سرمایه گذاری سلیم

شرکت سرمایه گذاری سلیم (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102801961 ()
24
افراد
32
آگهی‌ها
239408
شماره ثبت
1383/11/1
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری سلیم

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری سلیم دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14805324
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۱۹,xxx مورخ ۲/۵/xxx۸ سازمان ورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولیدی و صنعتی گوهرفام ش.م xxxxxxxxx۸۸ به عنوان عضو هیات مدیره به جای آقای ابراهیم دهقان پیر برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14805327
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۷ و مجوز شماره xxx۱۹,xxx مورخ ۲/۵/xxx۸ سازمان ورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای ابوالفضل اسماعیل زاده کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت تولیدی و صنعتی گوهر فام شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای مهدی حسین زاده امام کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت ترنیان سهم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی آقای رضا آقا محمدیان کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیت مدیره و شرکت ایمن خودرو شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای محمد جامعی مقدم کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی آقای فریدون رهنمای رودپشتی کدملی xxxxxxxxx۳به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل (آقای رضا آقا محمدیان) و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14693208
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/xxx۸ مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxx۷۲ / xxx مورخ ۲۳/۲/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه شرکت شامل ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14511117
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ و تاییدیه شماره xxx۰۱ , xxx مورخ ۷/۱۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13967202
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۰۲/۱۰/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxx۵۴ , xxx مورخ ۱۴/۱۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ترنیان سهم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و شرکت ایمن خودرو شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و شرکت توسعه تجارت و خدمات خودروشناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و ابراهیم دهقان پیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13903855
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران اباذر بزرگراه آیت اله کاشانی خیابان شهید نجف زاده فروتن (بوستان دوم) پلاک ۱ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13233495
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ ومجوز شماره xxx۱۹ , xxx مورخ ۲۳/۹/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادا ر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد نیکفر فرزند یعقوبعلی دارای کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای ابراهیم دهقان پیر فرزند زینال دارای کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمد جامعی مقدم فرزند یعقوب دارای کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ترنیان سهم به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای ابوالفضل اسماعیل زاده فرزند محمد هاشم دارای کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ایمن خودرو شرق به شماره ثبت xxx۷۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت عضو هیات مدیره و آقای عباس شفیع پور فرزند اصفر دارای کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب وجایگزین نمایندگان قبلی گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل (آقای محمد جامعی مقدم) و یکی از اعضاء هیات مدیره (آقایان محمد نیکفر یا ابراهیم دهقان پیر یا ابوالفضل اسماعیل زاده یا عباس شفیع پور) و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است؛ اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001459
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740104
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxx۶ , xxx مورخ ۱۵/۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران فلکه دوم صادقیه بلوار آیت اله کاشانی نبش خیابان شهید محمود نجف زاده فروتن پلاک یک دارای کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12654763
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/xxx۴ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۰/۸/۹۴ و مجوز شماره xxx۱ , xxx مورخه ۳۰/۹/۹۴ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12530206
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري سليم شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۴ و مجوز شماره xxx۳,xxx مورخ ۲/۹/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به جای آقای حسن حاجیان کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12398848
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري سليم شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ـ خیابان جلال ال احمد ـ نرسیده به خیابان اشرفی اصفهانی ـ پلاک xxx طبقه اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12398850
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري سليم شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد نیکفر کدملی xxxxxxxxx۷(به نمایندگی از شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو به و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰) به سمت رئیس هیات مدیره. ابراهیم دهقان پیر کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره. جعفر جعفری دارای کدملی xxxxxxxxx۹ (به نمایندگی ازشرکت ترنیان سهم به و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸) به سمت مدیرعامل وعضوء هیات مدیره. ابوالفضل اسماعیل زاده دارای کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ایمن خودرو شرق به شماره ثبت xxx۷۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت عضو هیات مدیره. عباس شفیع پور دارای کدملی xxxxxxxxx۸ (به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷) به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل (آقای جعفر جعفری) و یکی از اعضاء هیات مدیره (آقایان محمد نیکفر یا ابراهیم دهقان پیر یا ابوالفضل اسماعیل زاده یا عباس شفیع پور) و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است؛ اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12398860
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري سليم شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات موضوع ماده ۵۰ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل موافقت نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنها، مطابق آئین نامه ها و دستورالعملهایی که به تصوی هیات مدیره رسیده است.افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز.دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن اعم ازاصل سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش، معاوضه اموال منقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه با رعایت آیین نامه معاملات شرکت. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد وچه مستأجر واقاله وفسخ آنها وتقاضای تعدیل اجاره بها وتخلیه عین مستأجره. به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و خصوصی و بانکها و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هرمدت و به هر میزان و بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر. استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط به اخذ مجوزات قانونی لازم و تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و یا غیر منقول جهت اخذ تسهیلات مورد درخواست شرکت و فک آن ولو کراراً. طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل در توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی خواه در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور, تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. تنظیم خلاصه دارائی و بدهیهای شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12360520
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری سلیم سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب شد مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس اصلی و حسن حاجیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12304614
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۶/۳/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی از روز اول فروردین هر سال آغاز و در روز آخر اسفند همان سال به پایان می رسد و ماده مربوطه در ا اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12304617
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۶/۳/xxx۴ سازمان بوری و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی شیخی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای ابراهیم دهقان پیر به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای جعفر جعفری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ترنیان سهم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت مدیرعامل و عضوء هیات مدیره و آقای ابوالفضل اسماعیل زاده به کد ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ایمن خودرو شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت عضوء هیات مدیره و آقای عباس شفیع پور به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت عضوء هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل (آقای جعفر جعفری) و یکی از اعضاء هیات مدیره (آقایان علی شیخی یا ابراهیم دهقان پیر یا ابوالفضل اسماعیل زاده یا عباس شفیع پور) و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق رئیس هیات مدیره ونائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است؛ اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12304628
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۲/xxx۳ و بموجب گواهی شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۶/۳/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۳ تصویب شد مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن حاجیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۴ انتخاب گردیدند. شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت ترنیان سهم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و شرکت ایمن خودرو شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و آقای ابراهیم دهقان پیر به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603451
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۲ و پیرو مجوز به شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۰/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مرادی به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایدگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود کلانتری بنجار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603452
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/xxx۲ و پیرو مجوز به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۰/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۰۹/xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت دادو ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ وشرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1089017
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سلیم سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش م xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به ش م xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730537
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیمسهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۸۹ مسعود سلطان زالی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به جای محمدهاشم بت شکن به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری بهمن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730538
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ محمدرضا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا سیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و احمد نبی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10364860
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ محمدرضا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا سیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و احمد نبی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10716303
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۸۹ مسعود سلطان‌زالی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به جای محمدهاشم بت‌شکن به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری بهمن بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردید و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و غیره با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727813
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌ گذاری سلیمسهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی عباس هشی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727843
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه ‌گذاری سلیمسهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11513917
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌ گذاری سلیم سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی عباس هشی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت داد و ستد آریا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۴ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۶ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۸.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11595061
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه ‌گذاری سلیم سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10667763
آگهی اصلاحی در سرمایه‌گذاری سلیم سهامی عام بشماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
پیرو آگهی xxx۹۶/ت۳۲ مورخ۳/۶/۸۹ نام سیدهدایت تشکرحسینی نماینده شرکت اعتبارآفرین بسمت عضو هیئت مدیره صحیح است بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12006162
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سلیم سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۹۴۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۵/۸۹ محمدهاشم بت‌شکن به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به سمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره و حسین پناهیان به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به سمت عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسن غلامی به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به ‌سمت عضو هیئت‌مدیره و حسن عابدی به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به ‌سمت عضو هیئت‌مدیره و سید هدایت تشکرحسینی به ‌سمت عضو هیئت‌مدیره و هانی بابازاده خارج از هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11863228
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری سلیم (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۳۹۴۰۸و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌‌العاده مورخ۲۱/۹/۸۸ بند۱۶ ماده۵۰ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات