پارس ارزش آفرین

شرکت پارس ارزش آفرین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102772670
12
افراد
23
آگهی‌ها
236344
شماره ثبت
1383/9/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14692792
آگهی تغییرات شرکت پارس ارزش آفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه ، و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند xxx۷ به تصویب رسید ، آقایان مهدی خیره دست دارای شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مهرداد عبداله زاده دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ و نادر رضائی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ و سیدآرمین سیدموسوی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد سرلک به کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیات مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی عبداله زاده به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14692800
آگهی تغییرات شرکت پارس ارزش آفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهرداد عبداله زاده دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیات مدیره . آقای مهدی خیره دست دارای شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل . آقای محمد سرلک دارای شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره . آقای نادر رضائی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره . آقای سید آرمین موسوی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود سلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220698
آگهی تغییرات شرکت پارس ارزش آفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی خیره دست به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ مهرداد عبداله زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ نادر رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ سید آرمین موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ طاهره حیدری عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و مهدی عبداله زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220717
آگهی تغییرات شرکت پارس ارزش آفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهرداد عبداله زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدی خیره دست به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل نادر رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره سید آرمین موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره طاهره حیدری عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقود سلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220725
آگهی تغییرات شرکت پارس ارزش آفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله ونک ـ کوچه بهار چهارم ـ خیابان مفتاح ـ پلاک ۳۱ ـ ساختمان پروژه کارگزاری نهایت گر ـ طبقه اول ـ کد پستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13565857
آگهی تغییرات شرکت پارس ارزش آفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی عبداله زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ ا به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266361
آگهی تغییرات شرکت پارس ارزش آفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به ادرس: تهران , خیابان ملاصدرا , خیابان شیخ بهایی جنوبی , نبش کوچه اتحاد , پلاک ۵۱ , کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065448
آگهی تغییرات شرکت پارس ارزش آفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرمحمد سلامتی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مهدی خیره دست دارای شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل آقای احمد نوروزی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای نادر رضایی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای علیرضا فراهانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13037070
آگهی تغییرات شرکت پارس ارزش آفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقایان امیرمحمد سلامتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ احمد نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مهدی خیره دست به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نادر رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و علیرضا فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال مشخص گردیدند. موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی عبداله زاده به کد ملی xxxxxxxxx۴ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12897817
آگهی تغییرات شرکت پارس ارزش آفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا ش م xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و اقای مهدی عبداله زاده ک م xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شد روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12880575
آگهی تغییرات شرکت پارس ارزش آفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرمحمد سلامتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای محمد حدادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای احمد نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای نادر رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای علیرضا فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12880586
آگهی تغییرات شرکت پارس ارزش آفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرمحمد سلامتی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمد حدادی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای احمد نوروزی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای نادر رضایی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای علیرضا فراهانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند - مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادهاو عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724364
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ارزش آفرین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ ومجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۳۰/۱/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: از موضوع فعالیت شرکت: عبارت تشویق و تسهیل امر سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق عرضه خدمات , مشاوره و مدیریت سرمایه گذاری و به عهده گرفتن مدیریت منابع مالی حذف گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636699
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ارزش آفرین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۳۰/۱/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به " پارس ارزش آفرین " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401832
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ارزش آفرین شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
امیر محمد سلامتی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره.
محمد حدادی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
علیرضا فراهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398920
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری پارس ارزش آفرین شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
امیرمحمد سلامتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محمد حدادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و احمد نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و نادر رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و علیرضا فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398922
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری پارس ارزش آفرین شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تعداد اعضاء هیئت مدیره به ۵ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200555
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ارزش آفرین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مهدی عبدالله زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا نیکخواه به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200560
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارس ارزش آفرین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
آقای مهدی عبدالله زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا نیکخواه به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9608143
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری پارس ارزش آفرین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۸۷ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۶ به تصویب رسید. حمیدرضا نیکخواه به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و مهدی عبداله‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10394006
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس ارزش آفرین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۴ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۳ به تصویب رسید. حمیدرضا نیکخواه به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و مهدی عبداله زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10838267
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس ارزش آفرین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۸۶ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۵ به تصویب رسید. حمیدرضا نیکخواه به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و مهدی عبداله‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12029692
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس ارزش آفرین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۸۵ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۴ به تصویب رسید. حمیدرضا نیکخواه به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و مهدی عبداله‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات