سرمایه گذاری آوین

شرکت سرمایه گذاری آوین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102685249 ()
19
افراد
24
آگهی‌ها
227366
شماره ثبت
1383/5/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14635656
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ و به موجب مجوز شماره xxx۳۶ , xxx مورخ ۱۶/۰۲/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۷ تصویب شد . موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14299929
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۴۹,xxx مورخ ۲۸/۰۵/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ولی حاتم وند با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14163924
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۹۷,xxx مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جعفری بشلی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. خانم فاطمه هویشی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. خانم سارا خطیبی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمانی بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای روح اله عسگر شهبازی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره به منظور تسریع در امور جاری شرکت اختیارات مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ی ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. اقامه ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب) با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ـ تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه ی آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه ی آن به مراجع مربوطه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035542
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶ و مجوز به شماره xxx۱۸ , xxx مورخ ۲۷/۱۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت دادوستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و شرکت توسعه ساختمانی بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۶ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13988742
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۶ و تاییدیه شماره xxx۲۶ , xxx مورخ ۱۹/۰۹/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - ایران خودرو (کیلومتر ۱۳) - خیابان خاکی - بزرگراه امیر سر لشگر ش حسین لشگری - پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجید صادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای روح اله عسگر شهبازی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت دادوستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حسن روحی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت توسعه ساختمانی بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13802858
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۵۳ , xxx مورخه ۱۱/۵/۹۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ تصویب گردید موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742250
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/xxx۴ و تاییدیه شماره xxx۲ , xxx مورخ ۱۳/۱۲/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار زیر انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت دادوستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ شرکت توسعه ساختمانی بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت نشر آگهی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12443008
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري اوين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/xxx۴ تاییدیه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۶/۶/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی کباری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمانی بهمن xxxxxxxxx۲۴ به عنوان عضو هیئت مدیره جهت مابقی دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12443011
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري اوين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۴ تاییدیه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۶/۶/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه ساختمانی بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به جای شرکت حامی کیان سازه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ برای باقیمانده دوره تصدی به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید و به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12036250
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری اوین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۳ و مجوز شمارهxxxxxx,xxx مورخ ۲۷/۱۰/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستة خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد. موضوع فعالیت فرعی: سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز. سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستة خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا درآن نفوذ قابل ملاحظه بیابد. سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارای های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع. ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری، تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار، مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار، تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار، شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد این اقدامات فقط درصورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12072025
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری اوین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۱/xxx۳ و مجوز شمارهxxxxxx,xxx مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722490
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اوین سهامی عام به شماره‌ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۹/۷/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران، خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از میدان ونک کوچه شهید خلیل زاده پلاک ۵۴ به کد پستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669241
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۸/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی احمدزاد اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضوء هیئت مدیره و آقای مجتبی کباری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت حامی کیان سازه xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حجت اله انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی بیگلری کامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات قراردادها، عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی، مکاتباتی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669243
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۸/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه مالی ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و شرکت سرمایه گذاری بهمن شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت اعتبار آفرین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شرکت داد و ستد آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و شرکت حامی کیان سازه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407577
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اوین سهامی عام شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید.
اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275452
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گذاری اوین سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۷/xxx۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۷/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ ریال به مبلغ ریال منقسم به سهم ریالی بانام که تماما پرداخت شده می باشد.
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳/۱۰/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1075379
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آوین سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ و هیات مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و محمدعلی احمدزاداصل به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و علی سنگینیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و مجتبی کباری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. در نتیجه محمدرضا رستمی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی احمدزاداصل به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا سیری (خارج از اعضا) به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 982653
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌ گذاری آوین سهامی عام بشماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۷/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۵۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما از طریق مطالبات حال شده پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 547187
آگهي تصميمات شرکت سرمايه‌گذاري آوين (سهامي‌عام) بشماره ثبت۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملي۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی علیرضا سیری به کدملیxxxxxxxxx۸ و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی حجت اله انصاری به کدملیxxxxxxxxx۲ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی ساسان اله قلی به کدملیxxxxxxxxx۱ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی حسن عابدی به کدملیxxxxxxxxx۱ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی مجتبی کامل نیا به کدملیxxxxxxxxx۸. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۱۱/۹۰ حجت اله انصاری به سمت رئیس هیئت مدیره، حسن عابدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مجتبی کامل نیا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10994564
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری آوین (سهامی‌عام) بشماره ثبت۲۲۷۳۶۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۰/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی علیرضا سیری به کدملیxxxxxxxxx۸ و شرکت داد و ستد آریا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی حجت‌اله انصاری به کدملیxxxxxxxxx۲ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی ساسان اله‌قلی به کدملیxxxxxxxxx۱ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی حسن عابدی به کدملیxxxxxxxxx۱ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی مجتبی کامل‌نیا به کدملیxxxxxxxxx۸. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۸/۱۱/۹۰ حجت‌اله انصاری به سمت رئیس هیئت‌مدیره، حسن عابدی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، مجتبی کامل‌نیا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11381524
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آوین سهامی عام ثبت شده به شماره۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11921325
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری اوین سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۲۷۳۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱/۸/۸۹ مجتبی کامل‌نیا به ش‌ملیxxxxxxxxx۸ به جای ساسان اله‌قلی به سمت مدیرعامل برای باقی‌مانده مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آدرس شرکت به خ سهروردی شمالی کوچه خشنودی پxxx واحد۳۳ کدپستیxxxxxxxxx۱ انتقال یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9642538
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری آوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۶/xxx۹ حسین پناهیان به نمایندگی شرکت دادوستد آریا به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن عابدی به نمایندگی شرکت گروه مالی ایرانیان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مجتبی کامل‌نیا به نمایندگی شرکت اعتبار آفرین به سمت عضو هیئت‌مدیره و اکرم یارمحمدی حسین‌آبادی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری بهمن بسمت عضو هیئت‌مدیره و ساسان‌اله قلی به نمایندگی شرکت گروه صنعتی ایرانیان به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10702070
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آوین سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۴/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری بهمن و شرکت داد و ستد آریا و شرکت گروه صنعتی ایرانیان و شرکت گروه مالی ایرانیان و شرکت اعتبار آفرین.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات