سرمایه گذاری لقمان

شرکت سرمایه گذاری لقمان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102801085 ()
23
افراد
28
آگهی‌ها
239310
شماره ثبت
1383/11/1
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری لقمان

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری لقمان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14692219
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxx۷۰ , xxx مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14671351
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۷ و تاییدیه شماره xxx۹۷ , xxx مورخ ۱۳/۳/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی . - نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت ، تعیین شغل ، حقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفیع ، تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنها . - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز . - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل سود تضمین شده ، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن . - تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری . - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش ، معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه . - واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب پیشه و تجارت ( سرقفلی ) . - عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره . - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و خصوصی بانک‌ها و استرداد آنها . - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و یا غیر منقول بنفع شرکت و یا بنفع صاحبان سهام آن و فک آن ولو کرارا . - تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهی‌های شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت . - تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت . - پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی . - تعیین و تفسیر نشانی قانونی شرکت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14626543
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۵۹ / xxx مورخ ۲۳/۲/۹۸ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد شریف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت دل عالم پرشیا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا غفرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عادل افخمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت جامدسازان آرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین سمت گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14545200
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۹۵ , xxx مورخه ۰۴/۱۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۷ تصویب گردید - موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین گردیدند . - روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات ، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . اشخاص حقوقی ذیل به مدت دو سال به عنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره شرکت انتخاب گردیدند : شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت جامد سازان آرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ شرکت توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت توسعه تجارت دل عالم پرشیا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی و رفاهی پارس زیگورات شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14474593
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/xxx۷ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۰۰ , xxx مورخ ۷/۱۱/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت به : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، امانیه ، خیابان ارمغان غربی ، بلوار نلسون ماندلا ، پلاک xxx ، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14033732
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ و مجوز به شماره xxx۳۷ , xxx مورخ ۰۴/۰۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های دعوت و اعلامیه‌های شرکت انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۶ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13727425
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۶ و تفویض اختیار لازم حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/xxx۶ و با عنایت به مجوز شماره xxx۰۱ , xxx مورخ ۱۷/۰۸/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد ریال منقسم به تعداد xxx میلیون سهم با نام به ارزش هر سهم xxx۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران افزایش یافت و مبلغ افزایش سرمایه به بموجب نامه شماره xxx۷۴/۹۶ مورخ ۰۸/۰۶/xxx۶ و نامه شماره xxx۵۵/۹۶ مورخ ۰۹/۰۸/xxx۶ بانک گردشگری شعبه فرشته کد xxx پرداخت گردیده و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13444323
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13432794
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴۱ , xxx مورخه ۱۷/۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران فرشته خیابان شهید ابوالفضل آقابزرگی خیابان شهید سید مرتضی فیاضی پلاک ۵۱ طبقه اول واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13364193
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۱/xxx۴ مجوز شماره xxx۹۷ , xxx مورخه ۱۵/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج اگهی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13364225
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹۷ , xxx مورخه ۱۵/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *** آقای سید بهاءالدین حسینی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت جامد سازان آرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره *** آقای احسان تابش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره *** آقای رضا کامران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره *** آقای محمدرضاادریسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت دل عالم پرشیا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره *** آقای قدرت اله آسوده کردخیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی و رفاهی پارس زیگورات شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. ** حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13364206
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹۷ , xxx مورخه ۱۵/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: *** شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ *** شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی و رفاهی پارس زیگورات به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ *** شرکت توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ *** شرکت جامد سازان آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ *** شرکت توسعه تجارت دل عالم پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12340518
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری لقمان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۳ و تاییدیه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۹/۲/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی حجت اله انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی محمد مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دادوستدآریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی هانی بابازاده شیروان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت اعتبارافرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی سجاد طاهری سرتشنیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی مهدی بیگلری کامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12339024
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری لقمان سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/xxx۳ و تاییدیه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۹/۲/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ـ شرکت دادوستدآریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ـ شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ـ شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ـ شرکت اعتبارافرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/xxx۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1692625
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۱/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx۰,xxx مورخ ۲۰/۷/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655373
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۶/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مرادی به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1622998
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد رضا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای حسن عابدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حجت اله انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴، آقای علیرضا سیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸، آقای احمد نبی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بعنوان اعضا هیئت مدیره و خانم عرفانه مومنی نسب به کد ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597556
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/xxx۱ و تنفس های مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474526
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵
شرکت داد و ستد آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴
شرکت گروه صنعتی ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷
شرکت گروه مالی ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶
شرکت اعتبار آفرین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992269
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری لقمان سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عرفانه مومنی نسب به کدملی xxxxxxxxx۴ خارج از هیات مدیره به سمت مدیرعامل و حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و علیرضا سیری به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و احمد نبی زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ جهت بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 720747
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری لقمان سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
پیرو آگهی شماره xxx۷/ت۳۲ مورخ ۲۷/۳/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ تصویب گردید. نام دو عضو هیئت مدیره شرکت داد و ستد آریا و گروه مالی ایرانیان صحیح می باشد و نام رئیس هیئت مدیره حسین پناهیان و عضو هیئت مدیره سیدهدایت تشکرحسینی صحیح است که مراتب اصلاح می گردد و حسن عابدی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری بهمن و مسعود سلطان زالی به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت اعتبار آفرین به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین شدند که مراتب اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11344804
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری لقمان سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
پیرو آگهی شماره xxx۷/ت۳۲ مورخ ۲۷/۳/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ تصویب گردید. نام دو عضو هیئت مدیره شرکت داد و ستد آریا و گروه مالی ایرانیان صحیح می‌باشد و نام رئیس هیئت مدیره حسین پناهیان و عضو هیئت مدیره سیدهدایت تشکرحسینی صحیح است که مراتب اصلاح می‌گردد و حسن عابدی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری بهمن و مسعود سلطان زالی به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت اعتبار آفرین به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین شدند که مراتب اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 629783
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری لقمان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به ش ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایهگذاری بهمن سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۳۵ شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۱۶ شرکت دادوستد آریا سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۵۴ اعتبار آفرین سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۹۸ شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۵۷
و باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ حسن پناهیان به ش م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت گروه مالی ایرانی بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن غلامی به ش م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت دادوستد آریا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به ش م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت اعتبار آفرین و سید هدایتاله تشکرحسینی به ش م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی ایرانیان بسمت اعضای هیئتمدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء رئیس هئتمدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضای هیئتمدیره و در غیاب رئیس هیئتمدیره با امضای ۲ نفر ازا عضای هیئتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا جلال سیفالدینی به ش م xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 629843
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری لقمان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به ش ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10179845
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری لقمان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به ش ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10505683
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری لقمان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به ش ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۳۵ شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۱۶ شرکت دادوستد آریا سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۵۴ اعتبار آفرین سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۹۸ شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۵۷ و باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ حسن پناهیان به ش م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت گروه مالی ایرانی بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن غلامی به ش م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت دادوستد آریا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به ش م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت اعتبار آفرین و سید هدایت اله تشکرحسینی به ش م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی ایرانیان بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء رئیس هئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای ۲ نفر ازا عضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا جلال سیف الدینی به ش م xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10091570
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری لقمان (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۰/۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9802922
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری لقمان سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
پیرو آگهی شماره xxx۹۶/ت۳۲ مورخ ۱۴/۱۰/۸۸ نوع صحیح شرکت سهامی‌عام اعلام می‌گردد.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات