سرمایه گذاری صدر آرین

شرکت سرمایه گذاری صدر آرین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102802014 ()
11
افراد
12
آگهی‌ها
239413
شماره ثبت
1383/11/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14577837
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت xxx۳۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیارممیز به شماره ثبت xxx۲۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14577841
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سال مالی شرکت بدین ترتیب اصلاح گردید : از روز اول فروردین هر سال آغاز و در روز آخر اسفند همان سال به پایان می‌رسد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13977730
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر کوچه چهاردهم غربی پلاک ۱۲ طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13074125
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی کارگر با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هادی آقابابایی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی سجادی پناه با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی ترابی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا عباسی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13074130
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی کارگر کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای هادی آقابابایی کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای علی سجادی پناه کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای مرتضی ترابی کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای رضا عباسی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855861
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: علی کارگر با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ریل ترابر سبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. هادی آقابابایی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیشگامان توسعه فرآیند دانش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره علی سجادی پناه با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بین المللی نگار نصر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره. مرتضی ترابی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت فناوران طلوع شبکه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره. رضا عباسی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت نوآوران موج به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت سایر نامه‌های اداری و عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12829024
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر ارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ و نامه شماره xxx۹ , xxx مورخ ۱۱/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت ریل ترابر سبا به شناسه ملی xxx۰ xxxxxx۵ شرکت پیشگامان توسعه فرآیند دانش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت بین المللی نگار نصر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ شرکت نوآوران موج به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت فناوران طلوع شبکه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اهمیت نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343006
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صدر ارین سهامی‌عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۳۹۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سعید موحدی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علی رضا قاضی مقدم کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کیا مهستان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو و نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمدعلی اخوان کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیات مدیره و خانم فاطمه هویشی کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای رضا جلیلی کدملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه ها و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307392
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ۲۴/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴
شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵
شرکت کیا مهستان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸
شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶
شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9688337
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری صدر آرین سهامی عام بشماره ثبت ۲۳۹۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴
پیرو آگهی صادره بشماره xxx۲/ت۳۲ مورخ ۴/۲/۹۰ نام شرکت بشرح فوق صحیح می‌باشد که بدین وسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11127947
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صدر آذین سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۹۴۱۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ۶/۱۱/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ۹/۱۱/۸۹ شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی رضا حسین‌پور به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه‌گذاری مانا نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی سعید موحدی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری کیا مهستان به کدملیxxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی علیرضا قاضی‌مقدم به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت توسعه انرژی هور به کدملیxxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی محمدعلی اخوان به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه فردا به کدملیxxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی حسین پناهیان به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11368947
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صدر آرین سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۳۹۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات