سرمایه گذاری شفادارو

شرکت سرمایه گذاری شفادارو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102784472 ()
11
افراد
28
آگهی‌ها
237561
شماره ثبت
1383/10/6
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14813179
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شفادارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxx۵۰ / xxx مورخ ۱۲/۰۶/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس مستقل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند. شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت گروه صنعتی بلا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت پخش جمشید به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره شرکت سهامی نکاچوب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ شرکت سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14174580
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شفادارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۵۴, xxx مورخ ۱۴/۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: ـ شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت بهره برداری و صنایع چوب فریم (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت گروه صنعتی بلا (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590170
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شفادارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
پیرو آگهی مکانیزه بشماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۵/۰۵/xxx۶ اعلام می‌دارد که نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده است صحیح می‌باشد مراتب بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13546547
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شفادارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۸۳/xxx مورخ ۳۱/۴/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره تصویب رسید. اعلامیه تبدیل شرکت سرمایه گذاری شفادارو از سهامی خاص به سهامی عام ۱ نام شرکت و شماره ثبت شرکت سرمایه گذاری شفادارو ثبت شده به شماره xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ۲ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: موضوع شرکت عبارتست از: الف فعالیت‌های اصلی: ۱ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر رادر اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی و خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: دارویی، غذایی و شیمیایی یا بهداشتی و درمانی در داخل و خارج از کشور ۲ انجام فعالیتهای زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق: ۱ ۲ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوق سرمایه پذیر ۲ ۲ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۳ ۲ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۴ ۲ تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا ازطریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین باز پرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین باز پرداخت. ۵ ۲ تدوین سیاستهای کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۶ ۲ شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۷ ۲ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۳ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند: ۱ ۳ خدمات موضوع بند ۲ فوق. ۲ ۳ حمل ونقل، انبارداری، بازار یابی، توزیع و فروش محصولات. ب موضوع فعالیتهای فرعی: ۱ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز. ۲ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص سرمایه پذیر در موضوعات غیراز موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید. ۳ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ۴ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع. ۵ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۱ ۵ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری. ۲ ۵ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار. ۳ ۵ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار. ۴ ۵ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار. ۶ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت ضرورت داشته_باشند و انجام آنها در مقرارت منع نشده_باشند. ۳ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: آدرس و کدپستی شرکت: تهران، شهرک قدس، بلوار شهید فرحزادی، بلوار شهید دادمان، خیابان شهید فخار مقدم، نبش کوچه گلبرگ چهارم شرقی، پلاک ۱۳، کدپستی xxxxxxxxx۱. شرکت فاقد شعب است. ۴ مدت شرکت: نا محدود ۵ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن: سرمایه پرداخت شده مبلغ ۱ , xxx , xxx , xxx , xxx ریال. ۶ سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ۷ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: اشخاص حقوقی نماینده نام پدر شماره شناسنامه کدملی سمت شرکت شماره ثبت شناسه ملی بهره برداری و صنایع چوب فریم xxx xxxxxxxxx۲۰ امیدوار رضایی میر قائد نجف xxx۳ xxxxxxxxx۴ رئیس هیئت مدیره ملی مسکن و صنایع ساختمان xxx۲۵ xxxxxxxxx۰۵ سیدداود زارع اسکندری علیرضا ۴ xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری گروه توسعه ملی xxx۸۴ xxxxxxxxx۹۰ ابوذر ندیمی علی xxx xxxxxxxxx۵ عضو موظف هیئت مدیره گروه صنعتی بلا xxx۸۸ xxxxxxxxx۱۵ محمود باقری مزیدآبادی محمد کاظم xxx۶ xxxxxxxxx۲ عضو موظف هیئت مدیره مدیریت طرح و توسعه آینده پویا xxx۵۷ xxxxxxxxx۹۳ منصور سمیعی محمد xxx۵ xxxxxxxxx۸ نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۸ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی در کلیه مجامع عمومی حضور یابند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد_داشت مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد_شد. ۹ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود، وضع اندوخته قانونی از سود خالص و تقسیم دارایی شرکت بعد از تصفیه شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال مالی به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیرقابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال می‌تواند حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور می‌گردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود. هرگاه شرکت طبق مندرجات مواد ۵۹ و ۶۰ اساسنامه منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. ۱۰ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده مجموع بدهی‌های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت در تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ جمعا مبلغ ۲ , xxx , xxx میلیون ریال و دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است در تاریخ مزبور جمعا مبلغ xxx , xxx میلیون ریال می‌باشد. ۱۱ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات. اساسنامه شرکت و دو تراز و حساب سود و زیان سالهای مالی xxx۴ و xxx۵ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منتقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13546580
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شفادارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۸ , xxx مورخه ۱/۰۵/۹۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518697
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شفادارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴۰ , xxx مورخ ۲۸/۳/۹۶ اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوذر ندیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ جایگزین آقای محمد پاریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمود باقری مزید آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی بلا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ جایگزین آقای عبدالرضا مصری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضا هیئت مدیره و آقای امیدوار رضائی میرقائد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای منصور سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اسناد، چک‌ها، اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین شد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مرجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات تامبلغ یک میلیارد ریال. عزل و نصب اعضای هیئت مدیره شرکتهای گروه شرکت سرمایه گذاری شفادارو، معاونین، مدیران و کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق، مزایا، پاداش، ترفیع، تنبیه، تشویق، سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت می‌باشد. اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مرجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده برعلیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (باحق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13419941
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شفادارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۴/۱۱/xxx۵ محمد پاریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و منصور سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عبدالرضا مصری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی بلا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره و امیدوار رضایی میرقائد به شماره xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بهره برداری و صنایع چوب فریم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و سید داود زارع اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271875
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شفادارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxx۴۰ , xxx مورخه ۲۰/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد پاریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و منصور سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد، چک‌ها، اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مرجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات تامبلغ پانصد میلیون ریال عزل و نصب اعضای هیئت مدیره شرکتهای گروه شرکت سرمایه گذاری شفادارو، معاونین، مدیران و کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل حقوق، مزایا، پاداش، ترفیع، تنبیه، تشویق، سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت می‌باشد اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مرجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده برعلیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (باحق صلح یا بدون آن، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271881
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شفادارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxx۹۶ , xxx مورخه ۲۶/۰۵/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۴ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12819266
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شفادارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/xxx۵ ومجوز شماره xxx۲ , xxx مورخ ۱۴/۲/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار شماره تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند. شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت گروه صنعتی بلا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ شرکت بهره برداری و صنایع چوب فریم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12504617
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري شفادارو شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/xxx۴ و بموجب مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۲/۷/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرهاد حنیفی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا مصری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره و امیدوار رضائی میرقائد به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و سید داود زارع اسکندری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و منصور سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت طرح و توسعه اینده پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد، چک ها، اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ حدود اختیارات مدیرعامل علاوه براجرای مصوبات هیئت مدیره، موارد پیوست تعیین شد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مرجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات تامبلغ پانصد میلیون ریال. عزل و نصب اعضای هیئت مدیره شرکتهای گروه شرکت سرمایه گذاری شفادارو، معاونین، مدیران و کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل حقوق، مزایا، پاداش، ترفیع، تنبیه، تشویق، سایر شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت می باشد. ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مرجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده برعلیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (باحق صلح یا بدون آن، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12390612
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شفادارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ ومجوز شماره xxxxxx مورخه ۱۱/۰۵/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۳ بتصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به اتفاق آراء برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند. شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1692590
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شفادارو سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۱/۵/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرارگرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخب گردید. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشرآگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603491
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شفادارو شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۲ ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۵/۴/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تـصمیمات ذیل اتـخاذ شد: آقای فـرهاد حنـیفی به شـماره ملی ۸ ـ xxxxxx ـ xxx بجـای آقای حسیـن پاپی به شـماره ملی ۶ ـ xxxxxx ـ xxx به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و برای باقیمانده دوره تصدی در هیأت مدیره. سمت اعضا هیأت مدیره به قرار ذیل برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب گردید: آقای فرهاد حنیفی به شماره ملی ۸ ـ xxxxxx ـ xxx به سمت رئیس هیأت مدیره آقای منصور سمیعی به شماره ملی ۸ ـ xxxxxx ـ xxx به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای عبدالرضا مصری به شماره ملی ۰ ـ xxxxxx ـ xxx به سمت عضو هیأت مدیره آقای امیدوار رضائی میرقائد به شماره ملی ۴ ـ xxxxxx ـ xxx به سمت عضو هیأت مدیره آقای سید داود زارع اسکندری به شماره ملی۶ ـ xxxxxx ـ xxx به سمت عضو هیأت مدیره امضاء کلیه اسناد، چک ها، اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضاء هیأت مدیره بهمراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارت مدیرعامل بشرح مندرج درصورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603495
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۲ ومجوزشماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۵/۴/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرضا مصری به شماره ملی ۰ ـ xxxxxx ـ xxx به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت توسعه نگاه پویابه شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴به سمت رئیس هیأت مدیره آقای حسین پاپی به شماره ملی ۶ ـ xxxxxx ـ xxx به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت عضو آقای امیدوار رضائی میرقائد به شماره ملی ۴ ـ xxxxxx ـ xxx به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ه سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای سید داود زارع اسکندری به شماره ملی۶ ـ xxxxxx ـ xxx به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو آقای منصور سمیعی به شماره ملی ۸ ـ xxxxxx ـ xxx به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به سمت مدیرعامل وعضوهیأت مدیره امضاء کلیه اسناد،چک ها،اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضاء هیأت مدیره بهمراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج درصورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156764
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید.
۳ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
۱ـ شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص) به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳
۲ـ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰
۳ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) به شماره ملی xxxxxxxxx۰۵
۴ـ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰
۵ـ شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص) به شماره ملی xxxxxxxxx۸۴
۴ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055805
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری شفا دارو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ محل شرکت به تهران شهرک غرب بلوار فرحزادی بلوار شهید دادمان خ فخار مقدم نبش گلبرگ چهارم شرقی پ ۱۳ ط ۵ ک پ xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1010051
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری شفا دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992905
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری شفا دارو سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۸/۱۲/۹۱ تکمیل امضا گردیده است. همچنین اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۲ تبصره ارائه و جایگزین اساسنامه قبلی شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 673050
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری شفا داروسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۶/۹۰ و تنفس های مربوط شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10710989
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری شفا دارو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۶/۹۰ و تنفس‌های مربوط شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626676
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۱۳/۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۴/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ـ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ شرکت سرمایه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ـ شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ـ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626677
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امیدوار رضائی میرقائد به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ سیدداود زارع اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ـ حسین پاپی به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ـ حمیدرضا مهرعلی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ـ منصور سمیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ـ امیدوار رضائی میرقائد به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدداود زارع اسکندری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور سمیعی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9797019
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۳۷۵۶۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۳/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امیدوار رضائی‌میرقائد به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ سیدداود زارع‌اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت خدمات مدیریت سرمایه‌مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ـ حسین پاپی به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ـ حمیدرضا مهرعلی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ـ منصور سمیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ـ امیدوار رضائی میرقائد به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سیدداود زارع‌اسکندری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و منصور سمیعی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10586900
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۳۷۵۶۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و فوق‌العاده مورخ ۱۳/۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۴/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت‌مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ـ شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ شرکت سرمایه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ـ شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ـ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11127845
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۷۵۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فو‌ق‌العاده مورخ۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۳۱/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ و شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10436076
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری شفا دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سخن حق بسمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10354666
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‎گذاری شفادارو سهامی‎خاص به شماره ثبت ۲۳۷۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۴۷۲
پیرو آگهی شماره xxx۸۴/ ت/ ۳۲ مورخ ۸/۱۰/۸۸ نام مرتضی داداش و شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا صحیح است و بدینوسیله اصلاح می‎گردد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات