فن آوا همراه

شرکت فن آوا همراه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102702100 ()
18
افراد
16
آگهی‌ها
229087
شماره ثبت
1383/6/5
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13613911
آگهی تغییرات شرکت فن آوا همراه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۹۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیارممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12928822
آگهی تغییرات شرکت فن آوا همراه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۹۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۱۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین صمصامی فرد به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای شهاب نفیسی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت ارتباطات فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای ابوذر مشایخی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت طرف داده سامانه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸، بسمت عضو هیئت مدیره، آقای حسام حبیب اله به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مشاوره فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن زاهدی ادیب به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت شبکه گستر فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه و مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضائ مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807244
آگهی تغییرات شرکت فن آوا همراه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۹۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آزمودگان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و شرکت ارتباطات فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شرکت داده سامانه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و شرکت مشاوره فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و شرکت شبکه گستر فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12538619
آگهی تغییرات شرکت فن آوا همراه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۲۹۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:مؤسسه حسابرسی از مودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9420784
آگهی تغییرات شرکت فن آوا همراه سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۹۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۱۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد بابائی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت گروه فن آوا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابوذر مشایخی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت ارتباطات فن آوا(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای صابر سلطانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف داده پردازی فن آوا(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱، به سمت عضو هیئت مدیره آقای بابک بردبار مدبر به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت فن آوا کارت(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد شریفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف داده سامانه فن آوا(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸، به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و اختیارات مدیر عامل طبق اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره می باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629694
آگهی تغییرات شرکت فن اوا همراه سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۹۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۱۰۰
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد آل علی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت ارتباطات فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت داده پردازی فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ شرکت فن آوا کارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت داده سامانه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629706
آگهی تغییرات شرکت فن اوا همراه سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۹۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۱۰۰
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حیدر مغنی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای امیرحسین عزیزیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت ارتباطات فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سید میثم بهشتیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف داده پردازی فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای حسین محمود زاده به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت فن آوا کارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین صمصامی فرد به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف داده سامانه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸، بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضائ مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب ایشان با امضاء یکی ازاعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036217
آگهی تصمیمات شرکت فن آوا همراه سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۹۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال مالی ۳۰/۹/xxx۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 714111
آگهی تصمیمات شرکت فن آوا همراه سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۹۰۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۱۰۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ حسین دامغانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و امیرحسین عزیزیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت ارتباطات فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید میثم بهشتیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت داده پردازی فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و مهرداد ذوالفقاریان به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت فن آوا کارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مهدی عرفانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت داده سامانه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل منفردا و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 714161
آگهی تصمیمات شرکت فن آوا همراه سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۹۰۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و عباس هشی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ـ شرکت ارتباطات فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ـ شرکت داده پردازی فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ـ شرکت داده سامانه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ـ شرکت فن آوا کارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10341988
آگهی تصمیمات شرکت فن آوا همراه سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۹۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و عباس هشی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت ارتباطات فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت داده پردازی فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ شرکت داده سامانه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت فن آوا کارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10449871
آگهی تصمیمات شرکت فن آوا همراه سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۹۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۱۰۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ حسین دامغانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت گروه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و امیرحسین عزیزیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت ارتباطات فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید میثم بهشتیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت داده پردازی فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و مهرداد ذوالفقاریان به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت فن آوا کارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مهدی عرفانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت داده سامانه فن آوا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل منفردا و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10405945
آگهی تصمیمات شرکت فن آوا همرا سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۲۹۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و عباس هشی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10965482
آگهی تصمیمات شرکت فن آوا همراه سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۹۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۱۰۰
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۳/۹۰ حسین دامغانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه فن‌آوا بسمت رئیس هیئت‌مدیره، امیرحسین عزیزیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ به جای محمد اکبری به نمایندگی از شرکت ارتباطات فن‌آوا بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، سید میثم بهشتیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ به جای سروش سلیمی به نمایندگی از شرکت داده‌پردازی فن‌آوا و غلامرضا رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به جای حسین علیمحمدی به نمایندگی از شرکت داده سامانه فن‌آوا و مهرداد ذوالفقاریان به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت فن‌آوا کارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت اعضاء هیئت‌مدیره و مهرداد ذوالفقاریان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتب و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب ایشان با امضا یکی از اعضا هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11653503
آگهی تصمیمات شرکت فن آوا همراه (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۲۹۰۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۰۲۱۰۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۰/۳/۸۹ حسین دامغانی به نمایندگی از طرف شرکت گروه فن‌آوا به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد اکبری به نمایندگی ازطرف شرکت ارتباطات فن‌آوا به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سروش سلیمی به نمایندگی از طرف شرکت داده‌پردازی فن‌آوا به سمت مدیرعامل و حسین علیمحمدی به نمایندگی از طرف شرکت داده سامانه فن‌آوا به سمت عضو هیئت‌مدیره و مهرداد ذوالفقاریان به نمایندگی از طرف شرکت فن‌آوا کارت به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و درغیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11577332
آگهی تصمیمات شرکت فن آوا همراه (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۲۹۰۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۰۲۱۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه درتاریخ۱/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی هشیار بهمند بسمت بازرس اصلی و عباس هشی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه فن‌آوا، شرکت ارتباطات فن‌‌آوا، شرکت داده‌سامانه فن‌آوا، شرکت داده‌پردازی فن‌آوا. شرکت فن‌آوا کارت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات