سرمایه گذاری جامی

شرکت سرمایه گذاری جامی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102685633 ()
21
افراد
23
آگهی‌ها
227405
شماره ثبت
1383/5/11
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری جامی

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری جامی دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14694921
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۱ , xxx مورخه ۲/۴/۹۸ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مجتبی احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ) سهامی عام ( به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت رئیس هیأت مدیره - آقای محمد مهدی زردوغی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل - آقای سیامک محمد ظاهری به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری وثوق امین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره - خانم سیونه قلی پور به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت آرین دوچرخ ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیات مدیره - آقای ظهیر جور سرایی الاشتی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت اندیشه افراز شرق ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند . - اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل طبق ماده ۴۱ اساسنامه به استثنا مفاد ۲. ۳. ۶. ۱۱. ۱۲. ۱۷. ۱۹. ۲۰. ۲۴ به مدیرعامل تفویض گردید . - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت همچنین چکها و بروات و سفته‌ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14438468
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۷/۹۷ ومجوز شماره xxx۳۸/xxx مورخ ۲۴/۷/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل انتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۷ تصویب شد مؤسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شاهدان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شد روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند : گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت اندیشه افراز شرق ( سهامی خاص ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت سرمایه گذار ی وثوق امین ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شرکت آرین دوچرخ ( سهامی خاص ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786343
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۷ / xxx مورخ ۲۵ / ۰۹ / xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سهراب گلپور به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت رئیس هیات مدیره علیرضا بهروز به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت آتیه امید توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت عضو هیات مدیره رسول مولابیکی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیات مدیره محمد مهدی زردوغی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل داود رضائی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786358
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۳ / xxx مورخ ۲۲ / ۰۸ / xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱ / ۰۴ / xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شاهدان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13696622
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
آگهی انتقال شرکت سرمایه گذاری جامی (سهامی عام) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۳۳ به موجب نامه شماره xxx/xxx/۹۶ مورخ ۱۱/۰۳/xxx۶ مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۰۹/۱۱/xxx۵ مرکز اصلی شرکت سرمایه گذاری جامی به نشانی به تهران میدان آرژانتین خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) خیابان هفتم پلاک ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران تحت شماره xxxxxx به ثبت رسیده_است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13342906
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
به استناد نامه شماره xxx۴۷ , xxx مورخ ۲۷/۱۱/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از کاشان به تهران میدان آرژانتین خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) خیابان هفتم پلاک ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234597
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۴/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی شاهدان به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13153774
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سهراب گلپور به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای داود رضائی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای بابک فریدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت آتیه امید توسعه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای رسول مولابیکی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمد مهدی زردوغی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند. اختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل طبق ماده ۴۱ مندرج در اساسنامه به استثناء مفاد مواد ۲ و ۳ و ۶ و ۷ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۴ به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین چکها و بروات و سفته‌ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12975037
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۵ و نامه شماره xxx۴/xxx ۲۰/۰۳/xxx۵ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۱، شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰، شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) با شماره ثبت xxx۴۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰، شرکت آتیه امید توسعه (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12924025
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۵ و نامه شماره xxx۴ , xxx مورخ ۲۰/۳/۹۵ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۵۴ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سال مالی شرکت از یکم مرداد ماه هر سال آغاز گردیده و در روز سی و یکم تیرماه سال بعد به پایان می‌رسد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742217
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/xxx۴ و نامه شماره xxx۹ , xxx مورخ ۱۷/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/xxx۴ تصویب شد. موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12516817
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري جامي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۳ آقای حسین پناهیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سعید موحدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و آقای علی کمیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره، آقای احمد نبی زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت داد و ستدآریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت و همچنین چکها و بروات و سفته ها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12516830
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري جامي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۱/xxx۳ شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۵، شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۹ و شناسنامه ملی xxxxxxxxx۰۲، شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد (سهامی خاص) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۴، شرکت دادوستد آریا (سهامی عام) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ و شرکت سروش بهمن (سهامی خاص) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبتxxx۴ وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی فاطر به شماره ثبتxxx۱ وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی آقای مجید بمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1536962
آگهی تصمیمات هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری جامی سهامی عام شماره ثبت ۵۵۳۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
باستناد صورت جلسه مورخ ۶/۱۲/xxx۲ هیئت مدیره شرکت که در تاریخ ۸/۴/xxx۳ به واحد ثبت شرکتهای ثبت کاشان واصل گردیده است.
آقای حجت اله انصاری فرزند علی با کد ملی xxxxxxxxx۲ از طرف شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام بشماره ثبتی xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب شد.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1375048
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری جامی سهامی عام شماره ثبت ۵۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
الف: برابر وارده شماره ۳۲/xxx۹۲/۹۲ مورخ ۲۵/۱۰/xxx۲ و صورت جلسه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۱ هیئت مدیره شرکت مرکز اصلی شرکت از تهران به کاشان منتقل و در ثبت شرکت های ثبت کاشان شماره ثبت xxx۳ بثبت رسید.
ب: باستناد صورت جلسه مورخ ۲۶/۱۱/xxx۲ مجمع عمومی عادی سالیانه.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ شرکت بتصویب رسید.
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبتی xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی فاطر شماره ثبتی xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ج: برابر صورت جلسه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۱ مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره شرکت که در تاریخ ۰۶/۱۱/xxx۲ به این واحد ارسال گردیده است.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ شرکت بتصویب رسید.
۲ـ روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین شد.
۳ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبتی xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی فاطر شماره ثبتی xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۴ـ آقای حسین پناهیان فرزند علی عباس کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت شاسی ساز ایران بسمت رئیس هیات تعهدآور مدیره و آقای محمد رضا رستمی فرزند دادرس کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری بهمن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید موحدی فرزند خسرو با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت گروه بهمن بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی کمیلی فرزند رضا با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد نبی زاده فرزند خضر کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت داد و ستد آریا بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۵ـ هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را باستناد مفاد بندهای ۲ و ۳ و ۶ و ۷ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۴ را به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ رئیس اداره ثبت اسناد کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1284090
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۵/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اساسنامه جدید در۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 916779
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری جامی سهامی عام به شماره ثبت۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
به موجب صورتجلسه های هیئت مدیره مورخ ۱۷/۲/۹۱ و ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردیده نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند محل شرکت به کاشان خ شهید بهشتی نبش ک ابراهیم خلیل پ ۳ ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۸ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10082432
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
به موجب صورتجلسه‌های هیئت مدیره مورخ ۱۷/۲/۹۱ و ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردیده نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند محل شرکت به کاشان خ شهید بهشتی نبش ک ابراهیم خلیل پ ۳ ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۸ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 600382
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی سهامی عام بشماره ثبت۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱۱/۸۹ و هیئت مدیره مورخ۲۹/۱/۹۰ شرکت مزبور در تاریخ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ و محمدرضا نادریان به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بنمایندگی حسین پناهیان به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ بنمایندگی علی کمیلی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ بنمایندگی مسعود سلطان زالی بگلو به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ بنمایندگی سعید موحدی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ بنمایندگی مصطفی افشارطونیانی به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت عضو و مدیرعامل و امضاء کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10008095
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامی سهامی عام بشماره ثبت۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱۱/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۱/۹۰ شرکت مزبور در تاریخ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ و محمدرضا نادریان به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرسین اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بنمایندگی حسین پناهیان به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری امین اعتماد به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ بنمایندگی علی کمیلی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ بنمایندگی مسعود سلطان‌زالی‌بگلو به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۲ بنمایندگی سعید موحدی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ بنمایندگی مصطفی افشارطونیانی به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت عضو و مدیرعامل و امضاء کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11498888
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری جامی سهامی عام ثبت‌شده‌بشماره۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
پیرو آگهی شماره xxx۷/ت۳۲ مورخ ۲۹/۱/۹۰ اعلام می‌دارد: مصطفی افشار به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11375132
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری جامی سهامی عام بشماره ثبت ۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱/۸/۸۹ مصطفی افشارطوینانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بجای مهدی سنائی‌فرد به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9828338
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری جامی سهامی عام ثبت شده به شماره۲۲۷۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات