سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102773156 ()
20
افراد
42
آگهی‌ها
236392
شماره ثبت
1383/9/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14686135
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به نشانی استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک خیابان شیخ بهایی خیابان برزیل غربی پلاک xxx طبقه پنجم واحد ۲۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14686144
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضا هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح ذیل تعیین گردیدند : آقای رضا نجات بخش اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره آقای حسین ماهیار به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت صنعت محور دانوش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای حسام معتضدیان قمی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت عمران سرمایه آیریک خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای امیر ونکی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت وزین سازان آریا سام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره آقای مجید احمدی محلی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه سازان دانوش منطقه آزاد انزلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه با یکی از اعضا هیات مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضای هیا ت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت و اوراق اداری و عادی با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237091
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امجد تراز حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا نجات بخش اصفهانی به کدملیxxxxxxxxx۱ شرکت وزین سازان آریا سام به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ شرکت صنعت محور دانوش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت عمران سرمایه آیریک خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت سرمایه سازان دانوش منطقه آزاد انزلی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14077863
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک خیابان شیخ بهایی خیابان برزیل غربی پلاک xxx طبقه پنجم واحد ۱۹ کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13863375
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی، صاحبان سهام و مراجع قضایی تنظیم و ارائه پیشنهاد درخصوص آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب در هیئت مدیره اجرای مصوبات مجامع عمومی و فوق العاده و هیئت مدیره مگر اینکه مجمع شخص دیگری را مامور به اجرا نموده_باشد. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها و یا شعبه‌ها در هر نقطه‌ی ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام اعم از حضور در جلسات، اعتراض به رای، دادخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای و سالانه و گزارش فعالیت و تبیین وضع عمومی شرکت و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه طبق قوانین و مقررات تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706650
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا نجات بخش اصفهانی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای حسین ماهیار دارنده کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت صنعت محور دانوش دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای حسام معتضدیان قمی دارنده کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت عمران سرمایه آیریک خزر دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای مجید احمدی محلی دارنده کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه سازان دانوش منطقه آزاد انزلی دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان عضو هیات مدیره آقای امیر ونکی دارنده کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت وزین سازان آریاسام دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ عضو هیات مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه با یکی از اعضا هیات مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضای هیا ت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق اداری و عادی با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13647739
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) دارنده شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام (حسابداران رسمی) دارنده شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541655
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا نجات بخش اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین ماهیار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت صنعت محور دانوش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره غیر موظف و حسام معتضدیان قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت عمران سرمایه آیریک خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره غیرموظف و مجید احمدی محلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه سازان دانوش منطقه آزاد انزلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره و علی نجفی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی وزین سازان آریاسام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه با یکی از اعضا هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضای هیا ت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق اداری و عادی با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13034891
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی سه ماهه‌ی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر دارنده شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13034911
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیات مدیره به شرح ذیل تعیین گردیدند - آقای علی نجفی مقدم کد ملی xxxxxxxxx۲ بجای آقای حسین نصیری به نمایندگی شرکت عمران سرمایه آیریک خزر (مسئولیت محدود) ش م xxxxxxxxx۵۰ عضو هیات مدیره و مدیرعامل - آقای حسین ماهیار دارنده کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت صنعت محور دانوش (مسئولیت محدود) ش م xxxxxxxxx۸۴ به عنوان رئیس هیات مدیره - آقای رضا نجات بخش اصفهانی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره - آقای مجید احمدی محلی دارنده کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه سازان دانوش منطقه آزاد انزلی ش م xxxxxxxxx۳۱ به عنوان عضو هیات مدیره - آقای فردین فلاحپور سیچانی دارنده کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت وزین سازان آریا سام (مسئولیت محدود) ش م xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین شدند حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته – بروات – قراردادها – عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه با یکی از اعضا هیات مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضای هیا ت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق اداری و عادی با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12898824
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین نصیری دارنده کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت عمران سرمایه ایریک خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل حسین ماهیار دارنده کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت صنعت محور دانوش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره رضا نجات بخش اصفهانی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره مجید احمدی محلی دارنده کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه سازان دانوش منطقه آزاد انزلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان عضو هیئت مدیره فردین فلاحپور سیچانی دارنده کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت وزین سازان آریا سام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه با همراه با یکی از اعضاء هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق اداری و عادی با امضا مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12895848
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید احمدی محلی دارنده کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت سرمایه سازان دانوش منطقه آزاد انزلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877384
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران خیابان شریعتی خیابان وحید دستگردی (ظفر) خیابان تخارستان خیابان شهید حسن زاده پلاک ۱۸ طبقه همکف کد پستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12861971
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت عمران خشت امید به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت وزین سازان آریا سام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت ستاره سهیل احساء به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و شرکت شهاب سازه صنعت منطقه آزاد انزلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و رضا نجات بخش اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12861980
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین نصیری دارنده کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت عمران خشت امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره - حسین ماهیار دارنده کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ستاره سهیل احساء به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت رئیس هیات مدیره و رضا نجات بخش اصفهانی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و غلامحسین سراج دارنده کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت شهاب سازه صنعت منطقه آزاد انزلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیات مدیره و فردین فلاحپور سیچانی دارنده کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت وزین سازان آریا سام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو موظف هیات مدیره انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته – بروات – قراردادها – عقوداسلامی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با یکی از اعضای هیات مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق اداری و عادی با امضا مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12861985
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
پیرو آگهی مکانیزه به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۳/۳/۹۵ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام افزایش یافت که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12789676
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12766062
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت عمران خشت امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی غلامحسین سراج دارنده کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت وزین سازان آریا سام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی فردین فلاحپور سیچانی دارنده کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت ستاره سهیل احساء به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی مهدی کشاورز دارنده کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت شهاب سازه صنعت منطقه آزاد انزلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی رهام کشاورز دارنده کدملی xxxxxxxxx۶ و رضا نجات بخش اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12766075
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامحسین سراج دارنده کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت عمران خشت امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مهدی کشاورز دارنده کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت ستاره سهیل احساء به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره فردین فلاحپور سیچانی دارنده کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت وزین سازان آریا سام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره رهام کشاورز دارنده کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت شهاب سازه صنعت منطقه آزاد انزلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و رضا نجات بخش اصفهانی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق اداری و عادی با امضا مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12766086
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام دارنده شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر دارنده شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740657
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۴ و بموجب مجوز شماره xxx۰ , xxx مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12687493
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر اسفند ماه هر سال به پایان می‌رسد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12638464
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل:شرکت عمران خشت امید شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای غلامحسین سراج دارنده کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت وزین سازان آریا سام شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای فردین فلاحپور سیچانی دارنده کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت ستاره سهیل احساء شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی آقای مهدی کشاورز دارنده کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمد چلونگر کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای رضا نجات بخش اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۱ انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12638471
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل:آقای غلامحسین سراج دارنده کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت عمران خشت امید xxxxxxxxx۵۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای مهدی کشاورز دارنده کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت ستاره سهیل احساء xxxxxxxxx۸۴ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای فردین فلاحپور سیچانی دارنده کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت وزین سازان آریا سام xxxxxxxxx۴۰ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره محمد چلونگر دارنده کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیات مدیره رضا نجات بخش اصفهانیxxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند وحق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته – بروات – قراردادها – عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره مشترکاً همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق اداری و عادی با امضا مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12278775
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/xxx۴ و مجوز سازمان بورس بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۰۸/۰۴/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مطابق اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام مشتمل بر ۵۵ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس (سهامی خاص) ثبت شده به شمارۀ xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ۱) نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس (سهامی خاص) ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: شرکت در راستای تحقق اهداف خود و با استراتژیهای مشخص می تواند به عملیات زیر مبادرت نماید: ۱ـ خرید و پذیره نویسی سهام شرکتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و خارج از بورس. ۲ ـ سرمایه گذاری و مشارکت در سرمایه، خرید سهام، بازسازی، نوسازی و راه اندازی انواع شرکتهای داخلی و خارجی، موسسات، طرح ها و پروژه ها و واگذاری سهام شرکت ها. ۳ـ انجام فعالیت های بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی، واردات و صادرات انواع کالاهای بازرگانی مجاز و توزیع و تولید آنها. ۴ـ خرید اوراق مشارکت. ۵ ـ ارائه خدمات مشاورهای در زمینه سرمایه گذاری ها و کلیه امور بازرگانی اعم از داخلی و خارجی.۶ ـ آماده سازی شرکتها مورد سرمایه گذاری جهت ورود به بورس. ۷ ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها، شرکت های بیمه و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. ۸ ـ شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمان ها، نهادها، وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی. ۹ـ اخذ و اعطاء نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل یا خارج از کشور. ۱۰ـ ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه تولید، سرمایه گذاری های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی و بودجه بندی، تأمین منابع مالی و اعتباری، طراحی نظام های مدیریتی جهت تسهیل و افزایش کارایی شرکت ها. ۱۱ـ برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات قانونی، انجام کلیه امور و فعالیت هایی که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مطابق بند مربوطه در اساسنامه، نشانی جدید شرکت: تهران، سه راه اقدسیه، تنگستان چهارم، کوچه ناز اول، بن بست ناز دوم، پلاک ۳ کد پستی xxxxxxxxx۱" است و شرکت فاقد شعبه است. بر اساس صورتجلسه هیئت مدیره شرکت مورخ ۲۶/۱۱/۹۳ نشانی محل شرکت از تهران، میدان فاطمی، خیابان چهلستون، پلاک ۴ به نشانی زیر تغییر پیدا کرد و متن ماده ۵ اساسنامه در خصوص مرکز اصلی شرکت، اصلاح گردید: تهران، سه راه اقدسیه، تنگستان چهارم، کوچه ناز اول، بن بست ناز دوم، پلاک ۳ کد پستی xxxxxxxxx۱ ۴) مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود است. ۵) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: مبلغ آخرین سرمایه ثبت شدۀ شرکت xxxxxxxxx ریال تمام پرداخت شده است. ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت جهان روکش اسپادانا شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بنمایندگی غلامحسین سراج کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت یوتاب کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بنمایندگی محمدرضا طاهری کردی کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت نوید بخش کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بنمایندگی علی رضا کیان کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و رضا نجات بخش اصفهانی کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و سیدعباس احمدی کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیة مجامع عمومی، صاحبان سهام می تواند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره: درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائۀ یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسۀ مجمع را خواهد داشت: اعلامیۀ خرید سهام، گواهی نامۀ نقل و انتقال و سپردۀ سهام، اصل ورقۀ سهام، ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود طبق اصلاحیه قانون تجارت است. طبق ماده ۵۱ اساسنامه؛ وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. همچنین طبق ماده ۵۲ و ۵۳ اساسنامه؛ مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد. مجمع عمومی فوق العاده ، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات مادة فوق منحل گردد، تصفیة امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده ۳۰/۰۹/۹۳ مبلغ بدهی شرکت xxxxxx۰۰ ریال است که مربوط به دخیره هزینه حسابرسی می باشد و همچنین فاقد بدهی دیگر و تعهدات احتمالی می باشد. ۱۱) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامه کثیرالانتشار شرکت، روزنامه اطلاعات است.
پxxxxxxxxxxxxxxx   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12278811
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت های مالی منتهی به سال ۳۰/۰۹/۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شماره ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به عنوان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12104822
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری حافظ اعتماد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۸/۱۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس تغییریافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12104832
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری حافظ اعتماد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۸/۱۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: شرکت جهان روکش اسپادانا xxxxxxxxx۸۳ و شرکت یوتاب کیش (سهامی خاص) xxxxxxxxx۳۵ و شرکت نوید بخش کیش xxxxxxxxx۹۱ و سید عباس احمدی xxxxxxxxx۵ و رضا نجات بخش اصفهانی xxxxxxxxx۱ انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12104847
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری حافظ اعتماد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشمارهxxxxxx,xxx مورخ ۱۸/۱۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: غلامحسین سراج به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت جهان روکش اسپادانا به عنوان رئیس هیئت مدیره و سید عباس احمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و رضا نجات بخش اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و محمد رضا طاهرکردی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت یوتاب کیش به عنوان عضو هیئت مدیره و علی رضا کیان با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت نوید بخش کیش به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها ـ عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و همراه با مهرشرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین شد: ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی، صاحبان سهام و مراجع قضایی. ـ تنظیم و ارائه پیشنهادات آئین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب در هیأت مدیره. ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی و فوق العاده و هیئت مدیره مگر اینکه مجمع شخصی دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. ـ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها و یا شعبه ها در هر نقطه ایران یا خارج از ایران به هیأت مدیره. ـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها. ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای و سالانه و گزارش فعالیت و تبیین وضع عمومی شرکت و ارائه آن به مراجع مربوطه طبق قوانین و مقررات. ـ تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیأت مدیره. محل شرکت به: تهران سه راه اقدسیه تنگستان چهارم کوچه ناز اول بن بست ناز دوم پلاک ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661391
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/xxx۲ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۰/۰۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۳۰/۰۹/۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661392
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۲ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۶/۰۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد مرادی به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و هانی بابازاده شیروان به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا شکوهی به کدملی xxxxxxxxx۳ (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1631051
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/xxx۱ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۸/۰۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۰۹/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597557
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۱/xxx۰ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۸/۰۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۰۹/۹۰ به تصویب رسید. اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی های تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597948
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۰ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۸/۰۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: شرکت اعتبارآفرین xxxxxxxxx۹۸ بنمایندگی آقای محمد رضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه مالی ایرانیان xxxxxxxxx۱۶ بنمایندگی آقای حسن عابدی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت داد و ستد آریا xxxxxxxxx۵۴ بنمایندگی آقای حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی بیگلری به کدملی xxxxxxxxx۸ (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464635
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود سلطان زالی xxxxxxxxx۳ بجای آقای حسن عابدی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا xxxxxxxxx۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند و آقای محمد مرادی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده دوره مدت تصدی انتخاب گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 682699
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ آریا دنا منتشره در شماره xxx۳۵ در سطر دوازدهم (شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و روح اله گلشن امیر حسینی به کدملی xxxxxxxxx۷) از قلم افتاده که بدینوسیله اصلاح و الحاق می گردد. مxxxxxx
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10107855
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ آریا دنا منتشره در شماره xxx۳۵ در سطر دوازدهم (شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و روح اله گلشن امیر حسینی به کدملی xxxxxxxxx۷) از قلم افتاده که بدینوسیله اصلاح و الحاق می‌گردد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 673037
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10511795
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10323016
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
طبق صورتجلسه مجمع هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه مالی ایرانیان به نمایندگی حسین پناهیان و شرکت اعتبار آفرین به نمایندگی حسن غلامی و شرکت داد و ستد آریا به نمایندگی حسن عابدی حسین پناهیان به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن غلامی به به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بابک داوری به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10904433
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد سهامی‌ خاص ثبت شده ‌به شماره ۲۳۶۳۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه مالی ایرانیان و داد و ستد آریا اعتبار آفرین.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10454247
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۶۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۵۶
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۸۸ حسن غلامی بجای علیرضا فتحی نیا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات