سرمایه گذاری رشد ایرانیان

شرکت سرمایه گذاری رشد ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102777052 ()
18
افراد
9
آگهی‌ها
236810
شماره ثبت
1383/9/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14644324
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رشد ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۷۰۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای غلامعلی فارغی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای جواد سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای ایرج ادیب نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمد بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم صفیه فارغی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند . موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و آقای جوادجمشیدی قلعه به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14644325
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رشد ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۷۰۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای غلامعلی فارغی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایرج ادیب نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقا ی محمد بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم صفیه فارغی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاءکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قرار دادها و عقود اسلامی به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13950563
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رشد ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۷۰۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضا ء کلیه مدارک و اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور ازقبیل چک، سفته و بروات و عقود اسلامی و مکاتبات و اوراق عادی و نامه‌ها و با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10579017
آگهی تصمیمات شرکت گروه مشاورین پارس ژرف ایرانیان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۶۳۵۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۷۰۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۳/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۸/۹۰ واصل گردید: بتول خاتمی به ش‌ملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و حسن ابراهیمی به ش‌ملیxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احسان قانع‌باقری به ش‌ملیxxxxxxxxx۱ و سعید عسکرزاده‌ به ش ملیxxxxxxxxx۲ و ابوالقاسم سمیعی به ش‌ملیxxxxxxxxx۸ و سید سهیل خادمی به ش‌ملیxxxxxxxxx۰ و صاحب نوروزی‌ایلواری به ش‌ملیxxxxxxxxx۰ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۴/۷/۹۰ سید سهیل خادمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و احسان قانع‌باقری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10957315
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌ گذاری رشد ایرانیان سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۳۶۸۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۷۰۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: ابوالفضل شعبانلو به کدملی xxxxxxxxx۹ و سید مرتضی مهرجو به کدملی xxxxxxxxx۷ و مهرداد کاموسی به کدملی xxxxxxxxx۷ و سید جلال مهرجو به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمد کامران‌فرد به کدملی xxxxxxxxx۰ انتخاب گردیدند. در نتیجه تعداد اعضای هیئت‌مدیره ۵ تا ۷ نفر خواهدبود و شرکت می‌تواند تعدادی عضو علی‌البدل نیز داشته باشد و ماده ۴۰ اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۹/۸۹ ابوالفضل شعبانلو بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مهرداد کاموسی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سید مرتضی مهرجو بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11852927
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری رشد ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۷۰۵۲
پیرو آگهی شماره xxx۵۳/ت۳۲ مورخ ۶/۵/۸۹ سرمایه شرکت مبلغ ۳.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به ۲.xxx.xxx سهم بی‌نام و xxx.xxx سهم بانام xxx۰ ریالی صحیح است که کلمه ۱۰.xxx ریالی مبنی بر اشتباه می‌باشد و بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9756973
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری رشد ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۷۰۵۲
پیرو آگهی شـماره xxx۵۴/ت۳۲ مورخ ۶/۵/۸۹ نام شـرکت سرمایه‌گذاری رشد ایرانیان صحیح می‌باشد و کلمه ایران حذف و اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11504246
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری رشد ایرانیان(سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۳۶۸۱۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۷۰۵۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۱/۷/۸۸ تعدادxxx/xxx/۲سهم از کلیه سهام شرکت به سهام بی ‌نام تبدیل شد در نتیجه سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxx/۳ریال منقسم بهxxx/xxx/۳ سهم میباشد که تعدادxxx/xxx/۲ سهم آن بی ‌نام و تعدادxxx/xxxسهم با نامxxx/۱۰ریالی میباشد و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. نشانی شرکت به تهران، نارمک، خ گلبرگ غربی، م۶۳، پ۱۸، واحد الف، کدپستی:xxxxxxxxx۳ منتقل شد و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12015330
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری رشد ایران ایرانیان (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۳۶۸۱۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۷۰۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۹/۲/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ۱۱/۳/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به سمت بازرس اصلی و داراب ناظمی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل: ابوالفضل شعبانلو و بهرام مصباح و عباس اسماعیل‌زاده و سید مرتضی مهرجو و مهرداد کاموسی به عنوان اعضای اصلی و محسن اسماعیل‌زاده و سید جلال مهرجو به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب گردیدند. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۲/۸۹ ابوالفضل شعبانلو به سمت رئیس هیئت‌مدیره، عباس اسماعیل‌زاده به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، سید مرتضی مهرجو به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات