سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا

شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10102780031
12
افراد
21
آگهی‌ها
237110
شماره ثبت
1383/9/29
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14739576
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14677716
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمود اصلانی شهرستانی کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت صنایع برق و انرژی صبا ( شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ ) به عنوان رئیس هیات مدیره آقای خلیل بهبهانی ( کدملی xxxxxxxxx۸ ) به نمایندگی از شرکت گروه مپنا ( شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ ) به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای عادل علی بازی ( کدملی xxxxxxxxx۸ ) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ( شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ) به عنوان عضو هیات مدیره آقای مرتضی برومندفر ( کدملی xxxxxxxxx۴ ) به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ( شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ) به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای یوسف شادمان ( کدملی xxxxxxxxx۶ ) به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ( شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ) به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک‌ها ، بروات‌ها و سفته‌ها توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید امضاء گردد . اختیارات بندهای ۱ ، ۷ ، ۸ و ۱۲ و بندهای ۵ ( بدون بحث تصویب ساختار سازمانی ) و ۹ ( در چارچوب آئین نامه‌های مصوب هیات مدیره ) و بند ۱۵ ( بدون بحث صلح و سازش ) ذیل ماده ۴۱ اساسنامه شرکت و همچنین اختیارات معاملات شرکت تا سقف یک میلیارد ریال به مدیرعامل تفویض گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14305575
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۶/xxx۷ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۰۷/xxxمورخ ۶/۸/۹۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیأت مدیره به مدت ۲سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت صنایع برق و انرژی صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ گروه مپنا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13877821
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران آپادانا کوچه فرهاد کوچه گلزار پلاک ۲ طبقه اول واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13741479
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۷ , xxx مورخ ۲۹/۸/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688827
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۵/xxx۶ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13624560
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی کیوان آراء با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صنایع برق و انرژی صبا با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای یوسف شادمان با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محسن احمدزاده پورناکی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای خلیل بهبهانی کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه مپنا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای عادل علی بازی باکدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چک‌ها، بروات‌ها و سفته‌ها توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا اشخاصی که وی تعیین می‌نماید امضاء گردد. اختیارات هیات مدیره در بندهای ۲، ۷، ۸ و ۱۲ و بندهای ۴ و ۹ (در چارچوب آئین نامه‌های مصوب هیات مدیره) و بند ۱۶ (بدون بحث صلح و سازش) ذیل ماده ۵۱ اساسنامه شرکت و همچنین اختیارات معاملات شرکت تا سقف پانصد میلیون ریال به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13380112
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای اصلی هیات مدیره را برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت صنایع برق و انرژی صبا به شناسه ملی: xxxxxxxxx۸۳ شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۰ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی: xxxxxxxxx۹۰ شرکت گروه مپنا به شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۹ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12649189
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12529067
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی استان تهران به آدرس: خیابان خرمشهر - خیابان گلشن - خیابان گلزار - پلاک ۲- کد پستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12536493
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۸/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۳/۱۱/۹۲ و بموجب مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۱/۶/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و گواهی شماره xxx۰/xxx۰ مورخ ۶/۲/۹۳ بانک کارآفرین شعبه شهید بهشتی به مبلغ xxxxxxxxx۵ و گواهی شماره xxx۷/xxxxxx مورخ ۸/۶/۹۴ به مبلغ xxxxxxxxx۰ نزد بانک کارآفرین شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12459223
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۳و مجوز شمارهxxx,xxx مورخ ۲۶/۷/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲تصویب گردید سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب شد روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند شرکت صنایع برق و انرژی صبا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ـ مپنا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12459226
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۵/۴/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کریم مومنی کد ملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی از شرکت برق و انرژی صبا شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳آقای سعید همتی پورکد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی (شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰آقای محمدرضا اسلامیان(کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ آقای خلیل بهبهانی کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه مپنا (شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹آقای محسن پور سعیدی کد ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شناسه ملی xxxxxxxxx۰به عنوان اعضا هیئت مدیره تعیین شدند و آقای کریم مومنی به عنوان رئیس هیات مدیره ـ آقای خلیل بهبهانی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای محمدرضا اسلامیان به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیرهبرای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ها، بروات ها و سفته ها توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و اشخاصی که وی تعیین می نماید امضاء گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12307544
هیئت‌مدیره محترم شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۲۳۷۱۱۰ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱
با توجه به بررسی مدارکو مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۳و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار پذیره نویس اصدار می گردد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705684
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱تصویب شد سازمان حسابرسی ش م xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید ـ روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیر لانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1532675
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کریم مومنی به نمایندگی از شرکت صنایع برق و انرژی صبا (به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳) بعنوان رئیس هیات مدیره آقای امین شیرکانی به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی (به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰) بعنوان عضو هیات مدیره آقای محمدرضا اسلامیان به نمایندگی از شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷) بعنوان عضو هیات مدیره ومدیرعامل آقای خلیل بهبهانی به نمایندگی از شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ـ مپنا (به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹) بعنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای جواد درویشوند به نمـایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (به شناسه ملی xxxxxxxxx۰) بعنوان عضو هیات مدیره اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چکها، بروات و سفته ها توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و اشخاصی که وی تعیین می نماید امضاء گردد. اختیارات بندهای ۱۲،۸،۷،۲ و بندهای ۹،۴ (در چهارچوب آئین نامه های مصوب هیأت مدیره) و بند ۱۶ ذیل ماده ۵۱ اساسنامه شرکت و همچنین اختیارات معاملات شرکت تا سقف پانصد میلیون ریال به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1532674
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات ودنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان مـالی منتهی به سال ۲۹ اسفند ماه xxx۰ به تصویب رسید سازمان حسابرسی به عنوان و بازرسقانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید اعضای هیأت مدیره را به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت صنایع برق و انرژی صبا شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ـ مپنا شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شناسه ملی xxxxxxxxx۰
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 543874

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا
سهامی عام ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ محمدرضا اسلامیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به جای سید مهدی متولیان به نمایندگی شرکت انرژی گستر سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کریم مومنی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت صنایع برق و انرژی صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و خلیل بهبهانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امین شیرکانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت عضو هیئت مدیره و نادر غفاری به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چکها بروات و سفته ها توسط مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۲ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۱۲ و بندهای ۴ و ۹ و بند ۱۶ از ماده ۵۱ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10424797
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ محمدرضا اسلامیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به جای سید مهدی متولیان به نمایندگی شرکت انرژی گستر سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کریم مومنی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت صنایع برق و انرژی صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و خلیل بهبهانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امین شیرکانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت عضو هیئت مدیره و نادر غفاری به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از جمله چکها بروات و سفته‌ها توسط مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۲ ۷ ۸ ۱۲ و بندهای ۴ و ۹ و بند ۱۶ از ماده ۵۱ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10954615
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۳۷۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ و تنفس مربوطه شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10715068
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۷۱۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۰/۳/۸۷ و ۶/۸/۸۸ و تنفس مربوطه و هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۶/۸۸ و ۶/۸/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به موجب گواهی شماره xxx/۸۸/ص/xxx مورخ ۲۳/۴/۸۹ بانک پاسارگاد شعبه خ زرتشت پرداخت گردیده است. ماده ۶ اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۰/۸/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات