سرمایه گذاری اندیشه فردا

شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102803015 ()
20
افراد
17
آگهی‌ها
239513
شماره ثبت
1383/11/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14820771
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14229331
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت حساب سود و زیان و صورتهای مالی برای سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین باشناسه ملیxxxxxxxxx۹۱را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14141462
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ویسمن موتور با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و ناصر مهربان بدابی با کدملی xxxxxxxxx۱ و سیامک امیر خوشخبر با کدملی xxxxxxxxx۲ و ابوالقاسم دل زنده مقدم با کدملی xxxxxxxxx۱ و علی ابن مهدی با کدملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14141467
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم علی پور فطرتی با کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت ویسمن موتور با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل و ابوالقاسم دل زنده مقدم با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی ابن مهدی با کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و ناصر مهربان بدابی با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و سیامک امیر خوشخبر با کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13970448
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالقاسم دل زنده مقدم با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، علی ابن مهدی با کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم علی پور فطرتی با کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت ویسمن موتور با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و ناصر مهربان بدابی با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و سیامک امیر خوشخبر با کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات مندرج در بند ۲ ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر ازاعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13563882
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042604
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12934079
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - رضا اروجلو بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت ویسمن موتور با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و ناصر مهربان بدابی با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضوء هیئت مدیره و سیامک امیر خوشخبر با کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضوء هیئت مدیره و ابوالقاسم دل زنده مقدم با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی ابن مهدی با کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. - اختیارات مندرج در بند ۲ ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق دو نفر ازاعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. - آدرس شرکت به: تهران کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج خیابان ۲۷ پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12934082
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت ویسمن موتور با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و ناصر مهربان بدابی با کدملی xxxxxxxxx۱ و سیامک امیر خوشخبر با کدملی xxxxxxxxx۲ و ابوالقاسم دل زنده مقدم با کدملی xxxxxxxxx۱ و علی ابن مهدی با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12934088
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. - موسسه اعتباری کوثر مرکزی بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی عیسی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره. - شرکت گروه راهبرد مبین کوثر بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی سجاد عادلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. - شرکت ساینا گسترپردیسان بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی محمود همت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. - شرکت ارزش آفرینان کوثرکیش بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی کورش شفاف به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره. - شرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی سید مهدی طبائی عقدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره. - کلیه اوراق واسناد تعهد آور، قراردادها، چکها، بروات و سفته‌ها وغیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12772931
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هنجنی باقری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت افق نیلی خلیج فارس باشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای هادی آقابابایی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال باشناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی محزون با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای پرویز احمدزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت یادمان بردیا باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مجید رحیمی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی اینده نگر مهر باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ بعنوان عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات و سفته‌ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد_بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل توسط هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی، سازمانها و مؤسسات عمومی و دولتی و خصوصی.) پیشنهاد درخصوص تصویب ایین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره.) تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی برای اداره کردن شرکت.) مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری باداشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، ادعاء جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، وکالت در تعیین جاعل، تعیین داور با ارجاع دعوی به داوری، اختیار صلح و بطور کلی.) استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد، دادخواست یا دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع ازآن، ادعای دعاوی، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطاء مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.) تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت.) تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12506411
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري انديشه فردا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب تعیین شدند. اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل بمدت ۲ سال تعیین گردیدند: شرکت افق نیلی خلیج فارس سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت نگین ساحل رویال سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ شرکت یادمان بردیا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12295321
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری‌اندیشه‌فردا سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۱۲/xxx۳ و به موجب مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۲۱/۳/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می شود و در روز آخر اسفندماه همان سال به پایان می رسد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12141602
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۹۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۱/xxx۲ و نامه شماره xxxxxx مورخ ۳۰/۱/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار " اطلاعات " جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: • شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ • شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ • شرکت سرمایه گذاری مانانوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ • شرکت سرمایه گذاری صدر آرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ • شرکت سرمایه گذاری کیامهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1311952
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ و شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ و شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ و شرکت سرمایه گذاری صدر آرین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴
شرکت کیان مهستان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸
آدرس شرکت به تهران, خیابان آفریقا انتهای بلوار صبا, پلاک۳۷, کدپستیxxxxxxxxx۴ تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1311066
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سعید موحدی کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علی رضا قاضی مقدم کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو و نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمدعلی اخوان کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر آرین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴ به سمت عضو هیات مدیره و آقای مسیح زرگر خرازی کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیات مدیره
آقای رضا حسین پور کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کیان مهستان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال منصوب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه ها و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11862708
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۹۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات