سرمایه گذاری صنعت تجارت ساختمان اعتماد

شرکت سرمایه گذاری صنعت تجارت ساختمان اعتماد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102801923 ()
24
افراد
23
آگهی‌ها
239404
شماره ثبت
1383/11/1
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری صنعت تجارت ساختمان اعتماد

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری صنعت تجارت ساختمان اعتماد دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13567291
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت تجارت ساختمان اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه صنعت ساختمانی عمران خاورمیانه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت ذوب آهن فجرسمنان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت بازرگانی توسعه تجارت انصار (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت شیمی منبع خاورمیانه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و شرکت پیشگامان آبادی خلیج فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت اعضاء هیات مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13567299
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت تجارت ساختمان اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شیمی منبع خاورمیانه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ با نمایندگی آقای مهدی نائیج مر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره وشرکت توسعه صنعت ساختمانی عمران خاورمیانه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقای علی نصیری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره وشرکت توسعه تجارت انصار (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ با نمایندگی آقای فرهاد شیخ بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضوهیات مدیره وشرکت ذوب آهن فجر سمنان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای شهرام شیخ بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره وشرکت پیشگامان آبادی خلیج فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ با نمایندگی آقای احمد نائیج مین باش رزگاه بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضوهیات مدیره و آقای علی نصیری بشماره کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا " و همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره شرکت به همراه مهرشرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12675814
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت تجارت ساختمان اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای افشین صنعتی مقدم (احدی از اعضاء هیئت مدیره) بشماره کدملی xxxxxxxxx۱ تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662312
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت تجارت ساختمان اعتماد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۴ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی البدل جهت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12622660
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري صنعت تجارت ساختمان اعتماد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12501554
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري صنعت تجارت ساختمان اعتماد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۸/xxx۴ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۸/۹۴ و نامه شماره xxx۳,xxx مورخ ۲۷/۸/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxxریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ریال منقسم به دوازده هزاروپانصد میلیون سهم یکهزار ریالی بانام عادی که تماما از محل تبدیل مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12253896
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت تجارت ساختمان اعتماد سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۴و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۲/۹۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۶/۳/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل نقدی طی گواهی شماره xxx۹۰/۹۴ مورخ ۳۱/۳/۹۴ بانک شهر شعبه سعادت آباد تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12080629
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری صنعت تجارت ساختمان اعتماد سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12048944
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مفتاح سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۷/۱۱/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه صنعت ساختمانی عمران خاورمیانه (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰و به نمایندگی محمد علی قهاری شرکت ذوب آهن فجر سمنان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲به نمایندگی افشین صنعتی مقدم وشرکت بازرگانی توسعه تجارت انصار(سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی عزیز بیگی بکتاش وشرکت شیمی منبع خاورمیانه (سهامی خاص)به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی سید نورالدین شهنازی زاده وشرکت پیشگامان آبادی خلیج فارس(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی احمد رضائی به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12048948
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری مفتاح سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۷/۱۱/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به سرمایه گذاری صنعت تجارت ساختمان اعتماد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12048951
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری مفتاح سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۷/۱۱/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه صنعت ساختمانی عمران خاورمیانه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰با نمایندگی محمد علی قهاری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وشرکت ذوب آهن فجر سمنان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی افشین صنعتی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت بازرگانی توسعه تجارت انصار(سهامی خاص) به کدملی xxxxxxxxx۶۱ با نمایندگی عزیز بیگی بکتاش به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وشرکت شیمی منبع خاورمیانه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳با نمایندگی سید نورالدین شهنازی زاده به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره وشرکت پیشگامان آبادی خلیج فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ با نمایندگی احمد رضائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره شرکت به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین شد: ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی، صاحبان سهام و مراجع قضایی. ـ تنظیم و ارائه پیشنهادات آئین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب در هیئت مدیره. ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی و فوق العاده و هیئت مدیره مگر اینکه مجمع شخصی دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. ـ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها و یا شعبه ها در هر نقطه ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره. ـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها. ـ تنظیم صورت های مالی میاندوره ای و سالانه و گزارش فعالیت و تبیین وضع عمومی شرکت و ارائه آن به مراجع مربوطه طبق قوانین و مقررات. تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و متفرعات. ـ تعیین نماینده برای شرکت در مجامع عمومی و فوق العاده شرکت های سرمایه پذیر و اتخاذ تصمیم در مورد مفاد دستور جلسه مجامع مذکور. افتتاح انواع حسابهای بانکی در شبکه بانکی کشور بنام شرکت جهت انجام امور جاری. محل شرکت به تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بن بست نور، پلاک ۴۴، طبقه ۵، کدپستی:xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661455
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مفتاح شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۰/۲/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661458
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مفتاح شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۶/۴/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مرادی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم پریسا یوسفی اصل به کدملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضا هیئت مدیره)بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380305
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مفتاح شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بسمت رئیس هیئت مدیره،
آقای حسن عابدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ،
آقای حجت اله انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره،
آقای علیرضا سیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره،
آقای احمد نبی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره
و خانم پریسا یوسفی اصل به کد ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380306
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مفتاح شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید.
اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند.
شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵
شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴
شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷
شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶
شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992266
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مفتاح سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و علیرضا سیری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و احمد نبی زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت اعضای هیات مدیره و پریسا یوسفی اصل به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 662121
آگهی اصلاحی در شرکت سرمایه‌گذاری مفتاح سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۳ت۳۲ مورخ ۲۷/۳/۹۱ کدملی محمدرضا نادریان بازرس علی البدل xxxxxxxxx۴ و کدملی مسعود سلطان زالی xxxxxxxxx۳ و شناسه ملی گروه صنعتی ایرانیان xxxxxxxxx۵۷ و نام سید هدایت تشکر حسینی و همچنین نام مدیرعامل فرزانه یوسفی اصل صحیح می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10210545
آگهی اصلاحی در شرکت سرمایه گذاری مفتاح سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۳ ت ۳۲ مورخ ۲۷/۳/۹۱ کدملی محمدرضا نادریان بازرس علی البدل xxxxxxxxx۴ و کدملی مسعود سلطان زالی xxxxxxxxx۳ و شناسه ملی گروه صنعتی ایرانیان xxxxxxxxx۵۷ و نام سید هدایت تشکر حسینی و همچنین نام مدیرعامل فرزانه یوسفی اصل صحیح می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 629785
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مفتاح سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایهگذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی حسن عابدی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی حسین پناهیان به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت دادوستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی حسن غلامی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی مسعود سلطانزالی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی سید هدایت لشکرحسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ حسین پناهیان بسمت رئیس هیئت مدیره، حسن عابدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، فرزانه یوسفی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضا هیئتمدیره و در غیاب رئیس هیئتمدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 629844
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مفتاح سهامی عام ‌بشماره ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10875473
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مفتاح سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی حسن عابدی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی حسین پناهیان به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت دادوستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی حسن غلامی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی مسعود سلطان زالی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی سید هدایت لشکرحسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ حسین پناهیان بسمت رئیس هیئت‌مدیره، حسن عابدی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، فرزانه یوسفی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11523758
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مفتاح سهامی عام ‌بشماره ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11529602
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مفتاح سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری بهمن و شرکت گروه بهمن و شرکت دادوستد آریا و شرکت شاسی ساز ایران و شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات