سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102694700 ()
10
افراد
21
آگهی‌ها
228333
شماره ثبت
1383/5/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14740116
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۸ ومجوز شماره xxx۴۵/xxx مورخ ۲۴/۴/۹۸ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز نامه وحساب سود و زیان سال مالی xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی شراکت حسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14653902
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۸ و نامه شماره xxx۲۱ , xxx مورخ ۱/۳/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اوراق و اسناد بهادار شامل چک و سفته و بروات ریالی و ارزی و عقود اسلامی و هرگونه تعهدات مالی ریالی و ارزی و اعتبارات با امضاء ثابت رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مدیر عامل متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی دارای اعتبار است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14567140
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۷ ومجوز شماره xxxxxx۹۰ مورخ ۲۱/۱۲/xxx۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای جلال امانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به جای خانم شهلا یاراحمدیان با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14567153
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/xxx۷ ومجوز شماره xxx۹۱/xxx مورخ ۲۱/۱۲/xxx۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای جلال امانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردید . کلیه اوراق و اسناد بهادار شامل چک و سفته و بروات ریالی و ارزی و عقود اسلامی و هر گونه تعهدات مالی و ریالی و ارزی و اعتبارات با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مدیرعامل متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی دارای اعتبار است . حدود اختیارات مدیرعامل آقای جلال امانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به شرح ذیل می‌باشد : ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۲ تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل ۳ اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران ۴ اجرای مصوبات مجامع عمومی ، مگر این که مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده_باشد . ۵ پیشنهاد تصویب ساختار سازمانی ، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد . ۶ پیش بینی و تصویب بودجه‌ی سالانه شرکت ۷ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر ۸ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۹ صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ۱۰ انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله‌ی آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات . ۱۱ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفی و کلیه امتیازات متصوره . ۱۲ تحصیل تسهیلات از بانکها ، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر . ۱۳ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاهها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . ۱۴ تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه . ۱۵ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها ۱۶ پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی ۱۷ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام ۱۸ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده ۱۹ استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین ، اساسنامه ، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت . ۲۰ همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود . ۲۱ هر گونه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون بازار اوراق بهادار و مقررات ، جزو اختیارات و وظایف شرکت یا هیئت مدیره قلمداد شده یا خواهد_شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14143977
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ ومجوز شماره xxx۰۶,xxx مورخ ۲۶/۴/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شراکت (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و جهان اقصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان منتهی به سال xxx۶ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13894237
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/xxx۶ و تاییدیه شماره xxx۹۰ , xxx مورخ ۴/۱۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: موضوع فعالیت اصلی: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موءسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موءسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: مواد و محصولات لاستیک و پلاستیک، مواد و محصولات شیمیایی و مشتقات وابسته، انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق: خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر، خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر، انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر، شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر، ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا «به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛ خدمات موضوع بند ۲ فوق؛ انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات. ب) موضوع فعالیت‌های فرعی: سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپردهء بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و موءسسات مالی اعتباری مجاز؛ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موءسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد، یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید. سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع، ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛ تأمین مالی بازار گردانی اوراق بهادار؛ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ تضمین نقد شوندگی، اصل یا حد اقل سود اوراق بهادار؛ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته_باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده_باشند. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب رسید. نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. محل شرکت: شهر تهران استان تهران خیابان گاندی خیابان یکم پلاک ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۱. شرکت فاقد شعبه می‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم با نام xxx۰ ریالی که تمام تادیه شده_است. سهام ممتاز: ندارد اعضای هیئت مدیره: شهلا یار احمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل محمدرضا تقی گنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کریم مسعود تقی گنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره هادی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت شیمایی رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره سکینه خاتون جعفری گرزین به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: مطابق مفاد ماده xxx اساسنامه، هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه ء اصل ورقه ء سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه ء مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد_داشت، مگردر انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت که مطابق ماده ء ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد_شد. تبصره ۱: حضور اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل در کلیه ء مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. تبصره ۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه ء مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه ء مجمع عمومی را خواهد_داشت: گواهی نامه ء نقل و انتقال و سپرده سهام تأییدیه ء سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، مطابق مفاد ۲۰ اساسنامه، تصویب میزان سود تقسیمی از وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی می‌باشد. مطابق مفاد مواد ۵۷ و xxx اساسنامه وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه ء قانون تجارت انجام می‌شود، به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود هرگاه شرکت طبق مندرجات مفاد ماده xxx اساسنامه منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه در این ماده بعمل خواهد_آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به xxx۵/۱۲/۳۰ دیون شرکت شامل بدهیهای جاری به مبلغ xxx ر xxx ر xxx ریال و بدهی‌های غیر جاری به مبلغ xxx ر xxx ر xxx ریال و جمعا» به مبلغ xxx ر xxx ر xxx ر ۱ ریال طی سال xxx۵ می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: اطلاعات پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763030
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رازی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۱ , xxx مورخ ۳/۸/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کریم مسعود تقی گنجی به کدملی: xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا تقی گنجی به کدملی: xxxxxxxxx۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره خانم شهلا یاراحمدیان به کدملی: xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل آقای هادی ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت شیمیایی رازی به شماره ثبت xxx۰۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و خانم سکینه خاتون جعفری گرزین به کدملی: xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار شامل چک و سفته و بروات ریالی و ارزی و عقود اسلامی و هر گونه تعهدات مالی و ریالی و ارزی و اعتبارات با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مدیرعامل متفقا " با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی دارای اعتبار است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763036
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رازی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/xxx۶ مجوز شماره xxx۷۰ , xxx مورخ ۳/۸/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح زیر انتخاب گردیدند: آقایان: کریم مسعود تقی گنجی به کدملی: xxxxxxxxx۹ محمد رضا تقی گنجی به کدملی: xxxxxxxxx۶ شرکت شیمیایی رازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شماره ثبت xxx۰۳ به نمایندگی آقای هادی ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ خانم شهلایاراحمدیان به کدملی xxxxxxxxx۳ خانم سکینه خاتون جعفری گرزین به کدملی xxxxxxxxx۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13528939
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رازی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۴/xxx مورخ ۱۹/۴/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به سال xxx۵ تصویب گردید. - موسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردیدند. - روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918537
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رازی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ ومجوز xxx۵/xxx مورخ ۲۰/۴/xxx۵ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۴ بتصویب رسید. موءسسه حسابرسی شراکت (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب شدند. - روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860649
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رازی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxx۶ , xxx مورخ ۱۹/۳/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل آقای مهدی سعید نقی گنجی به کدملی xxxxxxxxx۲ تفویض نمودند: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص وکلیه ادارات دولتی و موءسسات خصوصی. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. عقد هر نوع قرار داد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی و اختراع. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موءسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهر مدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی به انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صبح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولوکرارا «تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا» قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه دردادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. تعیین میزان استهلاک‌ها. تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود. تصویب انتقال سهم با نام. تعیین و تغییرات نشانی قانونی شرکت. اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام هیئت مدیره خللی وارد نمی‌سازد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767658
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رازی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۳ , xxx مورخه ۲۹/۱/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران - خیابان گاندی - خیابان یکم پلاک ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12467141
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رازی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxx,xxx مورخ ۲۵/۷/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار شامل چک و سفته و بروات ریالی و ارزی و عقود اسلامی و هرگونه تعهدات مالی و ریالی و ارزی و اعتبارات با امضای منفرد هر یک از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر اوراق عادی و اداری نیز با امضای هریک از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306171
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری رازی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان، برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12266046
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رازی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۲۸۳۳۳ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۹۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۵/۰۲/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال بمبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی بمبلغ xxxxxxxxxxxx ریال طی گواهی شماره ۹۴-xxx-۱۲ مورخ ۲۵/۰۱/۹۴ بانک گردشگری شعبه یافت آباد افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12227928
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رازی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: کریم مسعود تقی گنجی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و محمد رضا تقی گنجی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی سعید نقی گنجی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق و بهادار؛ چک ها؛ بروات؛ سفته ها؛ قراردادها؛ (عقود اسلامی) و بطور کلی اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با امضاء رئیس هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی معتبر است .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12227938
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رازی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: کریم مسعود تقی گنجی xxxxxxxxx۹ و محمد رضا تقی گنجی xxxxxxxxx۶ و مهدی سعید نقی گنجی xxxxxxxxx۲ انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1605863
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رازی شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۳ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی هدف همکاران ش م xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامحسین سمیعی ک م xxxxxxxxx۹به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1296033
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گذاری رازی سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامحسین سمیعی تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265314
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری رازی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: آقایان دکتر کریم مسعودتقی گنجی با کدملی xxxxxxxxx۹، مهدی سعید نقی گنجی با کدملی xxxxxxxxx۲ و دکتر محمدرضا تقی گنجی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیئت مدیره
آقای جلال روشن ضمیر با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای بهمن اطمینان با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265315
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری رازی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند:
آقایان مهدی سعید نقی گنجی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره، دکتر کریم مسعود تقی گنجی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره و دکتر محمدرضا تقی گنجی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره
کلیه اوراق و اسناد بهادار شامل چک و سفته و بروات ریال ی و ارزی و عقوداسلامی و هرگونه تعهدات مالی و ریال ی و ارزی و اعتبارات با امضای منفرد هر یک از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر اوراق عادی و اداری نیز با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات