سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر

شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10102776786 (فعال)
19
افراد
28
آگهی‌ها
236782
شماره ثبت
1383/9/26
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های مادر سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14827958
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره محمد توده رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره میثم نظری حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیأت مدیره محمد علی عمیدی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت عمران سامان حریم شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل روح اله بلکوتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با دو امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دوتن از اعضای هیأت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد. هیأت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تعریف شرایط استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد با رعایت مفاد قانون کار، پیش بینی بودجه سالانه شرکت، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدارک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه، تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورتهای مالی میاندوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس، دعوت به جلسات هیأت مدیره و تعیین دستور جلسه آنها، پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه و پیشنهاد اصلاح اساسنامه جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14800267
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/xxx۸ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی هوشیارممیز به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ اعضای هیئت مدیره به شرح زیر انتخاب گردیدند: ـ شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ـ شرکت عمران سامان حریم شرق (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ـ محمد توده رنجبر کدملی xxxxxxxxx۲ ـ روح اله بلکوتی کدملی xxxxxxxxx۳ ـ مسعود صادقی کدملی xxxxxxxxx۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14208781
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/xxx۷ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی هوشیارممیز xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریتxxxxxxxxx۹۱ (حسابرسین) به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/xxx۸ انتخاب شدند ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14025873
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی عمیدی مهر با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به جای عادل افخمی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محمد توده رنجبر با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به جای بهروز صفوتی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تعریف شرایط استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد با رعایت مفاد قانون کار، پیش بینی بودجه سالانه شرکت، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدارک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه، تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورتهای مالی میاندوره‌ای درمقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس، دعوت به جلسات هیئت مدیره و تعیین دستور جلسه آنها، پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه و پیشنهاد اصلاح اساسنامه جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی همراه با دو امضاء شامل مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دوتن از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13868671
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به ۳۱/۲/xxx۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13757508
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک خیابان شهید محمد باقر خدامی کوچه شادی پلاک ۱ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13455613
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عادل افخمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق وآب صبا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد توده رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای روح اله بلکوتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت عمران سامان حریم شرق به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهروز صفوتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی همراه با دو امضاء شامل مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دوتن از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تعریف شرایط استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد با رعایت مفاد قانون کار، پیش بینی بودجه سالانه شرکت، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدارک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه، تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورتهای مالی میاندوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس، دعوت به جلسات هیئت مدیره و تعیین دستور جلسه آنها، پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه و پیشنهاد اصلاح اساسنامه جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13444419
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مال منتهی به ۳۱/۰۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ شرکت عمران سامان حریم شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ محمد توده رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ محمد آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مسعود صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13177510
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عادل افخمی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بجای حمیدرضا صالحی سلمی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061309
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا، بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیارممیز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/xxx۵ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12058550
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهروز نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد توده رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدباقر میرخوشخو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حمیدرضا صالحی سلمی (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا) به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهروز صفوتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات،قراردادها و عقوداسلامی همراه با دو امضاء شامل مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وکلیه اوراق عادی اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. اختیارات به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت دربرابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تعریف شرایط استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد با رعایت مفاد قانون کار پیش بینی بودجه سالانه شرکت افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت به امانت گذاردن هرنوع سند، مدارک، وجوه شرکت یااوراق بهادار و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورتهای مالی میاندوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس دعوت به جلسات هیئت مدیره و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619783
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به سال ۳۱/۰۲/۹۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با کد ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه آریا حسابرسان پارسا با کد ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند بهروز نوروزی با کد ملی xxxxxxxxx۰ وشرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹و محمد توده رنجبر با کد ملی xxxxxxxxx۲ وسید باقر میرخوشخو با کد ملی xxxxxxxxx۱ ومسعود صادقی با کد ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401881
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر سهامی عام شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه هوشیار ممیز بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش بشماره ملی xxxxxxxxx۷۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۲/۹۲ بتصویب رسید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236566
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه هوشیار ممیز به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیال سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1052566
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۹۱ محل شرکت به تهران میدان ونک خ گاندی شمالی خ برادران شریفی شماره ۳۰ ط ۹ ک. پ xxxxxxxxx۱ منتقل گردید. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 853624
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۶/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: مسعود صادقی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی حجتی پور به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به ش.ملیxxxxxxxxx۱۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهرام حصاری اصل به کدملیxxxxxxxxx به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با سه امضاء مدیرعامل و از میان آقایان محمد توده رنجبر و مسعود صادقی یک امضا و علی حجتی پور و گیتی زمان فر یک امضا متفقاً همراه با مهرشرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10363587
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: مسعود صادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی حجتی پور به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به ش. ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهرام حصاری اصل به کدملی xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با سه امضاء مدیرعامل و از میان آقایان محمد توده رنجبر و مسعود صادقی یک امضا و علی حجتی پور و گیتی زمان فر یک امضا متفقا همراه با مهرشرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729402
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مشانیرسهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و گیتا زمانفر به کدملی xxxxxxxxx۱ و بهرام حصاری اصل به کدملی xxxxxxxxx۷ و مسعود صادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمد توده رنجبر به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضاء اصلی و بهروز نوروزی به کدملی xxxxxxxxx۰ و سیدباقر میرخشخو به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء علی البدل تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11610002
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مشانیرسهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و گیتا زمانفر به کدملی xxxxxxxxx۱ و بهرام حصاری‌اصل به کدملی xxxxxxxxx۷ و مسعود صادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمد توده‌رنجبر به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضاء اصلی و بهروز نوروزی به کدملی xxxxxxxxx۰ و سیدباقر میرخشخو به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء علی‌البدل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727898
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری مشانیرسهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12013839
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری مشانیر سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: نام شرکت به شرکت سرمایه‌گذاری فنی و مهندسی مشانیر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 451084

آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری مشانیر
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۶/۹۰ محل شرکت به تهران ـ میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه آفرین پلاک۸ ط۱ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10412162
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری مشانیر سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۶/۹۰ محل شرکت به تهران میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه آفرین پلاک ۸ ط ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 446261

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مشانیر سهامی عام ثبت شده به شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11819447
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری مشانیر سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس اصلی و محسن رضایی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11745811
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مشانیر سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۳/۹۰ مسعود صادقی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد آذرنیان به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت صنایع برق و آب صبا بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمد توده‎رنجبر به ش ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی همراه با سه امضاء شامل مدیرعامل و از میان آقایان بهرام حصاری‎اصل و مسعود صادقی یک امضاء و محمد آذرنیا و گیتا زمانفر یک امضاء متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11978846
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری مشانیر سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ محسن پوررفیع عربانی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد توده رنجبر بسمت مدیرعامل و گیتاز مانفر به نمایندگی از شرکت صبا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره توأماً و مهر شرکت و سایر اسناد با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10794871
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه ‌گذاری مشانیر سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۷/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه آریا حسابرسان پارسا به سمت بازرس اصلی و صغری شهراسبی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمد توده‌رنجبر ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا ـ گیتا زمانفر ـ محسن‌ پوررفیع‌عربانی ـ مسعود صادقی بعنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره و بهرام حصاری‌اصل ـ احمد باقرزاده‌خلخالی بعنوان اعضای علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات