مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10102757695
22
افراد
29
آگهی‌ها
234823
شماره ثبت
1383/9/2
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14601648
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . ترازنامه وحساب سود زیان شرکت منتهی به ۳۰/۰۹/۹۷ به تصویب رسید . شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت صنعتی بهپاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و شرکت به پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14582527
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احسان بادپا به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به جای آقای مسعود اژیه بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای داراب وکیلی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره و آقای امیر شفیعی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به جای بهنام عزت نژاد بعنوان عضو هیأت مدیره و آقای حسام الدین جعفری ندوشن به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به جای عزیز اله قربانی بعنوان عضو هیأت مدیره و آقای مهدی وهاب پور رودسری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از به پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره ، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی ، اداری و قراردادهای پرسنلی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات هیأت مدیره طبق ماده ۴۱ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل شرکت تفویض شد : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیۀ ادارات دولتی و غیر دولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ، اجرای مصوبات مجامع عمومی ، مگر این که مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده_باشد ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد ( نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت ، تعیین شغل و پاداش و ترفیع و تنبیه ) ، افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر ، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ، صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ، انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقالۀ آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیۀ عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات ، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیۀ امتیازات متصوره ، به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها . تحصیل تسهیلات از بانک‌ها ، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و مفاد اساسنامۀ شرکت ، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا ، اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیۀ اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر ، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایۀ آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائۀ آن به مراجع مربوطه ، دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسۀ آنها ، همکاری با سازمان بورس اوراق بهادار و بازرس برای اجرای وظایف خود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14375714
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

آقای بهنام عزت نژاد با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۵۸ به جای آقای مهران باباپوران با کد ملی xxxxxxxxx۲ انتخاب گردید .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14040627
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۶ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13697875
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۱ , xxx مورخ ۱۲/۷/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع حقوقی شرکت از «سهامی خاص» به «سهامی عام» تبدیل و اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. نام و شمارۀ ثبت شرکت: مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: موضوع شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از الف موضوع فعالیت اصلی: ۱ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: صنایع مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی آرایشی، شیمیایی و زنجیره ارزش صنایع مذکور. ۲ انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق: ۲ ۱ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۲ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۳ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۴ تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛ ۲ ۵ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۶ شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲ ۷ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۳ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛ ۳ ۱ خدمات موضوع بند ۲ فوق؛ ۳ ۲ حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات. ب موضوع فعالیت‌های فرعی ۱ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجاز؛ ۲ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیراز موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید. ۳ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ۴ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ۵ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۵ ۱ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛ ۵ ۲ تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ ۵ ۳ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۵ ۴ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ ۶ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته_باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده_باشند. ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: آدرس شرکت: تهران، میدان فردوسی، ضلع شمالغربی، ساختمان شهد، طبقه ۵ کدپستی: xxxxxxxxx۷ ۴) مدت شرکت: نامحدود ۵) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: xxx۰ میلیارد ریال، ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی آقای مسعود اژیه xxxxxxxxx۳ رئیس هیأت مدیره شرکت به پخش (سهامی عام) xxxxxxxxx۲۴ آقای مهدی وهاب پور رودسری xxxxxxxxx۰ نایب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) xxxxxxxxx۴۳ آقای داراب وکیلی xxxxxxxxx۸ مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان صنایع بهشهر تهران xxxxxxxxx۵۸ مهران با با پوران xxxxxxxxx۲ عضو هیأت مدیره شرکت سرآمد صنایع بهشهر (سهامی خاص) xxxxxxxxx۶۳ آقای عزیزالله قربانی xxxxxxxxx۲ عضو هیأت مدیره شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه اصل ورقه‌ی سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه‌ی مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد_داشت، مگر در انتخاب اعضای هیات مدیره‌ی شرکت که مطابق ماده‌ی ۸۸ اصلاحیه‌ی قانون تجارت عمل خواهد_شد. تبصره ۱: حضور اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل در کلیه‌ی مجامع عمومی ضروری است. چنان چه هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. تبصره ۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده‌ی وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه‌ی مجمع عمومی را خواهد_داشت: ۱ گواهی نامه‌ی نقل و انتقال و سپرده‌ی سهام، ۲ تأییدیه‌ی سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه‌ی وجوه به صورت انفرادی یا جمعی. ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: سیاست تقسیم سود شرکت، تابع قانو تجارت می‌باشد وضع اندوخته‌ی قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه‌ی قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیات مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیرقابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال می‌ توان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور می‌گردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود. مجمع عمومی فوق العاده‌ی شرکت، به پیشنهاد هیات مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیأت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیات مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت. در صورت لغو مجوز فعالیت شرکت، هیات مدیره موظف است تشریفات لازم را برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، به انجام رساند. مجمع عمومی فوق العاده باید رأی به انحلال شرکت دهد یا با تغییر موضوع فعالیت و نام شرکت و اخذ تأییدیه‌ی سازمان مبنی بر اینکه نام و موضوع فعالیت انتخاب شده، با قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مغایرت ندارد، رأی به ادامه فعالیت شرکت دهد. هر گاه شرکت طبق مندرجات مواد فوق منحل گردد، تصفیه‌ی امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به xxx۵/۰۹/۳۰ جمع بدهی‌های شرکت برابر با مبلغ xxx. xxx میلیون ریال است، که شامل بدهی‌های جاری به مبلغ xxx. xxx میلیون ریال و بدهی‌های غیرجاری به مبلغ ۲. xxx میلیون ریال می‌باشد. همچنین بدهی‌های احتمالی شرکت برابر با مبلغ xxx. xxx میلیون ریال می‌باشد. ۱۱) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: اطلاعات اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661055
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۶ ومجوز xxx۲۹ , xxx مورخ ۳۰/۶/xxx۶ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مسعود اژیه به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ - آقای مهدی وهاب پور رودسر به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت به پخش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ - آقای داراب وکیلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ - آقای عزیزاله قربانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرآمد صنایع بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ۱۳/۰۲/xxx۶ - آقای مهران بابا پوران با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ انتخاب گردیدند. - امضائ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492828
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود اژیه به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای مهدی وهاب پور رودسری به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت به پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای داراب وکیلی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای عزیزاله قربانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بعنوان عضو هیئت مدیره خانم ندا بشیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه ساختمان صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445274
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ شرکت به پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ شرکت سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13335597
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به آدرس: تهران خ انقلاب اسلامی خیابان شهید سپهبد قرنی میدان فردوسی پلاک ۲۱ ساختمان شهد طبقه پنجم واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13216435
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد ظهیری با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت به پخش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت رییس هیات مدیره آقای داراب وکیلی با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت مدیرعامل آقای مسعود اژیه با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رییس هیات مدیره خانم ندا بشیری با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود حبیبی ابد با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت سرامد صنایع بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورو سایر اوراق تجاری اعم از چک و سفته با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رییس هیات مدیره و یک نفر از اعضا هیات مدیره به همراه مهر شرکت و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود قسمتی از اختیارات هیات مدیره شامل بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۲ لغایت ۱۵ و ۱۷ لغایت ۲۲ اساسنامه بر اساس ماده ۵۱ اساسنامه به اتفاق ارا اعضای هیات مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13055565
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767534
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پردازایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12154860
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۳به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و و موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند. شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ شرکت سرمایه گذاری ساختمان صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ شرکت سرآمد صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ شرکت به پخش به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614468
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ و اجازه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx.xxx.xxx سهم xxx/۱ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441818
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344628
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمود حبیبی ابد بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی جدید از شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر انتخاب گردید بنابراین اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بقرار ذیل: مسعود اژیه xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیات مدیره و سیدنوید رضوی اردستانی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس و غلامرضا زمانی فرد xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و محمود حبیبی ابد xxxxxxxxx۱ انتخاب گردیدند .
و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1116874
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی‌خاص به شماره ثبت۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/xxx۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۳/xxx۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/xxx۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10202427
آگهی اصلاحی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
پیرو آگهی شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۲۸/۹/۹۱ غلامرضا زمانی فرد به ش م xxxxxxxxx خارج از اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیرعامل انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938480
آگهی اصلاحی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
پیرو آگهی شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۲۸/۹/۹۱ غلامرضا زمانی فرد به ش م xxxxxxxxx خارج از اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیرعامل انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11709230
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۸/۹۱ غلامرضا زمانی به کدملیxxxxxxxxx۰ خارج از اعضای هیئت‌مدیره بسمت مدیرعامل و مسعود اژیه به کدملیxxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید نوید رضوی‌اردستانی با کدملیxxxxxxxxx۳بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و رضا کریمخانی با کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری سرآمد صنایع بهشهر با شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و سایر اوراق تجاری اعم از چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی ازاعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یک نفر ازاعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. قسمتی از اختیارات هیئت‌مدیره شامل بندهای۱و۴و۶ تا۹ ـ۱۲ تا۲۲ براساس ماده۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888179
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۸/۹۱ غلامرضا زمانی به کدملیxxxxxxxxx۰ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و مسعود اژیه به کدملیxxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره و سید نوید رضوی اردستانی با کدملیxxxxxxxxx۳بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا کریمخانی با کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و سایر اوراق تجاری اعم از چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک نفر ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. قسمتی از اختیارات هیئت مدیره شامل بندهای۱و۴و۶ تا۹ ـ۱۲ تا۲۲ براساس ماده۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729325
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعتشوینده توسعه صنایع بهشهرسهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۴۸۲۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش م xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی مسعود اژیه به ک م xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر به ک م xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی ندا شهبندیان به ک م xxxxxxxxx۲۹ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به ش م xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی سیدنوید رضوی اردستانی به ک م xxxxxxxxx۳ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۶/۹۱ مسعود اژیه به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدنوید رضوی اردستانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ندا شهبندیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و قراردادهای استخدامی و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11052238
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش‌م xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی مسعود اژیه به ک‌م xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه‌گذاری سرآمد صنایع بهشهر به ک‌م xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی ندا شهبندیان به ک‌م xxxxxxxxx۲۹ و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به ش‌م xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی سیدنوید رضوی‌اردستانی به ک‌م xxxxxxxxx۳ که به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۶/۹۱ مسعود اژیه به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سیدنوید رضوی‌اردستانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و ندا شهبندیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691277
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9737097
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‌اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11878674
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهرسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۱/۲/۹۰ ابراهیم بهادرانی به ش ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی کرباسیان به ش ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و میر حبیب نبوی به ش ملیxxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل و مرتضی رضی‌زاده به ش ملیxxxxxxxxx۸ و رضا صحرایی به ش ملیxxxxxxxxx۸ و محمد مهدی میرمطهری به کد ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9730211
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۴۸۲۳و شناسه ملی۱۰۱۲۷۵۷۶۹۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ میرحبیب نبوی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و ابراهیم بهادرانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی کرباسیان به کد ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی رضی‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمدمهدی میرمطهری به کد ملیxxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و اختیارات مدیرعامل بشرح بندهای ۱ و ۴ و ۶ تا ۸ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۸ تا ۲۱ از ماده ۵۱ اساسنامه تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد و مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10365044
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۸۹ مهدی کرباسیان به جای فرشاد هیبتی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران و به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10754962
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۳۴۸۲۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند بسمت بازرس اصلی و عباس هشی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات