریز نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12584430
آگهی تغییرات شرکت بيمه سامان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/xxx۴ و مجوز شماره xxx۹۹/xxx/۹۴ مورخ ۲۹/۰۹/۹۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:خسرو فخیم هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به جای آقای محمدضرابیه دارنده باکد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و علی ضیایی اردکانی دارنده باکد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رییس هیات مدیره و احمد مجتهد دارنده با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت بانک سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ واحمدرضا ضرابیه دارنده کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره وعلی ارجمندی دارنده با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ تعیین گردیدند.کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت تحت هر نام و عنوان از جمله انواع قراردادها، اسناد تجاری، وکالتنامه وکلای دادگستری و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات از جمله مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و یا با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12535142
آگهی تغییرات شرکت بيمه سامان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/xxx۴ و مجوز شماره xxx۰۷/xxx/۹۴ مورخه ۳۰/۰۸/۹۴ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدضرابیه دارنده باکد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱علی ضیایی اردکانی دارنده باکد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رییس هیات مدیره و احمد مجتهد دارنده با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت بانک سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ واحمدرضا ضرابیه دارنده کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی ارجمندی دارنده با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت تحت هر نام و عنوان از جمله انواع قراردادها، اسناد تجاری، وکالتنامه وکلای دادگستری و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات از جمله مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و یا با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12379734
آگهی تغییرات شرکت بيمه سامان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ و نامه شماره xxx۴۷/xxx/۹۴مورخ ۰۹/۰۶/xxx۴بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان احمدرضا ضرابیه به کدملی xxxxxxxxx۹ و علی ضیائی اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت های سرمایه گذاری مس سرچشمه ( سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و بانک سامان ( سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت ایران و غرب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت هزارکرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۳مورد تصویب قرارگرفت
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660301
آگهی تاسیس
تاسيس شركت سهامي خاص سرآمد اندوخته سازان فردا در تاريخ xxx۳/۰۷/۲۰ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملي xxxxxxxxx۲۶ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. تاسيس شركت سهامي خاص سرآمد اندوخته سازان فردا در تاريخ xxx۳/۰۷/۲۰ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملي xxxxxxxxx۲۶ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد.تاسیس شرکت سهامی خاص سرآمد اندوخته سازان فردا در تاریخ ۲۰/۷/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تهیه و خرید زمین به منظور احداث مجتمع های مسکونی، اداری، تجاری و فروش آنها ـ سرمایه گذاری در امور ساختمانی ـ تاسیساتی ـ پیمانکاری ـ مشاوره ای ـ طراحی ـ اجرا و نظارت ـ سرمایه گذاری در امور ـ تاسیس ـ ایجاد ـ توسعه و تکمیل، بازسازی، نوسازی، راه اندازی و اداره و نگهداری انواع کارخانه ها و شرکت های فعال در بخش خدماتی ـ بازرگانی و تولیدی اعم از صنعتی و معدنی ـ کشاورزی ـ ساختمانی و همچنین توقف، توسعه، ادغام و انحلال انواع طرح ها و هر گونه اموری که به نحوی از انحاء با فعالیتهای فوق مرتبط باشد در داخل و خارج از کشور ـ انجام دادن مطالعات و بررسی های اقتصادی ـ فنی ـ مالی ـ مدیریتی و نظارت و پیگیری اجرای طرح های سرمایه گذاری و ایجاد شرکت ها و موسسات علمی ـ مطالعاتی ـ فنی ـ مهندسی و اجرائی ذیربط ـ اخذ موافقت اصولی به منظور اجرای طرح های تولیدی جدید و یا توسعه و تکمیل کارخانجات تولیدی موجود و تشکیل شخصیتهای حقوقی لازم برای این امر ـ انجام دادن انواع معاملات بازرگانی داخلی و خارجی و صادرات و واردات کلیه کالاها و ماشین آلات و خدمات مجاز و قبول و اعطاء نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور برای معاملات انواع محصولات و خدمات شرکتهای داخلی و خارجی ـ مشارکت با شرکتهای خارجی و داخلی در زمینه های صنعتی ـ معدنی ـ کشاورزی و خدماتی و ساختمانی و تجاری و مشارکت (حقوقی) در سرمایه ـ ارائه انواع خدمات تخصصی و فنی و طراحی و ساخت و نصب و نظارت و راه اندازی پروژه ها ـ ارائه خدمات مشاوره در حوزه های مدیریت، مدیریت ریسک سرمایه گذاری و کسب و کار ـ استفاده و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و نهادها و موسسات مالی و اعتباری معتبر داخل و خارج کشور ـ تامین خدمات مورد لزوم شرکت ها درمورد نیازهای خدمات مشاوره در زمینه تولید، سرمایه گذاری های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی و بودجه بندی، صدور، تایید و قبول هرگونه ضمانت نامه یا تعهد نامه، بازاریابی (غیرهرمی، غیرالکترونیکی و غیرشبکه ای) و طراحی سیستم های مدیریتی جهت تسهیل و افزایش کارایی آنها ـ انجام دادن سایر کارها امور عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق هدفهای شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) شماره xxx کد پ xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx.xxx.xxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx.xxx.xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۳ مورخ ۱۱/۳/۹۳ نزد بانک سامان شعبه میدان آرژانتین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت بیمه سامان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای علی ضیایی اردکانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیأت مدیره وآقای احمدرضا ضرابیه، به شماره ملی xxxxxxxxx۹، به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره، و آقای حسین واعظ قمصری، به شماره ملی: xxxxxxxxx۳، به عنوان عضو هیئت مدیره، و آقای حسینعلی علیمی فرزند اسمعیل، به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضای هیأت مدیره) به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری شرکت به امضاء مدیرعامل ویا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی سخن حق به شماره ثبت xxx۹۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آروین پیام به شماره ثبتxxx۱۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1578838
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxx۷۱/xxx/۹۳ مورخ ۱۳/۵/۹۳ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218576
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲: پیرو آگهی صادره به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ۳۰/۶/۹۲ اشعار میدارد در آگهی صادره فوق نام و سمت آقای محمد ضرابیه xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره از قلم افتاده که بدینوسیله اعلام و اصلاح میگرد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171136
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان سهامی‌ عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید بهاءالدین علایی فرد دارنده کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی ضیایی اردکانی دارنده کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فرهاد زمانی دارنده کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و احمدرضا ضرابیه دارنده کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت تحت هر عنوان و نام از جمله انواع قراردادها، اسناد تجاری و وکالتنامه وکلای دادگستری و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات از جمله مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و یا با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171142
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان سهامی‌ عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمد ضرابیه به کدملی xxxxxxxxx۵ و علی ضیائی اردکانی به کدملی xxxxxxxxx و شرکت های بانک سامان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت سرمایه گذاری مس سر چشمه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت ایران و غرب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت هزار کرمان (سهامی خاص) به شناسه xxxxxxxxx۵۷ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های مربوط به شرکت انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118177
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۹/xxx۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/xxx۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx۰ـxxxـ۹۲ مورخ ۲۲/۳/۹۲ و گواهی xxx۱ـxxxـ۹۱ مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ بانک سامان شعبه xxx آفریقا پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۹/۴/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715737
آگهی تصمیمات شرکت بیمه سامان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمودهکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامههای کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12027233
آگهی تصمیمات شرکت بیمه سامان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 506830
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان سهامی عام به شماره ثبت۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
باستناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۱۹/۱۰/۹۰ احمدرضا ضرابيه به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمايندگی از شرکت توسعه سرمايه گذاری سامان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و فرهاد زمانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمايندگی از طرف شرکت سرمايه گذاری مس سرچشمه سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت اعضای هيئت مديره برای بقيه مدت تصدی تعيين گرديدند. کليه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبيل چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مديرعامل و يکی از اعضای هيئت مديره و در غياب مديرعامل با امضای رئيس هيئت مديره يا نايب رئيس هيئت مديره و يکی از اعضای هيئت مديره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11665170
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان سهامی عام به شماره ثبت۲۴۱۰۵۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۹۰ احمدرضا ضرابیه به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و فرهاد زمانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9776454
آگهی تصمیمات شرکت بیمه سامان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد ضرابیه به کدملی xxxxxxxxx۵ و علی ضیایی‌اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت بانک سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و شرکت ایران و غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت هزار کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت اعضاء علی‌البدل ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۵/۹۰ محمد ضرابیه به سمت رئیس هیئت‌مدیره و اله‌ویردی رجایی‌سلماسی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و علی ضیایی‌اردکانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11052230
آگهی افزایش سرمایه شرکت بیمه سامان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۴۱۰۵۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۰/۴/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ۱۰/۱۱/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxxریال منقسم بهxxx/xxx/xxxسهمxxx۰ریالی با نام که تماماً پرداخت شده ازطریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزایش یافته بموجب گواهی شمارهxxx۸/xxx/۸۹ مورخ۱۰/۱۱/۸۹ بانک سامان شعبه آفریقای تهران پرداخت گردیده است. ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۳/۱۲/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12025166
آگهی اصلاحی شرکت بیمه سامان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
پیرو آگهی شماره xxx۵۵/ت۳۲ مورخ ۲/۶/۸۹ نوع شرکت به شرح فوق صحیح می‌باشد.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10189348
آگهی تصمیمات شرکت بیمه سامان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به سمت بازرس اصلی و علیرضا جم به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10103271
آگهی تصمیمات در شرکت بیمه سامان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده در نتیجه سرمایه اولیه شرکت تماما پرداخت شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9850676
آگهی تغییرات شرکت بیمه‌ سامان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۴/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

محمد ضرابیه بسمت رئیس هیئت‌مدیره و اله ویردی‌رجائی سلماسی به نمایندگی از شرکت بانک سامان بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و علی ضیائی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و سید علی خاتمی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بانک سامان بسمت عضو هیئت‌مدیره تا پایان تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور ازجمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره متفقاً همراه با یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در هرحال همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات