سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102699549 ()
18
افراد
39
آگهی‌ها
228825
شماره ثبت
1383/6/5
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14780058
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ و به موجب مجوز شمارهxxx۹۸,xxx مورخ ۰۸/۰۲/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14603910
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۲۲ , xxx مورخ ۳/۲/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر ( با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریاروش ( باشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ) بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه‌های کثیر الانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14531508
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/xxx۷ و تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/xxx۷ و بموجب مجوز شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۱۵/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx۰ میلیارد ریال منقسم به تعداد پنج میلیارد سهم عادی یک هزار ریالی بانام از محل مطالبات حال شده سهامداران سود انباشته و واریز نقدی افزایش یافت و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۱۲/۱۲/xxx۷ بانک ملی شعبه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پرداخت گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14445601
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxx۳۸ , xxx مورخه ۰۴/۱۰/xxx۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدعلی میلانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد آرام بن یار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی ، وظیفه ، ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره سیدیحیی بلوری ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مهدی معدن چی زاج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران سپهر هشتم با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره حسن محمد تبار کاسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت شرکت ستاره عمران زمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اسناد تعهدآور شرکت و همچنین تمام چک‌ها و سفته‌ها و بروات و دیگر اوراق تجاری شرکت ، با امضاء مدیرعامل باتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت . اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : نماینده شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث ، ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی و تعاونی نصب وعزل کارکنان ، تعیین شغل و حقوق و مزایا و ترفیع و تنبیه و سایر امور استخدامی آنان طبق آئین نامه‌های شرکت دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون و متفرعات آن تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری طبق آئین نامه‌های شرکت هرگونه قرارداد ، تغییر و تبدیل و فسخ و اقاله آن طبق آئین نامه‌های شرکت هرگونه قرارداد اجاره و فسخ آن و تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تخلیه عین مستأجره طبق آئین نامه‌های شرکت خریدوفروش سهام و هرگونه اوراق بهادار دیگر ، وصول سود سرمایه گذاری‌ها ، عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های مورد سرمایه گذاری طبق آئین نامه‌های شرکت عاملیت اداره سهام و اوراق بهادار از طرف اشخاص ثالث طبق ضوابط و مقررات اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به فی وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم امور مشابه دیگرو به طور کلی هر گونه موارد حقوقی که جهت استیفای حقوق شرکت و سهامداران آن مورد نیاز باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14260073
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۰۶/xxx۷ و مجوز شماره xxx۴۰,xxx مورخه ۱۹/۶/xxx۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ـ شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ـ شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران سپهر هشتم با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ـ شرکت ستاره عمران زمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14260081
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۱/۰۶/xxx۷ ومجوز شماره xxx۴۶,xxx مورخه ۳/۷/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۴۲ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: پاداش اعضاء هیئت مدیره: هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت اصلاحیه ی قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود، تجاوز کند. اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14130145
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۵۴,xxx مورخه ۷/۴/۹۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۰، طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14022593
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/xxx۶ و نامه شماره xxx۲۷ , xxx مورخ ۱۹/۰۱/xxx۷ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود (زیان) سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریاروش (باشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸) بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی نتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیر الانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13789577
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ ومجوز شماره xxx۶۵/xxx مورخ ۲۳/۸/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای محمد آرام بن یار به کد ملی ۵ xxxxxx xxx به نمایندگی شرکت صندوق بازنشستگی، وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌ها به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره. ه برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13443237
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ و با توجه به مجوز شماره xxx۱۲/xxx مورخ ۲۶/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات مدیرعامل بشرح زیر به ایشان تفویض گردید: - نماینده شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث، ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی و تعاونی. - نصب وعزل کارکنان، تعیین شغل و حقوق و مزایا و ترفیع و تنبیه و سایر امور استخدامی آنان طبق آئین نامه‌های شرکت. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون و متفرعات آن. - تعهد، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری طبق آئین نامه‌های شرکت. - هرگونه قرارداد، تغییر و تبدیل و فسخ و اقاله آن طبق آئین نامه‌های شرکت. - هرگونه قرارداد اجاره و فسخ آن و تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تخلیه عین مستأجره طبق آئین نامه‌های شرکت. - خریدوفروش سهام و هرگونه اوراق بهادار دیگر، وصول سود سرمایه گذاری‌ها، عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های مورد سرمایه گذاری طبق آئین نامه‌های شرکت. - عاملیت اداره سهام و اوراق بهادار از طرف اشخاص ثالث طبق ضوابط و مقررات. - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هرگونه دعوا از طرف و به نام شرکت در هر یک از دادگاه‌ها جهت استیفای حقوق شرکت و دفاع از شرکت در مقابل هرگونه دعوا با حق مراجعه به هر یک از مقامات انتظامی و حقوقی و حضور در جلسات دادگاه‌ها و اعلام نظر، درخواست پژوهش، فرجام، مصالحه سازش و غیره و حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور با حق صلح و نیز تعیین کارشناس و انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و به طورکلی هرگونه موارد حقوقی که جهت استیفای حقوق شرکت و سهامداران آن موردنیاز باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13443232
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲۴/xxx مورخ ۲۰/۱/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و صورت حساب سود (زیان) برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ به تصویب رسید.. موسسه حسابرسی دایارهیافت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریاروش باشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های رسمی شرکت به مدت یکسال تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13315969
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۲/ xxx مورخ ۲۶/ ۱۰/ xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی میلانی حسینی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین ش م xxxxxxxxx۰۲ آقای محمدرضا ساروخانی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها ش م xxxxxxxxx۷۰ آقای سید یحیی بلوری ابراهیمی شماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا ش م xxxxxxxxx۵۶ آقای مهدی معدنچی زاج شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران سپهر هشتم ش م xxxxxxxxx۷۱ آقای مهدی قلی پور خانقاه شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ستاره عمران زمین ش م xxxxxxxxx۳۰ به سمت اعضا هیأت مدیره انتخاب گردیدند. آقای سید علی میلانی حسینی به سمت رئیس هیأت مدیره آقای مهدی قلی پور خانقاه به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای مهدی قلی پور خانقاه به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت و همچنین تمام چکها و سفته‌ها و بروات و دیگر اوراق تجاری شرکت، با امضاء مدیرعامل باتفاق امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر ار اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149798
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/xxx۵ و نامه شماره xxx۲۸/xxx مورخ ۷/۷/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره شرکت به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند؛ - صندوق بازنشستگی، وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ - توسعه و مدیریت سرمایه صبا شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ - سرمایه گذاری توسعه عمران سپهر هشتم شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ - ستاره عمران زمین شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ - لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13116525
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/xxx۵ و نامه شماره xxx۲۶، xxx مورخ ۷/۷/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیات مدیره از ۷ به ۵ کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: «شرکت به وسیله هیات مدیره‌ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می‌باشند. تبصره: مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای علی البدل هیات مدیره و تعیین ترتیب جانشین شدن آنها به جای اعضای اصلی، اقدام نماید». پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12970022
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۰/xxx مورخ ۳۰/۴/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه برای دوره مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۴ به تصویب رسید. صندوق بازنشستگی، پس انداز، وظیفه و از کار افتادگی کارکنان بانکها ش م xxxxxxxxx۷۰ شرکت گسترش ایوان پایدار ش م xxxxxxxxx۸۸ شرکت ستاره عمران زمین ش م xxxxxxxxx۳۰ شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین ش م xxxxxxxxx۰۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم ش م xxxxxxxxx۷۱ شرکت خدمات بازرگانی و پشتیبانی آتیه اندیشان امید شهریار ش م xxxxxxxxx۳۱ وشرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا ش م xxxxxxxxx۵۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12970026
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰/xxx مورخ ۳۰/۴/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرشادحیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا ش م xxxxxxxxx۵۶ آقای سیدعلی میلانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین ش م xxxxxxxxx۰۲ آقای عباس کمرئی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها ش م xxxxxxxxx۷۰ آقای مهدی معدنچی زاچ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران سپهر هشتم ش م xxxxxxxxx۷۱ آقای سیدیحیی بلوری ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت خدمات بازرگانی پشتیبانی آتیه اندیشان امید شهریار ش م xxxxxxxxx۳۱ و آقای مهدی قلی پور خانقاه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گسترش ایوان پایدار ش م xxxxxxxxx۸ به سمت اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای سیدعلی میلانی حسینی به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرشاد حیدری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی قلی پورخانقاه به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت و همچنین تمام چکها و سفته‌ها و بروات و دیگر اوراق تجاری شرکت، با امضاء مدیرعامل باتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت. با توجه به ماده «xxx» قانون تجارت اختیارات مدیرعامل مطرح و بشرح زیر به ایشان تفویض گردید: نماینده شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث، ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی و تعاونی. نصب وعزل کارکنان، تعیین شغل و حقوق و مزایا و ترفیع و تنبیه و سایر امور استخدامی آنان طبق آئین نامه‌های شرکت دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون و متفرعات آن. تعهد، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری طبق آئین نامه‌های شرکت هرگونه قرارداد، تغییر و تبدیل و فسخ و اقاله آن طبق آئین نامه‌های شرکت. هرگونه قرارداد اجاره و فسخ آن و تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تخلیه عین مستأجره طبق آئین نامه‌های شرکت. خرید و فروش سهام و هرگونه اوراق بهادار دیگر، وصول سود سرمایه گذاریها، عضویت در هیئت مدیره شرکتهای مورد سرمایه گذاری طبق آئین نامه‌های شرکت. عاملیت اداره سهام و اوراق بهادار از طرف اشخاص ثالث طبق ضوابط و مقررات. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هرگونه دعوا از طرف و به نام شرکت در هر یک از دادگاهها جهت استیفای حقوق شرکت و دفاع از شرکت در مقابل هرگونه دعوا با حق مراجعه به هر یک از مقامات انتظامی و حقوقی و حضور در جلسات دادگاهها و اعلام نظر، درخواست پژوهش، فرجام، مصالحه سازش و غیره و حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور با حق صلح و نیز تعیین کارشناس و انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و بطور کلی هرگونه موارد حقوقی که جهت استیفای حقوق شرکت و سهامداران آن مورد نیاز باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921777
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۵ و مجوز سازمان بورس واوراق بهادار بشماره xxxxxx/xxx - ۳۰ مورخ ۸/۴/۹۵ و با کسب اجازه از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۸/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم یکهزار ریالی با نام عادی از محل مطالبات مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل آورده نقدی که طبق گواهی بانک صادرات ایران بشماره ۳۵/۱ - ۷۱ مورخ ۸/۳/۹۵ شعبه بازار یک تهران پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده ۷ اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12830117
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۵ , xxx مورخ ۲۶/۰۲/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان قائم مقام فراهانی نبش کوچه دهم پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12531536
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري نور كوثر ايرانيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxx۰,xxx مورخ ۰۸/۰۹/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ماده ۵۴ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال آغاز و در روز ۳۰ آذرماه سال بعد به پایان می رسد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12531563
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري نور كوثر ايرانيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق (با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر (با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12503982
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري نور كوثر ايرانيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/xxx۴ و مجوز شماره xxx۶,xxx مورخ ۲۳/۰۸/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نام شرکت به " سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12152505
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق (با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر (با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393910
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۲۸۸۲۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۳۰/۰۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغxxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم بهxxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده وآورده نقدی افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1697264
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۷/۰۷/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرشاد حیدری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای سید علی میلانی حسینی بشماره ملیxxxxxxxxx۱بنمایندگی از شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲بسمت رئیس هیأت مدیره آقای مهدی قلی پورخانقاه بشماره ملیxxxxxxxxx۹بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. آقای عباس کمرئی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از صندوق بازنشستگی وظیفه ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها بشناسه ملیxxxxxxxxx۷۰بسمت عضو هیأت مدیره آقای منوچهر احمدوند بشماره ملیxxxxxxxxx۹بنمایندگی از شرکت ستاره تجارت مشرق زمین بشناسه ملیxxxxxxxxx۷۳بسمت عضو هیأت مدیره آقای غلامحسن اصغرزاده زعفرانی بشماره ملیxxxxxxxxx۹بنمایندگی از شرکت ستاره عمران زمین بشناسه ملیxxxxxxxxx۳۰بسمت عضو هیأت مدیره آقای سید یحیی بلوری ابراهیمی بشماره ملیxxxxxxxxx۰۹بنمایندگی از شرکت تعاونی حامی نصر نواندیشان بشناسه ملیxxxxxxxxx۳۰بسمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. اسناد تعهدآور شرکت و همچنین تمام چکها و سفته ها و بروات و دیگر اوراق تجاری شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل به ایشان تفویض گردید: ـ نماینده شرکت در برابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث وادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی و تعاونی. ـ نصب وعزل کارکنان و تعیین شغل و حقوق و مزایا و ترفیع و تنبیه و سایر امور استخدامی آنان طبق آئین نامه های شرکت. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون و متفرعات آن. ـ تعهد، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری طبق آئین نامه های شرکت. ـ هرگونه قرارداد، تغییر و تبدیل و فسخ و اقاله آن طبق آئین نامه های شرکت. ـ هرگونه قرارداد اجاره و فسخ آن و تعیین و تعدیل اجاره بهاء و تخلیه عین مستأجره طبق آئین نامه های شرکت. ـ خرید و فروش سهام و هرگونه اوراق بهادار دیگر وصول سود سرمایه گذاریها عضویت در هیأت مدیره شرکتهای مورد سرمایه گذاری طبق آئین نامه های شرکت ـ عاملیت اداره سهام و اوراق بهادار از طرف اشخاص ثالث طبق ضوابط و مقررات. ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هرگونه دعوا از طرف و به نام شرکت در هر یک از دادگاهها جهت استیفای حقوق شرکت و دفاع از شرکت در مقابل هرگونه دعوا با حق مراجعه به هر یک از مقامات انتظامی و حقوقی و حضور در جلسات دادگاهها و اعلام نظر و درخواست پژوهش و فرجام و مصالحه سازش و غیره و حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور با حق صلح و نیز تعیین کارشناس و انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و بطور کلی هرگونه موارد حقوقی که جهت استیفای حقوق شرکت و سهامداران آن مورد نیاز باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1697266
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۷/۰۷/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی پس انداز وظیفه و از کارافتادگی کارکنان بانکها به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ شرکت تعاونی حامی نصر نواندیشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ شرکت ستاره تجارت مشرق زمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ شرکت ستاره عمران زمین به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ آقای فرشاد حیدری به شماره ملیxxxxxxxxx۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477471
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها سهامی عام شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/xxx۲و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۶/۱/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی
موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت بمدت یک سال تعیین گردید.
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند:
صندوق بازنشستگی، از کار افتادگی، وظیفه و پس انداز کارکنان بانکها بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲
شرکت ستاره تجارت مشرق زمین بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳
شرکت ستاره عمران زمین بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰
آقای محمد باقر امامی بشماره ملی xxxxxxxxx۷
آقای سید یحیی بلوری ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۷
آقای هوشنگ عمرانی کلوچه بشماره ملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476151
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها سهامی عام شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۶/۱/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای فرشاد حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، از کار افتادگی، وظیفه و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره
آقای فریبرز قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به عنوان عضو هیئت مدیره
آقای فریدون توحیدی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ستاره تجارت مشرق زمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای سیدعلی میلانی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ستاره عمران زمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره
آقای محمد باقر امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره
آقای سید یحیی بلوری ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره
آقای هوشنگ عمرانی کلوچه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای مهدی قلی پور خانقاه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
اسناد تعهدآور شرکت و همچنین تمام چکها و سفته ها و بروات و دیگر اوراق تجاری شرکت، با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت.
اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تفویض گردد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1006574
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671170
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها سهامی عام بشماره ثبت ۲۲۸۸۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۱۱/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به موجب گواهی شماره xxx و xxx مورخ ۲۷/۴/۹۱ و ۲۸/۳/۹۱ بانک ملی شعبه آناهیتا پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱/۵/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11083607
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها سهامی عام بشماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۸/۱۱/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به موجب گواهی شماره xxx و xxx مورخ ۲۷/۴/۹۱ و ۲۸/۳/۹۱ بانک ملی شعبه آناهیتا پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱/۵/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 632015
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۱۲/۹۰ شرکت ستاره عمران زمین به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی جدید نسرین قبادی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9848225
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۲۲۸۸۲۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۲/۱۲/۹۰ شرکت ستاره عمران زمین به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی جدید نسرین قبادی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 531622

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
کارکنان بانکها سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۹/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. صندوق بازنشستگی پس انداز وظیفه و از کارافتادگی کارکنان بانکها به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی مهدی قلی پورخانقاه به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت ستاره تجارت مشرق زمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی فریدون توحیدی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت ستاره عمران زمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی قدرت الله شریفی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی فریبرز قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدباقر امامی به کدملی xxxxxxxxx۱ و یحیی بلوری ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۹ و هوشنگ عمرانی کلوچه به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/۹۰ فریدون توحیدی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و هوشنگ عمرانی کلوچه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی قلی پورخانقاه بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9437897
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۹/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. صندوق بازنشستگی پس‌انداز وظیفه و از کارافتادگی کارکنان بانکها به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی مهدی قلی‌پورخانقاه به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت ستاره تجارت مشرق زمین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی فریدون توحیدی‌مقدم به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت ستاره عمران زمین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی قدرت‌الله شریفی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی فریبرز قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدباقر امامی به کدملی xxxxxxxxx۱ و یحیی بلوری‌ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۹ و هوشنگ عمرانی‌کلوچه به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۶/۹۰ فریدون توحیدی‌مقدم به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و هوشنگ عمرانی‌کلوچه به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مهدی قلی‌پورخانقاه بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 468591

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۷/۶/۹۰ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر۶۵ ماده و ۲۵ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد..
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10641220
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۷/۶/۹۰ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر۶۵ ماده و ۲۵ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد..

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11896977
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و علی امانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9644085
آگهی اصلاحی در شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
پیرو آگهی xxx۶۴/ت۳۲ مورخ ۱۰/۵/۸۹ نام مهدی قلی‌پور خانقاه صحیح است و بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11700363
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌ گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۲۸۸۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان بسمت بازرس اصلی و علی امانی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی پس‌انداز وظیفه از کارافتادگی کارکنان بانکها‌ـ محمدباقر امامی‌ـ فریبرز قاسمی‌ـ هوشنگ عمرانی‌ـ قدرت‌اله شریفی‌ـ مهدی قلی‌پور‌ـ احسان مرادی‌ـ بموجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۴/۳/۸۹ مهدی قلی‌پور بسمت مدیرعامل و فریدون توحیدی‌مقدم به سمت رئیس هیئت‌‌مدیره و قدرت‌اله شریفی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضای یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات