سرمایه گذاری پویا همگام

شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10102699874
20
افراد
22
آگهی‌ها
228859
شماره ثبت
1383/6/2
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر سرمایه گذاری پویا همگام

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در سرمایه گذاری پویا همگام دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه گذاری پویا همگام

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سرمایه گذاری پویا همگام در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14853031
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام شرکت سهامی عام به شماره ثبت 228859 و شناسه ملی 10102699874
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/06/1398 و به موجب مجوز شماره 54251,122 مورخ 30/06/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند: آقای کامبیزبالنده با کدملی 0071796401 به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی 10100231402 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم اعتمادی با کدملی 0051855690 به نمایندگی از شرکت مدیریت حفاری آریادانا (سهامی عام) به شناسه ملی10102801070به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی احمدی با کدملی 0322826772 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین (سهامی عام) به شناسه ملی10102803205 به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی معماری با کدملی 1817402552 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی 10103138768 به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهد اور از قبیل چک, سفته, بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. هیئت مدیره اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ی ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پ980723754635524 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14573580
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14231909
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۷/ xxx مورخ ۱۱/ ۵/ xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهدار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد به شرح ذیل به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند: آقای بهزاد قنبری با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای یوسف جوانگروه کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سروش بهمن(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای ولی حاتم وند با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانانوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره خانم فاطمه هویشی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت حفاری آریا دانا(سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی معماری با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیامهستان(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهد آور از قبیل چک, سفته, بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. هیئت مدیره اختیارات مشروحه ذیل را به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. اقامه ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام،از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13996318
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود (زیان) وصورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۹/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی وبهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان آذرماه xxx۷ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردید: ۱ شرکت گروه بهمن باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ (سهامی عام) ۲ شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ (سهامی عام) ۳ شرکت سرمایه گذاری مانا نوین باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ (سهامی عام) ۴ شرکت مدیریت حفاری آریادانا با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ (سهامی عام) ۵ شرکت بازرگانی سروش بهمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ (سهامی خاص) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13949245
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/xxx۶ و نامه شماره xxx۷۱ , xxx مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد قنبری با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای یوسف جوانگروه با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای مجید صادقی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانانوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه هویشی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت حفاری آریا دانا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای علی معماری با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیامهستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک , سفته , بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. به استناد مواد xxx و xxx لایحه اصلاح قانون تجارت هیئت مدیره با استفاده از اختیارات حاصله از ماده ۴۱ اساسنامه و به منظور تسریع در امور جاری شرکت اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده_باشد. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه‌ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آن به مراجع مربوطه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13832923
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxx۸۸ , xxx مورخه ۲۳/۱۰/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل یر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13639613
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۱۲/xxx۵ و نامه شماره xxx۶۸ , xxx مورخ ۱۱/۰۶/xxx۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود (زیان) برای سال مالی منتهی ۳۰/۰۹/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی وبهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتحاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13639623
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/xxx۶ و نامه شماره xxx۶۹ , xxx مورخ ۱۱/۰۶/xxx۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی کامل نیا با کدملی xxxxxxxxx۸ به جای آقای مسیح زرگرخرازی اصفهانی باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیات مدیره آقای علی معماری با کدملی xxxxxxxxx۲ به جای آقای سیدناصرفاطمی باکدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره خانم فاطمه هویشی با کدملی xxxxxxxxx۵ به جای آقای محمدعلی اخوان باکدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت مدیریت حفاری آریادانا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضوهیات مدیره آقای احمدرضاسپه وند با کدملی xxxxxxxxx۱ به جای خانم مرجان میمندی باکدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانانوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضوهیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق واسناد تعهدآورازجمله چک، سفته، برات وغیره باامضامدیرعامل ویکی ازاعضاءهیات مدیره همراه بامهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل باامضاءرئیس ویکی ازاعضای هیات مدیره همراه بامهرشرکت واوراق عادی ومراسلات باامضاءمدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اقامتگاه قانونی شرکت از تهران بلوار نلسون ماندلا (افریقاسابق) بلوارصباپلاک ۳۷ به آدرس تهران شهرتهران ایران خودرو خیابان خاکی بزرگراه امیرسرلشگرشهیدحسین لشگری پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییریافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13047275
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید ناصر فاطمی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مسیح زرگر خرازی اصفهانی باکد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای محمدعلی اخوان باکد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت حفاری آریادانا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیات مدیره خانم مرجان میمندی باکد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای شهرام ملکی ابرغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهداور از جمله چک، سفته، برات و غیره با دو امضاء رئیس، یا یکی از اعضاء هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره اختیارات خود را طبق بندهای ۱ ۳ ۴ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۴ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ و ۲۲ به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13047258
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۴/xxx۵ ومجوز شماره xxx۲۲/xxx مورخ ۱۶/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت مدیریت حفاری آریادانا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت سرمایه گذاری مانا نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12775151
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12556673
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري پويا همگام شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید موحدی باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، غیرموظف ـ آقای محمدعلی اخوان باکد ملیxxxxxxxxx۳به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر آرین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، غیرموظف ـ آقای مسیح زرگر خرازی اصفهانی باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره، غیرموظف ـ آقای حمیدرضا عطار با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره، غیرموظف ـ آقای علیرضا قاضی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، موظف برای مدت دو سال منصوب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با دو امضاء رئیس، یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. هیئت مدیره اختیارات خود را طبق بندهای ۱۳ ـ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۴ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱و۲۲ به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12572385
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت‌۲۲۸۸۵۹ وشناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید موحدی باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، غیرموظف ـ آقای محمدعلی اخوان باکد ملیxxxxxxxxx۳به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر آرین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، غیرموظف ـ آقای مسیح زرگر خرازی اصفهانی باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره، غیرموظف ـ آقای حمیدرضا عطار با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره، غیرموظف ـ آقای علیرضا قاضی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، موظف برای مدت دو سال منصوب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با دو امضاء رئیس، یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. هیئت مدیره اختیارات خود را طبق بندهای ۱۳ ـ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۴ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱و۲۲ به مدیرعامل تفویض نمود.

پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12426256
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري پويا همگام شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۰/۱۲/xxx۳ به استناد مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۹/۳/xxx۴ سازمان بورس اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکرتکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12410664
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري پويا همگام شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت سرمایه گذاری صدر آرین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت بازرگانی سروش بهمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ شرکت سرمایه گذاری مانانوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۳به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12031722
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۲/xxx۲ و نامه شماره xxxxxx مورخه ۱۷/۱۰/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244413
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سعید موحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدعلی اخوان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حمیدرضا عطار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مهدی آقاصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی رضا قاضی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244467
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۵/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲، شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰، شرکت مزدا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و شرکت سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220878
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آسیا ۲۰۰۰ شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۷۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۰۲۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضائ هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شرکت کیا مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴
شرکت پویا همگام (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸
شرکت سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸
ـ و صورت های مالی و حساب سود و زیان ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
ـ موسسه حسابرسی شاهدان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای منصور شمس احمدی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10389519
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۲/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11909391
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۲۸۸۵۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱۲/۸۷ شرکت مزبورکه درتاریخ۲۸/۹/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا لادریان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11210044
آگهی اصلاحی در شرکت پویا همگام سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
پیرو آگهی شماره xxx۲۶/ت/۳۲ مورخ ۱۰/۹/۸۸ اعلام می‌دارد نوع شرکت به شرح بالا صحیح است که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات