سرمایه یمین

شرکت سرمایه یمین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102803034 ()
16
افراد
19
آگهی‌ها
239515
شماره ثبت
1383/11/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14542032
آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان منهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ به تصویب رسید . مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13822470
آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گیتی گستر لیو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی آقای عباسعلی شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت آتیه سازان میشا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی آقای ابراهیم جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت افق گنجینه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی آقای منصور رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره، شرکت تامین اندیش کاسپین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای ابراهیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت بنیان سرمایه تسنیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی خانم نفیسه دروکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل: چک، برات، قراردادها و... با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13476600
آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اردشیر مردان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گیتی گستر لیو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مهدی شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آتیه سازان میشا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و نفیسه دروکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بنیان سرمایه تسنیم به شناسه xxxxxxxxx۹۸ به عنوان مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و علیرضا نورزاده لیاسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت افق گنجینه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان عضوء هیئت مدیره و عباسعلی شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تأمین اندیش کاسپین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان عضوء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها و … با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13476607
آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و فاطمه کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. - ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به ۳۰/۹/xxx۵ به تصویب رسید. - روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13476616
آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آدرس شرکت به: تهران سعادت آباد بلوار فرهنگ خیابان هجدهم شرقی پلاک ۴۷ طبقه سوم واحد یک کد پستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12856396
آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴
آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12549114
آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین شركت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد ۳۰/۹/۹۳ مورد تصویب قرارگرفت. - مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سالxxx۴ انتخاب گردیدند. - روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1758922
آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: ـ شرکت گیتی گستر لیو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴به نمایندگی آقای اردشیر مردان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره و شرکت آتیه سازان میشا به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷به نمایندگی آقای مهدی شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و شرکت بنیان سرمایه تسنیم به شناسه xxxxxxxxx۸ به نمایندگی خانم نفیسه دروکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و شرکت افق گنجینه ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی آقای علیرضا نور زاده لیاسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیأت مدیره و شرکت تأمین اندیش کاسپین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای عباسعلی شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیأت مدیره. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، برات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء متفقا" همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534488
آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383487
آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1296089
آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس جدید: شهر تهران خیابان پاسداران کوچه بوستان ششم پلاک xxx طبقه پنجم واحد ۱۹ کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267038
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری یمین (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۴/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نام شرکت به سرمایه یمین تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230916
آگهی تغییرات شرکت سرمایه یمین سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به شماره ملی xxxxxxxxx به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702402
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری یمینسهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۹۵۱۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گیتی گستر لیو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی اردشیر مردان پور به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت آتیه سازان میشا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی مهدی شهبازی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت افق گنجینه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی علیرضا نورزاده لیاسی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تامین اندیش کاسپین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی نفیسه دروکی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت توسعه ارتباطات تابا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی عباسعلی شریفی کله به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و غیر تعهدآور با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10735925
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری یمین سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گیتی گستر لیو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی اردشیر مردان‌پور به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت آتیه سازان میشا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی مهدی شهبازی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت افق گنجینه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی علیرضا نورزاده‌لیاسی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تامین اندیش کاسپین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی نفیسه دروکی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و شرکت توسعه ارتباطات تابا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی عباسعلی شریفی‌کله به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و غیر تعهدآور با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10053556
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری یمین سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11624680
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری یمین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۹/۸۹ شرکت سرمایه‌گذاری افق گنجینه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی محمدرضا مدرس‌خیابانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، شرکت سرمایه‌گذاری مهر گستر یمین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی علی حاجی‌باقری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، شرکت سرمایه‌گذاری افق توسعه پاسارگاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی حامد حسینی‌راد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گنجینه پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی زهره پیروز به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری گنجینه اعتماد پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی نفیسه دروکی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11525206
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری یمین سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۳۹۵۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۷/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گنجینه پاسارگاد به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶‌ـ شرکت سرمایه‌گذاری افق توسعه پاسارگاد به کدملیxxxxxxxxx۴۵‌ـ شرکت سرمایه‌گذاری مهرگستر یمین پارس به کدملیxxxxxxxxx۰‌ـ شرکت سرمایه‌گذاری افق گنجینه ایرانیان به کدملیxxxxxxxxx۳۷‌ـ شرکت سرمایه‌گذاری گنجینه اعتماد پارس به کدملیxxxxxxxxx۴۶‌ـ

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11597251
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری یمین سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات