سرمایه گذاری مانا نوین

شرکت سرمایه گذاری مانا نوین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102803205 ()
10
افراد
9
آگهی‌ها
239532
شماره ثبت
1383/11/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13503606
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۷ , xxx مورخ ۲۳/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی کامل نیا باکدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی معماری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای احمدرضا سپه وند باکدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت بهمن سرویس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای شهرام ملکی ابرغانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره خانم فاطمه هویشی باکدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت حفاری آریادانا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. هیئت مدیره با استفاده از اختیارات حاصله از ماده ۵۰ اساسنامه اختیارات در بندهای مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود. ۱. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. ۲. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اعم از اصل سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن. ۳. تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. ۴. طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیرو توکیل در توکیل، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا قاطع دعاوی باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری وقضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملیات اجرائی و اخذمحکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه درادارات ودوایر ثبت اسناد. امضاء کلیه اوراق واسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی ومراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. نشانی شرکت به آدرس: تهران، شهر تهران، ایران خودرو، خیابان خاکی، بزرگراه امیر سرلشگر شهیدحسین لشگری پ xxx طبقه همکف، کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییریافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13503624
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۷ , xxx مورخ ۲۳/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۹/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13097545
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ ونامه شماره xxx۷۹ , xxx مورخ ۲۲/۰۷/xxx۵ بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۰۹/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگرحساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ شرکت مدیریت حفاری آریادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ شرکت بهمن سرویس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12610648
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري مانا نوين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیأت مدیره شرکت بمدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ شرکت سرمایه گذاری صدر آرین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴ شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12538491
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري مانا نوين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به تاریخ ۳۰/۰۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت سرمایه گذاری صدر آرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307393
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ۲۴/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت کیا مهستان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳
شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵
شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴
شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶
شرکت سرمایه گذاری صدر آرین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287383
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سعید موحدی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کیا مهستان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا قاضی مقدم کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره، آقای رضا جلیلی کدملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدعلی اخوان کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم فاطمه هویشی کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدرآرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه ها و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11976263
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۹۵۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام به کد ملی xxxxxxxxx۷۴ ـ شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری کیا مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ـ شرکت توسعه انرژی هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صدر آرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۱۱/۸۹ سعید موحدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری کیا مهستان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن پناهیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه فردا بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و فاطمه هویشی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صدرا آرین بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و علیرضا قاضی‌مقدم به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام و رضا حسین‌پور به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت انرژی هور بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11797234
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۹۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات