توسعه بازار سرمایه تهران

شرکت توسعه بازار سرمایه تهران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102789730 ()
32
افراد
26
آگهی‌ها
238106
شماره ثبت
1383/10/15
تاریخ تأسیس

اشخاص توسعه بازار سرمایه تهران

در این بخش تمامی اشخاصی که در توسعه بازار سرمایه تهران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
علی مشرقی
علی مشرقی
بازرس علی‌البدل از 1390/10/27
امیدعلیجانی
امیدعلیجانی
نایب رییس هییت مدیره از 1391/10/17
مریم باقری کلهرودی
مریم باقری کلهرودی
از 1391/10/17
یا سید حمیدرضا تقوی سنگدهی
یا سید حمیدرضا تقوی سنگدهی
از 1392/2/29
مصطفی ازگلی
مصطفی ازگلی
از 1393/5/26
حسام الدین راقی
حسام الدین راقی
از 1393/5/26
نصراله برزنی
نصراله برزنی
از 1393/5/26
امیرحسین رضوی
امیرحسین رضوی
از 1393/5/26
ابراهیم موسوی
ابراهیم موسوی
از 1393/5/26
نمایندگی فرید فیوضاتی حق
نمایندگی فرید فیوضاتی حق
از 1393/5/26
محمد کفاش پنجه شاهی
محمد کفاش پنجه شاهی
از 1393/5/26
محمد مهرپاک
محمد مهرپاک
از 1389/10/29
محمدشهاب سیدجلالی
محمدشهاب سیدجلالی
از 1389/10/29
امیرحسین احمدزاده نامدار
امیرحسین احمدزاده نامدار
از 1389/10/29
نمایندگی حمیدرضا مهرآور
نمایندگی حمیدرضا مهرآور
رییس هییت مدیره از 1393/12/25
علی اصغر بندارصالحی
علی اصغر بندارصالحی
از 1393/12/25
اسداله نیلی
اسداله نیلی
از 1393/12/25
پرویز تجلی زاده
پرویز تجلی زاده
از 1393/12/25
منوچهر خواجه دلوئی
منوچهر خواجه دلوئی
نایب رییس هییت مدیره از 1393/12/25
سعید اسلامی بیدگلی
سعید اسلامی بیدگلی
عضو هییت مدیره از 1393/12/25
ارشاد کوششی
ارشاد کوششی
از 1393/12/25
سیدامیر حسین موسوی
سیدامیر حسین موسوی
از 1394/10/28
محمد اعلائی
محمد اعلائی
از 1395/3/4
اعضای اصلی علی‌رضا احدلی
اعضای اصلی علی‌رضا احدلی
از 1395/3/4
حنظله فندرسکی
حنظله فندرسکی
از 1395/7/14
مهدی شهریاری
مهدی شهریاری
از 1395/7/14
مهدی مرادی
مهدی مرادی
عضو هییت مدیره از 1396/8/27
رسول محمدی
رسول محمدی
رییس هییت مدیره از 1396/8/27
آرش فرهادی
آرش فرهادی
عضو هییت مدیره از 1396/8/27
فرشید گلزاده
فرشید گلزاده
نایب رییس هییت مدیره از 1396/8/27
رسول پیروزی
رسول پیروزی
نایب رییس هییت مدیره از 1397/11/1
مهدیه نوروزی نطنزی
مهدیه نوروزی نطنزی
عضو هییت مدیره از 1397/11/1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14764221
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهدیه نوروزی نطنزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره و رسول محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آرش فرهادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی مرادی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و رسول پیروزی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور، اسناد تجاری از قبیل چک، سفته و برات با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. - بخشی از اختیارات هیئت مدیره در ماده ۵۰ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل گردید. - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - اقامه یا دفاع از هرگونه دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده له یا علیه شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور با کلیه اختیارات لازم - تعیین و میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت در هر ۶ ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت - تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و هم چنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان - خرید و فروش سهام و امضای اوراق و فرم های مرتبط با آن - استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای ایشان.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14764229
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ به تصویب رسید. - شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و رسول محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آرش فرهادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی مرادی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و رسول پیروزی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14152322
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق رییس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای رییس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13970613
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آرش فرهادی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. دارندگان امضای مجاز کلیه اوراق، اسناد تجاری از قبیل چک، سفته و برات، قراردادها و سایر مدارک تعهدآور با امضای آقایان رسول محمدی وفرشید گل زاده کرمانی متفقا همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. محل شرکت به استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران لویزان خیابان شهید حمیدرضا بیات خیابان شهید جعفر طجرلو پلاک ۶۳ ساختمان رفاهی طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اختیارات تفویضی به مدیرعامل با واگذاری اختیارات هیئت مدیره موضوع بند‌های ۱، ۷ و ۱۸ الی ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل به ترتیب ذیل موافقت گردید: بند (۱): نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی ومراجع قضایی. بند (۷): دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت. بند (۱۸): اقامه هرگونه دعوای حقوقی وجزایی ودفاع ازهر دعوای حقوقی وجزایی اقامه شده، ازطرف شرکت وبه نام شرکت، در هریک ازدادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … … شرکت ونیز دفاع از شرکت وبه نام شرکت در مقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی وچه حقوقی در هریک ازمراحع اختصاصی یاعمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده ونظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، استرداد اسناد و دادخواست ودعوا و انکار وتکذیب اسناد واعلام جعل وتعیین جاعل وبا حق امضای قراردادهای حامی شروط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه وارجاع دعوا به داوری وتعیین گزینش داور منتخب، با حق صلح یا بدون آن، واجرای حکم نهایی وقطعی داور ودرخواست تخلیه و خلع ید ورفع تصرف عدوانی ومزاحمت، درخواست ضرر وزیان وصدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) وتعقیب آنها و معرفی بدهکار و … …. وکارشناس واموال بدهکار ودرخواست توقیف مظنون ومتهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب وعزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقراردر ماهیت دعوا وجلب ثالث و دعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها وتامین خواسته وتامین ضرروزیان ناشی از جرائم واخذ محکوم به وامور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت بند (۱۹): تعیین ومیزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. بند (۲۰): تنظیم خلاصه صورت دارایی وقروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. بند (۲۱): تنظیم خلاصه صورت دارایی ودیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد وحساب سودوزیان شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13868955
آگهی تغییرات شرکت زمین و ساختمان آویشن صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۶۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۹۴۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxx۲۲ / xxx مورخه ۰۲/۱۰/xxx۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صندوق مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و شرکت سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی آقای فرید فیوضاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران بلوار آفریقا ناهید شرقی پلاک ۲۶ طبقه ۴ واحد ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12911473
آگهی تغییرات شرکت زمین و ساختمان آویشن صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۶۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۹۴۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳ , xxx مورخه ۶/۴/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت توسعه بازار سرمایه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی فرید فیوضاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر صندوق سازمان ملی زمین و مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی پرویز تجلی زاده خوب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت متعهد پذیره نویسی شرکت کارگزاری بانک سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی حمیدرضا مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت متولی موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی اسدالله نیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس شرکت مهندسین مشاورنقش جهان پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی علیرضا احدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت ناظر شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی ارشاد کوششی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازار گردان شرکت آهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی محمد اعلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر ساخت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13754014
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13754019
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رییس هیئت مدیره و آقای فرشید گل زاده کرمانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره وآقای آرش فرهادی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای فرید فیوضاتی حق با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از گروه مدیریت سرمایه رفاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای مهدی مرادی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق، اسناد تجاری از قبیل چک، سفته و برات، قراردادها و سایر مدارک تعهدآور با ۲ امضا از ۳ امضای هر یک از آقایان رسول محمدی، فرشید گل زاده کرمانی و فرید فیوضاتی حق همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات و نامه‌های عادی و اداری با امضای هریک از ایشان همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات تفویضی به مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد: با واگذاری اختیارات هیئت مدیره موضوع بندهای ۱، ۷ و ۱۸ الی ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل به ترتیب ذیل موافقت گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و.. شرکت و نیز دفاع از شرکت وبه نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حامی شروط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب، با حق صلح یا بدون آن، و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار ودرخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرش شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. اعطای وکالت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13754026
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ فرشید گل زاده کرمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ آقای رسول محمدی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ آقای آرش فرهادی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ آقای مهدی مرادی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13400102
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد شهاب سید جلالی گنابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره و آقای حنظله فندرسکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر حسین موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx ۰ به نمایندگی ازشرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ عضو هیئت مدیره و آقای مهدی شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری بین المللی مدیریت ساخت وتوسعه آیسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ عضو هیئت مدیره و آقای فرید فیوضاتی حق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری مهرآسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق، اسناد، چک وسایر مدارک تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل ومهر شرکت خواهد_بود. با واگذاری اختیارات هیئت مدیره موضوع بند‌های ۱، ۴، ۷ و ۱۸ الی ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل به ترتیب ذیل موافقت گردید: بند (۱): نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی ومراجع قضایی. بند (۴): نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل وحقوق ودستمزد و پاداش وترفیع وتنبیه، تعیین سایرشرایط استخدام ومعافیت وخروج آنهااز خدمت ومرخصی وبازنشستگی ومستمری وراث آنها. بند (۷): دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت. بند (۱۸): اقامه هرگونه دعوای حقوقی وجزایی ودفاع ازهر دعوای حقوقی وجزایی اقامه شده، ازطرف شرکت وبه نام شرکت، در هریک ازدادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور. شرکت ونیز دفاع از شرکت وبه نام شرکت در مقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی وچه حقوقی در هریک ازمراحع اختصاصی یاعمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده ونظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه وسازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل وتعیین جاعل وبا حق امضای قراردادهای حامی شروط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه وارجاع دعوا به داوری وتعیین گزینش داور منتخب، با حق صلح یا بدون آن، واجرای حکم نهایی وقطعی داور ودرخواست تخلیه و خلع ید ورفع تصرف عدوانی ومزاحمت، درخواست ضرر وزیان وصدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) وتعقیب آنها ومعرفی بدهکار. وکارشناس واموال بدهکار ودرخواست توقیف مظنون ومتهم وقبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر واقراردر ماهیت دعوا وجلب ثالث و دعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها وتامین خواسته وتامین ضرروزیان ناشی از جرائم واخذ محکوم به وامور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت بند (۱۹): تعیین ومیزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. بند (۲۰): تنظیم خلاصه صورت دارایی وقروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. بند (۲۱): تنظیم خلاصه صورت دارایی ودیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد وحساب سودوزیان شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13372762
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ شرکت سرمایه گذاری بین المللی مدیریت ساخت و توسعه آیسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت سرمایه گذاری مهرآسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ آقای محمد شهاب سید جلالی گنابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مؤسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13246750
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد شهاب سید جلالی گنابادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری بین المللی مدیریت ساخت وتوسعه آیسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای حنظله فندرسکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای مهدی شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت توسعه ساختمان مهر آریا بوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای فرید فیوضاتی حق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری مهرآسا به شنا سه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل. آقای امیرحسین موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx ۰ به نمایندگی ازشرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق، اسناد، چک وسایر مدارک تعهدآور با امضای ثابت مدیر عامل ویکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود سایر مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل ومهر شرکت خواهد_بود. بند‌های ۱، ۴، ۷ و ۱۸ الی ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی ومراجع قضایی. نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل وحقوق ودستمزد و پاداش وترفیع وتنبیه، تعیین سایرشرایط استخدام ومعافیت وخروج آنهااز خدمت ومرخصی وبازنشستگی ومستمری وراث آنها. دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی وجزایی ودفاع ازهر دعوای حقوقی وجزایی اقامه شده، ازطرف شرکت وبه نام شرکت، در هریک ازدادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … … شرکت ونیز دفاع از شرکت وبه نام شرکت در مقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی وچه حقوقی در هریک ازمراحع اختصاصی یاعمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده ونظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه وسازش، استرداداسنادودادخواست ودعوا وانکار وتکذیب اسناد واعلام جعل وتعیین جاعل وبا حق امضای قراردادهای حامی شروط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه وارجاع دعوا به داوری وتعیین گزینش داور منتخب، با حق صلح یا بدون آن، واجرای حکم نهایی وقطعی داور ودرخواست تخلیه و خلع ید ورفع تصرف عدوانی ومزاحمت، درخواست ضرر وزیان وصدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) وتعقیب آنها ومعرفی بدهکار و … …. وکارشناس واموال بدهکار ودرخواست توقیف مظنون ومتهم وقبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر واقراردر ماهیت دعوا وجلب ثالث و دعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها وتامین خواسته وتامین ضرروزیان ناشی از جرائم واخذ محکوم به وامور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت تعیین ومیزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. تنظیم خلاصه صورت دارایی وقروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارایی ودیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد وحساب سودوزیان شرکت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12671139
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد شهاب سیدجلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری بین المللی مدیریت ساخت وتوسعه ایسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی ازگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی ازشرکت توسعه ساختمان مهر آریا بوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای فرید فیوضاتی حق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری مهرآسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای امیرحسین موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق، اسناد، چک وسایر مدارک تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل ومهر شرکت خواهد_بود. با واگذاری اختیارات هیئت مدیره موضوع بند‌های ۱ و ۴ و ۷ و ۱۸ الی ۲۱ ماده ۸۰ اساسنامه به مدیرعامل به ترتیب ذیل موافقت گردید: بند (۱): نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی ومراجع قضایی. بند (۴): نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل وحقوق ودستمزد و پاداش وترفیع وتنبیه، تعیین سایرشرایط استخدام ومعافیت وخروج آنهااز خدمت ومرخصی وبازنشستگی ومستمری وراث آنها. بند (۷): دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت. بند (۱۸): اقامه هرگونه دعوای حقوقی وجزایی ودفاع ازهر دعوای حقوقی وجزایی اقامه شده، ازطرف شرکت وبه نام شرکت، در هریک ازدادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … … شرکت ونیز دفاع از شرکت وبه نام شرکت در مقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی وچه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یاعمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده ونظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست ودعوا وانکار وتکذیب اسناد واعلام جعل وتعیین جاعل وبا حق امضای قراردادهای حامی شروط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه وارجاع دعوا به داوری وتعیین گزینش داور منتخب، با حق صلح یا بدون آن، واجرای حکم نهایی وقطعی داور ودرخواست تخلیه و خلع ید ورفع تصرف عدوانی ومزاحمت، درخواست ضرر وزیان وصدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) وتعقیب آنها ومعرفی بدهکار و … …. وکارشناس واموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون ومتهم وقبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر واقراردر ماهیت دعوا وجلب ثالث و دعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها وتامین خواسته وتامین ضرروزیان ناشی از جرائم واخذ محکوم به وامور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت بند (۱۹): تعیین ومیزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. بند (۲۰): تنظیم خلاصه صورت دارایی وقروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. بند (۲۱): تنظیم خلاصه صورت دارایی ودیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد وحساب سود و زیان شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12641672
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمايه تهران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور xxx۴ مورد تایید و تصویب قرارگرفت.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.. موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12117230
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمايه تهران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد شهاب سیدجلالی گنابادی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مدیریت ساخت و توسعه آیسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت رئیس هیات مدیره آقای امیدعلیجانی به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و اقای مصطفی ازگلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت توسعه مهر اریا بوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت عضو هیات مدیره و اقای فرید فیوضاتی حق به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر آسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق، اسناد، چک وسایر مدارک تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. بند۱: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی بند۴: نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها. بند۷: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت بند۱۸: اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و بانام شرکت در هریک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و... شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هریک از مراحل اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور در جلسات اعلام اراده و نظر درخواست پژوهش فرجام واخواهی واعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حامی شروط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون ان و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع و... و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل انها و تامین خواسته و تامین ضرروزیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت بند۱۹: تعیین و میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور بند۲۰: تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت بند۲۱: تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12086973
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان آویشن در تاریخ ۲۵/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxx۹۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع صندوق سرمایه گذاری: جمع آوری وجوه از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و ساخت پروژه ساختمانی مندرج در امید نامه ی صندوق از محل وجوه یادشده، سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه یاد شده و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه گذاران صندوق است مدت صندوق سرمایه گذاری: از تارخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق سرمایه گذاری: تهران بلوار آفریقا ناهید شرقی پلاک ۲۶ طبقه ۴ واحد ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه صندوق سرمایه گذاری: سرمایه صندوق متغیراست سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ ۵ میلیارد ریال می باشد ارکان صندوق سرمایه گذاری: شرکت توسعه بازار سرمایه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و نمایندگی فرید فیوضاتی حق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرصندوق و عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی پرویز تجلی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر ساخت و متعهد پذیره نویس شرکت مهندسین مشاور نقش جهان پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی اسداله ارباب به کدملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت ناظر شرکت کارگزاری بانک سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و نمایندگی حمیدرضا مهرآور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و متولی شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی ارشاد کوششی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازارگردان و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و به نمایندگی اسداله نیلی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس و شرکت آهابکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی سعید اسلامی بیدگلی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بین المللی توسعه و تجارت ثمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به نمایندگی علی اصغر بندارصالحی به کدملی xxxxxxxxx۳ سازمان ملی زمین و مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی منوچهر خواجه دلویی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رییس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات با امضای مشترک حمیدرضا مهرآور و فرید فیوضاتی حق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای فرید فیوضاتی حق و با مهر صندوق معتبر است. روزنامه کثیرالانتشار صندوق سرمایه گذاری: دنیای اقتصاد اختیارات مدیر صندوق سرمایه گذاری: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12117236
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۳۸۱۰۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت سرمایه گذاری مسکن به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱ شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ شرکت سرمایه گذاری بین المللی مدیریت ساخت و توسعه آیسان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ شرکت سرمایه گذاری مهر آسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ شرکت توسعه ساختمان مهر آریا بوم به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و اقای علی مشرقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۳۱/۶/۹۳ بتصویب رسید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12072092
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به نشانی خیابان آفریقا خیابان ناهید شرقی پلاک ۲۶ طبقه چهارم واحد شماره ۱۴ (واحد شمال شرقی) به کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9417776
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به نشانی خیابان آفریقا خیابان ناهید شرقی پلاک ۲۶ طبقه چهارم واحد شماره ۱۴ (واحد شمال شرقی) به کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575269
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم در تاریخ ۲۶/۰۵/xxx۳ به شماره ثبت xxx۵۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: جمع آوری وجوه از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و ساخت پروژه ساختمانی مندرج در امیدنامه صندوق از محل وجوه یاد شده و سپس فروش واحدهای ساختمانی یاد شده و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه گذاران صندوق است. مشخصات مراحل زمان بندی و هزینه های اجرای پروژه در امیدنامه و پیوست آن مندرج است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران خیابان آفریقا بالاتر از چهارراه جهان کودک برج نگین واحد xxx کد پxxxxxxxxx۳ سرمایه صندوق : xxx/xxx/xxx/۵ ریال در زمان تاسیس میباشد ارکان صندوق سرمایه گذاری: شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین به ش م xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی نصراله برزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت متولی و شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به ش م xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی مصطفی ازگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت متعهد پذیره نویس و شرکت توسعه بازار سرمایه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی فرید فیوضاتی حق به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیر صندوق و شرکت عمرانی مسکن گستر به ش ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی سید امیرحسین رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیر ساخت و شرکت پردیس ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی حسام الدین راقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت ناظر و شرکت کارگزاری بانک مسکن به ش م xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی محمد کفاش پنجه شاهی به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازارگردان و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی ابراهیم موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت حسابرس بمدت ۲ سال تعیین گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات با امضای مشترک آقایان نصراله برزنی و فرید فیوضاتی حق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای فرید فیوضاتی حق و با مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار صندوق: روزنامه دنیای اقتصاد می باشد بموجب مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۸/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1135954
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سید حمیدرضا تقوی سنگدهی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بجای حمیدرضا غیائی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085545
آگهی تصمیمات شرکت توسعه بازار سرمایه تهران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ و هیئت مدیره شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند شماره ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری مسکن سهامی عام ش.م xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی امید علیجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری بین المللی مدیریت ساخت و توسعه آیسان ش.م xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی محمدشهاب سیدجلالی گنابادی به شماره xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی به ش م xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی حمیدرضا غیایی به شماره xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه ساختمان مهر آریا بوم به ش م xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی مصطفی ازگلی به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مهرآسا به ش.م xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی فرید فیوضاتی حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مریم باقری کلهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد چک و سایر مدارک تعهدآور با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. اختیارات هیئت مدیره موضوع بندهای ۷ ـ ۴ ـ ۱ و ۱۸ الی ۲۱ ماده ۸۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11603857
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه تهران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۵/۵/۹۱ نام شرکت به توسعه بازار سرمایه تهران تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 639565
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه بازار تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9987279
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌‌گذاری توسعه بازار سرمایه تهران سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۸۱۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عادی سالیانه مورخ۲۹/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند (حسابداران رسمی) به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌آرانی به کد ملیxxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری مسکن به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ ـ شرکت بین‌المللی ساختمان و صنعت ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ ـ شرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی مدیریت ساخت و توسعه آیسان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ ـ شرکت سرمایه‌گذاری مهر آسا ـ شرکت توسعه ساختمانی مهر آریا بوم ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۰/۱/۹۰محمد شهاب سید جلالی‌گنابادی به کد ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت مدیریت ساخت و توسعه آیسان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و امیرحسین احمدزاده‌نامدار به کد ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت بین‌المللی ساختمان و صنعت ملی به شناسه ملی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فیوضاتی حق به کد ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری مهرآسا به سمت مدیرعامل مصطفی ازگلی به کد ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن و محمد مهرپاک به کد ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت ساختمان مهرآریا بوم بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11914012
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌ گذاری توسعه بازار سرمایه تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند (حسابداران رسمی) بسمت بازرس علی‌البدل و علی مشرقی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات