توسعه ساختمانی بهمن

شرکت توسعه ساختمانی بهمن (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10102803224
26
افراد
19
آگهی‌ها
239534
شماره ثبت
1383/11/1
تاریخ تأسیس

اشخاص توسعه ساختمانی بهمن

در این بخش تمامی اشخاصی که در توسعه ساختمانی بهمن دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های مادر توسعه ساختمانی بهمن

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در توسعه ساختمانی بهمن دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه توسعه ساختمانی بهمن

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که توسعه ساختمانی بهمن در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14697631
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - جابرمهرزادخانسری با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت گروه مالی ایرانیان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیات مدیره - احسان کریمی بخش با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت دادوستدآریا ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - سیدمحمدرضامیرمحمدی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری بهمن ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیات مدیره - متین فلکی باکدملی xxxxxxxxx۴. به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری آوین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضوهیات مدیره - الهه کاظمی آسفیچی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت اعتبارآفرین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیات مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند . - هیات مدیره بااستفاده ازاختیارات حاصله ازماده ۵۰ اساسنامه ، نمایندگی شرکت دربرابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی را به مدیرعامل تفویض نمود . - کلیه اوراق واسناد تعهدآورازجمله چک ، سفته ، برات وغیره باامضامدیرعامل ویکی ازاعضاء هیات مدیره همراه بامهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل باامضاءرئیس ویکی ازاعضای هیات مدیره همراه بامهرشرکت واوراق عادی ومراسلات باامضاءمدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14573565
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14031772
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جابر مهرزاد خانسری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا عزیز محسنی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت داد وستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی جعفری بشلی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و سید محمدرضا میرمحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضوء هیئت مدیره و الهه کاظمی آسفیچی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده_باشد. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13978179
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار زیر انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت دادوستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13742072
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سارا فرهمندی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بجای آقای حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای مجید صادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بجای آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای رضا عزیزمحسنی به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بجای آقای بابک داوری به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای حسن روحی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بجای آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. آدرس شرکت به تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ایران خودرو (کیلومتر ۱۳) خیابان خاکی بزرگراه امیر سر لشگر ش حسین لشگری پلاک xxx طبقه همکف ک. پ xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13458984
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز نامه وصورت حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740252
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن، بسمت رئیس هیأت مدیره و، آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان، بسمت عضو هیأت مدیره و آقای بابک داوری به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا، بسمت عضو هیأت مدیره و آقای جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت اعتبارآفرین، بسمت عضو هیأت مدیره و آقای سعید مظفریان به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیأت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. آدرس قانونی شرکت به: تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میدان ونک، کوچه شهید خلیل زاده، پلاک ۵۴ با کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708160
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۰۹/xxx۴ به تصویب رسید اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار زیر انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت دادوستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12124297
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی بهمن سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی هشیار بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9388186
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی بهمن سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا رامبد کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین ش م xxxxxxxxx۴۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید امضای کلیه اوراق واسناد تعهد آوراز جمله چک، سفته، بروات با امضای مدیرعامل ویکی از اعضا هیات مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره ویکی از اعضا هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و نامه های اداری و عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9388196
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی بهمن سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری آوین شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹بجای شرکت گروه صنعتی ایرانیان ش م xxxxxxxxx۵۷ بعنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425591
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی بهمن شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردیدند:
آقای حجت اله انصاری ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن ش م xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره
ـ آقای مهدی میرزازاده نافع ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت دادو ستد آریا ش م xxxxxxxxx۵۴ به سمت مدیرعامل
آقای رضا کامرانی جویمند ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین ک م xxxxxxxxx۹۸
ـ آقای محمدرضا رامبد ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان ش م xxxxxxxxx۵۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
ـ آقای احمد جاویدی قریچه ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان ش م xxxxxxxxx۱۶
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و تمبر با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات هیات مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425602
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی بهمن شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی هوشیار بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار زیر انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ـ شرکت گروه صنعتی ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ـ شرکت اعتبار آفرین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ـ شرکت گروه مالی ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ـ شرکت داد و ستد آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1358033
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی بهمن شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان سهروردی شمالی بین خیابان شهید بهشتی(ره) و خیابان شهید مطهری(ره) جنب پمپ بنزین ـ نبش کوچه خوشنودی پلاک xxx، مجتمع نیلی، طبقه سوم واحد ۳۳ و طبقه ششم واحد ۶۳ منتقل گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093905
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ساختمانی بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۷/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۳/۹۲ واصل گردید: محمدرضا رامبد به کدملیxxxxxxxxx۴ به جای محمدرضا امینی به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ و احمد جاویدی قریچه به کدملیxxxxxxxxx۶ به جای اصغر جعفرزاده به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶ به عنوان اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. در نتیجه محمدرضا رستمی به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رامبد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی میرزا زاده نافع کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043884
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ساختمانی بهمن سهامی عام بشماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱/۹۲ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و عباس هشی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 619366
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ساختمانی بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی مهدی میرزازاده نافع به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی محمدرضا امینی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی اصغر جعفرزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی رضا کامرانی جویمند به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۹۰ محمدرضا رستمی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا امینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی میرزازاده نافع به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10705018
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ساختمان بهمن سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۹۵۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11052638
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ساختمانی بهمن سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۹/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ش ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی مهدی میرزازاده‌نافع به ش ملیxxxxxxxxx۲ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی اصغر جعفرزاده به ش ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی محمدرضا رجاییه به ش ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت داد و ستدد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی حسین پناهیان به ش ملیxxxxxxxxx۸ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی محمدرضا امینی به ش ملی xxxxxxxxx۳. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۸۸ حسین پناهیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا امینی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مهدی میرزازاده‌نافع به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات