لیزینگ رازی

شرکت لیزینگ رازی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102772290 ()
19
افراد
28
آگهی‌ها
236306
شماره ثبت
1383/9/17
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14692116
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۷ و نامه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۸/۱۲/xxx۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین جواد نیا به کدملی xxxxxxxxx۸ رئیس هیئت مدیره آقای یحیی دانشبدی به کدملی xxxxxxxxx۳ نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمود دانشبدی به کدملی xxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره آقای مهیار فرخیانی به کدملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره آقای احمد رضا فراست به کدملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار ، چکها ، بروات ، سفته‌ها ، قراردادها ( عقود اسلامی ) و به طور کلی اسناد تعهد آور با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل بهمراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت به تنهایی معتبر است . حدود اختیارات مدیرعامل آفای یحیی دانشبدی به کدملی xxxxxxxxx۳ بشرح ذیل می‌باشد : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادرات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه آئین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل ، پس از تصویب هیأت مدیره پیشنهاد تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران ، با اطلاع بانک مرکزی ، پس از تصویب هیأت مدیره پیشنهاد ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد ، پس از تصویب در هیأت مدیره پیش بینی بودجه سالانه شرکت افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - صدور ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات مجاز با رعایت مقررات اساسنامه حاضر در چارچوب قوانین و مقررات . اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاهها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ابداعی وتعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها - پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت نظارت بانک مرکزی و امکان رسیدگی جامع وکافی برای بازرسان اعزامی این بانک ۴. حقوق و مزایای مدیرعامل توسط هیئت مدیره تعیین میگردد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14692123
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۷ و نامه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۸/۱۲/xxx۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . آقای یحیی دانشبدی به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای حسین جواد نیا به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمود دانشبدی به کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهیار فرخیانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای احمد رضا فراست به کدملی xxxxxxxxx۳ برای مدت دو سال به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی هدف همکاران به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت انتشار آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14231145
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ و تنفس مربوطه به تاریخ ۰۳/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۵/۵/۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202659
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۳۱/۴/۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله داوودیه-خیابان شمس تبریزی جنوبی-خیابان رامین-پلاک ۱۸-طبقه پنجم-واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736760
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۲/xxx۶ و به استناد مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۷/۰۷/xxx۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یحیی دانشبدی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و آقای حسین جواد نیا به کد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمود دانشبدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای امیر حسین امین آزاد به کد ملی xxxxxxxxx۴ و آقای احمد رضا فراست به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736888
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ و به استناد مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۷/۰۷/xxx۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین جواد نیا به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای یحیی دانشبدی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمود دانشبدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و عضو هیئت مدیره و آقای امیر حسین امین آزاد به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد رضا فراست به کد ملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، سفته‌ها، قراردادها (عقود اسلامی) و به طور کلی اسناد تعهدآور با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل بهمراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت به تنهایی معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل می‌باشد: هیئت مدیره کلیه اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه را مادام که جناب آقای یحیی دانشبدی مدیرعامل میباشند به ایشان تفویض نمود.. حقوق و مزایای مدیرعامل و عضو موظف توسط هیئت مدیره تعیین می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12936764
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۴/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/ ۹۵ مورخ ۲۷/ ۴/ xxx۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران ش م xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران ش م xxxxxxxxx۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802384
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۴۶/۹۵ مورخه ۴/۲/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت شیمیایی رازی شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ هادی ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ محمود منطقی به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت سرمایه گذاری رازی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802407
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۴۶/۹۵ مورخه ۴/۲/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رامین میزانی به کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت شیمیایی رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و هادی ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محمود منطقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و جواد حتمی به کدملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و محمود بلقیس زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری رازی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار، چک‌ها، بروات، سفته‌ها، قراردادها (عقوداسلامی) و به طور کلی اسناد تعهدآور با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مدیرعامل متفقا و در غیاب مدیرعامل، امضای رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارت دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تدوین آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران، با اطلاع بانک مرکزی. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. پیش بینی بودجه سالانه شرکت. پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مجاز با رعایت مقررات اساسنامه حاضر در چارچوب قوانین و مقررات. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس. دعوت به مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت نظارت بانک مرکزی و امکان رسیدگی جامع و کافی برای بازرسان اعزامی این بانک. تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل در اختیار هیئت مدیره می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12395324
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۷/۵/۹۴ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. از قلم افتاده است که مراتب بدین وسیله اضافه و اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12334375
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رازی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxxxxx مورخ ۱۴/۵/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب گردید موسسه حسابرسی آزموده کاران xxxxxxxxx۰۰به سمت بازرس اصلی و موسسه ایران مشهود xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306151
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رازی سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۳ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxx۶۵ مورخ ۲۲/۲/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند شرکت شیمیائی رازی شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲- شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ - شرکت کیان شیمی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ - شرکت کیمیا رزین شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ - شرکت سرمایه گذاری رازی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306161
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رازی سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxx۶۵ مورخ ۲۲/۲/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین میزانی به کدملی: xxxxxxxxx۸به نمایندگی شرکت شیمیائی رازی شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره- آقای محمود بلقیس زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری رازی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بموجب معرفی نامه شماره xxx مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل -آقای هادی ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت کیان شیمی شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ بعنوان عضو هیئت مدیره - آقای جواد حتمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره -آقای محمود بوستانی کلهرودی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت کیمیا رزین شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، سفته ها، قراردادها( عقود اسلامی) و بطور کلی اسناد تعهدآور با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مدیرعامل متفقاً و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1550819
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۴/۹۳ و xxx۴۸ مورخ ۱۹/۳/۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به ش.م xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه ایران مشهود به ش.م xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144500
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۶/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه ایران مشهود به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062310
آگهی اصلاحی لیزینگ رازی سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۸۲/۹۲ مورخ ۲۵/۲/۹۲ بدینوسیله اعلام می گردد: مدت تصدی اعضاء هیئت مدیره دو سال می باشد که مراتب بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056040
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ رازی سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۸/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ واصل گردید: رامین میزانی به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت شیمیایی رازی به ش م xxxxxxxxx۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی شکوری گرکانی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت کیان شیمی به ش م xxxxxxxxx۲۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود بوستانی کلهرودی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت کیمیا رزین به ش م xxxxxxxxx۸۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و بهمن اطمینان به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی مجتمع صنعتی آرتاویل تایر به ش م xxxxxxxxx۰۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و جلال روشن ضمیر به ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت بیمه رازی به ش م xxxxxxxxx۰۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی اسناد تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل همراه با امضا یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی معتبر میباشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925164
آگهی تغییر محل شرکت لیزینگ رازی سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/۹۱ محل شرکت به تهران خ ولیعصر روبروی خ دکتر فاطمی کوچه صدر پ ۶۳ ط ۶ واحد ۱۱ ک پ xxxxxxxxx۴ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11825105
آگهی تغییر محل شرکت لیزینگ رازی سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۶/۹۱ محل شرکت به تهران خ ولیعصر روبروی خ دکتر فاطمی کوچه صدر پ ۶۳ ط ۶ واحد ۱۱ ک پ xxxxxxxxx۴ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893574
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ رازی سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9615649
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ رازی سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده‌کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 563285
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رازی سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۶ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه پیشین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11894997
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ رازی سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۶ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه پیشین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10630511
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ رازی (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9566895
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ رازی سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت شیمیایی رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت کیمیا رزین به شناسه xxxxxxxxx۸۹ و شرکت کیان شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و شرکت مجتمع صنعتی ارتاویل تایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شرکت بیمه رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ . به موجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۲۱/۹/۸۹ محمدرضا تقی‌گنجی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت شیمیایی رازی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و کریم‌مسعود تقی‌گنجی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت کیان شیمی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مهدی‌سعید نقی‌گنجی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت کیمیا رزین به سمت عضو هیئت‌مدیره و بهمن اطمینان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی آرتاویل تایر به سمت عضو هیئت‌مدیره و جلال روشن‌ضمیر به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت بیمه رازی به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با امضا ثابت رئیس هیئت‌مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت‌مدیره به تنهایی معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10234212
آگهی تصمیمات در شرکت لیزینگ رازی سهامی عام بشماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۶/۳/۸۹ کلیه اسناد تعهدآور از جمله چکها سفته‌ها بروات قراردادها با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیات مدیره همراه با امضا ثابت رئیس هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیات مدیره به تنهایی معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11105078
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ رازی سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف بسمت بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11373983
آگهی تصمیمات در شرکت لیزینگ رازی سهامی‌عام بشماره ثبت ۲۳۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۹/۸۸ محل شرکت به نشانی تهران ـ خ شهید بهشتی ـ روبروی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی ـ پ xxx جدید و قدیم xxx ـ ساختمان پارسه ـ ط ۲ ـ واحد ۵ ـ انتقال یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات