سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102752082 ()
21
افراد
29
آگهی‌ها
234250
شماره ثبت
1383/8/23
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14593828
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/xxx۷ (نوبت دوم)تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورتهای مالی مربوط به سال مالی ۳۱/۶/xxx۷ تصویب گردید. روزنامه کثیرالانتشار روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14030417
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریبرز زراعت طلب شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ابراهیم فرخ نژاد شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای عباس شایسته پناه با شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای شهروز ذباحی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محسن قربانی باشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، عقود و قرارداد‌های اسلامی با امضاء مدیرعامل شرکت و امضاء متغیر رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود (مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: الف) اختیارات مندرج در پاراگراف‌های (بندهای) یک، شش، هفت، هشت، ده، یازده، دوازده، سیزده و چهارده ماده ۳۷ صفحه ۱۱ اساسنامه مصوب xxx۱/۰۱/۲۹. ب) عزل و نصب، تعیین حقوق و دستمزد و حدود وظایف و اختیارات پرسنل و کارکنان دفتر مرکزی و کارگاهها. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14030517
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی شرکت به تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت مطالعات اقتصادی ارتباط گستر دانیال (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ابراهیم فرخ نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ محسن قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ شرکت آتی پژوهان سرمایه (بامسئولیت محدود) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ عباس شایسته پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و نسیمه خلوصی روان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13951736
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل شرکت و امضاء متغیر رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660853
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی ۳۱/۶/xxx۵ به تصویب رسید روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی فراگیر اصول شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ابراهیم فرخ نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت مهندسی پاسارگاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت محکم سازه سپنتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت مهندسی آریا ساز مدائن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و سازمان نظام مهندسی استان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان جعفر جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمد سلمانی نصر آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660859
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ه آقای احمدرضا احمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن خورسندی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم فرخ نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای احمد داودی فرد با شماره ملی xxxxxxxxx۶ وآقای محسن قربانی باشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای ابراهیم فرخ نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۶ احدی از اعضای هیئت مدیره شرکت به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و امضای متغیریکی از اعضای اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر است. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود (مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه مصوب در مجمع عمومی مورخ ۹۰/۰۱/۲۹) را با رعایت آئین نامه‌ی معاملات به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: الف) اختیارات مندرج در پاراگراف‌های (بندهای) یک، شش، هفت، هشت، ده، یازده، دوازده، سیزده و چهارده ماده ۳۷ صفحه ۱۱ اساسنامه مصوب xxx۱/۰۱/۲۹. ب) عزل و نصب، تعیین حقوق و دستمزد و حدود وظایف و اختیارات پرسنل و کارکنان دفتر مرکزی و کارگاهها بر اساس چارت سازمانی مصوب هیئت مدیره.. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13421289
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهر تهران جنت آباد مرکزی خیابان جنت آباد خیابان شهید سرلشکر غلامرضا مخبری پلاک xxx طبقه سوم واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148239
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم فرخ نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بجای سید قوام الدین شاهرخی بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13088149
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم فرخ نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ جایگزین سیدقوام الدین شاهرخی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. اختیارات هیئت مدیره مندرج درپارگراف‌های (بندهای) یک، شش، هفت، هشت، ده، یازده، دوازده، سیزده و چهارده ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و امضا متغیریکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13088152
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی فراگیر اصول به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۱/۶/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12726518
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمدرضا احمدی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت مهندسی اریا ساز مدائن با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ جایگزین خانم نیلوفر شاه منصوری بسمت عضو هیئت مدیره معرفی گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12560652
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري ساختماني نظام مهندسي ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی فراگیر اصول به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. سید قوام الدین شاهرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ وسازمان نظام مهندسی استان مازندران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۷شرکت محکم سازه سپنتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت مهندسی آریا ساز مدائن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ جعفر جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و ابراهیم فرخ نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محسن صادقی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12579678
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري ساختماني نظام مهندسي ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید قوام الدین شاهرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وسازمان نظام مهندسی استان مازندران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی محسن قربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت محکم سازه سپنتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی محسن خورسندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی آریا ساز مدائن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷به نمایندگی نیلوفر شاه منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت عضو هیئت مدیره و جعفر جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و ابراهیم فرخ نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محسن صادقی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9391692
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی فراگیر اصول به شماره ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس به شماره ملی xxxxxxxxx۷۰ به بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدندوترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی۳۱/۶/۹۲تصویب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398688
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علی رضا برنجیان با ش مxxxxxxxxx۹ و جعفر جعفری با ش مxxxxxxxxx۶ به جای نیلوفر شاه منصوری با ش مxxxxxxxxx۵ و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره تعیین شدند.
عبدال کوپائی به ش مxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و جعفر جعفری به ش مxxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و ابراهیم فرخ نژاد به ش مxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغییر یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1104379
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۱/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ترازنما و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران به نمایندگی محسن قربانی به کدملیxxxxxxxxx۶ ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان به نمایندگی محمدصدیق ثابتی به کدملیxxxxxxxxx۵ ـ عبداله کوپایی به کدملیxxxxxxxxx۶ ـ نیلوفر شاه منصوری به کدملیxxxxxxxxx۵ ـ ابراهیم فرخ نژاد به کدملیxxxxxxxxx۶ همگی بسمت اعضای اصلی هیات مدیره و جعفر جعفری به کدملیxxxxxxxxx۶ و علیرضا برنجیان بسمت عضو علی البدل هیات مدیره ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۱۱/۹۱ عبداله کوپایی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدصادق ثابتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم فرخ نژاد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته , برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 909632
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ ۲۹/۱/۹۱ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید و نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11815414
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت دوم مورخ ۲۹/۱/۹۱ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید و نام شرکت به شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729373
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری نظام مهندسی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ احمد سردارزاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به جای حسین ویزواری به عنوان نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11165041
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری نظام مهندسی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ احمد سردارزاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به جای حسین ویزواری به عنوان نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693643
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه‌گذاری نظام مهندسی ایرانسهامی عام بشماره ثبت ۲۳۴۲۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ محل شرکت به تهران ـ سعادت آباد خیابان ۳۸ غربی خیابان نبی اکرم نبش ۴۰ متری پلاک ۲ طبقه ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10194511
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران سهامی عام بشماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ محل شرکت به تهران سعادت آباد خیابان ۳۸ غربی خیابان نبی اکرم نبش ۴۰ متری پلاک ۲ طبقه ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 631950
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تراز نما همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10765691
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تراز نما همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10688258
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۲۳/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سازمان نظام مهندسی استان مازندران و عبداله کوپایی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و سازمان نظام مهندسی استان گلستان و جعفر جعفری به کد ملی xxxxxxxxx۶ و ابراهیم فرخ‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و سازمان نظام مهندسی استان لرستان و سازمان نظام مهندسی استان قزوین بسمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ عبداله کوپایی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و جعفر جعفری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و ابراهیم فرخ‌نژاد بسمت مدیرعامل و حسین ویزواری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده سازمان نظام مهندسی استان گلستان و محسن قربانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده سازمان نظام مهندسی استان مازندران در هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11834746
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری نظام مهندسی ایران سهامی‌ عام بشماره ثبت ۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۶/۱۰/۸۹ و هیات‌مدیره مورخ ۵/۱۰/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۴ ریال منقسم به xxx/xxx/۷۴ سهم xxx۰ ریالی با‌‌‌‌نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۶ ریال بموجب گواهی شمارهxxx۹/xxx مورخ ۴/۱۰/۸۸ بانک رفاه کارگران شعبه م آرژانتین پرداخت گردیده است. مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۴/۱۱/۸۹ تکمیل امضا گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9853233
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۲۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۷/۸۹ ابراهیم فرخ‌نژاد به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۵ـ۲۴ و ۱۰ـ۲۴ تعیین گردید و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقوداسلامی با مدیرعامل امضای ثابت مدیرعامل و امضا متغییر یکی از عبداله کوپایی ـ محمدحسن مقیمی ـ محمدکاظم معین‌زاده ـ حسین صالحی ـ حسین وزیزدانی همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11677477
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نظام مهندسی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۵/۱/۸۹ کامبیز کوهستانی خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات مندرج در بندهای ۵ و ۱۰ از ماده ۲۴ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر یکی از آقایان عبداله کوپایی و محمدحسین مقیمی و محمدکاظم معین‌زاده و حسین صالحی و حسین ویزواری همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10685618
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری نظام مهندسی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۴۲۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۵۲۰۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ۲۴/۱۰/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۲/۱۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌آرانی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات