توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا

شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102713090
13
افراد
22
آگهی‌ها
230238
شماره ثبت
1383/6/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14834460
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد سلیمی ش م xxxxxxxxx۷ بعنوان بعنوان عضو غیرموظف هیات مدیره تعیین و آقای امید احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل جدید شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14718233
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتحساب عملکرد سود و زیان مربوط به دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب گردید . مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14217065
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید قمی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف مؤسسه فرهنگی و تحقیقاتی مفید قم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای امید احمدی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت امساک کهریزک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای جواد سلیمی کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای محمد جعفر برادران کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای امیر حسین بروجردیان کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف مؤسسه آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ۲ نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد . کدپستی شرکت xxxxxxxxx۹ می باشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14194846
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید ـ مؤسسه تحقیقاتی و فرهنگی مفید قم xxxxxxxxx۴۸ ـ آقای جواد سلیمی xxxxxxxxx۷ ـ مؤسسه آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک xxxxxxxxx۵۰ ـ شرکت امساک کهریزک xxxxxxxxx۶۱ ـ آقای محمد جعفر برادران xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و مؤسسه بهارستان آسایش xxxxxxxxx۴۸ و آقای ادموند میرزاخانیان xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572416
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. - مؤسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13088214
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد آسیم کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیأت مدیره آقای مجید قمی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره آقای جواد سلیمی کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ۲ نفر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12945143
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مؤسسه فرهنگی و تحقیقاتی مفید قم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ و آقای جواد سلیمی باکدملی xxxxxxxxx۷ و مؤسسه بهارستان آسایش با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ و آقای ادموند میرزاخانیان باکدملی xxxxxxxxx۷ وشرکت امساک کهریزک باشناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای محمد جعفر برادران باکدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد صادقیان با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12322146
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی ارین توسکا سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۳۰۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتحساب عملکرد سود و زیان شرکت مربوط به دوره مالی منتهی به سال مالی ۹۳ مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12312542
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۳۰۲۳۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان محمد صادقیان باکدملی xxxxxxxxx۶و منوچهراستیفاء با کدملی xxxxxxxxx۹ ازاعضای علی البدل هیئت مدیره جایگزین آقایان فرهاد فرح بخش لشکریانی با کدملیxxxxxxxxx۳ و بیژن شیخ الاسلامی باکدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار و اسناد بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره (آقایان جواد آسیم، جواد سلیمی و مجید قمی) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه مکاتبات و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9386351
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی ارین توسکا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۰۲۳۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران اتوبان صدر خیابان فتح خیابان رزمجوبین بن بست نصر پلاک ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535261
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهبود ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه ژرف بین نیکو روش شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای جواد آسیم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ آقای جواد سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای بیژن شیخ الاسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ آقای مجید قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای فرهاد فرحبخش لشکریانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای اصلی و آقای منوچهر استیفا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمد صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510590
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی ار‌ین توسکا شرکت سهامی‌عام شماره ثبت ۲۳۰۲۳۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰
پیرو آگهی صادره شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۹/۰۹/xxx۲ و xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۰۳/۱۰/xxx۲ عنوان شرکت سهامی عام و تاریخ صورتجلسه ۲۲/۰۴/xxx۲ صحیح می باشد که مراتب بدین وسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454574
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا سهامی عام شماره ثبت ۲۳۰۲۳۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی بهبود ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه ژرف بین نیکو روش xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015656
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آرین توسکا سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: جواد آسیم به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و بیژن شیخ اسلامی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به ک م xxxxxxxxx۲ و جواد سلیمی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد صادقیان به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره (علی البدل) و منوچهر استیفاء به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره (علی البدل) تا تاریخ ۲۶/۴/۹۴ تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد بانکی با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره طبق صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 970556
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۰۲۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه تدوین و همکاران با ش مxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری با ک مxxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: جواد آسیم با ک مxxxxxxxxx۲ ـ بیژن شیخ الاسلامی با ک مxxxxxxxxx۲ ـ جواد سلیمی به کدملیxxxxxxxxx۷ ـ فرهاد فرح بخش با ک مxxxxxxxxx۳ ـ مجید قمی با ک مxxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و محمد صادقیان با ک م xxxxxxxxx۶ و منوچهر استیفاء با ک م xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 560248
آگهی اصلاحی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی آرین توسکا سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۲۳۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰
پیرو آگهی شماره xxx۲۶/الف۳۲ مورخ ۱۵/۵/۹۰ نوع شرکت سهامی عام میباشد که مراتب اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11236069
آگهی اصلاحی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی آرین توسکا سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۲۳۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰
پیرو آگهی شماره xxx۲۶/الف۳۲ مورخ ۱۵/۵/۹۰ نوع شرکت سهامی عام میباشد که مراتب اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10563702
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرمین توسکا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۳۰۲۳۸ وشناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه تدوین و همکاران به شناسه ‌ملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و احمد ثابت‌مظفری به ش‌ ملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ‌اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10697682
آگهی اصلاحی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی آرین توسکا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۰۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰
پیرو آگهی شماره xxx۵۲/ت۳۲ مورخ ۹/۵/xxx۰ نام صحیح شرکت شرکت توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی آرین توسکا سهامی‌خاص میباشد که مراتب اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9918318
آگهی کاهش سرمایه شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۲۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۳/۴/۸۹ و در اجرای ماده ۳۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۱ ریال کاهش یافت در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۱ ریال منقسم به xxx/xxx/۶۰ سهم xxx ریالی میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10312590
آگهی اصلاحی شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰
پیرو آگهی تأسیس شماره xxx۷۸/۳۲ مورخ ۲۲/۶/۸۳ میزان مبلغ پرداختی ۳۵ ٪ اولیه ۲۱. xxx. xxx. xxx ریال صحیح می‌باشد که اشتباها ۲۱. xxx. xxx. xxx ریال درج گردیده و بدینوسیله اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11095251
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی آرین توسکا سهامی عام ثبت‌شده‌بشماره۲۳۰۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۰۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/xxx۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/xxx۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بسمت بازرس اصلی و احمد ثابت مظفری بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: جواد آسیم ـ جواد سلیمی ـ بیژن شیخ‌الاسلامی ـ محمد صادقیان ـ نهاله نراقی بعنوان اعضای اصلی و مجید قمی ـ منوچهر استیفاء بعنوان اعضای علی‌البدل ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۸۹ جواد آسیم به سمت رئیس هیئت‌مدیره و بیژن شیخ‌الاسلامی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و جواد سلیمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای ۱ـ۴ـ۶ـ۷ـ۸ـ۱۱ـ۱۳ـ۱۹ـ۲۰ ذیل ماده ۵۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات