گروه مالی ملت

شرکت گروه مالی ملت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102801942 ()
22
افراد
41
آگهی‌ها
239406
شماره ثبت
1383/11/1
تاریخ تأسیس

اشخاص گروه مالی ملت

در این بخش تمامی اشخاصی که در گروه مالی ملت دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14827560
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxx۸۰,xxx مورخ ۱/۵/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۷ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14514682
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۹۶ , xxx مورخه ۱۰/۱۰/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای دکتر محمد بیگدلی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای دکتر علیرضاابراهیم پور با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکت‌های ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای دکتر سیدکاظم چاوشی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازشرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اوراق بهادار قراردادها واسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به همراه یکی ازاعضای هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره ویکی ازاعضای هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت وامضا کلیه مکاتبات واوراق اداری با امضا مدیرعامل ومهر شرکت معتبر خواهد_بود . هیئت مدیره قسمتی ازاختیارات موضوع ماده ۴۱ اساسنامه شرکت شامل بندهای ۱ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۲۱ و ۲۲ ماده مزبور ونیز تعیین شرایط استخدام ومیزان حقوق ودستمزد کارکنان ، مدیران ومشاوران ( قسمتی ازبند ۵ ماده ۴۱ ) رابه مدیرعامل تفویض نمود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14514698
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۸۴/xxx مورخه ۲۷/۱۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک خیابان شهید مسعود صابری خیابان پیروزان پلاک ۱۴ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14153406
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۵,xxx مورخه ۱۰/۰۴/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14153407
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۶,xxx مورخه ۱۰/۰۴/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ شرکت بهساز مشارکتهای ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت بهسازان ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان اعضا هیئت مدیره مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13615006
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۶ ومجوز شماره xxx۱۸ , xxx مورخ ۲۶/۴/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۹۵ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13180858
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۱ , xxx مورخ ۱/۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی اخلاقی فیض آثار با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان رییس هیات مدیره و محمد بیگدلی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان نایب رییس هیات مدیره و حمید تاجیک باغخواص با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیات مدیره و سیدکاظم چاوشی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان عضو هیات مدیره و غلامرضا زال پور با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکت‌های بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای ما بقی مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیات مدیره قسمتی از اختیارات موضوع ماده ۴۱ اساسنامه شرکت شامل بندهای ۱، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۲۱ ماده مزبور و نیز تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان، مدیران و مشاوران (بند ۵ ماده ۴۱) را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13087853
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بها دار بشماره xxx۵/xxx مورخ ۱۴/۴/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. بانک ملت (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ شرکت بهساز مشارکتهای ملت (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت ساختمانی بانک ملت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت چاپ بانک ملت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12984235
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۴ ومجوز شماره xxx۹ , xxx مورخ ۲۰/۴/۹۵ سازمان بورسو اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی فعالیت شرکت به آدرس تهران - میدان آرژانتین - خیابان زاگرس نبش کوچه ۳۳ پلاک ۱۸، ساختمان ملت - کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650190
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵ , xxx مورخه ۲۹/۱۰/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی علی رستگار با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت بهساز مشارکت‌های ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی مهدی قدمی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی طهماسب مظاهری خورزنی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت بهسازان ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی محمدباقر اکرم با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت چاپ بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی حمید تاجیک باغخواص با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدئیره تعیین گردیدند. کلیه چک‌ها، اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهند_بود. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی شرکت نیز با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12342099
آگهی تغییرات شرکت گروه مالي ملت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/xxx۳ و باستناد مجوز به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۶/۳/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضای هیات مدیره بقرار ذیل تعیین گردید: آقای محمدرضا ساروخانی به کدملی xxxxxxxxx۴ یه عنوان رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ -آقای حبیب اله بوربور به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ -آقای علی رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴- آقای محمدتقی جمالیان به کدملی xxxxxxxxx۳به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰- آقای محمدابراهیم پورزرندی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکت های بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12446277
آگهی تغییرات شرکت گروه مالي ملت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ و مجوزxxxxxx/xxxمورخ ۲۸/۵/xxx۴سازمان بورس اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۹۳ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهودبا شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۴ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12413210
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۵/۶/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رستگار با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به جای آقای محمد رضا ساروخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به عنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ـ آقای محمد باقر اکرم با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای حبیب اله بوربور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ـ آقای علی رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx ـ آقای محمد تقی جمالیان با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ـ آقای محمد ابراهیم محمد پورزرندی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکت های ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه چک ها، اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیأت و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. نامه های اداری و مکاتبات عادی شرکت نیز با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. قسمتی از اختیارات موضوع ماده ۴۱ اساسنامه شرکت شامل بندهای ۱ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ۱ـ ۰ ۱ـ xxxـ ۱ـ ۳ ۱ـ ۴ ۱ـ ۵ ۱ـ ۶ ۲ـ ۱ این ماده از اساسنامه و تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان و مشاوران (بند ۵ ماده ۴۱) را به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9428849
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص معین گردشگری ملت درتاریخ ۱۸/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: فعالیت در زمینه اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرت های گروهی داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هرگونه خدمات گردشگری با رعایت قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ انعقاد قرارداد در زمینه فعالیتهای شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط ـ اجرا و بهره برداری و سرمایه گذاری در طرحها و پروژه های گردشگری و زیارتی و تفریحی و اقامتی و سایر فعالیتها و خدمات مرتبط با گردشگری ـ استفاده از تسهیلات داخلی و خارجی به منظور توسعه و گسترش صنعت گردشگری با رعایت قوانین و مقررات مربوط مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ولیعصر بالاتراز تقاطع خیابان طالقانی نرسیده به میدان ولیعصر نبش کوچه فیروزه مجتمع تجاری واداری ولیعصر به شماره پلاک های ۱ / xxx و ۵ / xxx کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۲ مورخ ۲۶/۸/xxx۳ نزد بانک ملت شعبه خیابان ایرانشهر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بانمایندگی محمدبیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره ـ مدیریت سرمایه آتیه خواهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بانمایندگی محمودرشیدی xxxxxxxxx۴ به شماره ملی به سمت نائب رئیس هیات مدیره ـ ناصرنادری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج ازسهامداران واعضا هیات مدیره) ـ تعاونی معین آتیه خواهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بانمایندگی مسعودبهرامیان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضوهیات مدیره ـ خدمات بیمه ای آتیه نگر ما به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بانمایندگی جوادعطاران به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضوهیات مدیره ـ جهان بهساز مفرح به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بانمایندگی زهره محمدی اطهری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضوهیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی با امضای ثابت مدیرعامل ویک نفر ازاعضای هیات مدیره همراه بامهرشرکت معتبرخواهد بودوسایرنامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی اصول نگرآریا به شماره ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس اصلی فیروز شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد بنا به مجوز شماره xxx۹۲,xxx,xxx مورخ ۲۴/۸/xxx۳ اداره گل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگی استان تهران آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681570
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۶/۱/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: ‎شرکت بانک ملت بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۷‏ و ‎شرکت بهسازان ملت بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸‏ و ‎شرکت چاپ بانک ملت بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴‏ و ‎شرکت بهساز مشارکتهای ملت بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰‏ و ‎شرکت ساختمانی بانک ملت بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰‏.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663706
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۴/۵/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا ساروخانی ک.م xxxxxxxxx۴ به عنوان رییس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بانک ملت ش.م xxxxxxxxx۶۷ و آقای حبیب اله بوربور ک.م xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت ‏ش.م xxxxxxxxx۶۸ و آقای علی رحمانی ک.م xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت ش.م xxxxxxxxx۵۴ و آقای محمد ابراهیم محمد پورزرندی ک.م xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت ‏بهساز مشارکت های بانک ملت ش.م xxxxxxxxx۱۰ انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1679414
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۱۴/۵/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا ساروخانی ک.م xxxxxxxxx۴ به عنوان رییس هیئت مدیره جایگزین علی دیواندری به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت ش.م xxxxxxxxx۶۸ و آقای حبیب اله بوربور ک.م xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بانک ملت ش.م xxxxxxxxx۶۷ و آقای علی رحمانی ک.م xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت ش.م xxxxxxxxx۵۴ و آقای محمد ابراهیم محمد پورزرندی ک.م xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت‎ ‎بهساز مشارکت های بانک ملت ش.م xxxxxxxxx۱۰ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1662782
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۱/۵/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود ش.م xxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام بعنوان ش.م xxxxxxxxx۴۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.‏
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348897
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۲/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اساسنامه جدید مشتمل بر۶۵ ماده و ۲۴ تبصره با اتفاق آرا به تصویب مجمع رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190552
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شماره ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شماره ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017113
آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه مالی ملت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۹/۱۰/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۲ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱۲ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته_است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ تکمیل امضا گردیده است. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015658
آگهی تصمیمات شرکت گروه مالی ملت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی راهبرد پیام به ش م xxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس اصلی و محبوب جلیل پورثمرین به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 977193
آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه مالی ملت سهامی عام بشماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۱۰/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۹/۱۰/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۲ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱۲ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده که از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 946556
آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه مالی ملت (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۷/۱۲/۹۰ و هیئت مدیره مورخ۱۰/۱۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۱۰ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx/۵ سهمxxx/۱ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۲۴/۱۰/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11770891
آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه مالی ملت (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۷/۱۲/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ۱۰/۱۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۱۰ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx/۵ سهمxxx/۱ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۲۴/۱۰/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 752586
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی و خدمات نوسازسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۷۷و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۰۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت توسعه امین خردمندان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683876
آگهی تصمیمات شرکت گروه مالی ملت سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهسازان ملت به ک م xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی علی دیواندری به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت بانک ملت به ش م xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی حبیب اله بوربورحسینبیگی به ک م xxxxxxxxx۵ و شرکت بهساز مشارکتهای ملت به ش م xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محمدابراهیم محمدپورزرندی به ک م xxxxxxxxx۴ و شرکت ساختمانی ملت به ش م xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی غلامرضا زال پور به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت چاپ ملت به ش م xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی علی رحمانی به ک م xxxxxxxxx۷ که علی دیواندری به سمت رئیس هیئت مدیره و حبیب اله بوربورحسینبیگی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدابراهیم محمدپورزرندی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11810940
آگهی تصمیمات شرکت گروه مالی ملت سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهسازان ملت به ک م xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی علی دیواندری به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت بانک ملت به ش م xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی حبیب‌اله بوربورحسینبیگی به ک م xxxxxxxxx۵ و شرکت بهساز مشارکتهای ملت به ش م xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محمدابراهیم محمدپورزرندی به ک م xxxxxxxxx۴ و شرکت ساختمانی ملت به ش م xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی غلامرضا زال‌پور به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت چاپ ملت به ش م xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی علی رحمانی به ک م xxxxxxxxx۷ که علی دیواندری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حبیب‌اله بوربورحسینبیگی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدابراهیم محمدپورزرندی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10976116
آگهی تغییر محل شرکت گروه مالی ملت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۹/۹۰ محل شرکت به تهران ـ خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) خیابان ۲۳ پلاک ۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11907524
آگهی تغییر محل شرکت گروه مالی ملت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۹/۹۰ محل شرکت به تهران ـ خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) خیابان ۲۳ پلاک ۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11850996
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۹۱/۳۲ مورخ ۲۹/۶/۹۰ شرکت سرمایه‌گذاری خردمندان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ نام جعفر جعفری بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11043536
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری خردمندان سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۱/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید: نام شرکت از سرمایه‎گذاری خردمندان به گروه مالی ملت تغییر یافت و ماده یک اساسنامه اصلاح گردید.

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۵/۹۰ محمدابراهیم پورزرندی به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت بهساز مشارکتهای ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بجای محسن فدوی و بسمت مدیرعامل و عضو هیات‎مدیره و علی رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بجای جعفر عزیزی بسمت عضو هیات‎مدیره تعیین و علی دیواندری به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حبیب‎اله بوربور به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و غلامرضا زال‎پور به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیات‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11020258
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری خردمندان سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت بازرس اصلی و محبوب جلیل‌پور‌ثمرین به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11707193
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری خردمندان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس اصلی و محبوب جلیل‌پورثمرین به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9763616
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاران خردمندان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۱/۱۱/۸۹ علی دیواندری به کدملیxxxxxxxxx۸ به جای مجید غفوری‌روزبهانی بعنوان نماینده شرکت بهسازان ملت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ و غلامرضا زالپور به کدملیxxxxxxxxx۸ به جای سید مصطفی میری‌چمیه بعنوان نماینده شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ جهت بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12011705
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری خردمندان سهامی عام به ‌شماره ملی ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۷/۶/۸۹ سال مالی شرکت از سی‌ام آذر ماه به پایان اسفند ماه هر سال تغییر یافت. درنتیجه سال مالی شرکت از روز اول فروردین هر سال آغاز و روز آخر اسفند همان سال خاتمه می‌یابد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11310041
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه‌گذاری خردمندان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۳۹۴۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۴/۸/۸۹ محل شرکت به تهران‌ـ خیابان قائم‌مقام فراهانی روبروی تهران کلینیک کوچه چهارم شماره۱۴ طبقه پنجم‌ـ کدپستی:xxxxxxxxx۳ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11730769
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری خردمندان (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۳۹۴۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۷/۶/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۳۱/۶/۸۹ واصل گردید: موسسه خدمات مدیریت راهبرد پیام بسمت بازرس اصلی و ‌کیهان مهام به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10274647
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری خردمندان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۸۹ محل شرکت به تهران خ آفریقا نرسیده به چهارراه جهان کودک بن بست ژوبین پلاک ۵ کدپستی xxxxxxxxx۴ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11422788
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری خردمندان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۳۹۴۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11865098
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری خردمندان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۳۹۴۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک ملت و شرکت بهساز مشارکتهای ملت و شرکت بهسازان ملت و شرکت ساختمانی و راهبری ملت و شرکت چاپ بانک ملت. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۱/۸۹ حبیب‌اله بوربورحسین‌بیگی به نمایندگی بانک ملت به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محسن فدوی به نمایندگی شرکت بهساز مشارکتهای ملت به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، مجید غفوری‌روزبهانی به نمایندگی شرکت بهسازان ملت به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و سیدمصطفی میری به نمایندگی شرکت ساختمانی و راهبری ملت و جعفر جعفری به نمایندگی شرکت چاپ بانک ملت تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات