سرمایه گذاری ارشک

شرکت سرمایه گذاری ارشک (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10102801066 (فعال)
25
افراد
26
آگهی‌ها
239306
شماره ثبت
1383/11/1
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری ارشک

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری ارشک دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
ناصر شاه باز
ناصر شاه باز
رئیس هیئت مدیره از 1396/1/23
علی‌رضا سیری
علی‌رضا سیری
عضو هیئت مدیره از 1396/1/23
ابراهیم عباسی
ابراهیم عباسی
عضو هیئت مدیره از 1396/1/23
حجت اله انصاری
حجت اله انصاری
از 1396/1/23
احمد نبی زاده
احمد نبی زاده
مدیر عامل از 1396/1/23
محمد علی احمد زاد اصل
محمد علی احمد زاد اصل
رئیس هیئت مدیره از 1395/7/18
سعید بداغی
سعید بداغی
عضو هیئت مدیره از 1395/3/19
محمدرضا سروش
محمدرضا سروش
رئیس هیئت مدیره از 1395/3/19
امیررضا خسروی
امیررضا خسروی
عضو هیئت مدیره از 1395/3/19
عباس هشی
عباس هشی
بازرس اصلی از 1390/11/5
هومن هشی
هومن هشی
بازرس علی‌البدل از 1390/11/5
محمد رضا نادریان
محمد رضا نادریان
بازرس علی‌البدل از 1389/11/26
حسن عابدی
حسن عابدی
از 1389/11/26
حسین پناهیان
حسین پناهیان
از 1389/11/26
مسعود سلطان زالی بگلو
مسعود سلطان زالی بگلو
از 1389/11/26
شاهین خوش گفتارروحی
شاهین خوش گفتارروحی
از 1389/11/26
سیدهدایت تشکرحسینی
سیدهدایت تشکرحسینی
از 1389/11/26
حسن غلامی
حسن غلامی
نائب رئیس هیئت مدیره از 1389/11/26
مؤسسه حسابرسی فاطر
مؤسسه حسابرسی فاطر
بازرس اصلی از 1389/11/26
هانی بابازاده شیروان
هانی بابازاده شیروان
عضو هیئت مدیره از 1393/2/20
محمد مرادی
محمد مرادی
نائب رئیس هیئت مدیره از 1393/2/20
جعفر کمری
جعفر کمری
عضو هیئت مدیره از 1393/2/20
سجاد طاهری سرتشنیزی
سجاد طاهری سرتشنیزی
عضو هیئت مدیره از 1393/2/20
مهدی پرنیان بریرانی
مهدی پرنیان بریرانی
از 1392/1/17
محمد رضا رستمی
محمد رضا رستمی
رئیس هیئت مدیره از 1392/1/17

شرکت‌های مادر سرمایه گذاری ارشک

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در سرمایه گذاری ارشک دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه گذاری ارشک

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سرمایه گذاری ارشک در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14656952
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۱/xxx۸ و مجوز شماره xxx۰۹/xxx مورخ ۱۳/۳/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت‌های مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید . اشخاص زیر برای مدت دو سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند : صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستاییان و عشایر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت ارزش آفرینان صبا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ شرکت مجتمع فولاد خراسان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ شرکت سرمایه گذاری صباتامین شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه گذاری هامون شمال شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14509721
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۷ ومجوز xxx۰۰/xxx مورخه ۲۸/۱۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14370112
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/xxx۷ و نامه شماره xxx۴۳,xxx مورخ ۱۳/۹/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : محله کاووسیه، خیابان علامه شهیدی (دیدار جنوبی)، خیابان ناوک، پلاک ۱۹، طبقه دوم، واحد شرقی، کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13982914
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ به تصویب رسید موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13900558
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۲ , xxx مورخ ۲۳/۱۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین شده و به تصویب هیئت مدیره رسید.. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره،. پیشنهاد در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران و با تصویب هیئت مدیره،. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده_باشد،. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد،. پیش بینی بودجه‌ی سالانه‌ی شرکت و تصویب آن توسط هیئت مدیره،. افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر،. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت،. پیشنهاد صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی توسط مدیرعامل و به تصویب هیئت مدیره،. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله‌ی آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه‌ی عملیات و معاملات اتخاذ تصمیم در مورد کلیه‌ی ایقاعات به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره،. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله‌ی کلیه‌ی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه‌ی امتیازات متصوره،. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره،. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه‌ی حاضر،. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره،. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر،. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دورهای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه‌ی آنها،. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته‌ی قانونی و تصویب هیئت مدیره،. پیشنهاد تقسیم سود به هیئت مدیره جهت تصویب و پیشنهاد آن به مجمع عمومی صاحبان سهام،. تهیه اصلاحیه اساسنامه و تصویب آن در هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی فوق العاده،. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه‌ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت،. همکاری با سازمان و بازرس/حسابرس برای اجرای وظایف خود،. تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره،. هرگونه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون بازار اوراق بهادار و مقررات جزو اختیارات و وظایف شرکت یا هیئت مدیره قلمداد شده یا خواهد_شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13499635
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰۱ , xxx مورخ ۴/۴/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ بیست میلیارد ریال به مبلغ هزار میلیارد ریال منقسم به یک میلیارد سهم هزار ریالی بانام که تماما پرداخت شده و از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13395966
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر شاهباز به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری هامون شمال شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا سیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت ارزش آفرینان صبا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حجت اله انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد نبی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت مجتمع فولاد خراسان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، عقود و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء و در غیاب مدیر عامل با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13376166
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۰۹/xxx۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. - اشخاص زیر برای مدت دو سال به عنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیدند - صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ - شرکت ارزش آفرینان صبا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ - شرکت مجتمع فولاد خراسان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ - شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ - شرکت سرمایه گذاری هامون شمال شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13356681
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۳۰/۹/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13230139
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ارزش آفرینان صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای علیرضا سیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیات مدیره، شرکت مجتمع فولاد خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بنمایندگی آقای احمد نبی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی آقای ابراهیم عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیات مدیره، آقای محمد علی احمد زاد اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای ناصر شاهباز به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، عقود و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076456
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران، میدان هفت تیر، اول خیابان بهار شیراز پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12922959
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸ , xxx مورخ ۸/۴/۹۵ سازمان بورس و اوارق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی احمد زاد اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رییس هیأت مدیره. محمد رضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان صبا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رییس هیأت مدیره. ناصر شاهباز به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون شمال با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیأت مدیره. امیر رضا خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مجتمع فولاد خراسان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل. سعید بداغی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیأت مدیره. - کلیه اسناد و آوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات، عقود و قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضا و در غیاب مدیر عامل با امضای دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12558401
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري ارشك شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12293077
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري ارشك شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخه ۲۷/۱۱/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ـ شرکت ارزش آفرینان صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ ـ شرکت مجتمع فولاد خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ـ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ـ شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661454
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۶/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ بجای آقای محمدرضا رستمی بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مرادی به کدملی xxxxxxxxx۹ بجای آقای حسن عابدی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی xxxxxxxxx۹ بجای آقای علیرضا سیری بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کدملی xxxxxxxxx۰ بجای آقای حجت اله انصاری بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ بجای آقای احمد نبی زاده بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1637529
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۰/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464638
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک سهامی عام شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید.
شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵
شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴
شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷
شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶
شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464636
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک سهامی عام شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای حسن عابدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حجت اله انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علیرضا سیری به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای احمد نبی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مهدی پرنیان بریرانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992270
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارشک سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، حسن عابدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و علیرضا سیری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و احمد نبی زاده به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و مهدی پرنیان بریرانی به کدملی xxxxxxxxx۸ خارج از هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10762806
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ارشک سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۹۳۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به ش م xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سرمایه‌گذاری بهمن سهامی‌عام به ش م xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی حسن عابدی به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی‌عام به ش م xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی حسین پناهیان به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت داد و ستد آریا سهامی‌عام به ش م xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی حسن غلامی به ک م xxxxxxxxx۲ و شرکت اعتبار آفرین سهامی‌عام به ش م xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی مسعود سلطان‌زالی به ک م xxxxxxxxx۳ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی‌عام به ش م xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی سیدهدایت تشکرحسینی به ک م xxxxxxxxx۱ که حسین پناهیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن غلامی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شاهین خوش‌گفتارروحی به ک م xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10008779
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ارشک سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۹۳۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به ش م xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سرمایه‌گذاری بهمن سهامی‌عام به ش م xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی حسن عابدی به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی‌عام به ش م xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی حسین پناهیان به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت داد و ستد آریا سهامی‌عام به ش م xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی حسن غلامی به ک م xxxxxxxxx۲ و شرکت اعتبار آفرین سهامی‌عام به ش م xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی مسعود سلطان‌زالی به ک م xxxxxxxxx۳ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی‌عام به ش م xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی سیدهدایت تشکرحسینی به ک م xxxxxxxxx۱ که حسین پناهیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن غلامی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شاهین خوش‌گفتارروحی به ک م xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9784861
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ارشک سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۹۳۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی عباس هشی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749007
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ارشکسهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۹۳۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی عباس هشی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749006
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ارشکسهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۹۳۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به ش م xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی حسن عابدی به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت گروه مالی ایرانیان سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی حسین پناهیان به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت داد و ستد آریا سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی حسن غلامی به ک م xxxxxxxxx۲ و شرکت اعتبار آفرین سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی مسعود سلطان زالی به ک م xxxxxxxxx۳ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی سیدهدایت تشکرحسینی به ک م xxxxxxxxx۱ که حسین پناهیان به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن غلامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شاهین خوش گفتارروحی به ک م xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11902027
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ارشک سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۹۳۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی عباس هشی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و هومن هشی به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9566530
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارشک سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات