حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

شرکت حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102718265 ()
17
افراد
22
آگهی‌ها
230766
شماره ثبت
1383/7/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14560176
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۴۲/ ص/ ۹۷ مورخ ۸/۱۲/xxx۷ سازمان بنادر و دریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : محمدرضا محمدی بنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین xxxxxxxxx۶۶ به عنوان رئیس هیأت مدیره . بهزاد روشنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی xxxxxxxxx۷۷ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره قاسم غیور زحمت کش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت کشتیرانی دریای خزر xxxxxxxxx۵۳ به عنوان مدیرعامل وعضو هیأت مدیره عبدالرضا نادری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه ترابر ایرانیان xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیأت مدیره . . مهرداد ساعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران xxxxxxxxx۶۲ به عنوان عضو هیأت مدیره . صاحبان امضاء مجاز : کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضای هیأت مدیره ، همراه با مهر شرکت ؛ در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت ، معتبر است . سایر مراسلات و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود . حدود اختیارات مدیرعامل : در اجرای ماده ۴۲ اساسنامه ، حدود اختیارات و وظایف مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید : ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۲ استخدام وتعیین میزان حقوق و دستمزد با رعایت دستور العمل‌ها و مفاد آئین نامه‌های مرتبط شرکت . ۳ افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر ۴ دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت . ۵ صدور ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . ۶ انعقاد هر نوع قرارداد با رعایت آئین نامه معاملات ، تغییر ، تبدیل یا فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات . ۷ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره . ۸ به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها . ۹ تحصیل تسهیلات از بانکها ، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه‌ی شرکت . ۱۰ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاهها ، دادسرا‌ها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی ، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراداد‌های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکومﱞ به ، وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوی ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود ثالث و دفاع از ورود شخص ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14475553
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۹۵/۹۷ مورخ ۱۵/۰۷/xxx۷ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - تراز نامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت . - اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب شدند : شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران ( عضو حقوقی ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ - شرکت توسعه ترابر ایرانیان ( عضوحقوقی ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ - شرکت کشتیرانی دریای خزر ( عضوحقوقی ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ - شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ( عضوحقوقی ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ - شرکت کشتیرانی والفجر ( عضو حقوقی ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ - موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شماره ثبت xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618425
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۶ ومجوز شماره xxx۴۸ / ص / ۹۶ مورخ ۲۱/۵/xxx۶ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شماره ثبت xxxxxxxxx۸۰ عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید، - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573978
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱/ ص / ۹۶ مورخه ۲۱/۱/۹۶ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در بندرعباس به «اسکله شهید رجایی، محوطه لجستیک کشتیرانی جنوب - خط ایران، دفتر شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی ج. ا. ا» تاسیس و امید طافی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیر شعبه انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12480216
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل تركيبي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۰۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxx۲/ص /۹۴ مورخه ۳۰/۳/۹۴ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت سود و زیان و ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12083668
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۳ مجوز شماره xxx۱۹/ص مورخ ۲۸/۱۱/۹۳ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره به قرارذیل تعیین گردید: حمزه کشاورز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران به سمت رئیس هیات مدیره سید محمود کمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل ونقل تامین به سمت نایب رئیس هیات مدیره. ابوالقاسم پورتیموری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. عبدالرضا نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ایرانیان به سمت عضو هیات مدیره غلامرضا اشتری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر به سمت عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و سایر اسناد مالی، قراردادها و نظایر آن با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مراسلات و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12051733
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۰۷۶۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۳ ومجوز شماره xxx۲۴/ص مورخ ۱۷/۸/۹۳ سازمان بنادر ودریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: شرکت کشتیرانی جنوب ـ خط ایران به شماره شناسایی ملی xxxxxxxxx۶۲ شرکت توسعه ترابر ایرانیان به شماره شناسایی ملی xxxxxxxxx۸۳ شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین به شماره شناسایی ملی xxxxxxxxx۴۴ شرکت کشتیرانی دریای خزر به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ شرکت کشتیرانی والفجر به شماره شناسایی ملی xxxxxxxxx۰۹ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر ش.م xxxxxxxxx۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح ش.م xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منهی به سال ۹۲ به تصویب رسید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1747769
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی‌عام به‌شماره ثبت ۲۳۰۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۳ومجوزشماره xxx۲۲/ص موخ ۱۷/۸/۹۳ سازمان بنادرودریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیأت مدیره به قرارذیل تعیین گردید: حمزه کشاورز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره سید محمود کمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ابوالقاسم پورتیموری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل رضا خوش خرام بناب به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره غلامرضا اشتری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مراسلات و مکاتبات اداری و قراردادها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1598133
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۰۷۶۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۲ و مجوز شماره xxx۸۲ /ص مورخ ۲۵/۵/xxx۳ سازمان بنادر و دریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی مشتمل بر ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد فلاح کد ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181278
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۳۰۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم بر xxx/xxx/xxx سهم یک هزار ریالی که تماما پرداخت شده می باشد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی های ثابت افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ تکمیل امضا گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1095937
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن جلیل زاده به ک.مxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب ـ خط ایران به ش.مxxxxxxxxx۶۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محمود کمالی به ک.مxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین به ش.مxxxxxxxxx۴۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خشایار تیموری پور به ک.مxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت کشتیرانی دریای خزر به ش.مxxxxxxxxx۵۳ و رضا خوش خرام بناب به ک.مxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ایرانیان به ش.مxxxxxxxxx۸۳ و غلامرضا اشتری به ک.مxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر به ش.مxxxxxxxxx۰۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر اسناد مالی به امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و قراردادها به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975097
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت۲۳۰۷۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آراد به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشتیرانی جنوب ـ خط ایران (عضو حقوقی) به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۲ و شرکت توسعه ترابر ایرانیان (عضو حقوقی) به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ و شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین (عضو حقوقی) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ و شرکت کشتیرانی دریای خزر (عضو حقوقی) به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ و شرکت کشتیرانی والفجر (عضو حقوقی) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 968317
آگهی تغییر محل شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی سهامی عام به شماره ثبت۲۳۰۷۶۶ شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۴/۹۱ محل شرکت به تهران خ کریمخان زند خ ایرانشهر پلاکxxx کدپستیxxxxxxxxx۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938059
آگهی افزایش سرمایه شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام بشماره ثبت ۲۳۰۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزوده بموجب گواهی شماره xxx۱/xxx مورخ ۱۶/۶/۹۰ بانک رفاه کارگران شعبه کریم خان پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10455665
آگهی افزایش سرمایه شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام بشماره ثبت ۲۳۰۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزوده بموجب گواهی شماره xxx۱/xxx مورخ ۱۶/۶/۹۰ بانک رفاه کارگران شعبه کریم خان پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9596984
آگهی تصمیمات شرکت حمل‌ونقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی ‌عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۳۰۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به و شناسه ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود بختیاری‌ساوجبلاغی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10888955
آگهی افزایش سرمایه شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام بشماره ثبت ۲۳۰۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱/۱۲/۸۹ مواد ۷ ـ ۲۷ ـ ۵۴ ـ ۵۵ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳/۱۲/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزایش یافته بموجب گواهی شماره xxx۵۰/xxx۶ مورخ ۲۳/۱/۹۰ بانک کارآفرین شعبه ظفر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11689344
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۳۰۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ با نمایندگی حسن جلیل‌زاده به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت توسعه ترابر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی سید مصطفی خردمند به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ و کشتیرانی دریای خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی خشایار تیموری‌پور به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ و سرمایه‌گذاری حمل و نقل تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ با نمایندگی حمیدرضا مظاهری به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ و کشتیرانی والفجر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی غلامرضا اشتری به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۹/۸۹ سید مصطفی خردمند به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن جلیل‌زاده به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خشایار تیموری‌پور به سمت مدیرعامل و حمیدرضا مظاهری و غلامرضا اشتری هر دو به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و امضای قراردادها با رعایت آئین‌نامه معاملات و سایر مکاتبات و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل طبق ماده ۴۲ اساسنامه بشرح صورتجلسه می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11246296
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام ثبت‌شده‌بشماره ۲۳۰۷۶۶و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۷/۸۹ و اعلام تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۷/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود بختیاری سوجبلاغی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10830403
آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۳۰۷۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۴/۵/۸۹ خشایار تیموری‌پور به جای فریدون شفیعی‌کرجی جهت بقیه مدت تصدی به عنوان نماینده شرکت کشتیرانی دریای خزر به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردید و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و سایر مراسلات و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9736410
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۰۷۶۶و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۸/۴/۸۹ نوع شرکت از سهامی خاص سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به عام به شرح ذیل می‌باشد:

نام شرکت شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx موصضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: ۱ـ حمل و نقل و جابجایی بار و انواع کالا و مسافر با استفاده از شقوق مختلف حمل و نقل ۲ـ تأمین و تدارک تجهیز و توسعه تاسیسات و تجهیزات ریلی. ۳ـ انجام کلیه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات بازرسی فنی و تدارک کلیه قطعات‌آلات ناقله ریلی ازجمله انواع واگنهای باری مسافری و لوکوموتیو ۴ـ تخلیه بارگیری بارشماری تحویل و تحول کالا و کانتینر حسب مورد. ۵ـ خرید فروش اجاره و استیجاره هرگونه مال اعم‌از منقول و غیرمنقول درجهت اهداف شرکت. ۶ـ انبارداری ایجاد انبار سایت سردخانه و جایگاه ویژه کالاهای خاص. ۷ـ فعالیت فورواردی و انجام تشریفات ترانزیت کالا و تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و حق‌العملکاری. ۸ـ قبول و اعطای نمایندگی به کلیه شرکتها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح داخلی و خارجی و همچنین از آنها. ۹ـ خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز مربوط به فعالی شرکت و همچنین انجام هرگونه عمالیات معاملاتی که جهت حصول به مقاصد شرکت ضروری یا مفید باشد. ۱۰ـ انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت بطور مستقیم و همچنین مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ضرورت داشته باشد. مرکز اصلی شرکت تهران خیابان کریمخان زند خیابان سنایی نبش کوچه ششم پلاک ۲۵ و شعبه ندارد. مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم بانام عادی xxx۰ ریالی است که تماماً پرداخت شده می‌باشد. شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت‌مدیره شرکت سید محمود کمالی فرزند سید مجید به شماره‌شناسنامه xxx کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره به نمایندگی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران حسن جلیل‌زاده فرزند احمد به شماره‌شناسنامه xxx۴ کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره به نمایندگی از طرف شرکت کشتیرانی جنوب ـ خط ایران فریدون شفیعی‌کرجی فرزند محمدحسین به شماره‌شناسنامه xxx۷ کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از طرف شرکت کشتیرانی دریآی خزر غلامرضا اشتری فرزند محمدعلی به شماره‌شناسنامه xxx۶ کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر سید حسین اطیابی فرزند علی به شماره‌شناسنامه xxx۰ کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت‌مدیره شریط حضور و حق رأی صاحبان سهام در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصاً یا قائم مقام قانونی و وکیل آنان صرفنظر از تعداد سهام خود می‌توانند حاضر شده و برای هریک فقط یک حق رأی وجود خواهد داشت. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته تقسیم سود بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی مجاز است و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. مبلغ دیون و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است مطابق صورتهای مالی منتهی به سال ۸۷ که به تصویب مجمع عمومی سالیانه شرکت رسیده است دیون شرکت معادل xxx، xxx، xxx، ۵۰ ریال بوده و فاقد هرگونه تعهد مربوط به بدهی اشخاص ثالث است. روزنامه کثیرالانتشار شرکت روزنامه اطلاعات می‌باشد. اساسنامه شرکت و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول و آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه‌مندان آماده می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10028990
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۲۳۰۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۸۲۶۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۸۸ غلامرضا اشتری به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر به جای ابراهیم یاسری بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته و سایر اوراق تجارتی شرکت با امضای یکنفر از گروه الف فریدون شفیعی کرجی و غلامرضا اشتری و حسن جلیل زاده به همراه امضای یکنفر از گروه ب سید محمود کمالی و سید حسین اطیابی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات