سرمایه گذاری توسعه انرژی هور

شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102802996
23
افراد
20
آگهی‌ها
239511
شماره ثبت
1383/11/3
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری توسعه انرژی هور

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری توسعه انرژی هور دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14820785
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۸ انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14225382
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14134163
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت ویسمن موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و ناصر مهربان بدابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سیامک امیر خوشخبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و ابوالقاسم دل زنده مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و علی ابن مهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14134180
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سید علی رضا میر آقای خوانی به شماره ملی به نمایندگی از شرکت ویسمن موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و ناصر مهربان بدابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوء هیئت مدیره و سیامک امیر خوشخبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضوء هیئت مدیره و ابوالقاسم دل زنده مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی ابن مهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات هیئت مدیره در بند ۲ ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13563863
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شماره ثبت xxx۶۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۶ انتخاب و تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042598
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948261
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸۸/ xxx مورخ ۶/ ۵/ xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل به مدت دو سال به عضویت هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: موسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) به نمایندگی آقای عیسی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گروه راهبرد مبین کوثر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای سجاد عادلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ارزش آفرینان کوثرکیش (سهامی خاص) به نمایندگی آقای کورش شفاف به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ساینا گسترپردیسان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمود همت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای سید مهدی طبائی عقدائی به شماره ملی xxxxxxxxx بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات و سفته‌ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948263
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸۸/ xxx مورخ ۶/ ۵/ xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدعلی رضا میر آقای خوانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت ویسمن موتور شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت عضو هیات مدیره آقای علی ابن مهدی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رییس هیئت مدیره آقای ابوالقاسم دل زنده مقدم با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره سیدعلی رضا میر آقایی خوانی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل ناصر مهربان بدابی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره وسیامک امیر خوشخبر ش م xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات مندرج در بند ۲ ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر ازاعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مرکز اصلی شرکت به آدرس: تهران کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج خیابان ۲۷ پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948258
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸۸/ xxx مورخ ۶/ ۵/ ۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ویسمن موتور (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ آقای ناصر مهربان بدابی با کد ملی xxxxxxxxx۱ آقای سیامک امیر خوشخبر با کد ملی xxxxxxxxx۲ آقای ابوالقاسم دل زنده مقدم با کد ملی xxxxxxxxx۱ آقای علی ابن مهدی با کد ملی xxxxxxxxx۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12756252
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا کوثری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت افق نیلی خلیج فارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد هنجنی باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی ترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمد باقر فقیه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت یادمان بردیا باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای فرزاد مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهربا شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ بعنوان عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسنادتعهد آور، قراردادها، چکها، بروات و سفته‌ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد_بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل توسط هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی، سازمانها و مؤسسات عمومی و دولتی و خصوصی. پیشنهاد درخصوص تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره. تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی برای اداره کردن شرکت. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری باداشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، ادعاء جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، وکالت در تعیین جاعل، تعیین داور با ارجاع دعوی به داوری، اختیار صلح و بطور کلی. استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد، دادخواست یا دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع ازآن، ادعای دعاوی، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطاء مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملی ات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12472471
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب مجمع عمومی رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیزبه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب نمود شرکت افق نیلی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ شرکت یادمان بردیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12155504
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۳۹۵۱۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به تاریخ ۳۰/۹/xxx۳ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰بعنوان بازرس اصلی و آقای سید احمد موسوی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12117101
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۶۴ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. سال مالی از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می شود و در روز آخر اسفندماه همان سال به پایان می رسد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12072369
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه انرژی هور سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا کوثری شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد هنجنی باقری شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی ترابی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمد باقر فقیه شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای فرزاد مختاری شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر آرین بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات و سفته ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل توسط هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید: . نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی، سازمانها و مؤسسات عمومی و دولتی و خصوصی پیشنهاد درخصوص تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره. تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی برای اداره کردن شرکت. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری باداشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالح ـه، تعیین وکی ـل، ادعاء جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، وکالت در تعیین جاعل، تعیین داور با ارجاع دعوی به داوری، اختی ـار صلح و بط ـور کل ـی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد، دادخواست یا دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع ازآن، ادعای دعاوی، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطاء مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12059374
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا کوثری شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد هنجنی باقری شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی ترابی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمد باقر فقیه شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای فرزاد مختاری شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر آرین بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات و سفته ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل توسط هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید:.نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی، سازمانها و مؤسسات عمومی و دولتی و خصوصی پیشنهاد درخصوص تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره.تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی برای اداره کردن شرکت.مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع.اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری باداشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالح ـ ه، تعیین وکی ـ ل، ادعاء جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، وکالت در تعیین جاعل، تعیین داور با ارجاع دعوی به داوری، اختی ـ ار صلح و بط ـ ور کل ـ ی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد، دادخواست یا دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع ازآن، ادعای دعاوی، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطاء مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12045700
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۹۵۱۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت سرمایه گذاری صدر آرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307441
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل:
شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴
شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵
شرکت کیان مهستان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸
شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵
شرکت سرمایه گذاری صدر آرین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴
انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307442
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سعید موحدی کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به سمت رئیس هیات مدیره
آقای علیرضا قاضی مقدم کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو و نائب رئیس هیات مدیره
آقای مهرداد امینی خویی کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کیان مهستان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیات مدیره
خانم فاطمه هویشی کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیات مدیره
آقای شهرام ملکی کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر آرین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه ها و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10768172
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه انرژی هور سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۳۹۵۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ و شرکت سرمایه‌گذاری مانا نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ و شرکت سرمایه‌گذاری کیا مهستان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ و شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه فردا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ و شرکت سرمایه‌گذاری صدرآرین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴‌ـ

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10916309
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال سعید موحدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین پناهیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و اکبر بزرگمهر به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صدر آرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و فاطمه هویشی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مانا نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و مهرداد امینی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری کیا مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات