پترو شیمی پردیس

شرکت پترو شیمی پردیس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102723888 ()
13
افراد
29
آگهی‌ها
231349
شماره ثبت
1383/7/9
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14524841
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسن ذوالفقاری xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل شرکت و آقای اسداله خوش لسان xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند در نتیجه اعضای هیأت مدیره شرکت پتروشیمی پردیس بشرح ذیل تعیین گردیدند عباس کفاش طهرانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت وگاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت رئیس هیات مدیره آقای اسداله خوش لسان xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت بازرگانی پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حسن ذوالفقاری xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره . آقای حمیدرضا نبی زاده گنگرج به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره . آقای جمشید محمدی به نمایندگی از شرکت بازرگانی وتجارت هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره . همچنین وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس مفاد بندهای ۳۷ و ۴۲ اساسنامه شرکت در ۱۹ بند و به شرح ذیل مورد تأئید هیئت مدیره قرار گرفت . ۱ اجرای مصوبات هیأت مدیره واداره امورشرکت بارعایت قوانین جاری کشور واساسنامه شرکت . ۲ استخدام ، انتصاب ، انفصال ، ارتقاء واعطاء پاداش واضافات حقوق وتثبیت وتعیین سایرشرایط استخدام ، معافیت ، خروج ازخدمت ، مرخصی ، بازنشستگی ، مستمری وارث وبطورکلی اخذ تصمیم درباره کلیه اموراستخدام وآموزش کارکنان شرکت طبق مقررات وآئین نامه‌های مصوب ودستورالعمل‌های موجود . ۳ مدیرعامل نماینده قانونی شرکت درکلیه مراجع اداری وقضایی ودرمقابل اشخاص ثالث بوده وبرای دفاع ازحقوق شرکت وتخفیف دعاوی وطرح آن اعم از کیفری وحقوقی حق توکیل به غیردارد . مدیرعامل می‌تواند بارعایت مقررات نسبت به ارجاع مواردبه داوری اقدام نماید . ۴ تهیه وتنظیم آئین نامه‌های داخلی ، دستورالعمل‌های استخدامی ، معاملاتی وتدارکاتی و . . . جهت تصویب در هیئت مدیره . ۵ اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه اموروعملیات شرکت به استثنای آنچه که ازوظایف مجمع و هیئت مدیره است درحدود بودجه مصوب ودرچارچوب خط مشی وسیاست‌های شرکت . ۶ افتتاح حساب‌های بانکی ، ریالی و ارزی نزدبانک‌ها وموسسات به نام شرکت . ۷ دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن ازاصل ومتفرقات . ۸ عقدهرنوع معامله وانعقاد کلیه قراردادها ، تعیین وتبدیل یافسخ آنها ، خریدوفروش ومعاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد . ۹ اجاره ، استجاره ، واگذاری ، فسخ اجاره ، تقاضای تعدیل اجاره بهاء ودفاع از این نوع تقاضاها درتمام مراحل ومراجع وتخلیه عین مستاجره وتقاضای تجدیدنظرمواردصادره یا اجرای آن . ۱۰ تنظیم صورت دارایی ودیون شرکت پس ازانقضای سال مالی وهمچنین ترازنامه وحساب عملکردوحساب سود و زیان شرکت . ۱۱ انجام خریدهای شرکت طبق آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره ، انجام کلیه تشریفات بانکی ، گمرکی ، ترخیص کالا وگشایش اعتباری اسنادی ، درخواست واریز اسنادبانکی وبروات وامضای کلیه نامه‌های شرکت به جزء آنچه درماده ۴۴ اساسنامه تصریح شده_است . باداشتن حق توکیل به غیربه دفعات . ۱۲ تعیین میزان ونرخ فروش محصولات واحدها براساس مقررات وشرایط جاری ومصوبات هیئت مدیره . ۱۳ تحصیل هرگونه اعتباروهرنوع استقراض ( کوتاه مدت بلند مدت ) ازبانک‌ها وموسسات اعتباری به هرمبلغ وبراساس گزارش توجیهی ونیازهای شرکت باتصویب هیئت مدیره . ۱۴ تنظیم بودجه سالیانه شرکت ومتمم‌های مربوط به آن درجریان سال مالی وتسلیم آنها به هیئت مدیره برای رسیدگی وتصویب . ۱۵ تهیه وتنظیم وترمیم آئین نامه‌های لازم برای حسن جریان امورشرکت وتسلیم آن به هیئت مدیره برای رسیدگی وتصویب . ۱۶ پرداخت پاداش هایی که ازنظرآئین نامه شرکت ، مصوبات هیئت مدیره وقوانین وزارت کاربلامانع است . ۱۷ تهیه وتنظیم گزارش پیشرفت طرح‌های دردست اجراء وخطوط تولید ، جهت ارائه به هیئت مدیره . ۱۸ طبق ماده ۴۴ اساسنامه ، کلیه اسناد واوراق بهادارتعهدآورشرکت اعم از چک ، برات ، سفته وغیره با امضای مدیرعامل باتفاق امضای رئیس هیئت مدیره درغیاب هریک از آنها به امضای فرد حاضر و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و درغیاب هردو آنها با امضای دو نفرازاعضای هیئت مدیره ، ممهوربه مهرشرکت ، همچنین مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل وممهوربه مهرشرکت معتبرخواهدبود . ۱۹ مدیرعامل می‌تواندبه تشخیص واختیارومسئولیت خودقسمتی ازاختیارات اداری ومالی واجرایی خودرا به هریک ازاعضای هیئت مدیره یا روسای اموروادارات شرکت واگذارنماید . تفویض اختیارات ، کتبی وبا تصریح اختیاراتی که مطرح می‌شود انجام پذیرخواهدبود . پیشنهاد مدیرعامل باموضوع اعطای حق امضای قراردادها حداکثر تا سقف xxxxxxxxx۰ ریال به مدیرعامل و رئیس امور مربوطه ودرخصوص قراردادهای آموزشی و خرید خدمات مشاوره با امضاء مدیرعامل و مدیرمنابع انسانی مطرح گردید و هیئت مدیره باتوجه به توضیحات مدیرعامل مبنی بر تسریع در روند امضاء و نهایی شدن قراردادها با پیشنهاد فوق به شرح ذیل موافقت نمودند : • کلیه قراردادها بیش از سه میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و به اتفاق ریاست هیئت مدیره ودرغیاب ایشان به امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهرشرکت معتبر می‌باشند . • کلیه قراردادها حداکثر تا مبلغ سه میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و رئیس امور مربوطه ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشند . • کلیه قراردادهای آموزشی و خرید خدمات مشاوره تا سقف دو میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و مدیرمنابع انسانی و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشند . همچنین هیئت مدیره با پیشنهاد مدیرعامل درخصوص امضای چک‌ها ، با امضای مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره باتفاق رئیس مجتمع ( آقای علیرضا اسکندری ) موافقت نمود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14406533
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۷ و مجوز شماره xxx۸۷/xxxمورخ ۱۴/۹/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصلاح مواد ۷، ۳۸ و ۵۴ اساسنامه به بدیم شرح اصلاح گردید . . ماده ۷ اساسنامه (انتقال سهام): نقل و انتقال سهام شرکت، تا زمانی که نام شرکت از فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حذف نشده باشد، منحصراً از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران امکان پذیر می باشد . انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد . انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او، باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید . هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضاء انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد . تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایرا ن ناشی می شود تابع مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است . ماده ۳۸ اساسنامه ( پاداش اعضاء هیئت مدیره ): هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود . این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند . ماده ۵۴ اساسنامه (مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار): کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند و همچنین تا زمانی که نام شرکت در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج شده باشد . کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران که معاملات سهام شرکت در آن صورت می گیرد، می باشند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14362736
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب صورت سود و زیان به تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۷ تصویب گردید موسسه حسابرسی تدوین و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد با شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۸ انتخاب گردیدند روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14319674
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14189936
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ کلیه اسناد بانکی، اوراق بهادار، چک، سفته و برات با مضای مدیرعامل به اتفاق ریاست هیات مدیره و در غیاب هریک از آنها با امضای یکی از آقایان عباس کفاش طهرانی یا حسین شهریاری مرغچوئیه همراه با امضای یک نفر از آقایان جمشید محمدی، حمیدرضا نبی زاده گنگرج، حسن ذوالفقاری(قائم مقام مدیرعامل) و یا سرکار خانم فریبا ثقفی(مدیرمالی) ممهور به مهر شرکت مورد موافقت هیات مدیره شرکت قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14144445
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جمشید محمدی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره(به نمایندگی از شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان xxxxxxxxx۷۲) جایگزین آقای محمد تقی قاسمیان لنگرودی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیات مدیره تعیین گردید. کلیه قراردادها بیش از سه میلیارد با امضای مدیرعامل و به اتفاق ریاست هیات مدیره و در غیاب ایشان به امضای یک نفر از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشند. کلیه قراردادها حداکثر تا مبلغ سه میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و رئیس امور مربوطه ممهور به مهر شرکت معتبر می باشند. کلیه قراردادهای آموزشی و خرید خدمات مشاوره تا سقف دو میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و مدیر منابع انسانی وممهور به مهر شرکت معتبر می باشند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13990589
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس کفاش طهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت وگاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره عباس صمیمی به نمایندگی به کد ملی xxxxxxxxx۵ از شرکت بازرگانی پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حسین شهریاری مرغچوئیه به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیربه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره محمدتقی قاسمیان لنگرودی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی وتجارت هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره سید جلال الدین سیدی کنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره وحسین شهریاری مرغچوئیه به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل انتخاب گردید که براساس مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام خواهند_داد. همچنین وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس مفاد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه شرکت در ۲۱ بند و به شرح برگ پیوست مورد تأئید هیئت مدیره قرار گرفت و امضاء کلیه اسنادبانکی، اوراق بهادار، چک‌ها، سفته وبروات با امضای مدیرعامل به اتفاق ریاست هیئت مدیره ودرغیاب هریک ازآنها به امضای دو نفر از آقایان عباس کفاش طهرانی، حسین شهریاری مرغچوئیه، محمد تقی قاسمیان لنگرودی، سیدجلال الدین سیدی کنجانی، حسن ذوالفقاری (قائم مقام مدیرعامل) و مهدی زهی به کد ملی (نماینده امورمالی) ممهور به مهرشرکت، موردموافقت هیئت مدیره شرکت قرارگرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13990606
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت بازرگانی پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13990619
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا نبی زاده گنگرج به کد ملی xxxxxxxxx۶ بجای سیدجلال الدین سیدی به نمایندگی شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید و کلیه قراردادها با امضای مدیرعامل به اتفاق ریاست هیئت مدیره و در غیاب ایشان به امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشند. در مورد کلیه اسناد بانکی، اوراق بهادار، چک‌ها، سفته و بروات مطابق مصوبه بند ۵ صورتجلسه xxx اقدام خواهد_شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13295170
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12611095
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی پردیس شركت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و صورت سود وزیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۴مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12563879
آگهی تغییرات شرکت پترو شيمي پرديس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/۹۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxx/xxxxxx,xxx مورخ ۲۵/۰۹/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام از محل آورده نقدی بمبلغ xxxxxxxxxxxx ریال طی گواهی بانک به شماره ۷۲/۱/xxx۰,xxx مورخ ۲۴/۰۹/xxx۴ بانک صادرات شعبه شیخ بهائی و مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12327418
آگهی تغییرات شرکت پترو شيمي پرديس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی:xxxxxxxxx۰۶ شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان به شناسه ملی:xxxxxxxxx۷۲ شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان به شناسه ملی:xxxxxxxxx۵۰ شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی:xxxxxxxxx۳۴ شرکت بازرگانی پتروشیمی به شناسه ملی:xxxxxxxxx۳۴
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12408687
آگهی تغییرات شرکت پترو شيمي پرديس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی عزیزی ک.م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ به سمت رییس هیات مدیره و ـ آقای عباس صمیمی ک.مxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ سمت نایب رییس هیات مدیره و ـ آقای رحیم اسماعیلی دانا ک.مxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای بهمن زمانی قراقوشی ک.مxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای سیدجلال الدین سیدی کنجانی ک.مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیات مدیره و آقای بهمن زمانی قراقوشی ک.م xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل انتخاب نمود. جهت امضاء کلیه اسناد بانکی، اوراق بهادار، چک ها، سفته و بروات با امضای مدیرعامل به اتفاق ریاست هیات مدیره و در غیاب هریک از آنها به امضای دو نفر از آقایان بهمن زمانی قراقوشی، مرتضی عزیزی، رحیم اسماعیلی دانا، و سیدجلال الدین سیدی کنجانی ممهور به مهر شرکت، و همچنین امضاء چک ها در مجتمع عسلویه با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضای هیات مدیره شرکت و یا با امضاء مشترک مدیرعامل، در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره یا رییس مجتمع بعنوان گروه اول و گروه دوم و امضای اقای اسفندیارصدیق به عنوان نماینده امور مالی مورد موافقت هیات مدیره قرار گرفت, هیات مدیره اختیارات خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض می کنید ۱ ـ اجرای مصوبات هیات مدیره و اداره امور شرکت با رعایت قوانین جاری کشور و اساسنامه شرکت ۲ ـ استخدام، انتصاب، انفصال و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافات حقوق و تثبیت و تعیین سایر شرایط استخدام معافیت خروج از خدمت مرخصی بازنشستگی مستمری وارث و بطور کلی اخذ تعیین درباره کلیه امور استخدام و اموزش کارکنان شرکت طبق مقررات و ایین نامه های مصوب و دستورالعمل های موجود ۳ ـ مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی و در مقابل اشخاص ثالث بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تخفیف دعاوی و طرح ان اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیردارد.، مدیرعامل می تواند با رعایت مقررات نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید ۴ ـ وتهیه و تنظیم ایین نامه های داخلی دستورالعمل های استخدامی معاملاتی و تدارکاتی جهت تصویب در هیات مدیره ۵ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای انچه که از وظایف مجمع و هیات مدیره است در حدود بودجه مصوب و در چارچوب خط مشی و سیاست های شرکت ۶ ـ افتتاح حساب بانکی و ریالی و ارزی نزد بانکها و موسسات به نام شرکت ۷ ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون ان از اصل و متفرقات ۸ ـ عقد هر نوع معامله و انعقاد کلیه قراردادها تعیین و تبدیل یا فسخ انها و خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد ۹ ـ اجاره، استجاره، و اگذاری، فسخ اجاره تقاضای تعدیل اجاره بهای و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر موارد صادره یا اجرای ان ۱۰ ـ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت ۱۱ ـ انجام خرید های شرکت طبق ایین نامه معاملات مصوب هیات مدیره، انجام کلیه تشریفات بانکی، گمرکی، ترخیص کالا و گشایش اعتباری اسنادی در خواست واریز اسناد بانکی و بروات و امضای کلیه نامه های شرکت به جز انچه در ماده ۴۴ اساسنامه تصریح شده است. با داشتن حق توکیل به غیربه دفعات و معرفی وکیل به هیات مدیره ۱۲ ـ تعیین میران و نرخ فروش محصولات واحدها بر اساس مقررات و شرایط جاری و مصوبات هیات مدیره ۱۳ ـ تحصیل هرگونه اعتبار و هر نوع استقراض کوتاه مدت (حداکثر سه ماه)با موافقت قبلی هیات مدیره از بانک ها و موسسات اعتباری به هر مبلغ و بر اساس گزارش توجیهی و نیازهای شرکت با تصویب هیات مدیره ۱۴ ـ تحصیل هرگونه اعتبار و هر نوع استقراض بلندمدت با موافقت هیات مدیره و انجام تشریفات ان در بانک ها و موسسات اعتباری ۱۵ ـ تنظیم بودجه سالیانه شرکت و متمم های مربوط به ان در جریان سال مالی و تسلیم انها به هبات مدیره برای رسیدگی و تصویب ۱۶ ـ تهیه و تنظیم و ترمیم ایین نامه های لازم برای حسن جریان امور شرکت و تسلیم ان به هیات مدیره برای رسیدگی و تصویب ۱۷ ـ امضای کلیه اسناد بانکی و اوراق بهادار و چک ها و سفته و بروات باتفاق ریاست هیات مدیره و در غیاب انها به امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و امضای مکاتبات اداری به تنهایی ۱۸ ـ پرداخت پاداش هایی که از نظر ایین نامه شرکت مصوبات هیات مدیره و قوانین وزارت کار بلا مانع باشد ۱۹ ـ تهیه و تنظیم گزارش پیشرفت طرح های در دست اجرا ی و خطوط تولید، جهت ارایه به هیات مدیره ۲۰ ـ طبق ماده ۴۴ اساسنامه کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته و غیربا امضای مدیرعامل به اتفاق امضای رییس هیات مدیره و در غیاب انها به امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت همچنین مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد ۲۱ ـ مدیرعامل می تواند به تشخیص و اختیار و مسیولیت خود قسمتی از اختیارات مالی و اداری و اجرای خود را به هریک از اعضای هیات مدیره یا روسای امور و ادارات شرکت واگذار نماید، تفویض اختیارات، کتبی و با تصریح اختیاراتی که مطرح می شود انجام پذیر خواهد بود
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768713
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی پردیس سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ تصویب گردید موسسه حسابرسی فریوران شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627399
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی پردیس سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۳ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx۱,xxx مورخ ۱۸/۵/۹۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۴۸ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید: سال مالی شرکت از روز اول مهر ماه هر سال آغاز می شود و در روز آخر شهریور ماه سال بعد به پایان می رسد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1387866
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پردیس سهامی عام شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب مجمع قرار گرفت.
موسسه حسابرسی فریوران بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳ انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144381
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۳ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۳ ریال سهم xxx۰ ریالی بانام که از طریق سود انباشه تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۳/۵/xxx۲ تکمیا امضاء گردیده است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072805
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی پردیس سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۲ مرتضی عزیزی به ش.م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس صمیمی به ش.م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت بازرگانی پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رحیم اسماعیلی به ش.م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به ش.م xxxxxxxxx۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره و بهمن زمانی قراقوشی به ش.م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به ش.م xxxxxxxxx۵۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید جلال الدین سیدی کنجانی به ش.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان به ش.م xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد بانکی، اوراق بهادار، چکها، سفته و بروات با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء چکها در مجتمع عسلویه با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت یا با امضای مشترک مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره یا رئیس مجتمع بعنوان گروه اول و گروه دوم با امضای اسفندیار صدیق به ش.م xxxxxxxxx۵ نماینده امور مالی معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره در ۲۱ بند بشرح پیوست تصویب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1035264
آگهی اصلاحی شرکت پتروشیمی پردیس سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
پیرو آگهی شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال تعیین شدند. شرکت گروه نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و شرکت بازرگانی پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ عبارات فوق در آگهی مزبور از قلم افتاده_بود که بدینوسیله اصلاح میگردد پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 987320
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527639

آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی پردیس
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10133053
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی پردیس سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10174355
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی شماره xxx۰۵/ ت ۳۲ مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت پتروشیمی پردیس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ اعلام می‌دارد تاریخ مجمع ۴/۱۲/۸۹ صحیح می‌باشد که در آگهی اشتباه تایپ شده و نام بازرس علی البدل محبوب جلیل پور صحیح می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9587218
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی پردیس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۲/۸۹ نوع شرکت از سهامی‌خاص به سهامی‌عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت بشرح ذیل اعلام میگردد: ۱ـ نام و شماره ثبت و شماره شناسه ملی شرکت: شرکت پتروشیمی پردیس بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ۲ـ موضوع فعالیت شرکت: احداث راه‌اندازی و بهره‌برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید بازاریابی فروش فروش صدور محصولات پتروشیمی ذخیره و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده‌های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی بازرگانی فنی و مهندسی که بطور مستقیم و غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور میباشد و رعایت قوانین و مقررات مربوطه. شرکت برای نیل به اهداف خود می‌تواند به دیگر به عملیات زیر مبادرت نماید. ۱ـ تشکیل انواع شرکتها و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکتهای دیگر ۲ـ مبادرت به خرید و فروش و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی ۳ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری ۴ـ خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی ۵ـ خرید و فروش اوراق بهادار ۶ـ انجام عملیات خدماتی مالی و اعتباری و بازرگانی در خصوص موضوع شرکت ۷ـ اخذ نمایندگی ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ۸ـ انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد ۳ـ مرکز اصلی شرکت و نشانی شعب: نشانی قانونی شرکت تهران ـ خ شیخ‌بهائی شمالی ـ ک عرفی‌ شیرازی ـ پ ۷ میباشد و شرکت فاقد شعبه و نمایندگی است ۴ـ مدت شرکت: شرکت به مدت نامحدود تاسیس گردیده است ۵ـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن و امتیازات سهام ممتاز: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم بانام عادی xxx۰ ریالی است شرکت و شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۶ـ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت:

الف: مرتضی عزیزی فرزند ابوالقاسم به ش ش xxx۴ ص از اصفهان به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری غدیر سهامی‌عام بشماره ثبت xxx۸۰ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره

ب: محسن احمدیان فرزند محمد به ش ش xxx۲ ص از تهران به کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی‌خاص بشماره ثبت xxx۵۶ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت عضو و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره

ج: بهمن زمانی‌قراقوشی فرزند قهرمان به ش ش ۳ ص از شهرکرد به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی‌عام بشماره ثبت xxxxxx تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

د: رحیم اسماعیلی‌دانا فرزند محمدآقا به ش ش xxx۸ ص از تهران به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر سهامی‌خاص بشماره ثبت xxx۰۴ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره

هـ: سید جلال‌الدین سیدی‌کنجانی فرزند سید ابراهیم به ش ش xxx۳ ص از تهران به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه الوند غدیر سهامی‌خاص بشماره ثبت xxxxxx تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره ۷ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می‌توانند شخصا یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخصی حقوقی صرف‌نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند هر سهامدار برای یک سهم فقط یک رای خواهد داشت در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: الف: اعلامیه خرید سهام ب: گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام ج: اصل ورقه سهام د: تائیدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۸ـ مقررات اساسنامه راجع‌به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: مجامع عمومی عادی نسبت به تصویب میزان سود تقسیمی اخذ تصمیم نموده و طبق مقررات قانون تجارت به حساب سهامداران شرکت منظور و پرداخت میگردد و وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام میشود و به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود ۹ـ مبلغ دیون شرکت و دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: الف: دیون شرکت مبلغ xxx/xxx/۷ میلیون ریال است ب: شرکت دیون اشخاص ثالثی را تضمین نموده است ۱۰ـ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات است. اساسنامه جدید شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ و xxx۸ شرکت و صورت مقوم دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول شرکت در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9826038
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت بازرس اصلی و محبوب جلیلی‌پور به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11231810
آگهی افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی پردیس سهامی ‌خاص ثبت ‌شده‌ به‌ شماره ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۴/۱۲/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۴/۱۲/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته‌است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ تکمیل امضاء گردیده‌است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9790512
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی پردیس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۱۳۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی مرتضی عزیزی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بازرگانی پتروشیمی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی محسن احمدیان به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی رحیم اسماعیلی‌دانا به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی بهمن زمانی‌قراقوشی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه الوند غدیر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی سید جلال‌الدین‌ سیدی‌کنجانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ مرتضی عزیزی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محسن احمدیان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و بهمن زمانی‌قراقوشی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. ضمنا اختیارات مدیرعامل براساس مفاد ۴۸ و ۵۴ اساسنامه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9531311
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی پردیس سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام بسمت بازرس اصلی و محبوب جلیل‌پور بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات